eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Płock › Wykonywanie robót konserwacyjnych, drobnych napraw i usuwania awarii w trybie pogotowia lokatorskiego w budynkach oraz lokalach mieszkalnych i użytkowychOgłoszenie z dnia 2023-05-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wykonywanie robót konserwacyjnych, drobnych napraw i usuwania awarii w trybie pogotowia lokatorskiego w budynkach oraz lokalach mieszkalnych i użytkowych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina - Miasto Płock Zarząd Budynków Komunalnych w Płocku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 364131770

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Henryka Sienkiewicza 13A

1.5.2.) Miejscowość: Płock

1.5.3.) Kod pocztowy: 09-402

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL923 - Płocki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: mbrzozowski@mzgm-plock.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://zbk.plock.eu

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7742473542

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: Henryka Sienkiewicza 13A

1.11.4.) Miejscowość: Płock

1.11.5.) Kod pocztowy: 09-402

1.11.6.) Województwo: mazowieckie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL923 - Płocki

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: mbrzozowski@mzgm-plock.pl

1.11.12.) Adres strony internetowej: www.mzgm-plock.pl

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonywanie robót konserwacyjnych, drobnych napraw i usuwania awarii w trybie pogotowia lokatorskiego w budynkach oraz lokalach mieszkalnych i użytkowych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bf8ace8f-fb94-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00234308

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00035168/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Roboty konserwacyjne, drobne naprawy i usuwanie awarii w zakresie robót ogólnobudowlanych, sanitarnych i elektrycznych oraz stanowienie pogotowia lokatorskiego w bud. i lok. mieszkalnych i użytkowych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-bf8ace8f-fb94-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
3. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z wykonawcami: Pan Marek Brzozowski e-mail: mbrzozowski@mzgm-plock.pl
4. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania https://ezamowienia.gov.pl. www.mzgm-plock.pl
Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).
Szczegółowe informacje zawarte są w Specyfikacji warunków zamówienia - Rozdział XVI Informacje o sposobie komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Gmina - Miasto Płock, reprezentowana przez Zarząd Budynków Komunalnych w Płocku, w imieniu której jako Administrator działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o.o. w Płocku zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/6779 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronnych danych) ( Dz. U. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1), dalej „RODO”, informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina - Miasto Płock, z siedzibą w Płocku (09-400) przy Pl. Stary Rynek 1, reprezentowana przez Zarząd Budynków Komunalnych w Płocku z siedzibą w Płocku (09-402) przy ul. Henryka Sienkiewicza 13A.
2. Podmiotem przetwarzającym Pani/Pana danych osobowych na podstawie zawartej umowy o powierzenie przetwarzania danych jest: Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ulicy Henryka Sienkiewicza 13A.
3. Inspektor ochrony danych osobowych w Miejskim Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej - Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku przy ulicy Henryka Sienkiewicza 13A, nr tel: (+48) 539-738-531, e-mail: iod@mzgm-plock.pl
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonywanie robót konserwacyjnych, drobnych napraw i usuwania awarii w zakresie robót ogólnobudowlanych, sanitarnych i elektrycznych w trybie pogotowia lokatorskiego w budynkach oraz lokalach mieszkalnych i użytkowych będących w zarządzie Zarządu Budynków Komunalnych w Płocku oraz usytuowanych w budynkach wspólnot mieszkaniowych” - Znak 4/TI/ZBK/2023.
5. Odbiorcami danych osobowych są lub mogą zostać: podmioty, którym na podstawie umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych, operatorzy pocztowi i firmy kurierskie, banki organy administracji publicznej w tym inne jednostki samorządu terytorialnego lub urzędy państwowe w zakresie, w jakim będzie to wynikać z przepisów prawa zobowiązujących do udostępnienia tych danych, podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa - min. w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. 2019 poz. 2019 z pózn. zm.) Prawo Zamówień publicznych.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, nie dłużej jednak niż lat 15.
7. Podanie danych osobowych w związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie jest obowiązkowe, ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału, a następnie wykonywania umowy. W przypadku nie podania danych Zamawiający może odrzucić ofertę.
8. Posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: NO 4/TI/ZBK/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie od 01 lipca 2023 roku do 30 czerwca 2024 roku robót konserwacyjnych, drobnych napraw i usuwania awarii w zakresie robót ogólnobudowlanych, sanitarnych i elektrycznych w trybie pogotowia lokatorskiego w budynkach oraz lokalach mieszkalnych i użytkowych będących w zarządzie Zarządu Budynków Komunalnych w Płocku oraz usytuowanych w budynkach wspólnot mieszkaniowych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 5 do SWZ oraz „Informacja o budynkach do konserwacji” stanowiąca Załącznik nr 6 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 50700000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

50720000-8 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji centralnego ogrzewania

50712000-9 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji mechanicznych instalacji budynkowych

50711000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych instalacji budynkowych

50710000-5 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych i mechanicznych instalacji budynkowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-07-01 do 2024-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów;

Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

Zamawiający wymaga:
a) aby Wykonawca był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 120 000,00 zł

