eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Boguszów-Gorce › Dostawa sprzętu informatycznego - w ramach realizacji projektu grantowego "Cyfrowa Gmina"Ogłoszenie z dnia 2023-05-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa sprzętu informatycznego - w ramach realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIASTO BOGUSZÓW-GORCE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 890718188

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: PL.ODRODZENIA 1

1.5.2.) Miejscowość: Boguszów-Gorce

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-370

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@boguszow-gorce.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.boguszow-gorce.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/boguszow-gorce

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa sprzętu informatycznego - w ramach realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a9cd5b06-c969-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00234377

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00037551/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach programu "Cyfrowa Gmina"

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Dostawa sprzętu informatycznego jest realizowana w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, dot. realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC. 05.01.00-00-0001/21-00.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00148475

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.7.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część I/ zadanie I - dostawa sprzętu komputerowego
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego nowego, nieużywanego oraz sprawnego technicznie, tj. 6 stacjonarnych zestawów komputerowych z monitorem oraz oprogramowaniem biurowym i systemem operacyjnym, 10 komputerów stacjonarnych(jednostek) wraz z oprogramowaniem biurowym i systemem operacyjnym, 9 komputerów stacjonarnych typu AIO wraz z systemem operacyjnym, 1 komputer przenośny typu laptop z oprogramowaniem biurowym i systemem operacyjnym, 1 komputer przenośny typu laptop wraz z systemem operacyjnym oraz filtrem prywatyzującym, 20 komputerów przenośnych typu laptop z oprogramowaniem biurowym i systemem operacyjnym, 10 laserowych urządzeń wielofunkcyjnych, 4 atramentowych urządzeń wielofunkcyjnych, 1 skanera A4, 9 zasilaczy awaryjnych UPS, 1 zasilacza awaryjnego z możliwością montaży w szafie RACK, 1 serwera wraz z systemem operacyjnym(serwerowym).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz minimalne parametry techniczne zamawianego sprzętu określa załącznik do SWZ pn; „Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) – CZĘŚĆ I” oraz umowa.

4.5.3.) Główny kod CPV: 30200000-1 - Urządzenia komputerowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

30213100-6 - Komputery przenośne

30214000-2 - Stacje robocze

30216110-0 - Skanery komputerowe

30231300-0 - Monitory ekranowe

31682530-4 - Awaryjne urządzenia energetyczne

42962000-7 - Urządzenia drukujące i graficzne

48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

48820000-2 - Serwery

4.5.5.) Wartość części: 207802,11 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część II/ zadanie II - Dostawa serwerów wraz z oprogramowaniem do wirtualizacji, kontrolerem domeny oraz backupu
Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja oraz wdrożenie 2 serwerów ze wsparciem wirtualizacji wraz z archiwizacją środowisk wirtualnych oraz kontrolerem domeny wraz z zarządzaniem użytkownikami domenowymi. Wdrożenie oferowanych rozwiązań musi być wykonane przez następujące osoby z uprawnieniami:
a) osobę/y posiadającą/e minimum uprawnienia Audytora Wiodącego ISO 27001:2013 lub uprawnienia równoważne,
b) osobę/y posiadającą/e minimum uprawnienia Audytora Wewnętrznego ISO 27001:2013 i MCSA SQL Server 2012 i MCSA Windows Server 2012 lub uprawnienia równoważne.
W ramach wdrożenia Wykonawca przeszkoli kadrę informatyczną Urzędu z wdrożonych rozwiązań. Osoba szkoląca musi posiadać minimum uprawnienia Audytora Wiodącego ISO 27001:2013 lub uprawnienia równoważne.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz minimalne parametry techniczne zamawianego sprzętu określa załącznik do SWZ pn; „Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) – CZĘŚĆ II” oraz umowa.

4.5.3.) Główny kod CPV: 48820000-2 - Serwery

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

48700000-5 - Pakiety oprogramowania użytkowego

72263000-6 - Usługi wdrażania oprogramowania

4.5.5.) Wartość części: 43740,00 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część III/ Zadanie III - Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego – kserokopiarki
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego – kserokopiarki A3 wraz zestawem tonerów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz minimalne parametry techniczne zamawianego sprzętu określa załącznik do SWZ pn; „Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) – CZĘŚĆ III” oraz umowa.

4.5.3.) Główny kod CPV: 30120000-6 - Urządzenia fotokopiujące i do druku offsetowego

4.5.5.) Wartość części: 10134,31 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 112545,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 112545,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 112545,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PlikCenter Michał Galac

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 072916770

7.3.4) Miejscowość: Bielsko-Biała

7.3.5) Kod pocztowy: 43-300

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-10

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 112545,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Termin wykonania zamówienia: wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie do 60 dni od dnia podpisania umowy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.