eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rybnik › Wymiana instalacji wody zimnej, c.w.u., cyrkulacji, kanalizacji sanitarnej, wentylacji wraz z robotami towarzyszącymi Pawilonu Łóżkowego Nr 5 - SP ZOZ WSS nr 3 w Rybniku - ETAP 3Ogłoszenie z dnia 2022-07-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wymiana instalacji wody zimnej, c.w.u., cyrkulacji, kanalizacji sanitarnej, wentylacji wraz z robotami towarzyszącymi Pawilonu Łóżkowego Nr 5 - SP ZOZ WSS nr 3 w Rybniku – ETAP 3

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 3 W RYBNIKU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 272780323

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Energetyków 46

1.5.2.) Miejscowość: Rybnik

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-200

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL227 - Rybnicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@szpital.rybnik.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.rybnik.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wymiana instalacji wody zimnej, c.w.u., cyrkulacji, kanalizacji sanitarnej, wentylacji wraz z robotami towarzyszącymi Pawilonu Łóżkowego Nr 5 - SP ZOZ WSS nr 3 w Rybniku – ETAP 3

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fee74139-fb95-11ec-8000-d680d39e541a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00237750

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00083868/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.12 Wymiana instalacji wody zimnej, c.w.u., cyrkulacji, kanalizacji sanitarnej, wentylacji wraz z robotami towarzyszącymi Pawilonu Łóżkowego Nr 5 - SP ZOZ WSS nr 3 w Rybniku – ETAP 3

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.szpital.rybnik.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.szpital.rybnik.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja pomiędzy
Zamawiającym a wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (tj. dokumentów innych niż oferta), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się̨elektronicznie za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.rybniki formularza „Wyślij wiadomość” dostępnego na stronie Zamawiającego w „profilu nabywcy”, a dotyczącego danego postępowania. 2. W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku braku działania platformy elektronicznej https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.rybnik), zamawiający może również komunikować się z wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej zp@szpital.rybnik.pl. 3. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w Rozdziale IV specyfikacji warunków zamówienia składane są̨przez wykonawcę za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.rybnik. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń́ lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z aktualnymi wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju. Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy
(Dz.U. z 2020 r. poz. 2415). 4. W przypadku wniosków o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia Wykonawca dodatkowo przesyła ich treść drogą poczty elektronicznej na adres e-mail jak wyżej, w formie pliku edytowalnego. 5. Wszelkie czynności podejmowane przez wykonawcę w toku postępowania wymagają dla swej skuteczności dołączenia dokumentów
potwierdzających uprawnienie osoby podpisującej do reprezentowania firmy wykonawcy, chyba że zamawiający dysponuje już odpowiednimi dokumentami złożonymi w toku danego postępowania. 6. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania zamawiający przekazuje przy pomocy środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ich definicją ujętą w Ustawie, tj. środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 7. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o
wyjaśnienie treści warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia wpłynie do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający wskazuje na godziny urzędowania zamawiającego, które zostały podane w rozdziale I.1. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków
zamówienia wpłynie po upływie ww. terminu lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg wyżej podanego terminu składania wniosku. Do wnoszenia zapytań stosują się zasady podane w punktach 1 - 5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami (bez ujawniania źródła zapytania) zamawiający zamieści na stronie internetowej, gdzie opublikowana jest niniejsza specyfikacja poprzez: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.rybnik. 8. Nie przewiduje się przesyłania wyjaśnień wykonawcom. 9. Analogiczny sposób
powiadomienia zamawiający zastosuje w przypadku modyfikacji treści specyfikacji warunków zamówienia. 10. Jeżeli dokonana
zmiana treści specyfikacji warunków zamówienia prowadzić będzie do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie, o którym mowa w art. 267 ust. 2 pkt 6

