eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szczytno › Dowóz Uczniów niepełnosprawnych do/z placówek oświatowych w Olsztynie i w Szczytnie, w roku szkolnym 2023/2024Ogłoszenie z dnia 2023-05-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dowóz Uczniów niepełnosprawnych do/z placówek oświatowych w Olsztynie i w Szczytnie, w roku szkolnym 2023/2024

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Szczytnie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000707455

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kętrzyńskiego 6

1.5.2.) Miejscowość: Szczytno

1.5.3.) Kod pocztowy: 12-100

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.7.) Numer telefonu: (89) 67 60890

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@sp2.miastoszczytno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://sp2.bip.um.szczytno.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dowóz Uczniów niepełnosprawnych do/z placówek oświatowych w Olsztynie i w Szczytnie, w roku szkolnym 2023/2024

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-577a395e-fe06-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00237512

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00002827/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek w Olsztynie oraz dowóz dzieci z miejsca zamieszkania w Szczytnie do szkoły i ze szkoły do miejsca zamieszkania

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-577a395e-fe06-11ed-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl;
przetarg@sp2.miastoszczytno.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: przetarg@sp2.miastoszczytno.pl

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://ezamowienia.gov.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dowóz uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do placówek położonych w Olsztynie:
a) Zespół Placówek Edukacyjnych w Olsztynie - ,,Zielona Dolinka”, ul. Turowskiego 1, do przewozu
z/do 16 osób z ulic: Paderewskiego -1 uczeń, Władysława IV - 3 uczniów, Piastów -1 uczeń,
Nauczycielska - 2 uczniów, Sobieszczańskiego – 1 uczeń, Barcza – 1 uczeń, Leśna – 1 uczeń,
Gdańska – 1 uczeń, Bohaterów Września – 2 uczniów, Niepodległości – 1 uczeń, Pomorska – 1
uczeń, Solidarności – 1 uczeń,
b) Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących w Olsztynie, ul. Marii
Grzegorzewskiej 6 do przewozu z/do 2 osoby z ulic: Solidarności – 1 uczeń, Wielbarska – 1
uczeń
oraz przywóz dzieci z w/w placówek do miejsca zamieszkania.
2) Usługa dowozu odbywać się będzie w dniach zajęć szkolnych, określonych zgodnie z kalendarzem
roku szkolnego, pięć razy w tygodniu, od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych
od zajęć, dni świątecznych, ferii zimowych i letnich lub innych dni wyznaczonych przez poszczególne
szkoły jako dni wolne od zajęć, pojazdami, które są przystosowane do przewozu uczniów
niepełnosprawnych. W razie zaistnienia konieczności dowozu dzieci w dni dodatkowe lub na innych
dodatkowych trasach, Wykonawca zobowiązany będzie do ich realizacji i nastąpi zmiana dni i trasy
do wykonania przejazdu.
Usługą dowozu należy objąć: szacunkowo 18 uczniów. Zamawiający określa szacunkową ilość
kilometrów do wykonania na 1 dzień: 256 km.
Przewidywane dni nauki szkolnej w okresie realizacji zamówienia to około 195 dni.
Wskazana ilość kilometrów może ulec zmianie w czasie realizacji zamówienia w przypadku
zwiększenia lub zmniejszenia się liczby dzieci. Wskazaną ilość kilometrów przyjęto do ustalenia i
porównania wartości w złożonych ofertach. Podstawą do rozliczenia wykonanej usługi będą
faktyczne ilości zrealizowanych kilometrów.
3) Usługa dowozu musi być wykonana środkami transportu przystosowanymi do przewozu uczniów
niepełnosprawnych, spełniającymi wszelkie wymogi bezpieczeństwa i Kodeksu Ruchu Drogowego,
wyposażonymi w atestowany sprzęt zabezpieczający przewóz osób oraz umożliwiający transport
wózków inwalidzkich, wyposażonymi w pasy bezpieczeństwa, rampę/pochylnię lub szyny najazdowe
a także system zabezpieczający wózek inwalidzki przed przemieszczaniem się w pojeździe.
Minimalna ilość pojazdów do wykonania zamówienia wynosi 1, pojazdem przystosowanym do
przewozu minimum 20 uczniów. Osoba, czyli kierowca wykonujący zamówienie musi posiadać
odpowiednie uprawnienia do realizacji usługi.
W sytuacji, gdy realizacja przewozów po trasie nie będzie możliwa (np. remont) przewóz należy
wykonać możliwie najbliżej trasy podstawowej. Po usunięciu przyczyny zamknięcia trasy, przewozy
powinny powrócić do trasy podstawowej.
W przypadku awarii środku transportu, Wykonawca wprowadzi zastępczy środek transportu, który
będzie spełniać warunki zawarte w opisie przedmiotu zamówienia.
4) Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia będzie zobowiązany do opracowania
przed rozpoczęciem roku szkolnego przebiegu tras dowozu i do przedstawienia ich Zamawiającemu
do akceptacji oraz do uzgodnienia godzin przyjazdów i odjazdów uczniów z rodzicami/opiekunami
prawnymi oraz opiekunami dzieci w czasie transportu, w taki sposób, aby zapewnić uczniom
przybycie do placówek edukacyjnych przed rozpoczęciem zajęć, wynikających z planów danej
placówki oraz odebrać każdego ucznia po zakończeniu zajęć. Odbiór uczniów przed zajęciami będzie
następował bezpośrednio z miejsca ich zamieszkania. Organizacja powrotu do domu uczniów musi
uwzględnić zakończenie zajęć przez wszystkich dowożonych dzieci danej placówki.
Usługi przewozowe nie obejmują dojazdów na trasę oraz przejazdów technicznych.
W trakcie realizacji usługi trasa może być modyfikowana w zależności od potrzeb Zamawiającego.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo przewożonych uczniów i musi
posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej przewoźnika w zakresie świadczonych usług
w szczególności w pełnym zakresie odpowiedzialności, ubezpieczenie wobec pasażerów.
Zamawiający w Części I, zapewnia opiekuna w czasie przewozu, zatrudnionego na etacie
Zamawiającego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-09-01 do 2024-06-21

