eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Batowice › Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 2144K w miejscowości Krasieniec Stary, 2146K w miejscowości Krasieniec Stary oraz 2146K w miejscowości Damice.Ogłoszenie z dnia 2023-05-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 2144K w miejscowości Krasieniec Stary, 2146K w miejscowości Krasieniec Stary oraz 2146K w miejscowości Damice.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZARZĄD DRÓG POWIATU KRAKOWSKIEGO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 351579270

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Karola Wojtyły 106

1.5.2.) Miejscowość: Batowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-086

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.7.) Numer telefonu: 126221010

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@zdpk.krakow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdpk.krakow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9be69605-ca5e-11ed-9355-06954b8c6cb9

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Drogownictwo

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 2144K w miejscowości Krasieniec Stary, 2146K w miejscowości Krasieniec Stary oraz 2146K w miejscowości Damice.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9be69605-ca5e-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00234467

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00082677/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 2144K w miejscowości Krasieniec Stary, 2146K w miejscowości Krasieniec Stary oraz 2146K w miejscowości Damice

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00156617

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP/261/20/23

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wyznaczeniem granic pasa drogowego dla zadania: Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 2144K w miejscowości Krasieniec Stary, 2146K w miejscowości Krasieniec Stary oraz 2146K w miejscowości Damice na odcinku ok. 1850m. w zakresie: przebudowy dróg powiatowych 2144K, 2146K w tym: budowa chodnika z odwodnieniem.
2. Zakres rzeczowy:
 Opracowanie dokumentacji przebudowy dróg powiatowych 2144K, 2146K w miejscowości Krasieniec Stary, Damice w zakresie budowy chodnika z odwodnieniem, oraz uzyskania stosownych uzgodnień, opinii i właściwych decyzji administracyjnych wymaganych przepisami prawa i/lub uzyskanie decyzji ZRID.
 Zakres rzeczowy zadania ostatecznie zostanie potwierdzony po wyborze koncepcji oraz wykonaniu badań geologicznych przez Projektanta oraz przeprowadzonej wizji w terenie.
 Koncepcję projektową należy wykonać na mapach sytuacyjno-wysokościowych w skali 1:500. Podstawą przyjętych rozwiązań powinny być m.in. sprawdzenie przepustowości, przeanalizowanie przejezdności, zapewnienie widoczności, bezpieczeństwa w ruchu oraz analiza możliwych kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną. Opracowanie powinno zawierać:
a. część opisową,
b. część rysunkową
 Koncepcja projektowa musi zostać zatwierdzona przez Zamawiającego przed wykonaniem ostatecznej dokumentacji projektowej. Opracowanie należy przekazać w ilości 4 egz. wersji papierowej i 2 egz. wersji elektronicznej w terminie do 90 dni od daty podpisania umowy.
 Zamawiający wymaga, aby koncepcja (Etap I) obejmował opracowanie max 2 wariantów rozwiązań projektowych wraz z wykonaniem kosztorysów dla przedmiotowych rozwiązań.
 W ramach zlecenia należy uwzględnić między innymi:
a. opracowanie kompleksowego projektu przebudowy i/lub rozbudowy odwodnienia chodnika przy drodze powiatowej (przedstawienia rozwiązań obejmujących rozwiązania umocnienia rowów, ewentualnych zbiorników retencyjnych z uwzględnieniem odprowadzenia wód),
b. wykonanie badań geologicznych i w zależności od wyników zaprojektowanie konstrukcji drogi powiatowej spełniające parametry drogi dla klasy drogi Z,
c. uzyskania pełnej szerokości jezdni dla klasy drogi Z,
d. rozbudowę istniejących przepustów pod drogą i zjazdami,
e. przejścia dla pieszych należy projektować zgodnie z wytycznymi Ministra Infrastruktury,
f. połączenia z istniejącymi chodnikami,
g. zakres inwestycji: łącznie około 1850m – DP 2144K od przystanku „Pod Lipą” (Krasieniec Zakupny) do przystanku „Kopalina” (Krasieniec Stary), dalej od skrzyżowania dróg powiatowych 2144K i 2146K w Krasieńcu Starym DP 2146K na kierunek Damice do szkoły podstawowej (do końca dz. 253/3 Damice).
 Dla zadania należy wyznaczyć granice pasa drogowego wg stanu na dzień 31 grudnia 1998 roku, oraz wykonać podziały działek zajętych częściowo pod pas drogowy w trybie art 73 ustawy z 13 października 1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 2260)
 Zamawiający dopuszcza podział poszczególnych zadań według procedury umożliwiającej realizację zadania wg. schematu:
a. zakres możliwy do realizacji w ramach zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, wraz z uzyskaniem wymaganych uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych,. Zaświadczeniem o skutecznym przyjęciu zgłoszenia oraz pisemnym oświadczeniem, że jest on wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i normami oraz, że zostaje wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć,
b. pozostały zakres wraz z właściwą ostateczną decyzją administracyjną umożliwiającą realizację inwestycji drogowej.
3. Parametry:
Elementy przebudowywanych dróg powiatowych należy zaprojektować zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie dla drogi klasy Z.
Parametry techniczne przedmiotu zamówienia
- klasa techniczna – droga klasy „Z”
- dopuszczalny nacisk osi pojazdu – 115 kN/oś
- kategoria ruchu - KR3
- szerokość jezdni , poboczy i chodników : zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 124 z późniejszymi zmianami).
4. Szczegółowy zakres wymagań dotyczących wykonania zamówienia zawiera opis przedmiotu zamówienia – specyfikacja techniczna.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 358545,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 429885,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 358545,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: KRZYSZTOF WANICZEK FUH RENOWA

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 735-249-40-16

7.3.4) Miejscowość: Kluszkowce

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-18

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 358545,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.