eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szydłów › "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szydłów w 2023 r."Ogłoszenie z dnia 2023-05-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szydłów w 2023 r.”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Szydłów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291010814

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 2

1.5.2.) Miejscowość: Szydłów

1.5.3.) Kod pocztowy: 28-225

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@szydlow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szydlow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7dd80515-de8c-11ed-9355-06954b8c6cb9

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szydłów w 2023 r.”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7dd80515-de8c-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00235991

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00041541/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szydłów w 2023 r.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00183237

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IGP.II.271.25.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szydłów w 2023 r.”.
2) Zakres prac obejmuje:
a. demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych usytuowanych na terenie Gminy Szydłów, w ilości około 50 Mg,
b. odbiór, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest zgromadzonych na nieruchomościach w obrębie Gminy Szydłów – bez demontażu, w ilości 400 Mg,
c. udokumentowanie przekazania odpadu na składowisko – miejsce unieszkodliwiania, poprzez przekazanie zamawiającemu kart przekazania odpadu uprawnionej instalacji.
3) Wskazane ilości wyrobów zawierających azbest mogą ulec zmianie na skutek dokonania faktycznego pomiaru masy usuwanych wyrobów podczas realizacji zamówienia. Wielkość zamówienia zależna jest od ilości złożonych wniosków przez mieszkańców gminy Szydłów oraz środków przewidzianych na niniejsze zadanie.
4) Wykonawca jest zobowiązany i ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe gospodarowanie zebranym odpadem (prawidłowo udokumentować jego przekazanie do uprawnionej instalacji - składowiska odpadów niebezpiecznych) po jego odbiorze, w tym dopełnienie wszelkich czynności formalnych - administracyjnoprawnych zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach.
5) Wykonawca musi posiadać odpowiednie przewidziane prawem decyzje, zezwolenia (o ile są wymagane) pozwalające na prawidłowe wykonanie zamówienia.
6) Wykonawca, po podpisaniu umowy otrzyma od zamawiającego wykaz nieruchomości, z których będzie dokonany demontaż lub odbiór płyt azbestowo-cementowych, przy czym zamawiający zastrzega, że w trakcie realizacji zadania powyższy wykaz może ulec zmianie.
7) Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia daty i godziny odebrania wyrobów zawierających azbest z właścicielem nieruchomości, u którego mają zostać wykonane prace.
8) Odpady objęte zamówieniem należy zbierać i transportować w sposób uniemożliwiający ich rozsypanie, wywianie, oraz w sposób bezpieczny dla ruchu drogowego.
9) Wykonawca oraz podmioty z nim współpracujące (np. podwykonawcy) ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie wyrządzone szkody na mieniu, zdrowiu i życiu osób trzecich w ramach realizowanego zamówienia.
10) Wykonawca zapewnia odpowiedni sprzęt oraz wykwalifikowany personel celem prawidłowej realizacji zamówienia.
11) Wykonawca będzie przestrzegał zasad wynikających z ochrony danych osobowych Dz. U. z 2019 poz. 1781 (tekst ujednolicony).
12) Termin odebrania wyrobów zawierających azbest powinien być dogodny dla właściciela nieruchomości, jednak nie dłuższy niż do dnia 15.09.2023 r.
13) Po zakończeniu prac u każdego wnioskodawcy (tj. osoby wnioskującej o usunięcie azbestu z jej posesji) zostanie sporządzony protokół odbioru prac wraz z oświadczeniem Wykonawcy, że prace na danej nieruchomości wykonane zostały z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych, a cały teren został prawidłowo oczyszczony z azbestu
14) Zamawiający wymaga by Wykonawca spełniał kryteria wymagane w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 13.12.2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8 poz. 31) oraz rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 02.04.2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71 poz. 649 ze zm.), a także rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14.10.2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. z 2005 r. Nr 216 poz. 1824);

4.5.3.) Główny kod CPV: 90650000-8 - Usługi usuwania azbestu

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

45262660-5 - Usuwanie azbestu

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 142560,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 167940,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 147100,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

6.7.) Wskazanie, czy najkorzystniejsza oferta wykonawcy, któremu udzielono zamówienia uwzględnia określone w kryteriach:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty środowiskowe

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: DELTA Tomasz Wejman

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7162647617

7.3.3) Ulica: ul. Krakowska 118

7.3.4) Miejscowość: Końskowola

7.3.5) Kod pocztowy: 24-130

7.3.6.) Województwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-26

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 147100,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-09-30

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty srodowiskowe

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.