eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lipsko › Na systematyczne dostawy preparatów dezynfekcyjnychOgłoszenie z dnia 2023-05-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Na systematyczne dostawy preparatów dezynfekcyjnych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670997773

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jędrzeja Śniadeckiego 2

1.5.2.) Miejscowość: Lipsko

1.5.3.) Kod pocztowy: 27-300

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.7.) Numer telefonu: 483783512

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@szpitallipsko.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://szpitallipsko.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Na systematyczne dostawy preparatów dezynfekcyjnych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c1582b70-fba5-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00234886

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00050809/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.5 Sukcesywne dostawy materiałów dezynfekcyjnych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c1582b70-fba5-11ed-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja (włącznie ze składaniem ofert w postępowaniu/ lub ofert ostatecznych), pomiędzy Zamawiającym a wykonawcami, zgodnie z wyborem Zamawiającego, odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną, tj. przy
użyciu Platformy e-Zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl.
2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej: https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
4. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
5. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści
zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
6. Dokumenty elektroniczne (Wykaz poszczególnych dokumentów i oświadczeń składanych w postępowaniu oraz ich forma, sposób
sporządzania i przekazywania zostały określone przez Zamawiającego w rozdz. XII i XVII SWZ), o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania.
7. Informacje, oświadczenia lub dokumenty ( Wykaz poszczególnych dokumentów i oświadczeń składanych w postępowaniu oraz ich forma, sposób sporządzania i przekazywania zostały określone przez Zamawiającego w rozdz. XII i XVII SWZ ), inne niż wymienione
w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
a. w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i
przekazuje się jako załącznik), lub
b. jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
8. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 oraz z 2021 r. poz. 1655) wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.
9. W pozostałym zakresie obowiązują zapisy SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej 27-300 Lipsko ul. J. Śniadeckiego 2;
 inspektorem ochrony danych osobowych w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej jest Pan Mateusz Kaproń, kontakt: adres e-mail: kapron.mateusz@gmail.com,
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Na systematyczne dostawy preparatów dezynfekcyjnych sprawy ZP/13/2023 prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji;
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

2. Jednocześnie Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/13/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 12

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

I.1 "Preparat dezynfekcyjny na bazie etanolu- (75-90%) przeznaczony do higienicznego (30sek.) i chirurgicznego (do 3 min.) odkażania rąk, posiadający w swym składzie środek zmiękczający skórę o pH neutralnym dla skóry bez substancji zapachowych, bez zawartości chlorheksydyny. Preparat o przedłużonym działaniu, gotowy do użycia o niskiej lepkości. Udokumentowana zgodność z normami EN 1500 ( higieniczna dezynfekcja) i PN-EN 12791: 2005 (chirurgiczna dezynfekcja). Ph< Produkt biobójczy.
"

I.2 "Preparat alkoholowy do dezynfekcji higienicznej i chirurgicznej rąk w formie żelu, na bazie min. 2 alkoholi i innej substancji czynnej. Przeznaczony do higienicznego ( do 30sek.) i chirurgicznego (do 3 min.) odkażania rąk. Pielęgnujący skórę, o pH neutralnym 5,5-6,0. Bez zawartości chlorheksydyny.
Preparat o przedłużonym działaniu. Gotowy do użycia. Produkt biobójczy."
I.3 Preparat do chirurgicznegi i higienicznego mycia rąk, nie zawierający mydła o pH neutralnym dla skóry nie powodujący wysuszenia skóry z dodatkiem substancji natłuszczających także do mycia ciała w profilaktyce przeciw odleżynowej. Gotowy do użycia.

