eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › SPRZĄTANIE I UTRZYMYWANIE CZYSTOŚCI W TEATRZE SYRENA.Ogłoszenie z dnia 2023-05-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
SPRZĄTANIE I UTRZYMYWANIE CZYSTOŚCI W TEATRZE SYRENA.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Teatr Syrena

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000277380

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Litewska 3

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-589

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@teatrsyrena.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatrsyrena.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

SPRZĄTANIE I UTRZYMYWANIE CZYSTOŚCI W TEATRZE SYRENA.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b227e2d1-fae0-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00237391

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00056213/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Sprzątanie i utrzymywanie czystości w Teatrze Syrena

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b227e2d1-fae0-11ed-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między
Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy eZamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
2. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia):
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-b227e2d1-fae0-11ed-9355-06954b8c6cb9
Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy
e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).
3. Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:
ocds-148610-b227e2d1-fae0-11ed-9355-06954b8c6cb9
4. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za
pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym , mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
2. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
3. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
5. Maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą to 250 MB.
6. Wykonawca składa ofertę przez platformę ezamowienia.gov.pl za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. Po wybraniu przycisku „Złóż ofertę” system prezentuje okno składania oferty umożliwiające przekazanie dokumentów elektronicznych, w którym znajdują się dwa pola drag&drop („przeciągnij” i „upuść”) służące do dodawania plików.
7. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s. 1) — dalej RODO,

Zamawiający informuje:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Teatr Syrena ul. Litewska 3, 00-589 Warszawa.
2. W sprawach związanych z ochroną danych można się skontaktować z inspektorem ochrony danych Teatru Syrena, pisząc na e-mail: iod@teatrsyrena.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą̨ na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
c RODO, w związku z realizacją obowiązków prawnych wynikających z Ustawy i Rozporządzenia o dokumentach, w celu związanym z postepowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Sprzątanie i utrzymywanie czystości w Teatrze Syrena” prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275. pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 – dalej Ustawa):
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą̨ osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 Ustawy a także inne podmioty publiczne na podstawie odrębnych przepisów;
5. Pani/Pana dane osobowe będą̨ przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 Ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postepowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,
6. Obowiązek podania przez Panią̨/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Ustawy, związanym z udziałem w postepowaniu oddzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają̨ z Ustawy;
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą̨ podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym wystąpienie z powyższym żądaniem nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego,
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż̇ podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/TS/1/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na sprzątaniu i utrzymaniu czystości w obiekcie Teatru Syrena mieszczącego się w Warszawie przy ul. Litewskiej 3 oraz terenów zewnętrznych wokół Teatru, wraz z dostawą niezbędnych narzędzi, maszyn, środków do utrzymania czystości oraz środków higieny sanitarnej.

Wykonywanie usług sprzątania będzie się odbywało w systemie ciągłym 7 dni w tygodniu (zarówno w dni robocze jak i w dni ustawowo wolne od pracy i dni świąteczne), zgodnie z zapotrzebowaniem Teatru wynikającym z repertuaru i planu pracy Teatru.

Zamawiający przewiduje ryczałtowy sposób rozliczania się za wykonywaną usługę, ze stałą miesięczną kwotą wynagrodzenia płaconą Wykonawcy (stanowiąca 1/12 część jego ceny ofertowej za całość wykonania usługi). Zamawiający przewiduje możliwość zmniejszenia zakresu świadczonej usługi - łącznie do 60 dni w trakcie trwania umowy. W takim przypadku Wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie w wysokości proporcjonalnej do zakresu faktycznie świadczonych usług w związku ze zmniejszeniem zapotrzebowania.
Wykonawca zobowiązany będzie do zatrudnienia na umowę o pracę co najmniej 3 osób w wymiarze 1/2 etatu każda, wykonujących usługę sprzątania i utrzymywania czystości w obiekcie Zamawiającego.

