eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Koszalin › 21/US/SZP-1/2022 Przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu nr POWR.03.05.00-00-A018/20 dla kadry dydaktycznej Politechniki Koszalińskiej - Szkolenie pn. Kurs instruktora osób z niepełnosprawnością.Ogłoszenie z dnia 2022-07-04

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
21/US/SZP-1/2022 Przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu nr POWR.03.05.00-00-A018/20 dla kadry dydaktycznej Politechniki Koszalińskiej - Szkolenie pn. Kurs instruktora osób z niepełnosprawnością.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001703

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ŚNIADECKICH 2

1.5.2.) Miejscowość: Koszalin

1.5.3.) Kod pocztowy: 75-453

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL426 - Koszaliński

1.5.7.) Numer telefonu: 943478635/637

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: szp@tu.koszalin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.tu.koszalin.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

21/US/SZP-1/2022 Przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu nr POWR.03.05.00-00-A018/20 dla kadry dydaktycznej Politechniki Koszalińskiej - Szkolenie pn. Kurs instruktora osób z niepełnosprawnością.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-abb62c40-f780-11ec-8000-d680d39e541a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00237513

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00041911/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.10 Przeprowadzenie usług szkoleniowych z zakresu podnoszenia świadomości o niepełnosprawnościach

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Dostępna Uczelnia - Politechnika Koszalińska” nr POWR.03.05.00-00-A018/20

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip.tu.koszalin.pl/13091,13620/13620/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/ , ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje zawiera rozdział XXIII SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 21/US/SZP-1/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu nr POWR.03.05.00-00-A018/20 – szkolenia dla kadry dydaktycznej Politechniki Koszalińskiej- Szkolenie pn. Kurs instruktora osób z niepełnosprawnością.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dokonał podziału zamówienia na części z uwagi na niepodzielność przedmiotu zamówienia, którym jest przeprowadzenie jednego szkolenia.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi formularz cenowy tj. Załącznik nr 2 do SWZ.
2.Celem szkolenia jest:
1) podniesienie poziomu kompetencji w zakresie wychowania fizycznego osób z niepełnosprawnościami,
2) podniesienie poziomu wiedzy w zakresie podstawowych zagadnień związanych z osobami z niepełnosprawnością;
3) uwrażliwienie uczestników na indywidualne potrzeby osób z niepełnosprawnością wynikające z różnych jej typów.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80500000-9 - Usługi szkoleniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80510000-2 - Usługi szkolenia specjalistycznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 107 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami w %:
1) C - cena brutto – 60%, sposób oceny: minimalizacja,
2) D – doświadczenie osoby/ób wyznaczonej/-ych do realizacji zamówienia - 40% sposób oceny: maksymalizacja.
Oferty oceniane będą punktowo.
Maksymalna liczba punktów, jaką oferta może osiągnąć wynosi 100.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie osoby/ób wyznaczonej/-ych do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zdolność techniczna lub zawodowa – Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże minimum jedną osobę, którą dysponuje lub będzie dysponował na etapie realizacji zamówienia spełniającą łącznie wymagania wymienione w ppkt. a), b) tj.:
a) posiada doświadczenie zawodowe tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, przeprowadziła minimum dwie usługi szkoleniowe zgodne z tematyką i zakresem ramowym szkolenia określonego w formularzu cenowym wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są: referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy
b) posiadać wykształcenie wyższe minimum magisterskie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 6);
2) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestracji lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (złożony zgodnie ze wzorem wykazu stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ)

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykaz dokumentów, które należy złożyć przez Wykonawcę w ofercie:
1) Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SWZ w postaci elektronicznej - opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;
2) Formularz cenowy - załącznik nr 2 do SWZ w postaci elektronicznej - opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;
3) Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP w oryginale, w postaci elektronicznej – opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym – załącznik nr 3;
4) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji przedmiotowego zamówienia (jeżeli dotyczy) - opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym – załącznik nr 4;
5) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika jaki zakres rzeczowy wykonania zamówienia realizować zamierzają poszczególni wykonawcy tj.: oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy pzp, które wykonają poszczególni Wykonawcy (jeżeli dotyczy) w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym – załącznik nr 8 do SWZ.
6) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik, w postaci elektronicznej – opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do udzielania pełnomocnictwa;
7) Pełnomocnictwa dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1.W odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt. 4 ustawy pzp, jest spełniony, jeżeli przynajmniej jeden z Wykonawców spełni samodzielnie wymagany warunek.
W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do SWZ.
2.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3.Przed podpisaniem umowy, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w przypadku wyboru ich oferty, jako najkorzystniejszej), przedstawią Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Wszystkie projektowane postanowienia umowy, które mają wiązać strony zawiera projekt umowy stanowiący załącznik nr 5 do SWZ.

§ 9 projektu umowy
1. Strony dopuszczają zmiany postanowień niniejszej umowy:
1) terminu realizacji szkolenia - jeżeli z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego szkolenie nie będzie mogło odbyć się w ustalonym terminie, o którym mowa § 3 ust. 1-3. Nowy termin zostanie wskazany przez Zamawiającego;
2) terminu realizacji umowy - w przypadku wystąpienia siły wyższej (m.in. wstrzymania w Uczelni prowadzenia zajęć dydaktycznych w sposób stacjonarny), albo jeżeli z innych przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub z przyczyn organizacyjnych zamawiającego nie można w terminie, o którym mowa § 3 ust. 1 zrealizować przedmiotu zamówienia. Zmiana terminu realizacji umowy wymaga aneksu do umowy. Możliwe jest przedłużenie terminu realizacji szkolenia do dnia 30.06.2023 r. w sytuacji, gdy realizacja szkolenia w pierwotnym terminie nie będzie możliwa np. ze względu na wewnątrzuczelniane wytyczne związane z sytuacją epidemiologiczną lub brak możliwości zebrania grupy szkoleniowej w danym momencie;
3) w przypadku zmiany osoby realizującej przedmiot umowy, dla której Wykonawca uzyskał w kryterium „doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia” (podanym w formularzu ofertowym) odpowiednią ilość punktów, wskazana nowa osoba musi posiadać doświadczenie co najmniej równoważne co wskazana uprzednio przez Wykonawcę osoba, za którą Wykonawca otrzymał punkty, tzn. nowa osoba musi uzyskać w kryterium „doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia” nie mniejszą ilość punktów niż osoba, która zostaje zmieniona;
4) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy dotyczącego podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1-2 ustawy pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
2. Nie stanowią natomiast zmiany istotnej umowy w rozumieniu art. 454 ustawy pzp zmiany związane z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana rachunku bankowego lub zmiana danych teleadresowych).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-13 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: platforma miniPortal

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-13 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1.Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzą okoliczności
wskazane w art. 7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych.
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
2.Zamawiający informuje, że przed podpisaniem umowy zażąda:
− programu szkolenia obejmujący przedmiot zamówienia wraz z opisem poszczególnych modułów i metod szkolenia, liczbą godzin i harmonogramem
− dokumenty potwierdzające wykształcenie wyższe magisterskie osoby/-ób pełniącej/-ych funkcje trenera.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.