eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rawicz › Przebudowa ulicy Żniwnej w Masłowie oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiegoOgłoszenie z dnia 2023-01-19


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa ulicy Żniwnej w Masłowie oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA RAWICZ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 411050729

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 21

1.5.2.) Miejscowość: Rawicz

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-900

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@rawicz.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.rawicz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa ulicy Żniwnej w Masłowie oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0ba13cd8-97e3-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00045520

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00039957/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Przebudowa ulicy Żniwnej w Masłowie

1.3.1 Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad inwestycją polegającą na przebudowie ulicy Żniwnej.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/717619

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/717619

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Ofertę, oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1 składa się pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.2) Sposób sporządzania oraz sposób przekazywania podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych, oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego został określony w rozporządzeniu w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej. 3)Komunikacja w niniejszym postępowaniu w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej na stronie internetowej prowadzonego postępowania, o której mowa w rozdziale I SWZ.4) Komunikacja ustna dopuszczalna jest jedynie w toku negocjacji lub dialogu oraz w odniesieniu do informacji, które nie są
istotne.5) Zamawiający awaryjnie dopuszcza komunikowanie się z Wykonawcami za pośrednictwem poczty elektronicznej przetargi@rawicz.eu – powyższe nie dotyczy składania oferty, z tym że podstawowym środkiem komunikowania się jest Platforma Zakupowa, o której wyżej mowa. W takim
przypadku wszelką korespondencję do Zamawiającego związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować do Zamawiającego, podając numer sprawy lub nazwę zadania podaną na wstępie.6) Wykonawca może się kontaktować z Zamawiającym w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej i formularzy: a) „Złóż ofertę” w odniesieniu do składania oferty lub wniosku. b) „Wyślij wiadomość” w odniesieniu do pozostałej korespondencji kierowanej do Zamawiającego 7)Zamawiający określa: a) niezbędne wymagania sprzętowe: stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kbit/s; zainstalowana
dowolna przeglądarka internetowa: Internet Explorer, Chrome lub FireFox w najnowszej dostępnej wersji, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies”. W przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0; komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, mac Os x 10 4,Linux, lub ich nowsze wersje; Platforma Zakupowa jest zoptymalizowana dla minimalnej
rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli; latformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej – kodowanie UTF8,b) informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych: oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę Zakupową stanowi przypiętą do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), znajdujące się na potwierdzeniu. Czas wyświetlany na platformazakupowa.pl synchronizuje się automatycznie z serwerem Głównego Urzędu Miar; za chwilę złożenia
uznaje się moment wpływu informacji na platformę c) Zamawiający informuje, że występuje limit objętości plików lub spakowanych
folderów: w zakresie całej oferty: do ilości 10 plików lub spakowanych folderów przy maksymalnej wielkości 150 MB; przy komunikacji poprzez wyślij wiadomość: do ilości 10 plików lub spakowanych folderów przy maksymalnej sumarycznej wielkości 500 MB8) Zamawiający w zakresie: a) pytań technicznych dotyczących funkcjonowania i obsługi technicznej Platformy Zakupowej wskazuje kontakt z Centrum Wsparcia Klienta, które dostępne jest od poniedziałku do piątku w godz.: od 7:00 do 17:00 pod
numerem telefonu (22)-101-02-02 lub email- cwk@platformazakupowa.pl,b) pytań merytorycznych wyznaczył następujące osoby uprawnione do komunikowania się z Wykonawcą: w zakresie procedury przetargowej: E. Krzyżoszczak; w zakresie przedmiotu zamówienia: B.Piskorz, A. Szymanowska, M.Łoś, J.Pokryszka. .9) Pozostałe wymagania i zalecenia zostały zawarte w rozdziale XII SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna wynikająca z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, została określona w SWZ – rozdział XXIV pkt 4.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): nie dotyczy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BZPiF.2710.4.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na jedną część