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: www.szpital.rybnik.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, a) Zamawiający informuje, że: administratorem danych osobowych jest SPZOZ WSS Nr 3 w
Rybniku, ul. Energetyków 46, 44-200 Rybnik;inspektorem ochrony danych
osobowych w SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku jest Inspektor Danych Osobowych, kontakt: iodo@szpital.rybnik.pl;dane osobowe osoby,
której dane dotyczą, przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wypełnienia obowiązków związanych z prowadzeniem niniejszego
postępowania o udziele¬nie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym;Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Ustawy pzp,związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Ustawy pzp.Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:osoby/podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ust. 1 Ustawy pzp i/lub zewnętrzna kancelaria prawna, i/lub
operator pocztowy w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041, 2320 z późn.
zmianami), i/lub posłaniec (kurier) dostarczający korespondencję na zasadach określonych w art. 65 ust. 2, 401 ust. 1, 508 ust. 2
Ustawy pzp.Pani/Pana dane osobowe mogą zostać powierzone do przetwarzania zewnętrznemu podmiotowi dostarczającemu
(realizującemu) usługi teleinformatyczne i/lub narzędzia/urządzenia komunikacji elektronicznej.Administrator przechowuje protokół
postępowania wraz z załącznikami przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia (w sposób
gwarantujący jego nienaruszalność). Jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata,
Administrator przechowuje protokół postępowania wraz z załącznikami przez cały okres obowiązywania umowy w sprawie
zamówienia publicznego. Administrator przechowuje dokumentację konkursu przez okres 4 lat od dnia ustalenia wyników konkursu
w postaci, w jakiej została ona sporządzona lub przekazana, w sposób gwarantujący jej nienaruszalność i możliwość odczytania
zgodnie z Ustawą pzp (art. 78 ust. 1 i ust. 4, art. 358 ust. 1).Zebrane od Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do
podmiotów poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym.Ma Pani/Pan prawo do:żądania od Administratora
dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby; żądania od Administratora sprostowania danych osobowych
dotyczących Pani/Pana osoby; żądania od Administratora usunięcia danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego przepisu prawa; żądania od Administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby.Zakres każdego z powyższych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów RODO oraz Ustawy pzp. Z powyższych praw może Pan/Pani skorzystać składając wniosek u Administratora.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Pani/Panu:w związku z art. 17 ust. 3 lit. b),
d) lub e) RODO prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20
RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO.W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do
art. 22 RODO.Jednocześnie Administrator przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14
RODO względem osób fizycznych, których dane mogą zostać przekazane Administratorowi w związku z prowadzonym
postępowaniem i które Administrator pośrednio pozyska od kontrahenta biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma
zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: TT-270-TP/67-2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie robót budowlano – instalacyjnych oraz odtworzeniowych w ramach
zadania pn.: „Wymiana instalacji wody zimnej, c.w.u., cyrkulacji, kanalizacji sanitarnej, wentylacji wraz z robotami
towarzyszącymi dla Pawilonu Łóżkowego Nr 5 – SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku – ETAP 3”.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45215140-0 - Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45331210-1 - Instalowanie wentylacji

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocenie i porównaniu poddane zostaną oferty niepodlegające odrzuceniu.
Zamawiający dokona oceny ofert w zakresie kryteriów, o których mowa w Rozdziale XI SWZ. W tym celu przeprowadzona zostanie
ocena każdej oferty. Zamawiający dokona weryfikacji oraz przypisania punktów dla poszczególnych kryteriów oceny oferty oraz wyliczy łączną ocenę punktową oferty. Wyniki wszystkich obliczeń dokonywanych w ww. kryteriach podlegają zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb, tj. - jeśli pierwsza (licząc od lewej strony) z odrzuconych cyfr jest mniejsza od 5, to ostatnia pozostawiona cyfra nie ulega zmianie,- jeśli pierwsza (licząc od lewej strony) z odrzuconych cyfr jest większa lub równa 5, to (niezależnie od tego, co jest za nią) ostatnią pozostawioną cyfrę powiększa się o 1, chyba że taka dokładność nie pozwoli na zróżnicowanie łącznej punktacji ofert. W takim przypadku zaokrąglenie nastąpi do
dalszej liczby miejsc po przecinku, chyba że dalsze zwiększanie dokładności obliczeń nie skutkuje zróżnicowaniem łącznej punktacji ofert.Łączna punktacja jest dla danej oferty obliczana jako suma punktacji uzyskanej w wyżej opisanych kryteriach. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska największą liczbę punktów. Sposób określania wagi kryteriów oceny
ofert - procentowo, a w przypadku kryterium okres gwarancji - punktowo.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu
1 zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku udziału w tym zakresie.
2 uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku udziału w tym zakresie.
3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca musi wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 3 000 000,00 zł . (słownie: trzy miliony złotych złotych 00/100)
Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku oferty złożonej wspólnie (konsorcjum), jeżeli zostaną złożone dwie lub więcej polis, wystawionych na partnerów konsorcjum, obejmujących łącznie wymaganą sumę ubezpieczenia.
4 zdolności technicznej lub zawodowej:
W zakresie zdolności technicznej i zawodowej Zamawiający określa dwa warunki udziału, które Wykonawca musi spełnić łącznie. Pierwszym jest posiadanie przez wykonawcę doświadczenia w realizacji określonych niżej robót, drugim – dysponowanie osobami o określonych kompetencjach,
które Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia.
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca:

1) wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 2 roboty budowlane (umowy) polegające na wykonaniu budowy lub przebudowy w czynnym obiekcie szpitalnym, zrealizowane na kwotę nie mniejszą niż 3 000.000,00 (słownie: trzy miliony złotych 00/100) brutto każda.