I.4 "Preparat dezynfekcyjny na bazie etanolu- (75-90%) przeznaczony do higienicznego (30sek.) i chirurgicznego (do 3 min.) odkażania rąk, posiadający w swym składzie środek zmiękczający skórę bez substancji zapachowych, bez zawartości chlorheksydyny. Preparat o przedłużonym działaniu, gotowy do użycia o niskiej lepkości. Udokumentowana zgodność z normami EN 1500 ( higieniczna dezynfekcja) i PN-EN 12791: 2005 (chirurgiczna dezynfekcja). Produkt w żelu do stosowania w systemie zamkniętym z zintegrowaną pompką dozującą. Produkt biobójczy.
"
I.5 Preparat do pielęgnacji skóry (krem, lioton)kompatybilny z preparatami do dezynfekcji i mycia neutralny do skóry, budelka pasująca do dozowników typu dermados. Kosmetyk.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. cena oferty brutto
2. termin dostawy

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

II.1 "Preparat bezbarwny do odkażania i odtłuszczania skóry przed iniekcjami, punkcjami, operacjami, o przedłużonym działaniu oparty o mieszankę alkoholi i nadtlenku wodoru, bez zawartości jodu i jego związków.
Produkt leczniczy"

II.2 "Preparat barwiony do dezynfekcji i odtłuszczania skóry przed zabiegami operacyjnymi i innymi zabiegami z naruszeniem ciągłości tkanki, o przedłużonym działaniu, oparty o mieszankę alkoholi i nadtlenek wodoru, bez zawartości jodu, i jego związków. Produkt leczniczy
"
II.3 "Sterylne gazik do dezynfekcji skóry przed iniekcjami pojedynczo pakowany nasączony 70% alkoholem izopropylowym, złożony gazik nie mniejszy niż 6 x 6 cm,
Wyrób medyczny kl. II. Opakowanie 100 szt. "

4.2.6.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. cena oferty brutto
2. termin dostawy

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

III.1 Preparat antybakteryjny do mycia ciała i włosów pacjentów przed zabiegami operacyjnymi. Gotowy do użycia, bezbarwny. Zawierający dichlorowodorek octenidyny. Bez związków amoniowych, triclosanu, alkoholu i chlorheksydyny. Kosmetyk.
III.2 Preparat antybakteryjny do dezynfekcji błony śluzowej jamy ustnej. Gotowy do użycia. Bezbarwny. Zawierający dichlorowodorek octenidyny. Bez alkoholu, poliheksanidyny i chlorheksydyny. Nie przebarwiający szkliwa zębów. Okres trwałości preparatu po otwarciu min. 3 miesiące. Kosmetyk.
III.3 Preparat do odkażania ran, powierzchni błon śluzowych oraz graniczącej z nimi skóry, zawierający dichlorowodorek ocenidyny, bezbarwny. Produkt leczniczy
III.4 Preparat do dezynfekcji skóry przed zabiegami operacyjnymi oraz przed cewnikowaniem żył. Zawierający min 2 alkohole + dichlorowodorek octenidyny. Bez jodu i chlorheksydyny. Gotowy do użycia. Bezbarwny. Produkt leczniczy.
III.5 Preparat w płynie do oczyszczenia, dekontaminacji i nawilżania ran. Gotowy do użycia. Zawierający dichlorowodorek octenidyny. Bez poliheksanidyny, alkoholu, środków konserwujących. Bezbarwny, bezwonny, usuwający skutecznie biofilm bakteryjny. Wyrób medyczny.
III.6 Preparat w żelu do nawilżania i oczyszczania ran z pozostałości tkanek martwiczych, biofilmu. Gotowy do użycia. Zawierający dichlorowodorek octenidyny. Bez poliheksanidyny, alkoholu, środków konserwujących. Bezbarwny, bezwonny. pH kwaśne. Wyrób medyczny.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. cena oferty brutto
2. termin dostawy

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

IV.1 Preparat w płynie zawierający w swym składzie PVP-jodu bez zawartości alkoholu, do opatrywania ran w tym trudno-gojących się oraz do dezynfekcji skóry i śluzówki. Lek

IV.2 "Alkoholowy roztwór PVP- jodu przeznaczony do dezynfekcji pola operacyjnego, miejsc wkłucia, punkcji, cewnikowania, pobierania krwi.. Produkt leczniczy
"

4.2.6.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. cena oferty brutto
2. termin dostawy

