eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gidle › Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy GidleOgłoszenie z dnia 2023-04-13


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Gidle

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA GIDLE

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 151398675

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Pławińska 22

1.4.2.) Miejscowość: Gidle

1.4.3.) Kod pocztowy: 97-540

1.4.4.) Województwo: łódzkie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.4.7.) Numer telefonu: 34 327-20-27

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zampubliczne@gidle.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gidle.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00175581

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-04-13

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00160191

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:
1. Przedmiotem zamówienia jest Opracowanie dokumentacji projektowej, a następnie na jej podstawie wykonanie robót polegających na dostawie, montażu i uruchomieniu przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków w ramach realizacji zadania inwestycyjnego w formule „ zaprojektuj i wybuduj” pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Gidle”– na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego.
2. Przedmiot zamówienia realizowany będzie na terenie Gminy Gidle w ilości 33 sztuk., w tym:
a) 25 przydomowych oczyszczalni o minimalnej przepustowości 0,75 m3/d – do obsługi 1 - 5 osób
b) 8 przydomowych oczyszczalnie o minimalnej przepustowości 1,30 m3/d – do obsługi 6 - 10 osób
3. Do zakresu prac projektowych oraz robót budowlanych i innych robót i czynności określonych wymaganiami Zamawiającego należy:
1) przeprowadzenia wizji lokalnej,
2) weryfikacji warunków gruntowo-wodnych oraz określenia rzeczywistego poziomu przewodów kanalizacyjnych na wyjściu z budynku,
3) pozyskania map do celów realizacji inwestycji,
4) sporządzenie Projektu budowlanego i Projektu Wykonawczego (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. Dz.U. z 2021 r. poz. 2454) oraz uzyskanie dla niego wynikających z przepisów: opinii, zgód, uzgodnień i zgłoszenia robót,
5) dostawę, montaż i uruchomienie 33 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków oraz pompowni ścieków, o ile będzie to niezbędne dla prawidłowej pracy oczyszczalni.
6) obsługę geodezyjną,
7) dokonywanie (przy udziale lub z upoważnienia Zamawiającego) niezbędnych zawiadomień i zgłoszeń,
8) wykonanie robót budowlanych, montażowych na podstawie projektu,
9) odtworzenie terenu po wykonanych pracach (naruszone nawierzchnie, opaski, chodniki, podjazdy tereny zielone itp. Należy odtworzyć do stanu pierwotnego),
10) przeprowadzenie wymaganych prób i badań oraz przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem wybudowanych oczyszczalni w użytkowanie,
11) inwentaryzację powykonawczą wraz z przygotowaniem dokumentacji powykonawczej,
12) nadzór autorski projektanta,
13) przeprowadzenie szkolenia dla wszystkich użytkowników przydomowych oczyszczalni w zakresie eksploatacji i obsługi urządzeń – po zakończeniu szkolenia wykonawca dostarczy protokół podpisany przez każdego z właścicieli przydomowej oczyszczalni ścieków – na protokole obowiązkowo musi zostać zamieszczony zakres przeprowadzonego szkolenia,
14) przygotowanie i przekazanie szczegółowych instrukcji obsługi użytkownikom przydomowych oczyszczalni,
15) po zakończeniu realizacji zadania, wykonanie Raportu, w którym zaprezentowane zostaną przez Wykonawcę wyniki w zakresie pozwalającym na stwierdzenie dotrzymania parametrów oczyszczenia ścieków.
16) w okresie gwarancji na roboty budowlane, Wykonawca zrealizuje jeden raz na 12 miesięcy przegląd wszystkich zamontowanych PBOŚ. Przegląd musi być udokumentowany w formie raportów i przedstawiony Zamawiającemu.
4. Szczegółowy wykaz lokalizacji zawarty jest w załączniku nr 1 do PFU.
5. Wykonawca, a co za tym idzie projektant, jest zobowiązany do pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji, aż do zakończenia okresu rękojmi i gwarancji za wady robót budowlanych. Wykonawca przekazie Zamawiającemu dokumentację budowy oraz dokumentację powykonawczą.
6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty projektowanych postanowieniach umowy oraz w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (dalej: PFU), stanowiącym załącznik nr 11 do SWZ.
7. Wszystkie materiały, wyroby i urządzenia, przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji muszą być fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakości i wolne od wad fabrycznych oraz muszą posiadać wymagane przepisami dokumenty dopuszczające je do stosowania w budownictwie.
8. Wykonawca zobowiązany jest sporządzić dokumentację odbiorową w dwóch egzemplarzach w języku polskim.
9. Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę co najmniej: 5 lat gwarancji na cały przedmiot zamówienia licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego wykonania przedmiotu zamówienia.