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie:
DLA CZĘŚCI 1 – roboty budowlane:
1) Zakres prac w ulicy Żniwnej:
Prace polegają w szczególności na przebudowie ok. 900,00 m ulicy Żniwnej we wsi Masłowo w celu poprawy płynności jazdy oraz bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu. W ramach przedsięwzięcia należy wykonać jezdnię o nawierzchni z masy bitumicznej wraz z częściową wymianą podbudowy oraz częściowym wzmocnieniem konstrukcji jezdni. Zakres opracowania obejmuje również wykonanie obustronnego chodnika, zjazdów oraz ścieku ulicznego z kostki brukowej betonowej. Odwodnienie odbywać się będzie powierzchniowo poprzez spadki podłużne i poprzeczne do projektowanych wpustów ulicznych, a dalej do istniejącej kanalizacji deszczowej. Wszystkie urządzenia sieci wodociągowej, sanitarnej, gazowej
i telekomunikacyjnej należy wyregulować i nawiązać wysokościowo do projektowej drogi. W ramach zadania należy również wykonać przebudowę sieci wodociągowej w ul. Żniwnej i ul. Śląskiej w m. Masłowo gm. Rawicz z rur PEHD PE100RC (3PE) SDR17 PN10 dz. 160mm o długości l=777,20 m. Przebudowę wykonać metodą crackingu (wciąganie nowej rury w rurę istniejącą) i częściowo klasyczną metodą wykopową. Projektowany wodociąg łączyć należy za pomocą zgrzewania czołowego. Ze względu na konieczność wyłączenia istniejących odcinków sieci wodociągowej z eksploatacji na czas ich przebudowy, przed przystąpieniem do robót należy wykonać tymczasowe zasilania w wodę posesji podłączonych do przebudowywanej sieci wodociągowej.
Zakres robót do wykonania (branża drogowa):
a) rozbiórka elementów drogi, nawierzchni bitumicznych, kostki brukowej betonowej, kamienia polnego, kostki kamiennej, płyt betonowych, drogowych, krawężników betonowych, ław betonowych, obrzeży,
b) frezowanie nawierzchni bitumicznej,
c) profilowanie i zagęszczanie podłoża,
d) wykonanie podbudowy,
e) wykonanie nawierzchni jezdni z masy bitumicznej,
f) wykonanie warstwy odsączającej,
g) wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki brukowej betonowej bezfazowej koloru grafitowego,
h) wykonanie nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej bezfazowej koloru szarego,
i) ustawienie krawężników i obrzeży betonowych,
j) wykonanie krawężników najazdowych na zjazdach,
k) wykonanie ławy pod krawężniki, obrzeża, ściek,
l) obróbka studni kostką trapezową,
m) ułożenie ścieku ulicznego z kostki brukowej betonowej koloru szarego,
n) regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych, dla studzienek telefonicznych, dla zaworów wodociągowych i gazowych,
o) karczowanie,
p) oznakowanie drogi zgodnie ze stałą organizacją ruchu,
UWAGA: W opisie przedmiotu zamówienia wskazano obowiązujący kolor kostki brukowej betonowej przy realizacji zadania pn.: „Przebudowa ulicy Żniwnej w Masłowie”.
UWAGA: Istniejące oznakowanie pionowe ujęte w projekcie organizacji ruchu należy wymienić na nowe.
UWAGA: Nawierzchnię z kostki betonowej należy wykonać na podsypce - miał kamienny 0/8 mm.
Zakres robót do wykonania (odwodnienie korpusu drogowego):
a) kanały z rur PVC o śr. 200 mm,
b) wykonanie studzienek ściekowych ulicznych betonowych,
c) obetonowanie kanałów,
d) regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych, włazów kanałowych, zaworów wodociągowych i gazowych,
Zakres robót do wykonania (branża sanitarna):
a) wykonanie umocnienia wykopów i podwieszenia,
b) wykonanie odwodnienia wykopów – w razie konieczności,
c) wykonanie by-passu w celu tymczasowego zasilania posesji w wodę wg projektu,
d) wykonanie rurociągów: sieć wodociągowa PEHD PE100RC SDR17 PN10 dz. 160 mm, dł. Ca 777,20 m, zagłębienie sieci ok. 1,5 m, wbudowywanej metodą crackingu (wciąganie nowej rury w rurę istniejącą) i klasyczną metodą wykopową,
e) montaż hydrantów nadziemnych Ø. 80 mm oraz zasuw klin. żel. DN80, DN100, DN150,
f) przepięcie istniejących przyłączy wodociągowych do przebudowanej sieci wodociągowej,
g) wykonanie prób szczelności,
h) wykonanie badań wody.
2. Stosownie do art. 95 ust. 1 i 2 oraz art. 438 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego rodzaje podanych niżej czynności związanych z realizacją zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy:
- roboty polegające na wykonaniu robót nawierzchniowych,
- roboty polegające na odwodnieniu korpusu drogowego,
- roboty polegające na wykonaniu sieci wodociągowej.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w rozdziale III SWZ dla części 1.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 13 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane 1. Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 w związku z art. 305 pkt 1 ustawy stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego. W ramach tego zamówienia Zamawiający zleci wykonanie robót budowlanych nie objętych zamówieniem podstawowym
w zakresie wykonania następujących prac: prace rozbiórkowe, ziemne, związane z odwodnieniem drogi, nawierzchniowe, sanitarne, oznakowania oraz inne prace towarzyszące pełnemu i prawidłowemu wykonaniu niniejszego zamówienia.
2. Zamówienie, o którym mowa w pkt 1 zostanie udzielone na następujących warunkach:
1) zamówienie zostanie udzielone po przeprowadzonych negocjacjach z Wykonawcą, któremu zostało udzielone zamówienie podstawowe,
2) Wykonawca zapewni nie gorszy standard wykonania zamówienia udzielonego w trybie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp niż zamówienia podstawowego,
3) zamówienie zostanie udzielone, gdy Zamawiający zdecyduje o realizacji prac, o których mowa w pkt 1,
4) zamówienie, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp zostanie udzielone w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego,
5) termin wykonania zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp zostanie ustalony przez Zamawiającego przed przystąpieniem do negocjacji.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów
oceny ofert określonych w SWZ. 2. Zamawiający w oparciu o art. 253 ust. 1 pkt. 1 sporządzi streszczenie oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny i łączną punktację. 3. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami (przy założeniu, że 1% = 1pkt).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Przedłużenie okresu gwarancji jakości i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1)W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca (INSPEKTOR NADZORU) zapewnia kompleksowy nadzór inwestorski nad wszystkimi robotami budowlanymi w pełnym zakresie w specjalności drogowej.
2)Wykonawca dla wypełnienia swoich zobowiązań winien zapewnić wykwalifikowaną osobę posiadające wymagane przepisami Prawa Budowlanego uprawnienia do nadzorowania w/w robót. Osoba ta winna być członkiem właściwych izb samorządu zawodowego i posiadać aktualne zaświadczenie o wpisie. Kopię niniejszych dokumentów należy przekazać Zamawiającemu. Na wykonawcy ciąży również obowiązek zapewnienia osoby, która będzie odpowiadała za prawidłowe i pełne wykonanie zamówienia, w tym za koordynowanie i rozliczanie robót budowlanych oraz bieżąca współpracę z Zamawiającym.
3)Do podstawowych obowiązków Wykonawcy (INSPEKTORA NADZORU) w ramach usług objętych przedmiotem zamówienia należeć będzie:
a)reprezentowanie Zamawiającego na budowie - na wykonywanych na jego rzecz robotach budowlanych przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;
b)sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i stosowania przy wykonywaniu tych robót wyrobów zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane ;
c)sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających (potwierdzając ten fakt w dzienniku budowy), uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych sieci, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych lub ich części (etapów) jak również udział w przekazywaniu ich do użytkowania;
d)potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także na żądanie inwestora kontrolowanie rozliczeń budowy;
e)wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonanie prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych. Inspektor Nadzoru powinien potwierdzić własnoręcznym podpisem wbudowanie wszelkich materiałów użytych przy realizacji zadania oraz wykonanie wszystkich badań, prób i pomiarów.
f)żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymanie dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.
g)potwierdzenie gotowości przystąpienia do odbioru częściowego, jeżeli takowy przysługuje oraz odbioru końcowego robót budowlanych przez Wykonawcę robót budowlanych. Pod zgłoszeniem Wykonawcy robót budowlanych konieczny jest podpis Inspektora Nadzoru.