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

V.1 Preparat do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych oraz sprzętu anestezjologicznego. Płynny, w koncentracie. Nie wymagający stosowania aktywatora. Zawierający min. 3 substancje aktywne (w tym pochodne alkoholowe oraz pochodne guanidyny) . Z dodatkiem inhibitorów korozji i niejonowych związków powierzchniowo czynnych. Bez aldehydów, chloru, fenolu i związków tlenowych. Zawierający substancje chroniące przed korozją. Posiadający dobre właściwości czyszczące. Z możliwością 7 dniowego stosowania roztworu roboczego przy obciążeniu białkowym, bez konieczności wcześniejszego czyszczenia narzędzi. Wyrób medyczny kl. IIb.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. cena oferty brutto
2. termin dostawy

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

VI.1 "Preparat na bazie chloru, działający w obecności zanieczyszczeń biologicznych, aktywny w jak najniższym stężeniu. Praparat o właściwościach dezynfekujących i myjących, stosowany do wszelkich zmywalnych powierzchni, sprzętu w tym do dezynfekcji powierzchni mających bezpośredni kontakt z żywnością i do dezynfekcji sanitariatów.
"
VI.2 "Gotowy do użycia preparat alkoholowy nie zawierający pochodnych fenolowych i aldehydów Przeznaczony do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i miejsc trudno dostępnych. Przeznaczony również do stosowania w oddziałach neonatologicznych
"
VI.3 Chusteczki do dezynfekcji małych powierzchni i sprzętu medycznego także głowic USG wrażliwego na działanie alkoholi.Bez alkoholu, fenolu i aldehydów. Wyrób medyczny kl. IIa.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. cena oferty brutto
2. termin dostawy

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

VII.1 Preparat myjąco-dezynfekujący do dużych i małych powierzchni zmywalnych, wyrobów i wyposażenia medycznego. Na bazie IV rz. zw. amoniowych, pochodnych alkoholowych. Nie zawierający związków tlenowych, chloru, aldehydów, fenolu, glukoprotaminy oraz pochodnych guanidyny. Bezpieczny dla pracowników i pacjentów (możliwośc użycia w oddziale neonatologicznym, w tym do inkubatora). Posiadający wysoką kompatybilność materiałową, nie wymagający spłukiwania, nie posiadający przykrego zapachu. Może być używany w oddziałach neonatologicznych i w kontakcie z żywnością. Wyrób medyczny kl. IIa.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. cena oferty brutto
2. termin dostawy

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 8

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

VIII.1 Preparat myjąco-dezynfekujący w postaci koncentratu na bazie poliaminy do dezynfekcji wyrobów medycznych, powierzchni i tkanin, bez aldechydów, aktywnego tlenu i chloru. Czas dezynfekcji od 5 do 10 min. Dobre właściwości myjące z obciążeniem organicznym. Kompatybilność z metalami i tworzywami sztucznymi. Aktywność nieużywanego roztworu roboczego przez 30 dni.Przedłużone działanie na narzędziach do 14 dni. możliwość potwierdzania aktywności roztworu-testy.

VIII.2 Chusteczki do mycia i dezynfekcji wysokiego stopnia powierzchni i wyrobów medycznych w jednym procesie. Bez zawartości chloru, aldehydów, aklkoholi, kwasu nadoctowego. Spełnia wymagania normy EN 14885 faza II Etap II.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. cena oferty brutto
2. termin dostawy

