eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Elbląg › SUKCESYWNE DOSTAWY WARZYW I OWOCÓW DO ARESZTU ŚLEDCZEGO W ELBLĄGU ORAZ ODDZIAŁU ZEWNĘTRZNEGO W BRANIEWIE ARESZTU ŚLEDCZEGO W ELBLĄGUOgłoszenie z dnia 2023-05-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
SUKCESYWNE DOSTAWY WARZYW I OWOCÓW DO ARESZTU ŚLEDCZEGO W ELBLĄGU ORAZ ODDZIAŁU ZEWNĘTRZNEGO W BRANIEWIE ARESZTU ŚLEDCZEGO W ELBLĄGU

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Areszt Śledczy w Elblągu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000319730

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 12 Lutego 4a

1.5.2.) Miejscowość: Elbląg

1.5.3.) Kod pocztowy: 82-300

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski

1.5.7.) Numer telefonu: 55 611 21 09

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: as_elblag@sw.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/oisw_olsztyn

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

SUKCESYWNE DOSTAWY WARZYW I OWOCÓW DO ARESZTU ŚLEDCZEGO W ELBLĄGU ORAZ ODDZIAŁU ZEWNĘTRZNEGO W BRANIEWIE ARESZTU ŚLEDCZEGO W ELBLĄGU

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-08c631e2-e426-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00235976

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00028368/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 SUKCESYWNE DOSTAWY WARZYW I OWOCÓW DO ARESZTU ŚLEDCZEGO W ELBLĄGU I ODDZIAŁU ZEWNĘTRZNEGO W BRANIEWIE

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00193838

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: D/Kw.2232.18.2023.KA

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 218839,50 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 90093,15 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Lp. Nazwa artykułu j.m. Szacunkowa ilość
1. cebula biała kg 3550
2. burak ćwikłowy kg 4750
3. jabłko kg 710
4. kapusta biała kg 3100
5. marchew kg 8200
6. ogórek kiszony kg 145
7. seler kg 1650
8. ziemniak kg 29500

4.5.3.) Główny kod CPV: 03221110-0 - Warzywa korzeniowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

03212100-1 - Ziemniaki

03222321-9 - Jabłka

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 71140 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 87992,60 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 71140 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: F.H.U. BARTEX Dzieliński Andrzej,

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5820007096

7.3.3) Ulica: Podleśna16B/5

7.3.4) Miejscowość: Orneta

7.3.5) Kod pocztowy: 11-130

7.3.6.) Województwo: warmińsko-mazurskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-12

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 71140 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-05-15 do 2023-09-30

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.