Uwaga:
a) Pojęcie „robota budowlana” należy rozumieć zgodnie z definicjami zawartymi w ustawie Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 tj.)
b) Zamawiający informuje, iż w przypadku wykazywania na potrzeby potwierdzania spełniania przez Wykonawcę niniejszego warunku udziału w postępowaniu doświadczenia w realizacji zadania wykonanego przez grupę wykonawców (np. konsorcjum), za miarodajne z punktu widzenia wykazania spełniania tego warunku zostanie uznane jedynie doświadczenie polegające na faktycznej realizacji prac wskazanych w treści tego warunku. Nie zostanie uznane za potwierdzenie spełniania tego warunku legitymowanie się nabyciem doświadczenia w realizacji zadania wykonanego przez grupę wykonawców (np. konsorcjum) jedynie poprzez fakt bycia jednym z członków tej grupy (np. członkiem konsorcjum), jeżeli faktycznie nie zrealizowało się w ramach tego zadania prac wskazanych w treści warunku, chyba że Wykonawca wykaże, iż nawet pomimo braku faktycznej realizacji w ramach danego zadania wskazanych w warunku prac to jednak zakres i przedmiot czynności, obowiązków i odpowiedzialności faktycznie odnosił się do całości zadania (tj. również do prac faktycznie nie wykonywanych), co oznaczałoby nabycie doświadczenia odnośnie całości jego / ich przedmiotu.
c) W wypadku podania kwot w walutach obcych Zamawiający dokona przeliczenia tych kwot na PLN wg kursu NBP z dnia, w którym upływa termin na składanie ofert w postępowaniu, a w przypadku gdyby w dniu tym nie była publikowana informacja o kursie waluty – z ostatniego dnia przed upływem składania ofert, w którym ta informacja została opublikowana. Powyższa zasada dotyczy wszystkich kwot podawanych w walucie obcej.
oraz

2) wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować w okresie wykonywania zamówienia i skieruje
do jego realizacji następujące osoby:
a) jedną osobę, która pełnić będzie obowiązki Kierownika Budowy posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, która posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie w nadzorze robót budowlanych w charakterze kierownika budowy lub kierownika robót lub inspektora nadzoru inwestorskiego roboty budowlanej oraz funkcję tę pełniła co najmniej 1 raz nad robotami budowlanymi odpowiadającymi zakresowi niniejszego zamówienia

b) jedną osobę, która pełnić będą obowiązki Kierownika Robót instalacji sanitarnych, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na postawie wcześniej obowiązujących przepisów, która posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w nadzorze robót budowlanych w charakterze kierownika robót lub inspektora nadzoru inwestorskiego oraz funkcję tę pełniła co najmniej 1 raz nad robotami budowlanymi odpowiadającymi zakresowi niniejszego zamówienia

Uwaga:
a) Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane osoby, które, przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. Ponadto, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Zamawiający, określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Wszystkie osoby będące obywatelami krajów członkowskich Unii Europejskiej, które Wykonawca wskaże do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zamówienia i od których wymagane są uprawnienia budowlane, winny posiadać decyzję w sprawie uznania wymaganych kwalifikacji do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej funkcji technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1.
oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania
wskazanych przez zamawiającego, zgodnego z wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ;
2. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w
celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp;
3. oświadczenie wykonawcy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej
samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie
od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, zgodnego z wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. wykaz robót budowlanych, zgodny z wzorem stanowiącym Załącznik nr 8 do SWZ, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania
oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane
zostały wykonane należycie, przy czym dowodami,
o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały
wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie
dokumenty;
Treść zawarta w wykazie musi potwierdzać spełnienie warunku, o którym mowa w Rozdziale III pkt 2.4 ppkt 1) SWZ.
2 wykaz osób, zgodny z wzorem stanowiącym Załącznik nr 9 do SWZ, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami
Treść zawarta w wykazie musi potwierdzać spełnienie warunku, o którym mowa w Rozdziale III pkt 2.4 ppkt 2) SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:
1) Rozdziale IV pkt 2 ppkt 2.1 SWZ zdanie 2 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania wskazujące sposób reprezentacji Wykonawcy oraz osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy;
2) Rozdziale IV pkt 3 ppkt 3.2 SWZ – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie
znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca
wszczęcia tej procedury. Dokumenty, o których mowa w pkt 1) i 2) powyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich
złożeniem. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1) i 2), lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio
oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1.WADIUM
1) Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium na zasadach określonych w ni¬niej¬szej specyfikacji oraz w Ustawie w wysokości: 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 22.07.2022r. przed godz. 1000.
2) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
- w pieniądzu,
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych,
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utwo¬rzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego w BGŻ Paribas Bank Polska S.A. rachunek nr 11 1600 1055 1833 4024 4000 0002. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli najpóźniej w podanym terminie znajdzie się ono na rachunku bankowym zamawiającego (decydująca jest konkretna godzina uznania rachunku bankowego zamawiającego poprzez zaksięgowanie kwoty wadium przez bank zamawiającego). Wskazane jest umieszczenie w opisie przelewu informacji: „wadium przetargowe nr TT-270-TP/67-2022”.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2–4 Ustawy, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:
1) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 Ustawy lub art. 128 ust. 1 Ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 Ustawy lub art. 106 ust. 1 Ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej;
2) wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, którego oferta została wybrana.