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 9

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

IX.1 Preparat dezynfekcyjny typu OLYMPUS ENDO DIS do dezynfekcji chemiczno-termicznej w myjniach Olympus ETD lub inny równoważny środek dezynfekujący oparty na kwasie nadoctowym (PAA), zapewniającym szeroki zakres skuteczności. Koncentrat automatycznie dozowany do procesów realizowanych przez myjnię za pomocą pomp dozujących. Zgodny z normami europejskimi dotyczącymi ponownej obróbki endoskopów. EN 13727: Działanie bakteriobójcze EN 13624: Działanie grzybobójcze EN 14348: Działanie mykobakteriobójcze EN 14476: Działanie wirusobójcze EN 13704: Działanie zarodnikobójcze Kompatybilność z tworzywami sztucznymi i metalami w tym z e sprzętem endoskopowym producenta Olympus oraz detergentem z poz. IX.3
IX.2 Aktywator do kwasu nadoctowego typu Olimpus ENDO ACT przeznaczony do myjni endoskopowych z systemem ETD lub inny równoważny , kompatybilny z preparatem z poz.IX.1
IX.3 Dodatek myjący do kwasu nadoctowego typu OLYMPUS ENDO DET przeznaczony do myjni endoskopowych z systemem ETD. Detergentowy preparat myjący ENDO DET lub inny równoważny kompatybilny z produktem z poz.IX1 przeznaczony do mycia maszynowego w myjniach Olympus ETD Zawierający niejonowe środki powierzchniowo czynne, enzymy, glikole, substancje ułatwiające rozpuszczenie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. cena oferty brutto
2. termin dostawy

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 10

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

X.1 Preparat w postaci koncentratu do maszynowej dekontaminacji endoskopów elastycznych na bazie aldehydu glutarowego ( 10,5g/100g) Skuteczny w stosunku do bakterii (włącznie z MRSA, tuberculosis oraz Helicobacter pylori),grzybów oraz wirusów (włącznie z Hepatitis A, B oraz C, HIV, rotawirusów, norowirusów) Skuteczność dezynfekcyjna potwierdzona badaniami według norm EN 14885. spełniający wymagania dotyczące dezynfekcji endoskopów elastycznych, według normy EN ISO 15883-4 w zakresie redukcji drobnoustrojów większej niż 9 log W procesie mycia i dezynfekcji osiąga redukcję spor większą niż 5 log. Nie zawiera aldehydu mrówkowego oraz czwartorzędowych związków amoniowych. Środek wraz z kompatybilnym środkiem myjącym z poz. 2 wykazuje w procesie dekontaminacji aktywne działanie na spory Clostridioides difficile.Kompatybilność z tworzywami sztucznymi i metalami w tym z e sprzętem endoskopowym producenta Olympus oraz detergentem z poz. X.2
X.2 "Preparat do manualnej i cyrkulacyjnej dezynfekcji
narzedzi i endoskopów.Także do ręcznego mycia z działaniem dezynfekcyjnym w kąpielach zanurzeniowych i ultradźwiękowych. Zawartość detergentu < 5% fosforany,
niejonowe środki powierzchniowo czynne, >30% związk i wybielające na bazie tlenu.
Substancja czynna – kwas nadoctowy tworzy się
w trakcie przygotowania roztworu roboczego.Roztwór 1%-owy (10 g granulatu w 1 litrze wody) zawiera 0,15% kwasu nadoctowego.
Kompatybilność z tworzywami sztucznymi i metalami w tym ze sprzętem endoskopowym producenta Olympus oraz środkami z dezynfekcyjnymi i myjącymi z pozycji VI.1 i VI.3. . Bez zawartości formaldehydów i fenoli.
X.3 "Środek do manualnego i maszynowego mycia endoskopów elastycznych i wyposażenia endoskopowego w myjniach-dezynfektorach, jak również w kąpieli zanurzeniowej i ultradźwiękowej. Doskonałe działanie czyszczące. Na bazie związków alkalicznych, enzymów oraz środków powierzchniowo-czynnych . Zawierający <5% niejonowe środki powierzchniowo czynne, także enzymy Skuteczny w niskich temperaturach. Niskopieniący - działanie myjące nie jest zmniejszone przez tworzącą się pianę. Doskonała kompatybilność materiałowa, odpowiedni dla endoskopów wszystkich wiodących producentów. Po użyciu do manualnego mycia wstępnego, jak również do mycia maszynowego, nie jest wymagane spłukiwanie jego roztworu roboczego przed maszynową dekontaminacją. Detergent."

