eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gidle › Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy GidleOgłoszenie z dnia 2023-03-31


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Gidle

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA GIDLE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 151398675

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Pławińska 22

1.5.2.) Miejscowość: Gidle

1.5.3.) Kod pocztowy: 97-540

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.7.) Numer telefonu: 34 327-20-27

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zampubliczne@gidle.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gidle.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Gidle

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e3762809-cf9d-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00160191

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00041353/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z dokumentacją w formule zaprojektuj i wybuduj

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Europejski Funusz Rolny na rzezcz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2022

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e3762809-cf9d-11ed-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e- Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl. Zamawiający dopuszcza komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: zampubliczne@gidle.pl (z wyjątkiem składania i wycofania oferty).
2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
3. Zamawiający wyznacza do kontaktu z wykonawcami z zakresie proceduralnym i merytorycznym Pani Ilona Śrubarczyk-Ociepa tel. 34 327-20-27 wew. 208, e-mail: zampubliczne@gidle.pl
4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e- Zamówienia.
5. Wykonawca składa ofertę w postępowaniu za pośrednictwem interaktywnego „Formularza ofertowego” udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczonego w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe”.
6. Formularz ofertowy podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
7. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e- Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”, w tym instrukcja składania oferty.
8. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
9. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). Zamawiający dopuszcza komunikowanie się przy użyciu poczty elektronicznej: zampubliczne@gidle.pl (nie dotyczy składania ofert).
10. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e- Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
11. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
12. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
13. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
14. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO) (Dz.U. UE. L. Nr 119, s.1) informujemy, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Gidle z siedzibą w Urzędzie Gminy Gidle: 97-540 Gidle, ul. Pławińska 22, tel. 34 327 20 27, e-mail: ug@gidle.pl, reprezentowana przez Wójta Gminy Gidle
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych: pisemnie na adres naszej siedziby lub poprzez pocztę elektroniczną: iod@gidle.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego /dane identyfikujące postępowanie, np. nazwa, numer/ prowadzonym w trybie podstawowym pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Gidle” , Znak sprawy: IZP.271.3.2023
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp;
Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. Pozostałe informacji dot. RODO zostały zawarte w pkt. 22 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IZP.271.3.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 859207,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest Opracowanie dokumentacji projektowej, a następnie na jej podstawie wykonanie robót polegających na dostawie, montażu i uruchomieniu przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków w ramach realizacji zadania inwestycyjnego w formule „ zaprojektuj i wybuduj” pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Gidle”– na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego.
2. Przedmiot zamówienia realizowany będzie na terenie Gminy Gidle w ilości 33 sztuk., w tym:
a) 25 przydomowych oczyszczalni o minimalnej przepustowości 0,75 m3/d – do obsługi 1 - 5 osób
b) 8 przydomowych oczyszczalnie o minimalnej przepustowości 1,30 m3/d – do obsługi 6 - 10 osób
3. Do zakresu prac projektowych oraz robót budowlanych i innych robót i czynności określonych wymaganiami Zamawiającego należy:
1) przeprowadzenia wizji lokalnej,
2) weryfikacji warunków gruntowo-wodnych oraz określenia rzeczywistego poziomu przewodów kanalizacyjnych na wyjściu z budynku,
3) pozyskania map do celów realizacji inwestycji,
4) sporządzenie Projektu budowlanego i Projektu Wykonawczego (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. Dz.U. z 2021 r. poz. 2454) oraz uzyskanie dla niego wynikających z przepisów: opinii, zgód, uzgodnień i zgłoszenia robót,
5) dostawę, montaż i uruchomienie 33 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków oraz pompowni ścieków, o ile będzie to niezbędne dla prawidłowej pracy oczyszczalni.
6) obsługę geodezyjną,
7) dokonywanie (przy udziale lub z upoważnienia Zamawiającego) niezbędnych zawiadomień i zgłoszeń,
8) wykonanie robót budowlanych, montażowych na podstawie projektu,
9) odtworzenie terenu po wykonanych pracach (naruszone nawierzchnie, opaski, chodniki, podjazdy tereny zielone itp. Należy odtworzyć do stanu pierwotnego),
10) przeprowadzenie wymaganych prób i badań oraz przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem wybudowanych oczyszczalni w użytkowanie,
11) inwentaryzację powykonawczą wraz z przygotowaniem dokumentacji powykonawczej,
12) nadzór autorski projektanta,
13) przeprowadzenie szkolenia dla wszystkich użytkowników przydomowych oczyszczalni w zakresie eksploatacji i obsługi urządzeń – po zakończeniu szkolenia wykonawca dostarczy protokół podpisany przez każdego z właścicieli przydomowej oczyszczalni ścieków – na protokole obowiązkowo musi zostać zamieszczony zakres przeprowadzonego szkolenia,
14) przygotowanie i przekazanie szczegółowych instrukcji obsługi użytkownikom przydomowych oczyszczalni,
15) po zakończeniu realizacji zadania, wykonanie Raportu, w którym zaprezentowane zostaną przez Wykonawcę wyniki w zakresie pozwalającym na stwierdzenie dotrzymania parametrów oczyszczenia ścieków.
16) w okresie gwarancji na roboty budowlane, Wykonawca zrealizuje jeden raz na 12 miesięcy przegląd wszystkich zamontowanych PBOŚ. Przegląd musi być udokumentowany w formie raportów i przedstawiony Zamawiającemu.
4. Szczegółowy wykaz lokalizacji zawarty jest w załączniku nr 1 do PFU.
5. Wykonawca, a co za tym idzie projektant, jest zobowiązany do pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji, aż do zakończenia okresu rękojmi i gwarancji za wady robót budowlanych. Wykonawca przekazie Zamawiającemu dokumentację budowy oraz dokumentację powykonawczą.
6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty projektowanych postanowieniach umowy oraz w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (dalej: PFU), stanowiącym załącznik nr 11 do SWZ.
7. Wszystkie materiały, wyroby i urządzenia, przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji muszą być fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakości i wolne od wad fabrycznych oraz muszą posiadać wymagane przepisami dokumenty dopuszczające je do stosowania w budownictwie.
8. Wykonawca zobowiązany jest sporządzić dokumentację odbiorową w dwóch egzemplarzach w języku polskim.
9. Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę co najmniej: 5 lat gwarancji na cały przedmiot zamówienia licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego wykonania przedmiotu zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45232421-9 - Roboty w zakresie oczyszczania ścieków