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas podstawienia pojazdu zastępczego

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dowóz uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do placówek położonych w Szczytnie
(miasto):
a) Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 w Szczytnie, ul. W. Kętrzyńskiego 6,
do przewozu z/do 12 osób z ulic: Kolejowa – 1 uczeń, Polska – 2 uczniów, Spółdzielcza – 1
uczeń, Wielbarska – 1 uczeń, Gdańska – 1 uczeń, Skłodowskiej – 1 uczeń, Wyszyńskiego – 1
uczeń, Pasymska – 1 uczeń, Barcza – 1 uczeń, Bohaterów Westerplatte – 1 uczeń, Królowej
Jadwigi – 1 uczeń,
b) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szczytnie, ul. Korczaka 4,
do przewozu z/do 23 osób z ulic : Niepodległości – 5 uczniów, Wielbarska – 1 uczeń, Barcza –
1 uczeń, Chopina – 1 uczeń, Gdańska – 2 uczniów, Pomorska – 1 uczeń, Pasymska – 1 uczeń,
Leśna – 1 uczeń, Kościuszki – 1 uczeń, Lanca – 1 uczeń, Polska – 1 uczeń, Piłsudskiego – 2
uczniów, Bohaterów Westerplatte – 2 uczniów, Gizewiusza - 2 uczniów, Warszawska – 1 uczeń,
c) Ponadlokalne Centrum Rehabilitacyjno- Edukacyjne w Szczytnie, ul. Pasymska 21 A,
do przewozu z/do 1 osoba z ulicy Skłodowskiej,
d) Zespół Szkół Nr 1 w Szczytnie, ul. A. Mickiewicza 10
do przewozu z/do 1 osoba z ulicy Leśna.
oraz przywóz dzieci z w/w placówek do miejsca zamieszkania.
2) Usługa dowozu odbywać się będzie w dniach zajęć szkolnych, określonych zgodnie z kalendarzem
roku szkolnego, pięć razy w tygodniu, od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych
od zajęć, dni świątecznych, ferii zimowych i letnich lub innych dni wyznaczonych przez poszczególne
szkoły jako dni wolne od zajęć, pojazdami, które są przystosowane do przewozu uczniów
niepełnosprawnych. W razie zaistnienia konieczności dowozu dzieci w dni dodatkowe lub na innych
dodatkowych trasach, Wykonawca zobowiązany będzie do ich realizacji i nastąpi zmiana dni i trasy
do wykonania przejazdu.
Usługą dowozu należy objąć: szacunkowo 37 uczniów. Zamawiający określa szacunkową ilość
kilometrów do wykonania na 1 dzień: 224 km.
Przewidywane dni nauki szkolnej w okresie realizacji zamówienia to około 195 dni.
Wskazana ilość kilometrów może ulec zmianie w czasie realizacji zamówienia w przypadku
zwiększenia lub zmniejszenia się liczby dzieci. Wskazaną ilość kilometrów przyjęto do ustalenia i
porównania wartości w złożonych ofertach. Podstawą do rozliczenia wykonanej usługi będą
faktyczne ilości zrealizowanych kilometrów.
3) Usługa dowozu musi być wykonana środkami transportu przystosowanymi do przewozu uczniów
niepełnosprawnych, spełniającymi wszelkie wymogi bezpieczeństwa i Kodeksu Ruchu Drogowego,
wyposażonymi w atestowany sprzęt zabezpieczający przewóz osób oraz umożliwiający transport
wózków inwalidzkich, wyposażonymi w pasy bezpieczeństwa, rampę/pochylnię lub szyny najazdowe
a także system zabezpieczający wózek inwalidzki przed przemieszczaniem się w pojeździe.
Minimalna ilość pojazdów do wykonania zamówienia wynosi 2, pojazdami przystosowanymi do