4.2.6.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. cena oferty brutto
2. termin dostawy

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 11

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

XI.1 " Gotowy do użycia roztwór dezynfekujący o szerokim spektrum działania, środek dezynfekcyjny oparty na nadtlenku wodoru,
o zapachu neutralnym ,
gotowy do użycia roztwór wodny,
środek nietoksyczny, niekorozyjny, biodegradowalny w 99,9%,
użycie środka nie powoduje osadu na powierzchni,
Potwierdzona badaniami skuteczność na bakterie, drożdże, grzyby, wirusy otoczkowe (w tym koronawirus SARS-CoV-2),wirusy bezotoczkowe (norowirusy).
"

4.2.6.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. cena oferty brutto
2. termin dostawy

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 12

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

XII.1 Jednorazowe gaziki nasączone 2%chlorheksydyną i 70%alkoholem izopropylowym. Gaziki do dezynfekcji powierzchni i dekontaminacji produktów medycznych. Przeznaczone przede wszystkim do czyszczenia i dezynfekcji połączeń luer/luer lock i stosowanych w linii infuzyjnej oraz innych produktów medycznych. Pakowane pojedynczo. Wyrób medyczny klasy IIa.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. cena oferty brutto
2. termin dostawy

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający wymaga - dla produktów opisanych jako produkt leczniczy - posiadania zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, które w świetle obowiązującego prawa w Rzeczypospolitej Polskiej, uprawniają Wykonawcę do obrotu produktami leczniczymi zgodnie z ustawą z dnia 06.09.2001 r. Prawo farmaceutyczne (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 ze zm.)

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2) zezwolenie na prowadzenie obrotu produktami leczniczymi zgodnie z ustawą z dnia 06.09.2001 r. Prawo farmaceutyczne ( Dz. U. z 2017 r., poz. 2211 z późn. zm. )

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1). zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym, w tym:
- dla wyrobów medycznych aktualne dokumenty potwierdzające, że oferowane wyroby posiadają dopuszczenie do obrotu (np. zaświadczenie o wpisie do rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i do używania ). Zamawiający żąda ponadto deklaracji zgodności WE oraz certyfikatu CE ( jeśli dotyczy ).
Wykonawca powinien czytelnie oznakować wymienione dokumenty numerem pozycji danego wyrobu (np. „cz. 1, poz. 1”) z opisu przedmiotu zamówienia,

- dla produktów zakwalifikowanych jako produkty lecznicze Pozwolenie Ministra Zdrowia lub Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego oraz charakterystyka produktu leczniczego
Wykonawca powinien czytelnie oznakować wymienione dokumenty numerem pozycji danego wyrobu (np. „cz. 1, poz. 1”) z opisu przedmiotu zamówienia,

- dla produktów zakwalifikowanych jako środki biobójcze – pozwolenie Ministra Zdrowia na obrót produktem biobójczym
Wykonawca musi czytelnie oznakować wymienione dokumenty numerem pozycji danego wyrobu (np. „cz. 1, poz. 1”) z opisu przedmiotu zamówienia,

- dla produktów zakwalifikowanych jako kosmetyki - Potwierdzenie przyjęcia formularza przekazania danych do Krajowego Systemu Informowania o Kosmetykach wprowadzonych do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
Wykonawca powinien czytelnie oznakować wymienione dokumenty numerem pozycji danego wyrobu (np.„cz. 1, poz. 1”) z opisu przedmiotu zamówienia

2). karty charakterystyki oferowanych preparatów biobójczych i charakterystyki oferowanych produktów leczniczych,

3). dokładnych danych technicznych oferowanego asortymentu (wymiar, skład ilościowy i jakościowy, spektrum działania, kolor itp.), potwierdzających spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego, w formie kart technicznych, kart katalogowych producenta, folderu, prospektu, instrukcji obsługi, informacji producenta lub opisu technicznego albo innego dokumentu ze zdjęciem produktu/urządzenia, zawierającego opis oferowanego asortymentu z zaznaczeniem, który parametr w wymienionych dokumentach odpowiada parametrowi opisanemu przez Zamawiającego- w języku polskim lub tłumaczone na język polski.