5) Stosownie do zapisów art. 95 ust. 1 i 2 oraz art. 438 ustawy Pzp, Zamawiający ze względu na charakter zamówienia nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. Zgodnie z opublikowaną opinią Urzędu Zamówień Publicznych w zakresie stosowania art. 95 ust. 1 i 2 oraz art. 438 ustawy Pzp, czynności wykonywane przez inspektorów nadzoru tj. przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane nie polegają na wykonywaniu pracy w rozumieniu kodeksu pracy. Osoby wykonujące te czynności są samodzielnymi uczestnikami procesu budowlanego i działają samodzielnie. 6) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w rozdziale III SWZ dla części 2.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane 1. Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 w związku z art. 305 pkt 1 ustawy stanowiących nie więcej niż 30% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu podobnych usług, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego. W ramach tego zamówienia Zamawiający zleci wykonanie usług nie objętych zamówieniem podstawowym w zakresie świadczenia usług nadzoru inwestorskiego tj. nadzór inwestorski w zakresie występujących branż (specjalności) niezbędnych przy realizacji zadania objętego zamówieniem oraz inne prace towarzyszące pełnemu i prawidłowemu wykonaniu niniejszego zamówienia.
Wyżej wymienione usługi będą wykonywane w obrębie zadania realizowanego w ramach niniejszego zamówienia.
2. Zamówienie, o którym mowa w pkt 1 zostanie udzielone na następujących warunkach:
1) zamówienie zostanie udzielone po przeprowadzonych negocjacjach z Wykonawcą, któremu zostało udzielone zamówienie podstawowe,
2) Wykonawca zapewni nie gorszy standard wykonania zamówienia udzielonego w trybie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp niż zamówienia podstawowego,
3) zamówienie zostanie udzielone, gdy Zamawiający zdecyduje o realizacji prac, o których mowa w pkt 1,
4) zamówienie, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp zostanie udzielone w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego,
5) termin wykonania zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp zostanie ustalony przez Zamawiającego przed przystąpieniem do negocjacji.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów
oceny ofert określonych w rozdziale XIX SWZ.
2. Zamawiający w oparciu o art. 253 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp sporządzi streszczenie oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny i łączną punktację zgodnie ze wzorami zawartymi w rozdziale XIX SWZ.
3. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się niżej określonymi kryteriami (przy założeniu, że 1% = 1 pkt).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: DODATKOWY POBYT NA TERENIE ROBÓT W CIĄGU TYGODNIA

