eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szczytno › Dowóz Uczniów niepełnosprawnych do/z placówek oświatowych w Olsztynie i w Szczytnie, w roku szkolnym 2023/2024Ogłoszenie z dnia 2023-07-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Dowóz Uczniów niepełnosprawnych do/z placówek oświatowych w Olsztynie i w Szczytnie, w roku szkolnym 2023/2024

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Szczytnie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000707455

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kętrzyńskiego 6

1.5.2.) Miejscowość: Szczytno

1.5.3.) Kod pocztowy: 12-100

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.7.) Numer telefonu: (89) 67 60890

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@sp2.miastoszczytno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://sp2.bip.um.szczytno.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-577a395e-fe06-11ed-9355-06954b8c6cb9

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dowóz Uczniów niepełnosprawnych do/z placówek oświatowych w Olsztynie i w Szczytnie, w roku szkolnym 2023/2024

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-577a395e-fe06-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00288073

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-07-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00002827/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek w Olsztynie oraz dowóz dzieci z miejsca zamieszkania w Szczytnie do szkoły i ze szkoły do miejsca zamieszkania

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00237512

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SP2-242/1/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 217464 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dowóz uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do placówek położonych w Olsztynie:
a) Zespół Placówek Edukacyjnych w Olsztynie - ,,Zielona Dolinka”, ul. Turowskiego 1, do przewozu
z/do 16 osób z ulic: Paderewskiego -1 uczeń, Władysława IV - 3 uczniów, Piastów -1 uczeń,
Nauczycielska - 2 uczniów, Sobieszczańskiego – 1 uczeń, Barcza – 1 uczeń, Leśna – 1 uczeń,
Gdańska – 1 uczeń, Bohaterów Września – 2 uczniów, Niepodległości – 1 uczeń, Pomorska – 1
uczeń, Solidarności – 1 uczeń,
b) Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących w Olsztynie, ul. Marii
Grzegorzewskiej 6 do przewozu z/do 2 osoby z ulic: Solidarności – 1 uczeń, Wielbarska – 1
uczeń
oraz przywóz dzieci z w/w placówek do miejsca zamieszkania.
2) Usługa dowozu odbywać się będzie w dniach zajęć szkolnych, określonych zgodnie z kalendarzem
roku szkolnego, pięć razy w tygodniu, od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych
od zajęć, dni świątecznych, ferii zimowych i letnich lub innych dni wyznaczonych przez poszczególne
szkoły jako dni wolne od zajęć, pojazdami, które są przystosowane do przewozu uczniów
niepełnosprawnych. W razie zaistnienia konieczności dowozu dzieci w dni dodatkowe lub na innych
dodatkowych trasach, Wykonawca zobowiązany będzie do ich realizacji i nastąpi zmiana dni i trasy
do wykonania przejazdu.
Usługą dowozu należy objąć: szacunkowo 18 uczniów. Zamawiający określa szacunkową ilość
kilometrów do wykonania na 1 dzień: 256 km.
Przewidywane dni nauki szkolnej w okresie realizacji zamówienia to około 195 dni.
Wskazana ilość kilometrów może ulec zmianie w czasie realizacji zamówienia w przypadku
zwiększenia lub zmniejszenia się liczby dzieci. Wskazaną ilość kilometrów przyjęto do ustalenia i
porównania wartości w złożonych ofertach. Podstawą do rozliczenia wykonanej usługi będą
faktyczne ilości zrealizowanych kilometrów.
3) Usługa dowozu musi być wykonana środkami transportu przystosowanymi do przewozu uczniów
niepełnosprawnych, spełniającymi wszelkie wymogi bezpieczeństwa i Kodeksu Ruchu Drogowego,
wyposażonymi w atestowany sprzęt zabezpieczający przewóz osób oraz umożliwiający transport
wózków inwalidzkich, wyposażonymi w pasy bezpieczeństwa, rampę/pochylnię lub szyny najazdowe
a także system zabezpieczający wózek inwalidzki przed przemieszczaniem się w pojeździe.
Minimalna ilość pojazdów do wykonania zamówienia wynosi 1, pojazdem przystosowanym do
przewozu minimum 20 uczniów. Osoba, czyli kierowca wykonujący zamówienie musi posiadać
odpowiednie uprawnienia do realizacji usługi.
W sytuacji, gdy realizacja przewozów po trasie nie będzie możliwa (np. remont) przewóz należy
wykonać możliwie najbliżej trasy podstawowej. Po usunięciu przyczyny zamknięcia trasy, przewozy
