eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rawicz › Przebudowa ulicy Żniwnej w Masłowie oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiegoOgłoszenie z dnia 2023-05-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa ulicy Żniwnej w Masłowie oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA RAWICZ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 411050729

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 21

1.5.2.) Miejscowość: Rawicz

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-900

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@rawicz.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.rawicz.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/717619

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa ulicy Żniwnej w Masłowie oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0ba13cd8-97e3-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00236417

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00039957/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Przebudowa ulicy Żniwnej w Masłowie

1.3.1 Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad inwestycją polegającą na przebudowie ulicy Żniwnej.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00045520

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: BZPiF.2710.4.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie:
DLA CZĘŚCI 1 – roboty budowlane:
1) Zakres prac w ulicy Żniwnej:
Prace polegają w szczególności na przebudowie ok. 900,00 m ulicy Żniwnej we wsi Masłowo w celu poprawy płynności jazdy oraz bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu. W ramach przedsięwzięcia należy wykonać jezdnię o nawierzchni z masy bitumicznej wraz z częściową wymianą podbudowy oraz częściowym wzmocnieniem konstrukcji jezdni. Zakres opracowania obejmuje również wykonanie obustronnego chodnika, zjazdów oraz ścieku ulicznego z kostki brukowej betonowej. Odwodnienie odbywać się będzie powierzchniowo poprzez spadki podłużne i poprzeczne do projektowanych wpustów ulicznych, a dalej do istniejącej kanalizacji deszczowej. Wszystkie urządzenia sieci wodociągowej, sanitarnej, gazowej
i telekomunikacyjnej należy wyregulować i nawiązać wysokościowo do projektowej drogi. W ramach zadania należy również wykonać przebudowę sieci wodociągowej w ul. Żniwnej i ul. Śląskiej w m. Masłowo gm. Rawicz z rur PEHD PE100RC (3PE) SDR17 PN10 dz. 160mm o długości l=777,20 m. Przebudowę wykonać metodą crackingu (wciąganie nowej rury w rurę istniejącą) i częściowo klasyczną metodą wykopową. Projektowany wodociąg łączyć należy za pomocą zgrzewania czołowego. Ze względu na konieczność wyłączenia istniejących odcinków sieci wodociągowej z eksploatacji na czas ich przebudowy, przed przystąpieniem do robót należy wykonać tymczasowe zasilania w wodę posesji podłączonych do przebudowywanej sieci wodociągowej.
Zakres robót do wykonania (branża drogowa):
a) rozbiórka elementów drogi, nawierzchni bitumicznych, kostki brukowej betonowej, kamienia polnego, kostki kamiennej, płyt betonowych, drogowych, krawężników betonowych, ław betonowych, obrzeży,
b) frezowanie nawierzchni bitumicznej,
c) profilowanie i zagęszczanie podłoża,
d) wykonanie podbudowy,
e) wykonanie nawierzchni jezdni z masy bitumicznej,
f) wykonanie warstwy odsączającej,
g) wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki brukowej betonowej fazowej koloru grafitowego,
h) wykonanie nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej fazowej koloru szarego,
i) ustawienie krawężników i obrzeży betonowych,
j) wykonanie krawężników najazdowych na zjazdach,
k) wykonanie ławy pod krawężniki, obrzeża, ściek,
l) obróbka studni kostką trapezową,
m) ułożenie ścieku ulicznego z kostki brukowej betonowej koloru szarego,
n) regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych, dla studzienek telefonicznych, dla zaworów wodociągowych i gazowych,
o) karczowanie,
p) oznakowanie drogi zgodnie ze stałą organizacją ruchu,
UWAGA: W opisie przedmiotu zamówienia wskazano obowiązujący kolor kostki brukowej betonowej przy realizacji zadania pn.: „Przebudowa ulicy Żniwnej w Masłowie”.
UWAGA: Istniejące oznakowanie pionowe ujęte w projekcie organizacji ruchu należy wymienić na nowe.
UWAGA: Nawierzchnię z kostki betonowej należy wykonać na podsypce - miał kamienny 0/8 mm.
Zakres robót do wykonania (odwodnienie korpusu drogowego):
a) kanały z rur PVC o śr. 200 mm,
b) wykonanie studzienek ściekowych ulicznych betonowych,
c) obetonowanie kanałów,
d) regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych, włazów kanałowych, zaworów wodociągowych i gazowych,
Zakres robót do wykonania (branża sanitarna):
a) wykonanie umocnienia wykopów i podwieszenia,
b) wykonanie odwodnienia wykopów – w razie konieczności,
c) wykonanie by-passu w celu tymczasowego zasilania posesji w wodę wg projektu,
d) wykonanie rurociągów: sieć wodociągowa PEHD PE100RC SDR17 PN10 dz. 160 mm, dł. Ca 777,20 m, zagłębienie sieci ok. 1,5 m, wbudowywanej metodą crackingu (wciąganie nowej rury w rurę istniejącą) i klasyczną metodą wykopową,
e) montaż hydrantów nadziemnych Ø. 80 mm oraz zasuw klin. żel. DN80, DN100, DN150,
f) przepięcie istniejących przyłączy wodociągowych do przebudowanej sieci wodociągowej,
g) wykonanie prób szczelności,
h) wykonanie badań wody.
2. Stosownie do art. 95 ust. 1 i 2 oraz art. 438 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego rodzaje podanych niżej czynności związanych z realizacją zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy:
- roboty polegające na wykonaniu robót nawierzchniowych,
- roboty polegające na odwodnieniu korpusu drogowego,
- roboty polegające na wykonaniu sieci wodociągowej.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w rozdziale III SWZ dla części 1.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