przewozu minimum 7 uczniów. Osoby: kierowca i opiekun wykonujący zamówienie musi posiadać
odpowiednie uprawnienia do realizacji usługi.
W sytuacji, gdy realizacja przewozów po trasie nie będzie możliwa (np. remont ) przewóz należy
wykonać możliwie najbliżej trasy podstawowej. Po usunięciu przyczyny zamknięcia trasy, przewozy
powinny powrócić do trasy podstawowej.
W przypadku awarii środku transportu, Wykonawca wprowadzi zastępczy środek transportu, który
będzie spełniać warunki zawarte w opisie przedmiotu zamówienia.
4) Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia będzie zobowiązany do opracowania
przed rozpoczęciem roku szkolnego przebiegu tras dowozu i do przedstawienia ich Zamawiającemu
do akceptacji oraz do uzgodnienia godzin przyjazdów i odjazdów uczniów z rodzicami/opiekunami
prawnymi oraz opiekunami dzieci w czasie transportu, w taki sposób, aby zapewnić uczniom
przybycie do placówek edukacyjnych przed rozpoczęciem zajęć, wynikających z planów danej
placówki oraz odebrać każdego ucznia po zakończeniu zajęć. Odbiór uczniów przed zajęciami będzie
następował bezpośrednio z miejsca ich zamieszkania. Organizacja powrotu do domu uczniów musi
uwzględnić zakończenie zajęć przez wszystkich dowożonych dzieci danej placówki.
Usługi przewozowe nie obejmują dojazdów na trasę oraz przejazdów technicznych.
W trakcie realizacji usługi trasa może być modyfikowana w zależności od potrzeb Zamawiającego.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo przewożonych uczniów i musi
posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej przewoźnika w zakresie świadczonych usług
w szczególności w pełnym zakresie odpowiedzialności, ubezpieczenie wobec pasażerów.
5) Wykonawca zapewnia opiekuna na czas przewozu tylko na wyznaczonych trasach przez
Zamawiającego, tj.:
- dowóz/p do SOSW ul. Korczaka,
- dowóz/p do PCER ul. Pasymska,
- dowóz/p do Zespołu Szkół nr 1.
Pozostałą trasę dowozu/p do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 ul. Kętrzyńskiego
6, obsługiwać będą opiekuni zatrudnieni na etacie przez Zamawiającego.
Opiekunowie Zamawiającego i Wykonawcy będą wyposażeni w kamizelkę odblaskową dla
zwiększenia bezpieczeństwa. Odpowiedzialność i podjęcie obowiązków opiekuna rozpoczyna się w
pierwszym miejscu rozpoczynającym dowóz uczniów, a kończy się z chwilą opuszczenia pojazdu
przez ostatniego ucznia w miejscu kończącym dowóz. Opiekun zobligowany jest do zapewnienia
bezpieczeństwa uczniom poprzez opiekę i nadzór w czasie przewozu, podczas przeprowadzania do/z
pojazdu a także na czas przyjazdu pojazdu zastępczego w razie awarii.
Opiekunem może być tylko osoba pełnoletnia, nieuwzględniona w rejestrze (Ustawa z dnia 13 maja
2016r. Z Dz.U. z 2020r. Poz.152) o przeciwdziałaniu zagrożeniu przestępczością na tle seksualnym.
Wszelkie uwagi dotyczące niewłaściwego zachowania przewożonych uczniów muszą być zgłaszane
dyrektorowi danej placówki.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-09-01 do 2024-06-21