4.3.6.) Waga: 30,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: SKRÓCENIE CZASU REAKCJI

4.3.6.) Waga: 10,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

I. DOT. TYLKO CZĘŚCI 1
1) w zakresie zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
wykażą, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował co najmniej jedno zamówienie związane z wykonaniem drogi o nawierzchni z masy bitumicznej wraz z kanalizacją deszczową, sanitarną lub wodociągową
o długości nie mniejszej niż 300,00 m,
oraz
co najmniej jedno zamówienie związane z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej o powierzchni nie mniejszej niż 800,00 m2 .
Wyżej wskazany okres 5 lat liczy się wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert.

II. Dla części 2 Zamawiający nie stawia warunku w w/w zakresie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: I. DOT. CZĘŚCI 1
1) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 273 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda następujących oświadczeń i dokumentów;
a) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2022 r. poz. 2581 ze zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SWZ,
b) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

II. DOT. CZĘŚCI 2
1) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 273 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda następującego dokumentu:
a) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: I. DOT. TYLKO CZĘŚCI 1
W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę ww. warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 273 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp Zamawiający żąda następujących dokumentów:
wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty; wzór wykazu stanowi załącznik nr 7 do SWZ,
Wyżej wskazany okres 5 lat liczy się wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca zobowiązany jest do złożenia niżej podanych dokumentów:
I. DOT. CZĘŚCI 1
a) Formularz ofertowy, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ ,
b) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczenia z postępowania, zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ – w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczenia składa każdy z Wykonawców,
c) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - zgodnie z załącznikiem nr 2.1 do SWZ – w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie
składane jest przez Wykonawcę wykazującego spełnienie warunku,
d) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik,
e) Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienie – dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia, o których mowa w rozdziale XI SWZ,
f) Oryginał dokumentu poręczenia lub gwarancji wadialnej – zgodny z wymaganiami zawartymi w rozdziale XV SWZ,
g) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby zgodnie z załącznikiem nr 5 SWZ - jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby wraz z zobowiązaniem składa oświadczeniem o niepodleganiu wykluczeniu z postępowaniu tego podmiotu oraz oświadczeniem o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby
h) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia określające, które roboty wykonują poszczególni Wykonawcy - zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ – w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców.