45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45232423-3 - Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków

45255600-5 - Roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji

45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45350000-5 - Instalacje mechaniczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie się kierował wyłącznie kryterium ceny. Cena oferty (C) – 100%
Sposób oceny ofert: w kryterium „cena oferty” w którym zamawiającemu zależy, aby wykonawca przedstawił jak najniższą wartość (cena), zostanie zastosowany następujący wzór: Liczba zdobytych punktów (C) = Cn/Cb x 100 x waga kryterium 100% Gdzie: Cn – cena najniższa wśród ofert nie odrzuconych, Cb – cena oferty badanej, 100 – wskaźnik stały, 100 – procentowe znaczenie kryterium ceny.
Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach kryterium cena obliczona zostanie przez podzielenie ceny najniższej z ofert przez cenę ocenianej oferty i pomnożenie tak otrzymanej liczby przez 100 punktów i wagę kryterium, którą ustalono na 100%.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów w kryterium "cena oferty".

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający określa poniższe warunki udziału w postępowaniu dotyczące :
6.1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

6.1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

6.1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

6.1.4. zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający stawia szczegółowe wymagania w zakresie oceny tych zdolności

1) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą minimalne poziomy zdolności w zakresie doświadczenia, tj. Wykonawcy, którzy wykonali w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie :
a) co najmniej 1/jedną usługę obejmującą zaprojektowanie (w ramach nie więcej niż 2 umów/ kontraktów) co najmniej 20 przydomowych oczyszczalni ścieków,
b) co najmniej 1/jedną robotę budowlaną zakresie której wykonał (w ramach nie więcej niż 2 umów/ kontraktów) roboty polegające na budowie lub rozbudowie lub przebudowie co najmniej 20 przydomowych oczyszczalni ścieków.
W celu spełnienia obu wyżej opisanych w pkt. 6.1.4. ppkt. 1) lit. a) i b) warunków dotyczących doświadczenia Wykonawca może wykazać się wykonaniem 1/jednego zamówienia obejmujących zarówno zaprojektowanie, jak i wykonaniem robót.

2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą
minimalne poziomy zdolności w zakresie osób, które zostaną skierowane
przez Wykonawcę do realizacji zamówienia tj. który wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które w trakcie jego realizacji będą pełnić opisane poniżej funkcje:

a) projektant branży sanitarnej – jedna osoba, posiadająca uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im uprawnienia budowlane w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

b) projektant branży elektrycznej – jedna osoba, posiadająca uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im uprawnienia budowlane w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych,

c) kierownik budowy, pełniący równocześnie obowiązki kierownika robót branży sanitarnej – co najmniej jedna osoba, posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im uprawnienia budowlane w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, określone przepisami Prawo budowlane,

d) kierownik robót branży elektrycznej – co najmniej jedna osoba, posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im uprawnienia budowlane w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych, określone przepisami Prawo budowlane.