powinny powrócić do trasy podstawowej.
W przypadku awarii środku transportu, Wykonawca wprowadzi zastępczy środek transportu, który
będzie spełniać warunki zawarte w opisie przedmiotu zamówienia.
4) Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia będzie zobowiązany do opracowania
przed rozpoczęciem roku szkolnego przebiegu tras dowozu i do przedstawienia ich Zamawiającemu
do akceptacji oraz do uzgodnienia godzin przyjazdów i odjazdów uczniów z rodzicami/opiekunami
prawnymi oraz opiekunami dzieci w czasie transportu, w taki sposób, aby zapewnić uczniom
przybycie do placówek edukacyjnych przed rozpoczęciem zajęć, wynikających z planów danej
placówki oraz odebrać każdego ucznia po zakończeniu zajęć. Odbiór uczniów przed zajęciami będzie
następował bezpośrednio z miejsca ich zamieszkania. Organizacja powrotu do domu uczniów musi
uwzględnić zakończenie zajęć przez wszystkich dowożonych dzieci danej placówki.
Usługi przewozowe nie obejmują dojazdów na trasę oraz przejazdów technicznych.
W trakcie realizacji usługi trasa może być modyfikowana w zależności od potrzeb Zamawiającego.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo przewożonych uczniów i musi
posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej przewoźnika w zakresie świadczonych usług
w szczególności w pełnym zakresie odpowiedzialności, ubezpieczenie wobec pasażerów.
Zamawiający w Części I, zapewnia opiekuna w czasie przewozu, zatrudnionego na etacie
Zamawiającego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.5.5.) Wartość części: 114816 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dowóz uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do placówek położonych w Szczytnie
(miasto):
a) Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 w Szczytnie, ul. W. Kętrzyńskiego 6,
do przewozu z/do 12 osób z ulic: Kolejowa – 1 uczeń, Polska – 2 uczniów, Spółdzielcza – 1
uczeń, Wielbarska – 1 uczeń, Gdańska – 1 uczeń, Skłodowskiej – 1 uczeń, Wyszyńskiego – 1
uczeń, Pasymska – 1 uczeń, Barcza – 1 uczeń, Bohaterów Westerplatte – 1 uczeń, Królowej
Jadwigi – 1 uczeń,
b) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szczytnie, ul. Korczaka 4,
do przewozu z/do 23 osób z ulic : Niepodległości – 5 uczniów, Wielbarska – 1 uczeń, Barcza –
1 uczeń, Chopina – 1 uczeń, Gdańska – 2 uczniów, Pomorska – 1 uczeń, Pasymska – 1 uczeń,
Leśna – 1 uczeń, Kościuszki – 1 uczeń, Lanca – 1 uczeń, Polska – 1 uczeń, Piłsudskiego – 2
uczniów, Bohaterów Westerplatte – 2 uczniów, Gizewiusza - 2 uczniów, Warszawska – 1 uczeń,
c) Ponadlokalne Centrum Rehabilitacyjno- Edukacyjne w Szczytnie, ul. Pasymska 21 A,
do przewozu z/do 1 osoba z ulicy Skłodowskiej,
d) Zespół Szkół Nr 1 w Szczytnie, ul. A. Mickiewicza 10
do przewozu z/do 1 osoba z ulicy Leśna.
oraz przywóz dzieci z w/w placówek do miejsca zamieszkania.
2) Usługa dowozu odbywać się będzie w dniach zajęć szkolnych, określonych zgodnie z kalendarzem
roku szkolnego, pięć razy w tygodniu, od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych
od zajęć, dni świątecznych, ferii zimowych i letnich lub innych dni wyznaczonych przez poszczególne
szkoły jako dni wolne od zajęć, pojazdami, które są przystosowane do przewozu uczniów
niepełnosprawnych. W razie zaistnienia konieczności dowozu dzieci w dni dodatkowe lub na innych
dodatkowych trasach, Wykonawca zobowiązany będzie do ich realizacji i nastąpi zmiana dni i trasy
do wykonania przejazdu.
Usługą dowozu należy objąć: szacunkowo 37 uczniów. Zamawiający określa szacunkową ilość
kilometrów do wykonania na 1 dzień: 224 km.
Przewidywane dni nauki szkolnej w okresie realizacji zamówienia to około 195 dni.
Wskazana ilość kilometrów może ulec zmianie w czasie realizacji zamówienia w przypadku
zwiększenia lub zmniejszenia się liczby dzieci. Wskazaną ilość kilometrów przyjęto do ustalenia i
porównania wartości w złożonych ofertach. Podstawą do rozliczenia wykonanej usługi będą
faktyczne ilości zrealizowanych kilometrów.
3) Usługa dowozu musi być wykonana środkami transportu przystosowanymi do przewozu uczniów
niepełnosprawnych, spełniającymi wszelkie wymogi bezpieczeństwa i Kodeksu Ruchu Drogowego,
wyposażonymi w atestowany sprzęt zabezpieczający przewóz osób oraz umożliwiający transport
wózków inwalidzkich, wyposażonymi w pasy bezpieczeństwa, rampę/pochylnię lub szyny najazdowe
a także system zabezpieczający wózek inwalidzki przed przemieszczaniem się w pojeździe.
Minimalna ilość pojazdów do wykonania zamówienia wynosi 2, pojazdami przystosowanymi do
