eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdynia › usługa utrzymania oraz rozwoju aplikacji miejskich oraz integracji autorskiego systemu CMS z innymi usługami zewnętrznymi ...Ogłoszenie z dnia 2023-05-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
usługa utrzymania oraz rozwoju aplikacji miejskich oraz integracji
autorskiego systemu CMS z innymi usługami zewnętrznymi ...

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasta Gdyni

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191675557

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54

1.5.2.) Miejscowość: Gdynia

1.5.3.) Kod pocztowy: 81-382

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kontakt@gdynia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.um.gdynia.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

usługa utrzymania oraz rozwoju aplikacji miejskich oraz integracji
autorskiego systemu CMS z innymi usługami zewnętrznymi ...

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-87f36ade-fe0d-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00237461

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00023486/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.9 Utrzymanie oraz rozwój aplikacji miejskich oraz integracji CMS z innymi usługami zewnętrznymi z wykorzystaniem technologii PHP, React, JavaScript/Typescript, HTML/CSS oraz Rest API

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/umgdynia

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/umgdynia

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Korzystanie z Platformy możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez sprzęt, z którego korzystają użytkownicy Wykonawcy następujących minimalnych wymagań technicznych i specyfiki połączenia:
- posiadanie komputera o parametrach umożliwiających zainstalowanie następującego oprogramowania:
1 w zakresie podstawowych funkcjonalności – przegląd, pobieranie i załączanie dokumentów:
a). Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 3 GB RAM, procesor 1500 MHz lub lepszy, jeden z systemów operacyjnych Linux Kernel 4.0, Windows 7 i MacOS 10.12 – Lub ich nowsze wersje
b). przeglądarka internetowa Mozilla Firefox ver. 65 i późniejsze, Google Chrome ver. 66 i późniejsze lub Opera w ver. 58 i późniejsze, Microsoft Edge ver 18 i późniejsze, Internet Explorer 11,
c) .Lista zalecanych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera. Zalecane jest używanie najnowszych wersji przeglądarek
2. w zakresie składania podpisu kwalifikowanego (za pośrednictwem platformy SmartPZP):
a)zainstalowane środowisko Java w wersji min. 1.8 (jre)
b) w przypadku przeglądarek Opera, Chrome i Firefox należy doinstalować dodatek do przeglądarki Szafir SDK Web
c) oprogramowania SzafirHost w systemie operacyjnym.
3. Dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w formatach .png, .jpg, .jpeg, .gif, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .odt, .ods, .odp, .odf, .pdf, .zip, .rar, .txt,
.ath, .xml, .dwg, .xades, .tar, .7z, .eml, .msg., przy czym zaleca się wykorzystywanie plików w formacie .pdf.
4. W przypadku zastosowania kwalifikowanego podpisu elektronicznego Zamawiający zaleca podpisywanie dokumentów formatem PadES lub XadES.
5. Maksymalny rozmiar pojedynczych plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy wynosi 100 MB. Za pośrednictwem Platformy można przesłać wiele pojedynczych plików lub plik skompresowany do
archiwum (format ZIP) zawierający wiele pojedynczych plików.
6. Użycie przez Wykonawcę do kontaktu z Zamawiającym środków komunikacji elektronicznej zapewnionych w Platformie jest uzależnione od uprzedniej akceptacji przez Wykonawcę Regulaminu korzystania z usług Platformy na witrynie internetowej przy zakładaniu profilu Wykonawcy.
7. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie, ani logowania się.
8. Do pełnego i prawidłowego korzystania z Platformy przez Użytkowników Zewnętrznych konieczne jest posiadanie przez co najmniej jednego uprawnionego Użytkownika Zewnętrznego Wykonawcy
elektronicznego podpisu kwalifikowanego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z rozdziałem XXIII

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa utrzymania oraz rozwoju aplikacji miejskich oraz integracji autorskiego systemu CMS z innymi usługami zewnętrznymi z wykorzystaniem technologii PHP, React, Node.js JavaScript/Typescript, HTML/CSS, Rest API oraz graphQL. Wykonawca zagwarantuje opiekę nad portalami, hosting oraz zasilanie danymi. Aplikacje webowe w skład których wchodzi również CMS wymagają przeniesienia na serwery Wykonawcy. W ramach usługi rozwoju Wykonawca będzie musiał aktualizować oraz rozbudowywać istniejące aplikację webowe i mobilne w tym autorski system zarządzania treścią oraz przygotować na podstawie dostarczonych przez zamawiającego makiet oraz opisów funkcjonalności m.in. nowe moduły dla aplikacji gdynia.pl, portale i serwisy oraz integrować je z zewnętrznymi usługami poprzez API.