Użyte w treści postawionych powyżej warunków pojęcia należy rozumieć zgodnie z definicjami zawartymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351, ze zm.).
UWAGA! Zamawiający dopuszcza łączenie ww. funkcji, pod warunkiem spełniania przez osobę łączącą te funkcje wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji.
UWAGA! W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą łącznie jego spełnienie.
Wykonawca potwierdza spełnianie warunku udziału w pierwszej kolejności poprzez złożenie wraz z ofertą Oświadczenia własnego, o którym mowa w 7.1. SWZ

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. Wymagane potwierdzenie wykonania zamówień określonych w pkt 6.1.4. ppkt.1) lit. b) SWZ z załączeniem dowodów określających, że zostały wykonane należycie. Wzór wykazu znajduje się w załączniku nr 7 do SWZ.

b) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
Wymagane potwierdzenie wykonania zamówień określonych w pkt 6.1.4. ppkt.1) lit. a) SWZ z załączeniem dowodów określających, że zostały wykonane należycie. Wzór wykazu znajduje się w załączniku nr 8 do SWZ.

c) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Zamawiający wymaga uwzględnienia w niniejszym wykazie osób określonych w pkt. 6.1.4. ppkt.2) SWZ, zgodnie z załącznikiem nr 9 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy interaktywnego Formularza ofertowego;
2) załącznik do formularza ofertowego – wyliczenie ceny;
3) aktualne na dzień składania ofert oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w pkt. 7.1. SWZ;
4) zobowiązanie podmiotu do udostępnienia zasobów lub inny dokument, który to potwierdza jeżeli wykonawca polega na zasobach innego podmiotu (jeżeli dotycz);
5) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy (jeżeli dotyczy);
6) dowody równoważności, o których mowa w pkt 3.12. SWZ, jeżeli wykonawca zaoferował rozwiązania równoważne w stosunku do określonych w opisie przedmiotu zamówienia;
7) uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa, jeżeli wykonawca zastrzegł w ofercie informacje jako tajemnicę przedsiębiorstwa;
8) dokumenty potwierdzające wniesienie wadium określone pkt 10 SWZ;
9) pełnomocnictwo, jeżeli dotyczy;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości 10 000,00 złotych.
2. Wadium wykonawca wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofert.
3. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020r, poz. 299).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
Nr rachunku: 92 8267 1019 2101 0000 0127 0002
z dopiskiem: Wadium – Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Gidle
5. Wadium wniesione w pieniądzu uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki pieniężne wpłyną na konto zamawiającego przed upływem terminu składnia ofert.
6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
7. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt. 3. ppkt, 2-4, wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
8. W przypadku składania przez wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, gwarancja lub poręczenie powinno być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i winno zawierać następujące elementy:
1) nazwę dającego zlecenie (wykonawcy) (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – zaleca się wymienienie wszystkich wykonawców), beneficjenta gwarancji lub poręczenia (zamawiającego), gwaranta lub poręczyciela (np. banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji lub poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem,
3) kwotę gwarancji lub poręczenia,
4) termin ważności gwarancji lub poręczenia (który nie może być krótszy niż termin związania Wykonawcy złożoną przez niego ofertą),
5) nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłacenia kwoty gwarancji lub poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż:
a) wykonawca, którego ofertę wybrano: (i) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub (ii) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub (iii) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, którego oferta została wybrana;
b) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 Pzp lub art. 128 ust. 1 Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1 Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej
6) oznaczenie postępowania, którego wadium dotyczy.
9. Warunki zatrzymania lub zwrotu wadium określone zostały w art. 98 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie.
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2) W takim przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt 7.1. SWZ składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te dołączone do oferty potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4) W przypadku określenia przez Zamawiającego warunku dotyczącego zdolności do występowania w obrocie gospodarczym lub zdolności technicznej lub zawodowej wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, o którym mowa w pkt 6.3. SWZ, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Formularz oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SWZ.
5) Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, powinien załączyć wykaz dot. robót budowlanych, w których wykonywaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
6) Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą wymagały formy pisemnej i zgody obu Stron pod rygorem nieważności takich zmian.
Zamawiający na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp przewiduje zmiany umowy.
Rodzaj i zakres zmian został określony szczegółowo w postanowieniach umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-17 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć poprzez Platformę e-Zamówienia. Sposób złożenia oferty został opisany w instrukcjach interaktywnych dostępnych na platformie e-Zamówienia.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-17 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-16

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
- w spr. procedury przetargowej oraz w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia: Ilona Śrubarczy-Ociepa, tel. 34 327-20-27 wew. 208
e-mail: zampubliczne@gidle.pl

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.