eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rawicz › Przebudowa ulicy Żniwnej w Masłowie oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiegoOgłoszenie z dnia 2023-02-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Przebudowa ulicy Żniwnej w Masłowie oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA RAWICZ

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 411050729

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 21

1.4.2.) Miejscowość: Rawicz

1.4.3.) Kod pocztowy: 63-900

1.4.4.) Województwo: wielkopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@rawicz.eu

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.rawicz.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00078320

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-02-02

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00045520

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

2.9. Numer planu postępowań w BZP

Przed zmianą:
2023/BZP 00039957/01/P

Po zmianie:
2023/BZP 00039957/03/P

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia (Część zamówienia nr 1)

Przed zmianą:
1. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie:
DLA CZĘŚCI 1 – roboty budowlane:
1) Zakres prac w ulicy Żniwnej:
Prace polegają w szczególności na przebudowie ok. 900,00 m ulicy Żniwnej we wsi Masłowo w celu poprawy płynności jazdy oraz bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu. W ramach przedsięwzięcia należy wykonać jezdnię o nawierzchni z masy bitumicznej wraz z częściową wymianą podbudowy oraz częściowym wzmocnieniem konstrukcji jezdni. Zakres opracowania obejmuje również wykonanie obustronnego chodnika, zjazdów oraz ścieku ulicznego z kostki brukowej betonowej. Odwodnienie odbywać się będzie powierzchniowo poprzez spadki podłużne i poprzeczne do projektowanych wpustów ulicznych, a dalej do istniejącej kanalizacji deszczowej. Wszystkie urządzenia sieci wodociągowej, sanitarnej, gazowej
i telekomunikacyjnej należy wyregulować i nawiązać wysokościowo do projektowej drogi. W ramach zadania należy również wykonać przebudowę sieci wodociągowej w ul. Żniwnej i ul. Śląskiej w m. Masłowo gm. Rawicz z rur PEHD PE100RC (3PE) SDR17 PN10 dz. 160mm o długości l=777,20 m. Przebudowę wykonać metodą crackingu (wciąganie nowej rury w rurę istniejącą) i częściowo klasyczną metodą wykopową. Projektowany wodociąg łączyć należy za pomocą zgrzewania czołowego. Ze względu na konieczność wyłączenia istniejących odcinków sieci wodociągowej z eksploatacji na czas ich przebudowy, przed przystąpieniem do robót należy wykonać tymczasowe zasilania w wodę posesji podłączonych do przebudowywanej sieci wodociągowej.
Zakres robót do wykonania (branża drogowa):
a) rozbiórka elementów drogi, nawierzchni bitumicznych, kostki brukowej betonowej, kamienia polnego, kostki kamiennej, płyt betonowych, drogowych, krawężników betonowych, ław betonowych, obrzeży,
b) frezowanie nawierzchni bitumicznej,
c) profilowanie i zagęszczanie podłoża,
d) wykonanie podbudowy,
e) wykonanie nawierzchni jezdni z masy bitumicznej,
f) wykonanie warstwy odsączającej,
g) wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki brukowej betonowej bezfazowej koloru grafitowego,
h) wykonanie nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej bezfazowej koloru szarego,
i) ustawienie krawężników i obrzeży betonowych,
j) wykonanie krawężników najazdowych na zjazdach,
k) wykonanie ławy pod krawężniki, obrzeża, ściek,
l) obróbka studni kostką trapezową,
m) ułożenie ścieku ulicznego z kostki brukowej betonowej koloru szarego,
n) regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych, dla studzienek telefonicznych, dla zaworów wodociągowych i gazowych,
o) karczowanie,
p) oznakowanie drogi zgodnie ze stałą organizacją ruchu,
UWAGA: W opisie przedmiotu zamówienia wskazano obowiązujący kolor kostki brukowej betonowej przy realizacji zadania pn.: „Przebudowa ulicy Żniwnej w Masłowie”.
UWAGA: Istniejące oznakowanie pionowe ujęte w projekcie organizacji ruchu należy wymienić na nowe.
UWAGA: Nawierzchnię z kostki betonowej należy wykonać na podsypce - miał kamienny 0/8 mm.
Zakres robót do wykonania (odwodnienie korpusu drogowego):
a) kanały z rur PVC o śr. 200 mm,
b) wykonanie studzienek ściekowych ulicznych betonowych,
c) obetonowanie kanałów,
d) regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych, włazów kanałowych, zaworów wodociągowych i gazowych,
Zakres robót do wykonania (branża sanitarna):
a) wykonanie umocnienia wykopów i podwieszenia,
b) wykonanie odwodnienia wykopów – w razie konieczności,
c) wykonanie by-passu w celu tymczasowego zasilania posesji w wodę wg projektu,
d) wykonanie rurociągów: sieć wodociągowa PEHD PE100RC SDR17 PN10 dz. 160 mm, dł. Ca 777,20 m, zagłębienie sieci ok. 1,5 m, wbudowywanej metodą crackingu (wciąganie nowej rury w rurę istniejącą) i klasyczną metodą wykopową,
e) montaż hydrantów nadziemnych Ø. 80 mm oraz zasuw klin. żel. DN80, DN100, DN150,
f) przepięcie istniejących przyłączy wodociągowych do przebudowanej sieci wodociągowej,
g) wykonanie prób szczelności,
h) wykonanie badań wody.
2. Stosownie do art. 95 ust. 1 i 2 oraz art. 438 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego rodzaje podanych niżej czynności związanych z realizacją zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy:
- roboty polegające na wykonaniu robót nawierzchniowych,
- roboty polegające na odwodnieniu korpusu drogowego,
- roboty polegające na wykonaniu sieci wodociągowej.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w rozdziale III SWZ dla części 1.