4.2.6.) Główny kod CPV: 72212000-4 - Usługi programowania oprogramowania aplikacyjnego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

72260000-5 - Usługi w zakresie oprogramowania

72415000-2 - Usługi hostingowe dla stron WWW

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. tj. w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług polegających świadczeniu
usługi utrzymania oraz rozwoju aplikacji miejskich oraz integracji autorskiego systemu CMS z innymi usługami zewnętrznymi z wykorzystaniem technologii PHP, React, Node.js, JavaScript/Typescript, HTML/CSS,Rest API oraz GraphQL w wymiarze nie większym niż 1000 roboczogodzin oraz usługi utrzymania
aplikacji w wymiarze 3 miesięcy. Sposób realizacji usług odbywać się będzie na zasadach przewidzianych dla realizacji zamówienia podstawowego określonych w Opisie przedmiotu zamówienia oraz Projekcie umowy.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 50

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena usługi utrzymania

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas naprawy błędu krytycznego

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas naprawy błędu niekrytycznego

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ oraz
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie:
a) posiadanie udokumentowanego doświadczenia w realizacji zamówień odpowiadających przedmiotowi zamówienia, tj.: wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 usługę polegającą na wykonaniu aplikacji mobilnej/mobilnych. Aplikacja musi spełniać następujące kryteria:
o dostępna do pobrania z sklepu Google play i wspierać urządzenia z
zainstalowanym systemem android w minimalnej wersji 6.0 oraz ze sklepu App Store dla urządzeń z zainstalowanym systemem ios w minimalnej wersji IOS 13. o zintegrowana poprzez GraphQL i REST API z co najmniej 5 różnymi usługami zewnętrznymi np. prognozą pogody, system weryfikacji biletów okresowych, przedszkolami, elektronicznym dziennikiem, portalem informacyjnym
o wykonana w technologii React
o musi prezentować konto użytkownika, zniżki/rabaty przyznawane, w ramach
karty mieszkańca lub karty lojalnościowej
o została zintegrowana z autorskim systemem zarządzania treścią.
o o wartości nie mniejszej niż 250.000,00 zł brutto.
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeśli wykonawca wykaże co najmniej jedną wykonaną aplikację posiadającą wszystkie powyższe funkcjonalności lub kilka aplikacji posiadających łącznie wszystkie powyższe funkcjonalności. Aplikacja musi być aktualnie dostępna w sklepie Apple App Store oraz Google Play.

b) posiadanie udokumentowane doświadczenia w realizacji zamówień
odpowiadających przedmiotowi zamówienia, tj.: wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 usługę polegającą na utrzymaniu stron www oraz aplikacji, w zakresie:
o utrzymanie bazy danych związanych ze stronami www i aplikacjami (hosting);
o świadczenia usługi wsparcia technicznego dla portali, systemu cms i aplikacji mobilnej (asysta);
o wykonywanie/przywracanie oraz nadzór nad utworzonymi kopiami zapasowymi;
o zabezpieczenia aplikacji oraz portali z wykorzystaniem systemów
zabezpieczających takich jak: IPS (ang. Intrusion Prevention System), IDS
(ang. Intrusion Detection System), AV (ang. Antivirus or anti-virus ), FW (ang.
Firewall) oraz rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo stron
internetowych/aplikacji mobilnych, np.: WAF (ang. Web Application Firewall),
ochronę przed DOS/DDoS (ang. Denial of Service/Distributed Denial of
Service), RCE, SQLi, XSS, RFI\LFI, XXE, Brute-Force oraz wykrywającym inne
anomalie w działaniu stron/aplikacji.
o o wartości nie mniejszej niż 80.000,00 zł brutto,

c) posiadanie udokumentowane doświadczenia w realizacji zamówień
odpowiadających przedmiotowi zamówienia, tj.: wykonał minimum 1 usługę
polegającą na wykonaniu portalu zintegrowanego komunikacją dwukierunkową z aplikacją mobilną dla partnerów oraz użytkowników końcowych do obsługi kart mieszkańców/kart lojalnościowych wraz z zaawansowanym systemem zarządzania
treścią z przeznaczeniem dla min. 250 000 użytkowników (CMS musi być systemem autorskim, nie dopuszcza się systemów opartych na rozwiązaniach bezpłatnych typu open source, opartych na licencji GNU/GPU takich jak np. Word Press czy Joomla), o wartości nie mniejszej niż 140.000,00 zł brutto.

d) posiadanie udokumentowane doświadczenia w realizacji zamówień
odpowiadających przedmiotowi zamówienia, tj.: wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 usługę polegającą na wykonaniu systemu rezerwacji wizyt zintegrowanego z usługami zewnętrznymi poprzez API - bramką sms, serwerem poczty email, Voicebotem oraz dostarczył system zarządzania
rezerwacjami. System musi posiadać funkcjonalności takie jak:
o tworzenie i edycja stanowisk pracy;
o tworzenie i edycja listy spraw;
o ustawianie godzin prac stanowisk oraz spraw w tym przerw.

e) posiadanie udokumentowane doświadczenia w realizacji zamówień
odpowiadających przedmiotowi zamówienia, tj.: wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 usługę polegającą na wykonaniu systemu do zgłaszania usterek w przestrzeni publicznej.
Zamawiający uzna warunek za spełniony również wtedy, gdy wykonawca wykaże wykonanie usługi wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że jest ona aktualnie dostępna poprzez stronę www oraz w sklepie Apple App Store i Google Play.