Wykonawca będzie zobowiązany do posiadania w okresie obowiązywania umowy ważnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności objętych niniejszą umową na kwotę nie mniejszą niż 350 000,00 zł (słownie złotych: trzysta pięćdziesiąt tysięcy). Umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej co najmniej powinna obejmować swoim zakresem odpowiedzialność za szkody w mieniu pod kontrolą oraz czyste straty finansowe wyrządzone Zamawiającemu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90910000-9 - Usługi sprzątania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39800000-0 - Środki czyszczące i polerujące

90610000-6 - Usługi sprzątania i zamiatania ulic

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-07-10 do 2024-07-09

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami wyboru oferty:

Cena – 100% (najniższa cena = 100 pkt.).

Zgodnie z art. 246 ust.2 Ustawy w opisie przedmiotu zamówienia zostały określone wymagania jakościowe odnoszące się do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia.

2. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu i uzyska największą liczbę punktów po zsumowaniu wszystkich kryteriów oceny ofert tj. w tym przypadku oferta z najniższą ceną.

4. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wezwie on Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

6. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę̨ w terminie związania ofertą określonym w SWZ.

7. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę̨, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę̨, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.

8. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 7, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą̨ przesłanki do unieważnienia postepowania.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy posiadają zdolności techniczne lub zawodowe, przez co Zmawiający rozumie, że:

- w ciągu ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – należycie zrealizowali lub w przypadku świadczeń trwających również realizują jedno zamówienie polegające na utrzymaniu czystości obiektu/obiektów kultury wyposażonych w stałą widownię (miejsca dla widzów montowane na stałe) o liczbie miejsc nie mniejszej niż 200, gdzie odbywają się przedstawienia repertuarowe lub inne wydarzenia kulturalne, o łącznej wartości nie mniejszej niż 200 000 zł netto.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający będzie żądał, zgodnie z § 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy:

- oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 7 PZP.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający będzie żądał, zgodnie z § 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy:

- wykazu dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oświadczenie zgodne z art. 117 ust. 4 pzp (dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Z oświadczenia powinno wynikać, który wykonawca będzie realizował konkretny zakres prac.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 3 500,00 zł (trzech tysięcy pięciuset złotych).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 Ustawy.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
4. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
5. W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja ta musi spełniać następujące wymagania:
a) gwarancja musi wskazywać nazwę i adres Zamawiającego, nazwę postępowania, termin ważności wadium;
b) gwarancja musi być co najmniej gwarancją bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na pierwsze żądanie Zamawiającego, dokonane w formie pisemnej lub oświadczenia woli złożonego w postaci elektronicznej opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym (przy czym forma pisemna jest obligatoryjna i nie może zostać wykluczona w treści gwarancji);
c) do gwarancji musi mieć zastosowanie prawo polskie.
6. W przypadku oferty wspólnej, Zamawiający dopuszcza podział kwoty wadium pomiędzy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i wniesienie go w częściach, o ile suma tych części będzie równa kwocie wadium.
7. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy
nr 35 1090 1870 0000 0001 3153 4588 podając w tytule przelewu „Wadium w postępowaniu ZP/TS/1/2023".
8. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 4 pkt. 2-4, Wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
9. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie pieniężnej, o których mowa w ust. 4 pkt. 1, środki pienieżne muszą znaleźć się na wskazanym wyżej rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
10. Brak wniesienia wadium w wymaganym terminie, w wymaganej wysokości, dopuszczonej formie lub wniesienie w sposób nieprawidłowy skutkuje odrzuceniem oferty zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 14) Ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepoleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców.
3. Do oferty należy dołączyć oświadczenie zgodne z art. 117 ust. 4 PZP (dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Z oświadczenia powinno wynikać, który wykonawca będzie realizował konkretny zakres prac.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiany w Umowie wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności w postaci aneksu i nie mogą naruszać art. 455 Ustawy.
2. Zamawiający, zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt. 1 Ustawy dopuszcza zmianę Umowy bez przeprowadzania nowego postępowania w następujących sytuacjach:
1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron,
2) w przypadku wystąpienia siły wyższej, za którą uznaje się również okoliczności związane z trwającym stanem epidemii w zakresie, w jakim uniemożliwiają prawidłową realizację Umowy, w szczególności, gdy w wyniku zmiany przepisów bądź decyzji Zamawiającego obiekt podlegający ochronie będzie wyłączony w całości lub w części z użytkowania bądź udostępniania go widzom,
3. Zmiany dokonywane w Umowie niewymagające wprowadzenia ich w formie aneksu:
1) zmiana nazw, siedziby stron Umowy, numerów kont bankowych, innych danych identyfikacyjnych;
2) zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad przedmiotem Umowy.
4. Strona najpóźniej w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności stanowiącej okoliczność siły wyższej, może wystąpić do drugiej Strony z pisemnym wnioskiem o zmianę Umowy wraz z uzasadnieniem wskazującym okoliczności siły wyższej i niezbędne w związku z ich zaistnieniem zmiany postanowień Umowy. Strona otrzymująca wniosek może w terminie 14 dni zwrócić się o dodatkowe wyjaśnienia lub dokumenty. Jeżeli w trakcie procedury opisanej w niniejszym ustępie zostanie wykazane, że zmiany, o których mowa w ust. 2 pkt. 2), uzasadniają zmianę postanowień Umowy, Strony uzgodnią treść aneksu do Umowy oraz podpiszą aneks.
5. Strona najpóźniej w terminie 30 dni od wejścia w życie przepisów, o których mowa w ust. 2 pkt. 1), może wystąpić do drugiej Strony z pisemnym wnioskiem o zmianę Umowy wraz z uzasadnieniem wskazującym m.in. przepisy, które uległy zmianie. Strona otrzymująca wniosek może w terminie 14 dni zwrócić się o dodatkowe wyjaśnienia lub dokumenty. Jeżeli w trakcie procedury opisanej w niniejszym ustępie zostanie wykazane, że zmiany, o których mowa w ust. 2 pkt. 1), uzasadniają zmianę postanowień Umowy, Strony uzgodnią treść aneksu do Umowy oraz podpiszą aneks.
6. Szczegółowe postanowienia dotyczące zmiany umowy zawiera załącznik nr 1 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-07 13:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty będą składane za pomocą Platformy e-Zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-07 14:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-05