4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający wymaga:
a) aby Wykonawca wykazał, że wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, co najmniej:
- 2 roboty polegające na wykonaniu drobnych robót ogólnobudowlanych w budynkach o wartości co najmniej 150.000,00 zł brutto łącznie,
- 2 roboty budowlane polegające na wykonywaniu drobnych robót remontowych wewnętrznych instalacji sanitarnych w budynkach o wartości co najmniej 150.000,00 zł brutto łącznie,
- 2 roboty polegające na wykonaniu drobnych robót remontowych wewnętrznych instalacji elektrycznych w budynkach o wartości co najmniej 45.000,00 zł brutto łącznie.
LUB
- 2 usługi polegające na wykonywaniu usług ogólnobudowlanych konserwacyjnych w budynkach o wartości co najmniej 150.000,00 zł brutto łącznie,
- 2 usługi polegające na wykonywaniu usług konserwacyjnych wewnętrznych instalacji sanitarnych w budynkach o wartości co najmniej 150.000,00 zł brutto łącznie,
- 2 usługi polegające na wykonywaniu usług konserwacyjnych wewnętrznych instalacji elektrycznych w budynkach .o wartości co najmniej 45.000,00 zł brutto łącznie,

Warunek uważa się również za spełniony jeżeli Wykonawca wykona np.
 1 robotę polegającą na wykonaniu drobnych robót ogólnobudowlanych w budynkach i 1 usługę polegającą na wykonywaniu usług ogólnobudowlanych konserwacyjnych w budynkach. Robota i usługa muszą być o wartości co najmniej 150.000,00 zł brutto łącznie.
oraz
 1 robotę budowlaną polegającą na wykonywaniu drobnych robót remontowych wewnętrznych instalacji sanitarnych w budynkach i 1 usługę polegającą na wykonywaniu usług konserwacyjnych wewnętrznych instalacji sanitarnych w budynkach. Robota i usługa muszą być o wartości co najmniej 150.000,00 zł brutto łącznie.
oraz
 1 robotę polegająca na wykonaniu drobnych robót remontowych wewnętrznych instalacji elektrycznych w budynkach i 1 usługę polegającą na wykonywaniu usług konserwacyjnych wewnętrznych instalacji elektrycznych w budynkach. Robota i usługa muszą być o wartości co najmniej 45.000,00 zł brutto łącznie

b) aby wykonawca skierował do realizacji zamówienia publicznego, osoby odpowiedzialne za świadczenie usług tj.:
- co najmniej 1 osobę posiadającą uprawnienia do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie konserwacji, remontów, urządzeń, instalacji i sieci należących do Grupy 3. Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynując i zużywające paliwa gazowe dla urządzeń i instalacji gazowych o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci z dnia 1 lipca 2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1392),
- co najmniej 1 osobę posiadającą uprawnienia do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie konserwacji, remontów, urządzeń, należących do Grupy 2 Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne dla następujących urządzeń i instalacji: instalacje cieplne o przesyle ciepła powyżej 50 kW zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci z dnia 1 lipca 2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1392),
- co najmniej 1 osobę posiadającą uprawnienia do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie montażu, remontu, kontrolno-pomiarowym urządzeń i instalacji należących do Grupy 1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną dla urządzeń i instalacji o napięciu nie wyższym niż 1 kV, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci z dnia 1 lipca 2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1392). Wyżej wymienione uprawnienia powinny upoważniać do wykonywania pomiarów ochronnych instalacji do 1 kV.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 120 000,00 zł.
2) Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
3) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę - jeżeli uprawnienie do podpisu nie wynika bezpośrednio z załączonych dokumentów.
2) W przypadku złożenia oferty wspólnej - pełnomocnictwo udzielone liderowi.
3) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby - Załącznik Nr 3 lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (jeżeli dotyczy).
4) Oświadczenie z art. 117 ust. 4 Pzp - Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia Załącznik Nr 4 - (jeżeli dotyczy)
5) Dowód wniesienia wadium - jeżeli zostało wniesione w innej formie niż pieniężna.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca przystępując do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych) do upływu terminu składania ofert.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) W przypadku złożenia oferty wspólnej Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2) Oferta wspólna musi spełniać wymagania:
a) oświadczenie, o którym mowa w rozdziale VIII pkt 1 ppkt 1 składa:
- każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu
lub
- pełnomocnik (umocowany do składania oświadczeń wiedzy) w imieniu każdego z wykonawców osobno.
b) oświadczenie, o którym mowa w rozdziale VIII pkt 1 ppkt 2 składa:
- każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (na oddzielnym formularzu)
lub
- pełnomocnik (umocowany do składania oświadczeń woli) w imieniu każdego z wykonawców osobno.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy wskazany w projektowanych postanowieniach umowy załącznik nr 7 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-05 09:30

8.2.) Miejsce składania ofert: oferta powinna być złożona na formularzu oferty wraz z załącznikami zamawiającego znajdującymi się w SWZ i udostępnionymi przez Zamawiającego na platformie. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem zakładki oferty/wnioski, po wybraniu przycisku „złóż ofertę” system wygeneruje okno składania oferty umożliwiające przekazanie dokumentów elektronicznych. Szczegółowe informacje zawiera rozdział X SWZ.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-05 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-04

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

2. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w stosunku do którego zachodzą okoliczności wskazane w art. 7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 129)
3. Osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie ust. 2, które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub dopuszczenie do udziału w konkursie lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub w konkursie, podlegają karze pieniężnej.
4. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 3, nakłada Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, w drodze decyzji w wysokości do 20 000 000 zł.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.