eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Biała Podlaska › Dostawa masek chirurg. trójwarstwowych, fartuchów i ubrań chirurg. j. uż., podkładów higienicznych, osłon na głowicę USG, wyrobów j. uż. do badań laboratoryjnych (...) w podziale na 14 częściOgłoszenie z dnia 2023-05-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa masek chirurg. trójwarstwowych, fartuchów i ubrań chirurg. j. uż., podkładów higienicznych, osłon na głowicę USG, wyrobów j. uż. do badań laboratoryjnych (...) w podziale na 14 części

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000676708

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Terebelska 57-65

1.5.2.) Miejscowość: Biała Podlaska

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-500

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL811 - Bialski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: magdalena.mikitiuk@szpitalbp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalbp.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

www.szpitalbp.eb2b.com.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa masek chirurg. trójwarstwowych, fartuchów i ubrań chirurg. j. uż., podkładów higienicznych, osłon na głowicę USG, wyrobów j. uż. do badań laboratoryjnych (...) w podziale na 14 części

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d2f2c43d-c8be-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00234436

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00038760/16/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Środki ochrony indywidualnej - kombinezony, maski FFP2, FFP3, maski chirurgiczne 3-warstwowe, fartuchy, ubrania, ochraniacze itp.

1.2.18 Wyroby do Pracowni Cytogenetycznej i Molekularnej

1.2.23 Wyroby do higieny pacjenta m.in.: pieluchy, podkłady, wyroby z folii, plastiku, papieru

1.2.25 Odczynniki do analizatorów m.in.: Rapid Point, Gem Premier, preparaty, wyroby dezynfekcyjne, substancje i wyroby chemiczne

1.2.26 Wyroby medyczne różne (osłony z folii, papier medyczne, wyroby z plastiku...)

1.2.27 Obuwie profilaktyczne, operacyjne

1.2.30 Materiały eksploatacyjne do drukarek (tonery...)

1.2.33 Drobny sprzęt AGD i biurowy, dozowniki na mydło i płyn dezynfekcyjny, pojemniki na papier i ręczniki, wyposażenie łazienek, kosze/pojemniki na odpady, wózki, niszczarki, telefony itp.

1.2.36 Pozostałe wyroby niemedyczne (drobne)

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00148569

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.26.16.2023.MM

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 734075,35 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Maska chirurgiczna trójwarstwowa - 8000 op., zgodnie z zał. nr 2 do swz (formularz asortymentowo-cenowy)

4.5.3.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.5.5.) Wartość części: 43589,15 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Fartuchy chirurgiczne jednorazowe - 2 pozycje formularza asortymentowo-cenowego (zał. nr 2 do swz) do wyceny

4.5.3.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.5.5.) Wartość części: 271962,66 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Ubranie chirurgiczne j. uż. - 27 000 kpl., zgodnie z zał. nr 2 do swz (formularz asortymentowo-cenowy)

4.5.3.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.5.5.) Wartość części: 139107,20 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Podkład higieniczny - 4500 op., zgodnie z zał. nr 2 do swz (formularz asortymentowo-cenowy)

4.5.3.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.5.5.) Wartość części: 105080,98 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Osłona na głowicę USG - 1200 szt., zgodnie z zał. nr 2 do swz (formularz asortymentowo-cenowy)

4.5.3.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.5.5.) Wartość części: 29652,48 PLN

Część 6

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Osłona na głowicę USG - 500 szt., zgodnie z zał. nr 2 do swz (formularz asortymentowo-cenowy)

4.5.3.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.5.5.) Wartość części: 6177,60 PLN

Część 7

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wyroby jednorazowego użytku do badań laboratoryjnych - 20 pozycji formularza asortymentowo-cenowego (zał. nr 2 do swz) do wyceny

4.5.3.) Główny kod CPV: 38437000-7 - Pipety i akcesoria laboratoryjne

4.5.5.) Wartość części: 49599,29 PLN

Część 8

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Parafina histopatologiczna w granulacie - 250 kg, zgodnie z zał. nr 2 do swz (formularz asortymentowo-cenowy)

4.5.3.) Główny kod CPV: 09221200-6 - Parafina

4.5.5.) Wartość części: 7722,00 PLN

Część 9

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Tabletki solne do uzdatniania wody - 12000 kg, zgodnie z zał. nr 2 do swz (formularz asortymentowo-cenowy)

4.5.3.) Główny kod CPV: 24000000-4 - Produkty chemiczne

4.5.5.) Wartość części: 25387,20 PLN

Część 10

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Bezdotykowy dozownik mydła w płynie - 2 pozycje formularza asortymentowo-cenowego (zał. nr 2 do swz) do wyceny

4.5.3.) Główny kod CPV: 39831700-3 - Automatyczne dozowniki mydła

4.5.5.) Wartość części: 13719,42 PLN

Część 11

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Akcesoria komputerowe - 2 pozycje formularza asortymentowo-cenowego (zał. nr 2 do swz) do wyceny

4.5.3.) Główny kod CPV: 30237200-1 - Akcesoria komputerowe

4.5.5.) Wartość części: 6015,44 PLN

Część 12

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wkład drukujący na 200 szt. opasek do drukarki Zebra HC100 - 250 szt., zgodnie z zał. nr 2 do swz (formularz asortymentowo-cenowy)

4.5.3.) Główny kod CPV: 30192113-6 - Wkłady drukujące

4.5.5.) Wartość części: 43972,50 PLN

Część 13

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Obuwie medyczne - 3 pozycje formularza asortymentowo-cenowego (zał. nr 2 do swz) do wyceny

4.5.3.) Główny kod CPV: 18800000-7 - Obuwie

4.5.5.) Wartość części: 58307,54 PLN

Część 14

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Woda mineralna lub źródlana pojemność 18,9 l - 1 000 szt., zgodnie z formularzem asortymentowo-cenowy (zał. nr 2 do swz)

4.5.3.) Główny kod CPV: 41110000-3 - Woda pitna

4.5.5.) Wartość części: 15478,32 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Nie rozstrzygnięto

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Nie rozstrzygnięto

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Nie rozstrzygnięto

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Nie rozstrzygnięto

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Nie rozstrzygnięto

Część 6

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Nie rozstrzygnięto

Część 7

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 7)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 7)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 47523,67 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 47523,67 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 47523,67 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 7)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Sarstedt Sp. z o. o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7870001085

7.3.4) Miejscowość: Blizne Łaszczyńskiego

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 7)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-28

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 47523,67 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 8

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 8)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Nie rozstrzygnięto

Część 9

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 9)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Nie rozstrzygnięto

Część 10

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 10)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Nie rozstrzygnięto

Część 11

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 11)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 11)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 7232,40 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 7232,40 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 7232,40 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 11)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Hama Polska Sp. z o. o

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7822175433

7.3.4) Miejscowość: Robakowo

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 11)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-28

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 7232,40 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 12

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 12)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Nie rozstrzygnięto

Część 13

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 13)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Nie rozstrzygnięto

Część 14

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 14)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 14)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 15990,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 15990,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 15990,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 14)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Eden Springs Sp. z o. o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6770066541

7.3.4) Miejscowość: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 14)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-28

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 15990,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.