przewozu minimum 7 uczniów. Osoby: kierowca i opiekun wykonujący zamówienie musi posiadać
odpowiednie uprawnienia do realizacji usługi.
W sytuacji, gdy realizacja przewozów po trasie nie będzie możliwa (np. remont ) przewóz należy
wykonać możliwie najbliżej trasy podstawowej. Po usunięciu przyczyny zamknięcia trasy, przewozy
powinny powrócić do trasy podstawowej.
W przypadku awarii środku transportu, Wykonawca wprowadzi zastępczy środek transportu, który
będzie spełniać warunki zawarte w opisie przedmiotu zamówienia.
4) Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia będzie zobowiązany do opracowania
przed rozpoczęciem roku szkolnego przebiegu tras dowozu i do przedstawienia ich Zamawiającemu
do akceptacji oraz do uzgodnienia godzin przyjazdów i odjazdów uczniów z rodzicami/opiekunami
prawnymi oraz opiekunami dzieci w czasie transportu, w taki sposób, aby zapewnić uczniom
przybycie do placówek edukacyjnych przed rozpoczęciem zajęć, wynikających z planów danej
placówki oraz odebrać każdego ucznia po zakończeniu zajęć. Odbiór uczniów przed zajęciami będzie
następował bezpośrednio z miejsca ich zamieszkania. Organizacja powrotu do domu uczniów musi
uwzględnić zakończenie zajęć przez wszystkich dowożonych dzieci danej placówki.
Usługi przewozowe nie obejmują dojazdów na trasę oraz przejazdów technicznych.
W trakcie realizacji usługi trasa może być modyfikowana w zależności od potrzeb Zamawiającego.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo przewożonych uczniów i musi
posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej przewoźnika w zakresie świadczonych usług
w szczególności w pełnym zakresie odpowiedzialności, ubezpieczenie wobec pasażerów.
5) Wykonawca zapewnia opiekuna na czas przewozu tylko na wyznaczonych trasach przez
Zamawiającego, tj.:
- dowóz/p do SOSW ul. Korczaka,
- dowóz/p do PCER ul. Pasymska,
- dowóz/p do Zespołu Szkół nr 1.
Pozostałą trasę dowozu/p do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 ul. Kętrzyńskiego
6, obsługiwać będą opiekuni zatrudnieni na etacie przez Zamawiającego.
Opiekunowie Zamawiającego i Wykonawcy będą wyposażeni w kamizelkę odblaskową dla
zwiększenia bezpieczeństwa. Odpowiedzialność i podjęcie obowiązków opiekuna rozpoczyna się w
pierwszym miejscu rozpoczynającym dowóz uczniów, a kończy się z chwilą opuszczenia pojazdu
przez ostatniego ucznia w miejscu kończącym dowóz. Opiekun zobligowany jest do zapewnienia
bezpieczeństwa uczniom poprzez opiekę i nadzór w czasie przewozu, podczas przeprowadzania do/z
pojazdu a także na czas przyjazdu pojazdu zastępczego w razie awarii.
Opiekunem może być tylko osoba pełnoletnia, nieuwzględniona w rejestrze (Ustawa z dnia 13 maja
2016r. Z Dz.U. z 2020r. Poz.152) o przeciwdziałaniu zagrożeniu przestępczością na tle seksualnym.
Wszelkie uwagi dotyczące niewłaściwego zachowania przewożonych uczniów muszą być zgłaszane
dyrektorowi danej placówki.

4.5.3.) Główny kod CPV: 60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.5.5.) Wartość części: 102648 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 114816 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 255590,40 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 114816 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Transport Medyczny i Przewóz Osób Małgorzata Flisiak

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7451415422

7.3.3) Ulica: Bartna Strona 40

7.3.4) Miejscowość: Szczytno

7.3.5) Kod pocztowy: 12-100

7.3.6.) Województwo: warmińsko-mazurskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-06-26

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 114816 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-09-01 do 2024-06-30

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 102648 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 193939,20 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 102648 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Transport Medyczny i Przewóz Osób Małgorzata Flisiak

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7451415422

7.3.3) Ulica: Bartna Strona 40

7.3.4) Miejscowość: Szczytno

7.3.5) Kod pocztowy: 12-100

7.3.6.) Województwo: warmińsko-mazurskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-06-26

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 102648 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-09-01 do 2024-06-30

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.