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas podstawienia pojazdu zastępczego

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU CZĘŚĆ I i CZĘŚĆ II
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o
zamówieniu i niniejszej SWZ
2. Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę spełnienia warunków określonych w art. 112
ust. 2 pkt. 2, 3, 4 ustawy Pzp dotyczących uprawnień do prowadzenia określonej działalności
gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, sytuacji ekonomicznej lub
finansowej oraz zdolności technicznej i zawodowej:
1) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów:
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualną
licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób zgodnie z ustawą z dnia 6 września
2001 roku o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2201), ważną przez cały okres realizacji
przedmiotu zamówienia;
2) zdolności technicznej i zawodowej:
a) w zakresie doświadczenia warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że
wykonał, w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, jednej
usługi o wartości co najmniej 50 000 zł brutto polegającej na dowożeniu dzieci
niepełnosprawnych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem jej wartości, przedmiotu, daty wykonania i
podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, wraz z załączeniem dowodów, czy
zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
b) w zakresie narzędzi wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy
w celu wykonania zamówienia publicznego warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli
Wykonawca wykaże, że dysponuje przynajmniej 3 środkami transportu przystosowanymi do
przewozu osób niepełnosprawnych:1 pojazd (część I do/z Olsztyna na minimum 20 miejsc w
pojeździe) oraz 2 pojazdy (część II do/z Szczytno-miasto z minimalną ilością miejsc w
pojeździe – 7) będące własnością lub w dyspozycji Wykonawcy;
3) w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej
a) w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli
Wykonawca przedłoży dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na kwotę co najmniej 100.000,00 zł.
3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w
stosownych sytuacjach polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji
finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli
podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby,
składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu (wzór - załącznik nr 4 SWZ) udostępniającego zasoby do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny
podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca, realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego
zasoby ma potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby
gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu
udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca
polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia,
kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których
wskazane zdolności dotyczą.
6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na
zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji
których te zdolności są wymagane. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty
budowlane lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA
1. O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 Ustawy pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 1, 4 i 7 Ustawy pzp oraz
Wykonawcy, w stosunku do których nie zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 7 ust.
1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
2. Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby
Zamawiający zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały
przewidziane względem Wykonawcy.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia Zamawiający bada,
czy nie zachodzą podstawy wykluczenia wobec każdego z tych Wykonawców.
Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy, Zamawiający
zbada, czy nie zachodzą wobec tego Podwykonawcy podstawy wykluczenia, które zostały
przewidziane względem Wykonawcy.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: INFORMACJA O PODMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH
1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
Wykonawca zobowiązany jest złożyć:
1) aktualną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób zgodnie z ustawą z
dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2201),
2) wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane lub są wykonywane
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku
świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn
niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy;
w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencji bądź
inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie
ostatnich 3 miesięcy - z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -
inne dokumenty (wzór wykazu - załącznik nr 5 do SWZ);
3) wykaz narzędzi – wykaz środków transportu - co najmniej 3 pojazdy: 1pojazd do przewozu
minimum 20 osób oraz 2 pojazdy z minimalną ilością miejsc w pojeździe – 7) (wzór wykazu -
załącznik nr 6 do SWZ);
4) dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie,
- załączniki nr 2 i 3 do SWZ, składa każdy z Wykonawców.
Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków
udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie
warunków udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian szczegółowo opisany w projekcie umowy paragraf 5 - Zmiana umowy. Waloryzacja wynagrodzenia

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-06 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-06 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.