4). zamawiający wymaga, aby skuteczność (stężenie, spektrum i czas) działania, proponowanych preparatów do dezynfekcji, oprócz ulotek informacyjnych, prospektów i instrukcji użycia, były potwierdzone dokumentami z wykonanych badań potwierdzających skuteczność produktów dezynfekcyjnych wykonanych metodami uznanymi międzynarodowo, lub opisanymi w Polskich Normach lub innymi metodami zaakceptowanym przez Prezesa URPLWMiPB lub badaniami PZH - Wykonawca oświadcza, że na każde wezwanie Zamawiającego, dostarczy w/w dokumenty - w terminie trzech dni od dnia wezwania ( załącznik nr 5 do SWZ ).

5). w pkt. 1 i 4 pakietu nr I, VIII .2 , zamawiający nie dopuszcza preparatów opiniowanych na podstawie Norm Europejskich i/lub Norm Polskich tylko fazy pierwszej, na podstawie, których nie można uznać, że produkt jest chemicznym środkiem dezynfekcyjnym lub antyseptycznym przeznaczonym do określonego zastosowania – wymagana jest faza 2. Zamawiający wymaga sprawozdania z badań o deklarowanym spektrum - Wykonawca oświadcza, że na każde wezwanie Zamawiającego, dostarczy w dokumenty - w terminie trzech dni od dnia wezwania ( załącznik nr 6 do SWZ ).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1). zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym, w tym:
- dla wyrobów medycznych aktualne dokumenty potwierdzające, że oferowane wyroby posiadają dopuszczenie do obrotu (np. zaświadczenie o wpisie do rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i do używania ). Zamawiający żąda ponadto deklaracji zgodności WE oraz certyfikatu CE ( jeśli dotyczy ).
Wykonawca powinien czytelnie oznakować wymienione dokumenty numerem pozycji danego wyrobu (np. „cz. 1, poz. 1”) z opisu przedmiotu zamówienia,

- dla produktów zakwalifikowanych jako produkty lecznicze Pozwolenie Ministra Zdrowia lub Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego oraz charakterystyka produktu leczniczego
Wykonawca powinien czytelnie oznakować wymienione dokumenty numerem pozycji danego wyrobu (np. „cz. 1, poz. 1”) z opisu przedmiotu zamówienia,

- dla produktów zakwalifikowanych jako środki biobójcze – pozwolenie Ministra Zdrowia na obrót produktem biobójczym
Wykonawca musi czytelnie oznakować wymienione dokumenty numerem pozycji danego wyrobu (np. „cz. 1, poz. 1”) z opisu przedmiotu zamówienia,

- dla produktów zakwalifikowanych jako kosmetyki - Potwierdzenie przyjęcia formularza przekazania danych do Krajowego Systemu Informowania o Kosmetykach wprowadzonych do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
Wykonawca powinien czytelnie oznakować wymienione dokumenty numerem pozycji danego wyrobu (np.„cz. 1, poz. 1”) z opisu przedmiotu zamówienia

2). karty charakterystyki oferowanych preparatów biobójczych i charakterystyki oferowanych produktów leczniczych,

3). dokładnych danych technicznych oferowanego asortymentu (wymiar, skład ilościowy i jakościowy, spektrum działania, kolor itp.), potwierdzających spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego, w formie kart technicznych, kart katalogowych producenta, folderu, prospektu, instrukcji obsługi, informacji producenta lub opisu technicznego albo innego dokumentu ze zdjęciem produktu/urządzenia, zawierającego opis oferowanego asortymentu z zaznaczeniem, który parametr w wymienionych dokumentach odpowiada parametrowi opisanemu przez Zamawiającego- w języku polskim lub tłumaczone na język polski.

4). zamawiający wymaga, aby skuteczność (stężenie, spektrum i czas) działania, proponowanych preparatów do dezynfekcji, oprócz ulotek informacyjnych, prospektów i instrukcji użycia, były potwierdzone dokumentami z wykonanych badań potwierdzających skuteczność produktów dezynfekcyjnych wykonanych metodami uznanymi międzynarodowo, lub opisanymi w Polskich Normach lub innymi metodami zaakceptowanym przez Prezesa URPLWMiPB lub badaniami PZH - Wykonawca oświadcza, że na każde wezwanie Zamawiającego, dostarczy w/w dokumenty - w terminie trzech dni od dnia wezwania ( załącznik nr 5 do SWZ ).