4.5.5.) Wartość części: 3460376,87 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1)W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca (INSPEKTOR NADZORU) zapewnia kompleksowy nadzór inwestorski nad wszystkimi robotami budowlanymi w pełnym zakresie w specjalności drogowej.
2)Wykonawca dla wypełnienia swoich zobowiązań winien zapewnić wykwalifikowaną osobę posiadające wymagane przepisami Prawa Budowlanego uprawnienia do nadzorowania w/w robót. Osoba ta winna być członkiem właściwych izb samorządu zawodowego i posiadać aktualne zaświadczenie o wpisie. Kopię niniejszych dokumentów należy przekazać Zamawiającemu. Na wykonawcy ciąży również obowiązek zapewnienia osoby, która będzie odpowiadała za prawidłowe i pełne wykonanie zamówienia, w tym za koordynowanie i rozliczanie robót budowlanych oraz bieżąca współpracę z Zamawiającym.
3)Do podstawowych obowiązków Wykonawcy (INSPEKTORA NADZORU) w ramach usług objętych przedmiotem zamówienia należeć będzie:
a)reprezentowanie Zamawiającego na budowie - na wykonywanych na jego rzecz robotach budowlanych przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;
b)sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i stosowania przy wykonywaniu tych robót wyrobów zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane ;
c)sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających (potwierdzając ten fakt w dzienniku budowy), uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych sieci, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych lub ich części (etapów) jak również udział w przekazywaniu ich do użytkowania;
d)potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także na żądanie inwestora kontrolowanie rozliczeń budowy;
e)wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonanie prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych. Inspektor Nadzoru powinien potwierdzić własnoręcznym podpisem wbudowanie wszelkich materiałów użytych przy realizacji zadania oraz wykonanie wszystkich badań, prób i pomiarów.
f)żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymanie dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.
g)potwierdzenie gotowości przystąpienia do odbioru częściowego, jeżeli takowy przysługuje oraz odbioru końcowego robót budowlanych przez Wykonawcę robót budowlanych. Pod zgłoszeniem Wykonawcy robót budowlanych konieczny jest podpis Inspektora Nadzoru.

5) Stosownie do zapisów art. 95 ust. 1 i 2 oraz art. 438 ustawy Pzp, Zamawiający ze względu na charakter zamówienia nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. Zgodnie z opublikowaną opinią Urzędu Zamówień Publicznych w zakresie stosowania art. 95 ust. 1 i 2 oraz art. 438 ustawy Pzp, czynności wykonywane przez inspektorów nadzoru tj. przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane nie polegają na wykonywaniu pracy w rozumieniu kodeksu pracy. Osoby wykonujące te czynności są samodzielnymi uczestnikami procesu budowlanego i działają samodzielnie. 6) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w rozdziale III SWZ dla części 2.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.5.5.) Wartość części: 19599,80 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 15000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 120540,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 15000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Jakub Starczewski STARPROJEKT

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 699-189-73-12

7.3.3) Ulica: Niedźwiadki 11

7.3.4) Miejscowość: Rawicz

7.3.5) Kod pocztowy: 63-900

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-25

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 15000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.