f) posiadanie udokumentowane doświadczenia w realizacji zamówień
odpowiadających przedmiotowi zamówienia, tj.: wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 usługę polegającą na wykonaniu aplikacji transportu zbiorowego posiadającą co najmniej następujące funkcjonalności:
o mapa – prezentacja wszystkich przystanków komunikacji miejskiej, tras
przejazdów oraz linii z wykorzystaniem danych czasu rzeczywistego;
o planer podróży – możliwość zaplanowania podróży z punktu a do punktu b,
o rozkład jazdy dostępny dla każdego przystanku i linii,
o lista linii z wyszukiwarką,
o lista przystanków z wyszukiwarką,
o obsługa danych GTFS-RT/GTFS w celu automatycznej aktualizacji rozkładów oraz zobrazowania położenia pojazdów komunikacji miejskiej.

g) dysponowanie osobami, które skieruje do realizacji zamówienia, tj.: co najmniej 2 osobami posiadającymi wykształcenie wyższe informatyczne, a w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert pełniła rolę Programisty w co najmniej w dwóch projektach informatycznych związanych z budową serwisów internetowych opartych na autorskim CMSie oraz aplikacji dla systemów Android i iOS w technologii React przy założeniu, że strona i aplikacja korzystają z jednej bazy danych, a wartość każdego projektu była nie mniejszej niż 150 000 zł brutto.

Zamawiający dopuszcza połączenie dowolnych w/w zakresów (od lit. a do lit. f) w jednym zamówieniu. W takim przypadku wartość jednej usługi stanowi sumę brutto równej sumie wymaganej dla dla każdej części osobno.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowiące załącznik nr 3 do SWZ (składane wraz z ofertą);
Oświadczenie składają odrębnie:
a) Wykonawca/każdy spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia Wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
b) podmiot trzeci, na którego potencjał powołuje się wykonawca celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby Wykonawcy, stanowiący załącznik nr 3a do SWZ, (składane wraz ofertą).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:

1) wykazu usług wykonanych, odpowiadających warunkowi określonemu w rozdziale VIII pkt 8.1.2.1 lit. a-f w podanym okresie, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na
rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy (wzór stanowi Załącznik nr 5 do SWZ);

W przypadku powołania się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami wykaz dotyczy usług, w których wykonaniu Wykonawca bezpośrednio uczestniczył.

2) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia wraz
z informacjami na temat ich doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego odpowiednio do warunku określonego w rozdziale VIII pkt 8.1.2.1 lit g także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 5A do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Dokumenty/Oświadczenia składające się na ofertę:
1) Formularz Oferty – załącznik nr 2 do SWZ;
2) Formularz Cenowy – załącznik 2a do SWZ;
3) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiące Załącznik nr 3 do SWZ;
4) Oświadczenie podmiotu trzeciego o braku podstaw wykluczenia oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu stanowiące Załącznik 3a do SWZ (jeżeli dotyczy);
5). Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 11.2.3. SWZ (jeśli dotyczy). stanowiące Załącznik nr 4 do SWZ (jeżeli dotyczy);

2. Pełnomocnictwo:
1) Gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów
rejestrowych, Wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem
pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa
obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia
oferty i podpisania umowy;
2)W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
zamówienia Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika.
Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do
reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych
Wykonawców należy załączyć do oferty;
3) Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w formie elektronicznej lub
postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym .
4). Dopuszcza się również przedłożenie elektronicznej kopii dokumentu
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, tj. podpisanej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby posiadającej uprawnienia
notariusza.

3 W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków
dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy ( Dz.U.poz.2415) oraz rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie ( Dz.U.poz.2452).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 10 000 zł.
2. Wykonawcy zobowiązani są wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wniesione według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego.
5. Wadium wnoszone w formie wymienionej w ust. 18.2 pkt 2-4 powyżej należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę (np. bank, ubezpieczyciel), dołączyć do oferty oraz musi obejmować cały okres związania ofertą.
6. Wadium musi zabezpieczać ofertę w całym okresie związania ofertą, który wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
7. Gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe, poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
(Dz.U.2020 poz. 299 t.j.) muszą nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązywać poręczyciela lub gwaranta do zapłaty kwoty pieniężnej na pierwsze wezwanie zamawiającego, w wysokości odpowiadającej kwocie
wadium.
8. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 ustawy Pzp), zamawiający wymaga, aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu
poręczenia lub gwarancji) wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być dołączone do oferty.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale X ust. 10.1. SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 11.1.3., Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty Oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (wzór stanowi Załącznik nr 8 do SWZ).
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców, każdy z nich zobowiązany jest złożyć, na wezwanie Zamawiającego, podmiotowe środki dowodowe potwierdzające brak podstaw wykluczenia z postępowania, określone w Rozdziale X ust. 10.2.2.
SWZ, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie łącznie.
6. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
7. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.
8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Strony dopuszczają możliwość dokonywania zmian umowy w okolicznościach przewidzianych ustawą Pzp, a także zmian przewidzianych w projekcie umowy - stanowiących załącznik nr 9 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-06 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/umgdynia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-06 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-06

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.