Po zmianie:
1. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie:
DLA CZĘŚCI 1 – roboty budowlane:
1) Zakres prac w ulicy Żniwnej:
Prace polegają w szczególności na przebudowie ok. 900,00 m ulicy Żniwnej we wsi Masłowo w celu poprawy płynności jazdy oraz bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu. W ramach przedsięwzięcia należy wykonać jezdnię o nawierzchni z masy bitumicznej wraz z częściową wymianą podbudowy oraz częściowym wzmocnieniem konstrukcji jezdni. Zakres opracowania obejmuje również wykonanie obustronnego chodnika, zjazdów oraz ścieku ulicznego z kostki brukowej betonowej. Odwodnienie odbywać się będzie powierzchniowo poprzez spadki podłużne i poprzeczne do projektowanych wpustów ulicznych, a dalej do istniejącej kanalizacji deszczowej. Wszystkie urządzenia sieci wodociągowej, sanitarnej, gazowej
i telekomunikacyjnej należy wyregulować i nawiązać wysokościowo do projektowej drogi. W ramach zadania należy również wykonać przebudowę sieci wodociągowej w ul. Żniwnej i ul. Śląskiej w m. Masłowo gm. Rawicz z rur PEHD PE100RC (3PE) SDR17 PN10 dz. 160mm o długości l=777,20 m. Przebudowę wykonać metodą crackingu (wciąganie nowej rury w rurę istniejącą) i częściowo klasyczną metodą wykopową. Projektowany wodociąg łączyć należy za pomocą zgrzewania czołowego. Ze względu na konieczność wyłączenia istniejących odcinków sieci wodociągowej z eksploatacji na czas ich przebudowy, przed przystąpieniem do robót należy wykonać tymczasowe zasilania w wodę posesji podłączonych do przebudowywanej sieci wodociągowej.
Zakres robót do wykonania (branża drogowa):
a) rozbiórka elementów drogi, nawierzchni bitumicznych, kostki brukowej betonowej, kamienia polnego, kostki kamiennej, płyt betonowych, drogowych, krawężników betonowych, ław betonowych, obrzeży,
b) frezowanie nawierzchni bitumicznej,
c) profilowanie i zagęszczanie podłoża,
d) wykonanie podbudowy,
e) wykonanie nawierzchni jezdni z masy bitumicznej,
f) wykonanie warstwy odsączającej,
g) wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki brukowej betonowej fazowej koloru grafitowego,
h) wykonanie nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej fazowej koloru szarego,
i) ustawienie krawężników i obrzeży betonowych,
j) wykonanie krawężników najazdowych na zjazdach,
k) wykonanie ławy pod krawężniki, obrzeża, ściek,
l) obróbka studni kostką trapezową,
m) ułożenie ścieku ulicznego z kostki brukowej betonowej koloru szarego,
n) regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych, dla studzienek telefonicznych, dla zaworów wodociągowych i gazowych,
o) karczowanie,
p) oznakowanie drogi zgodnie ze stałą organizacją ruchu,
UWAGA: W opisie przedmiotu zamówienia wskazano obowiązujący kolor kostki brukowej betonowej przy realizacji zadania pn.: „Przebudowa ulicy Żniwnej w Masłowie”.
UWAGA: Istniejące oznakowanie pionowe ujęte w projekcie organizacji ruchu należy wymienić na nowe.
UWAGA: Nawierzchnię z kostki betonowej należy wykonać na podsypce - miał kamienny 0/8 mm.
Zakres robót do wykonania (odwodnienie korpusu drogowego):
a) kanały z rur PVC o śr. 200 mm,
b) wykonanie studzienek ściekowych ulicznych betonowych,
c) obetonowanie kanałów,
d) regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych, włazów kanałowych, zaworów wodociągowych i gazowych,
Zakres robót do wykonania (branża sanitarna):
a) wykonanie umocnienia wykopów i podwieszenia,
b) wykonanie odwodnienia wykopów – w razie konieczności,
c) wykonanie by-passu w celu tymczasowego zasilania posesji w wodę wg projektu,
d) wykonanie rurociągów: sieć wodociągowa PEHD PE100RC SDR17 PN10 dz. 160 mm, dł. Ca 777,20 m, zagłębienie sieci ok. 1,5 m, wbudowywanej metodą crackingu (wciąganie nowej rury w rurę istniejącą) i klasyczną metodą wykopową,
e) montaż hydrantów nadziemnych Ø. 80 mm oraz zasuw klin. żel. DN80, DN100, DN150,
f) przepięcie istniejących przyłączy wodociągowych do przebudowanej sieci wodociągowej,
g) wykonanie prób szczelności,
h) wykonanie badań wody.
2. Stosownie do art. 95 ust. 1 i 2 oraz art. 438 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego rodzaje podanych niżej czynności związanych z realizacją zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy:
- roboty polegające na wykonaniu robót nawierzchniowych,
- roboty polegające na odwodnieniu korpusu drogowego,
- roboty polegające na wykonaniu sieci wodociągowej.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w rozdziale III SWZ dla części 1.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-02-07 10:00

Po zmianie:
2023-02-09 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-02-07 10:15

Po zmianie:
2023-02-09 10:15

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-03-08

Po zmianie:
2023-03-10

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

Crafted in Japan

18.09.23

Hybrydowa Mazda CX-60
o mocy 327KM

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.