Zamawiający zwraca wadium, zgodnie z art. 98 ust. 1 i ust. 2 Ustawy.

UWAGA!
W przypadku wadium wniesionego w formie innej niż pieniężna - oryginał dokumentu wniesienia wadium należy złożyć w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Wadium należy złożyć wraz z ofertą.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

5. Oferta wspólna:
Zamawiający, dopuszcza możliwość składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców (w ramach oferty wspólnej w rozumieniu art. 58 ustawy Pzp) pod warunkiem, że taka oferta spełniać będzie następujące wymagania:
1) Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
2) Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem, którego adres należy wpisać w Formularzu oferty.
3) Pełnomocnictwo lub inny dokument (np. umowa konsorcjum, spółki cywilnej) z którego wynika takie pełnomocnictwo należy złożyć razem z ofertą.
4) W odniesieniu do warunków określonych w Rozdziale III pkt 2.3 oraz 2.4 SWZ, wymagania te muszą być spełnione wspólnie przez Wykonawców składających ofertę wspólną (nie musi ich spełniać osobno każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną). Na ich potwierdzenie należy złożyć dokumenty określone Rozdziale IV SWZ.
5) Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składa oświadczenie zgodne z treścią Załącznika Nr 4 do SWZ, aktualne na dzień składania ofert, celem potwierdzenia, że każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7-10 ustawy Pzp, art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835) oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SWZ w zakresie, w którym każdy z nich wykazuje brak podstaw wykluczenia z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
6) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Umowa zostanie zawarta według Projektowanych postanowień umowy, stanowiących Załącznik Nr 3 do SWZ.
2. Postanowienia umowy ustalone w Projektowanych postanowieniach umowy nie podlegają zmianie przez Wykonawcę. Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień Projektowanych postanowień umowy stanowi jeden z wymogów ważności oferty.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy (tzw. zmiany kontraktowe w oparciu o art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp) w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami zawartymi w załączniku nr 3 do SWZ. Zmiana umowy może także nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2 ustawy Pzp.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-22 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.rybnik

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-22 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-08-19

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Na ofertę składają się:
1) FORMULARZ OFERTY ZGODNY W TREŚCI Z ZAŁĄCZNIKIEM NR 1 DO SWZ,
2. Oświadczenia lub dokumenty składane razem z ofertą:
2.1 dokumenty potwierdzające uprawnienie do podpisania oferty oraz do podpisania lub poświadczenia za zgodność z oryginałem składanych oświadczeń lub dokumentów. Jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji dokumentem właściwym jest odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru lub dokumenty na podstawie których dokonuje się wpisu do
właściwego rejestru lub ewidencji, np. uchwała właściwego organu Wykonawcy;
2.2 pełnomocnictwo, w przypadku, gdy ofertę lub załączone do niej oświadczenia lub dokumenty podpisuje pełnomocnik;
2.3 oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodny w treści z Załącznikiem nr 4 do SWZ, aktualne na dzień składania ofert, celem potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1, art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7-10 ustawy Pzp, art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia
2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835) oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie.
2.4 oświadczenie, zgodne w treści z Załącznikiem Nr 5 do SWZ, aktualne na dzień składania ofert, dotyczące innych
podmiotów, na których zasoby powołuje się Wykonawca, celem wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu.
2.5 dowód potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami innych podmiotów, który stanowi w szczególności zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że
wykonawca realizując zamówienia, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego stanowi Załącznik Nr 5 do SWZ.
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami
udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby
przy wykonywaniu zamówienia;
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do
warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje
roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.