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Wykonawca zobowiązany będzie do zatrudnienia na umowę o pracę co najmniej 3 osób w wymiarze 1/2 etatu każda, wykonujących usługę sprzątania i utrzymywania czystości w obiekcie Zamawiającego.
2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
3. Zamówienie zostało podzielone na części.
Zamawiający wydzielił części zamówienia do odrębnych postępowań (bez stosowania ustawy pzp – art. 30 ust. 4 w zw. z art. 2 ust. 1 pkt. 1), które dotyczą:
- zakup środków higienicznych i czystości niezbędnych do sprzątania i utrzymywania czystości w pomieszczeniach biurowych przez etatowego pracownika Teatru przez cały okres wykonywania głównej części zamówienia.
4. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena. Zamawiający zastosował kryterium ceny jako jedyne kryterium oceny ofert określając w opisie przedmiotu zamówienia wymagania jakościowe odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia - zgodnie z art. 246 ust.2 PZP.
5. Zamawiający przewiduje możliwość zmniejszenia zakresu świadczonej usługi - łącznie do 60 dni w trakcie trwania umowy. W takim przypadku Wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie w wysokości proporcjonalnej do zakresu faktycznie świadczonych usług w związku ze zmniejszeniem zapotrzebowania.
6. Zamawiający przewiduje możliwość odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej w budynku Teatru Syrena przy ul. Litewskiej 3 w Warszawie. Wizja lokalna jest fakultatywna (nie jest obowiązkowa).
Termin i zasady udziału w wizji lokalnej:
a) Wizja lokalna odbędzie się w dniu 1.06.2022 r. o godzinie 10:00.
b) Przedstawiciele Wykonawców powinni stawić się punktualnie przed rozpoczęciem wizji lokalnej w wyznaczonym miejscu, tj. przed głównym wejściem do Teatru Syrena przy ul. Litewskiej 3 w Warszawie,
Z przeprowadzenia wizji lokalnej zostanie sporządzony protokół (podpisany przez uczestników wizji lokalnej). Zamawiający nie wymaga odbycia wizji lokalnej do złożenia oferty.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.