eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gidle › Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy GidleOgłoszenie z dnia 2023-05-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Gidle

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA GIDLE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 151398675

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Pławińska 22

1.5.2.) Miejscowość: Gidle

1.5.3.) Kod pocztowy: 97-540

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.7.) Numer telefonu: 34 327-20-27

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zampubliczne@gidle.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gidle.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e3762809-cf9d-11ed-9355-06954b8c6cb9

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Gidle

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e3762809-cf9d-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00234075

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00041353/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z dokumentacją w formule zaprojektuj i wybuduj

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Europejski Funusz Rolny na rzezcz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2022

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00160191

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IZP.271.3.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 859207,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest Opracowanie dokumentacji projektowej, a następnie na jej podstawie wykonanie robót polegających na dostawie, montażu i uruchomieniu przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków w ramach realizacji zadania inwestycyjnego w formule „ zaprojektuj i wybuduj” pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Gidle”– na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego.
2. Przedmiot zamówienia realizowany będzie na terenie Gminy Gidle w ilości 33 sztuk., w tym:
a) 25 przydomowych oczyszczalni o minimalnej przepustowości 0,75 m3/d – do obsługi 1 - 5 osób
b) 8 przydomowych oczyszczalnie o minimalnej przepustowości 1,30 m3/d – do obsługi 6 - 10 osób
3. Do zakresu prac projektowych oraz robót budowlanych i innych robót i czynności określonych wymaganiami Zamawiającego należy:
1) przeprowadzenia wizji lokalnej,
2) weryfikacji warunków gruntowo-wodnych oraz określenia rzeczywistego poziomu przewodów kanalizacyjnych na wyjściu z budynku,
3) pozyskania map do celów realizacji inwestycji,
4) Przygotowanie dokumentów wynikających z przepisów ustawy Prawo budowlane. Ponadto uzyskanie wszelkich niezbędnych zgód i uzgodnień (jeżeli są wymagane).
5) dostawę, montaż i uruchomienie 33 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków oraz pompowni ścieków, o ile będzie to niezbędne dla prawidłowej pracy oczyszczalni.
6) obsługę geodezyjną,
7) dokonywanie (przy udziale lub z upoważnienia Zamawiającego) niezbędnych zawiadomień i zgłoszeń,
8) wykonanie robót budowlanych, montażowych na podstawie projektu,
9) odtworzenie terenu po wykonanych pracach (naruszone nawierzchnie, opaski, chodniki, podjazdy tereny zielone itp. Należy odtworzyć do stanu pierwotnego),
10) przeprowadzenie wymaganych prób i badań oraz przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem wybudowanych oczyszczalni w użytkowanie,
11) inwentaryzację powykonawczą wraz z przygotowaniem dokumentacji powykonawczej,
12) nadzór autorski projektanta,
13) przeprowadzenie szkolenia dla wszystkich użytkowników przydomowych oczyszczalni w zakresie eksploatacji i obsługi urządzeń – po zakończeniu szkolenia wykonawca dostarczy protokół podpisany przez każdego z właścicieli przydomowej oczyszczalni ścieków – na protokole obowiązkowo musi zostać zamieszczony zakres przeprowadzonego szkolenia,
14) przygotowanie i przekazanie szczegółowych instrukcji obsługi użytkownikom przydomowych oczyszczalni,
15) po zakończeniu realizacji zadania, wykonanie Raportu, w którym zaprezentowane zostaną przez Wykonawcę wyniki w zakresie pozwalającym na stwierdzenie dotrzymania parametrów oczyszczenia ścieków.
16) w okresie gwarancji na roboty budowlane, Wykonawca zrealizuje jeden raz na 12 miesięcy przegląd wszystkich zamontowanych PBOŚ. Jeżeli producent urządzeń w celu zachowania gwarancji wymaga częstszych przeglądów gwarancyjnych - wykonawca jest zobowiązany je wykonać w ramach udzielonej gwarancji. Przeglądy muszą być udokumentowane w formie raportów i przedstawiony Zamawiającemu,
4. Szczegółowy wykaz lokalizacji zawarty jest w załączniku nr 1 do PFU.
5. Wykonawca, a co za tym idzie projektant, jest zobowiązany do pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji, aż do zakończenia okresu rękojmi i gwarancji za wady robót budowlanych. Wykonawca przekazie Zamawiającemu dokumentację budowy oraz dokumentację powykonawczą.
6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty projektowanych postanowieniach umowy oraz w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (dalej: PFU), stanowiącym załącznik nr 11 do SWZ.
7. Wszystkie materiały, wyroby i urządzenia, przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji muszą być fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakości i wolne od wad fabrycznych oraz muszą posiadać wymagane przepisami dokumenty dopuszczające je do stosowania w budownictwie.
8. Wykonawca zobowiązany jest sporządzić dokumentację odbiorową w dwóch egzemplarzach w języku polskim.
9. Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę co najmniej: 5 lat gwarancji na cały przedmiot zamówienia licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego wykonania przedmiotu zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45232421-9 - Roboty w zakresie oczyszczania ścieków

45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45232423-3 - Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków

45255600-5 - Roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji

45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45350000-5 - Instalacje mechaniczne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 807741,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1045500,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 807741,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "CENTROPLAST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 590554141

7.3.3) Ulica: 51

7.3.4) Miejscowość: Mazury

7.3.5) Kod pocztowy: 97-400

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-25

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 807741,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.