5). w pkt. 1 i 4 pakietu nr I, VIII .2 , zamawiający nie dopuszcza preparatów opiniowanych na podstawie Norm Europejskich i/lub Norm Polskich tylko fazy pierwszej, na podstawie, których nie można uznać, że produkt jest chemicznym środkiem dezynfekcyjnym lub antyseptycznym przeznaczonym do określonego zastosowania – wymagana jest faza 2. Zamawiający wymaga sprawozdania z badań o deklarowanym spektrum - Wykonawca oświadcza, że na każde wezwanie Zamawiającego, dostarczy w dokumenty - w terminie trzech dni od dnia wezwania ( załącznik nr 6 do SWZ ).

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1 Do oferty jako jej część należy dołączyć:
1.1. Wypełniony elektroniczny interaktywny formularz oferty udostępniony na Platformie e-zamówienia.
1.2. Formularz asortymentowo – cenowy - zgodny z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ
1.3. Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
1.4. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
1.5. Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania-wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu stanowi Załącznik nr 4 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepoleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty i powinno ono zawierać w szczególności wskazanie:
1) postępowania o udzielenie zamówienie publicznego, którego dotyczy;
2) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia;
3) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokument ”Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu”, o którym mowa w pkt. XII 12.5 SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia z postępowania
4. Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Strony przewidują możliwość aneksowania umowy w następujących przypadkach:
1) W przypadku:
a)zaprzestania produkcji danego asortymentu,
b)wygaśnięcie świadectwa rejestracji,
c)decyzji właściwego organu o czasowym wstrzymaniu w obrocie lub wycofaniu danego produktu
- Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć produkt o takim samych składzie chemicznym albo takich samych cechach i takim samym zastosowaniu przy założeniu, iż cena jednostkowa produktu nie może być wyższa od ceny przetargowej, a w przypadku, gdy dany produkt będzie tańszy Wykonawca obniży cenę prze-targową.
2) Zmiany przez producenta danego produktu nazwy handlowej lub sposobu konfekcjonowania przy zachowaniu jego parametrów technicznych – w takim przypadku cena jednostkowa produktu nie może ulec podwyższeniu.
3) Obniżenia ceny jednostkowej przedmiotu zamówienia w wyniku obniżenia cen przez producenta.
4) Zmiany asortymentu na asortyment o takich samych lub lepszych parametrach w przypadku zmian rynkowych, których przewidzieć nie można było w chwili składania ofert, pod warunkiem, że cena jednostkowa nie ulegnie zmianie
5) W przypadku niezrealizowania całości umowy na wniosek Wykonawcy i za zgodą Zamawiającego lub na wniosek Zamawiającego dopuszcza się przedłużenie terminu realizacji umowy do czasu wykorzystania ilości i wartości brutto przedmiotu umowy przy uwzględnieniu § 1 ust. 2.
2. Zamawiający informuje, że skorzysta z możliwości zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 2-4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w przypadku zaistnienia potrzeby takiej zmiany i po spełnieniu określonych w ustawie przesłanek.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 Umowy – gdy została ona zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy – w przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342 oraz z 2022 r. poz. 1079),
- jeśli zmiany określone w ust. 1 pkt. 1 – 4 będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę.
5) zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia,
- poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia uprawniający Strony Umowy do żądania zmiany wynagrodzenia ustala się na 15 % w stosunku do poziomu cen tych samych materiałów lub kosztów z dnia składania ofert. Początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia ustala się na dzień zaistnienia przesłanki w postaci wzrostu wynagrodzenia ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia o 15 %.
4. W pozostałym zakresie obowiązują zapisu § 9 i 10 wzoru umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-05 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Elektronicznie poprzez Platformę e-Zamówienia znajdującą się pod adresem : https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-05 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-04

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

Crafted in Japan

18.09.23

Hybrydowa Mazda CX-60
o mocy 327KM

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.