II. DOT. CZĘŚCI 2
a) Formularz ofertowy, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ
b) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, zgodnie z załącznikiem nr 2.2 do SWZ - w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców,
c) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik,
d) Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienie – dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia, o których mowa w rozdziale XI SWZ,
e) Oryginał dokumentu poręczenia lub gwarancji wadialnej – zgodny z wymaganiami zawartymi
w rozdziale XV SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

I. DOT. CZĘŚCI 1
1. Każdy Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/00 gr).
2. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą i może być wniesione: w pieniądzu, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11. 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. W przypadku wyboru wpłaty wadium w pieniądzu należy je wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego PKO Bank Polski S.A. 36 1020 4027 0000 1402 1525 1769.
Przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien na blankiecie przelewu powołać się na nazwę zadania podaną przez Zamawiającego.
Wydanie polecenia przelewu nie jest jednoznaczne z wniesieniem, dokonaniem zapłaty określonej kwoty wadium. O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie, decyduje data i godzina wpływu środków na wskazany wyżej rachunek Zamawiającego.
4. Jeżeli Wykonawca wnosi wadium w innej formie niż pieniężna tj. w formie gwarancji lub poręczenia, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej podpisany przez osobę lub osoby uprawnione ze strony gwaranta / poręczyciela przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy na stronie internetowej prowadzonego postępowania, o której mowa w rozdziale
I SWZ.
Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium we wszystkich okolicznościach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych - art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
5. Wadium we wszystkich dopuszczonych formach wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust.1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
6. Pozostałe zapisy dot. wadium znajdują się w rozdziale XV SWZ oraz wynikają z ustawy Pzp.

II. DOT. CZĘŚCI 2
1. W prowadzonym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

I. DOT. CZĘŚCI 1
1.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 2.Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. 3.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Ustanowiony pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania: zwraca się do Zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję itp. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. 4. Przepisy Prawa zamówień publicznych dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia. 5.Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W przypadku, o którym mowa w niniejszym punkcie, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy, zgodnie z zał. 4 do SWZ. 6.W odniesieniu do warunków określonych w rozdziale VIII SWZ, wymagania te muszą być spełnione wspólnie przez Wykonawców składających ofertę w postępowaniu (nie musi spełniać osobno każdy z wykonawców składających ofertę wspólną). Na ich potwierdzenie należy złożyć dokumenty określone w pkt 5 rozdz. IX SWZ. 7. Każdy z Wykonawców występujących wspólnie zobowiązany jest do wykazania brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku oświadczenia i/lub dokumenty wymienione w rozdziale IX SWZ składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 8. Pozostały zakres zawarto w rozdz. XI SWZ.
II. DOT. CZĘŚCI 2
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 2.Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. 3.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Ustanowiony pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania: zwraca się do Zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję itp. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. 4.Przepisy Prawa zamówień publicznych dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia. 5.Każdy z Wykonawców występujących wspólnie zobowiązany jest do wykazania brak podstaw do wykluczenia z niniejszego postępowania. W takim przypadku oświadczenia i/lub dokumenty wymienione w rozdziale IX SWZ składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 6. Pozostały zakres zawarto w rozdz. XI SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia zostały zawarte w projekcie umowy - oddzielnym dla części I i części II - stanowiących załączniki do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-07 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/717619

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-07 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-08

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 5

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

Zgodnie z art. 281 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość ograniczenia liczby Wykonawców, których zaprosi do negocjacji stosując kryteria oceny ofert opisane w rozdziale XIX SWZ w zakresie kryteriów oceny ofert – oddzielnie dla każdej z części. Liczba Wykonawców, których Zamawiający zaprosi do negocjacji ofert: wynosi 5 (pięć), tj. Zamawiający zaprosi pięciu Wykonawców, którzy otrzymali najwyższą liczbę punktów w zakresie kryteriów oceny ofert – oddzielnie dla każdej z części.

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zapisy sekcji VI pkt 6.5 dotyczą części 1.
2. Zapisy sekcji VII pkt 7.6 dotyczą części 1.
3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi okoliczność wskazana w art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.