Po zmianie:
1. Przedmiotem zamówienia jest Opracowanie dokumentacji projektowej, a następnie na jej podstawie wykonanie robót polegających na dostawie, montażu i uruchomieniu przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków w ramach realizacji zadania inwestycyjnego w formule „ zaprojektuj i wybuduj” pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Gidle”– na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego.
2. Przedmiot zamówienia realizowany będzie na terenie Gminy Gidle w ilości 33 sztuk., w tym:
a) 25 przydomowych oczyszczalni o minimalnej przepustowości 0,75 m3/d – do obsługi 1 - 5 osób
b) 8 przydomowych oczyszczalnie o minimalnej przepustowości 1,30 m3/d – do obsługi 6 - 10 osób
3. Do zakresu prac projektowych oraz robót budowlanych i innych robót i czynności określonych wymaganiami Zamawiającego należy:
1) przeprowadzenia wizji lokalnej,
2) weryfikacji warunków gruntowo-wodnych oraz określenia rzeczywistego poziomu przewodów kanalizacyjnych na wyjściu z budynku,
3) pozyskania map do celów realizacji inwestycji,
4) Przygotowanie dokumentów wynikających z przepisów ustawy Prawo budowlane. Ponadto uzyskanie wszelkich niezbędnych zgód i uzgodnień (jeżeli są wymagane).
5) dostawę, montaż i uruchomienie 33 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków oraz pompowni ścieków, o ile będzie to niezbędne dla prawidłowej pracy oczyszczalni.
6) obsługę geodezyjną,
7) dokonywanie (przy udziale lub z upoważnienia Zamawiającego) niezbędnych zawiadomień i zgłoszeń,
8) wykonanie robót budowlanych, montażowych na podstawie projektu,
9) odtworzenie terenu po wykonanych pracach (naruszone nawierzchnie, opaski, chodniki, podjazdy tereny zielone itp. Należy odtworzyć do stanu pierwotnego),
10) przeprowadzenie wymaganych prób i badań oraz przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem wybudowanych oczyszczalni w użytkowanie,
11) inwentaryzację powykonawczą wraz z przygotowaniem dokumentacji powykonawczej,
12) nadzór autorski projektanta,
13) przeprowadzenie szkolenia dla wszystkich użytkowników przydomowych oczyszczalni w zakresie eksploatacji i obsługi urządzeń – po zakończeniu szkolenia wykonawca dostarczy protokół podpisany przez każdego z właścicieli przydomowej oczyszczalni ścieków – na protokole obowiązkowo musi zostać zamieszczony zakres przeprowadzonego szkolenia,
14) przygotowanie i przekazanie szczegółowych instrukcji obsługi użytkownikom przydomowych oczyszczalni,
15) po zakończeniu realizacji zadania, wykonanie Raportu, w którym zaprezentowane zostaną przez Wykonawcę wyniki w zakresie pozwalającym na stwierdzenie dotrzymania parametrów oczyszczenia ścieków.
16) w okresie gwarancji na roboty budowlane, Wykonawca zrealizuje jeden raz na 12 miesięcy przegląd wszystkich zamontowanych PBOŚ. Jeżeli producent urządzeń w celu zachowania gwarancji wymaga częstszych przeglądów gwarancyjnych - wykonawca jest zobowiązany je wykonać w ramach udzielonej gwarancji. Przeglądy muszą być udokumentowane w formie raportów i przedstawiony Zamawiającemu,
4. Szczegółowy wykaz lokalizacji zawarty jest w załączniku nr 1 do PFU.
5. Wykonawca, a co za tym idzie projektant, jest zobowiązany do pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji, aż do zakończenia okresu rękojmi i gwarancji za wady robót budowlanych. Wykonawca przekazie Zamawiającemu dokumentację budowy oraz dokumentację powykonawczą.
6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty projektowanych postanowieniach umowy oraz w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (dalej: PFU), stanowiącym załącznik nr 11 do SWZ.
7. Wszystkie materiały, wyroby i urządzenia, przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji muszą być fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakości i wolne od wad fabrycznych oraz muszą posiadać wymagane przepisami dokumenty dopuszczające je do stosowania w budownictwie.
8. Wykonawca zobowiązany jest sporządzić dokumentację odbiorową w dwóch egzemplarzach w języku polskim.
9. Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę co najmniej: 5 lat gwarancji na cały przedmiot zamówienia licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego wykonania przedmiotu zamówienia.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-04-17 10:00

Po zmianie:
2023-04-24 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-04-17 10:30

Po zmianie:
2023-04-24 10:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-05-16

Po zmianie:
2023-05-23

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.