eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szczecinek › Budowa półpodziemnych "gniazd" na odpady segregowane na terenie Miasta Szczecinek.Ogłoszenie z dnia 2023-05-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Budowa półpodziemnych "gniazd" na odpady segregowane na terenie Miasta Szczecinek.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: MIASTO SZCZECINEK

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 330920890

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: pl. Wolności 13

1.4.2.) Miejscowość: Szczecinek

1.4.3.) Kod pocztowy: 78-400

1.4.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL427 - Szczecinecko-pyrzycki

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@um.szczecinek.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szczecinek.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00233632

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-05-25

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00219357

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:
1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie i oddanie zgodnie z programem funkcjonalno – użytkowym, przepisami, w tym techniczno - budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, budowy półpodziemnych „gniazd” na odpady segregowane, w 6 lokalizacjach na terenie Miasta Szczecinek, składających się z 30 szt. półpodziemnych pojemników na odpady komunalne o pojemnościach: 1,3 m3 – 1,5 m3, 3 m3, 5 m3 wykonanych ze szczelnego tworzywa PE HD z wkładem workowym wyjmowanym przy użyciu pojazdu z HDS, które będą mogły samoistnie spełniać funkcję techniczną w następującym zakresie:
1.1. Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy półpodziemnych „gniazd” na odpady segregowane w 6 lokalizacjach na terenie Miasta Szczecinek, zawierającej:
a/ koncepcję projektową z podaniem rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych,
b/ projekt budowlany oraz projekt techniczny,
c/ kosztorys szczegółowy w podziale na poszczególne gniazda,
d/ specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,
e/ stosowne pozwolenia, uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne pozwalające na realizację robót budowlanych wymagane odrębnymi przepisami.
1.2. Zgłoszenie robót do Starostwa Powiatowego w Szczecinku.
1.3. Protokolarne przekazanie Zamawiającemu dokumentacji, o której mowa w pkt. 1.1 po niewniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych przez Starostwo Powiatowe w Szczecinku.
1.4.Wykonanie zgodnie z dokumentacją projektową, zgłoszeniem robót budowlanych, przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej, budowy 6 szt. półpodziemnych „gniazd” do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, spełniających m.in. następujące wymogi:
a) ilość umieszczonych pojemników półpodziemnych w poszczególnych lokalizacjach od 1 do 10 szt.,
b) pojemność poszczególnych pojemników półpodziemnych – od 1,3-1,5 m3, 3,00 m3
i 5,00 m3,
c) pojemniki półpodziemne wykonane z polietylenu PE HD, formowane rotacyjnie, kolor szary,
d) wysokość części nadziemnej max.120 cm,
e) maksymalne średnice nadziemnej części pojemników półpodziemnych:
1/pojemniki o pojemności 1,3-1,5 m3 – max. 1100 mm,
2/pojemniki o pojemności 3 m3 – max. 1300 mm,
3/pojemniki o pojemności 5 m3 – max. 1700 mm,
f) pokrywa pojemnika półpodziemnego (czasza pojemnika) oraz klapa otworu wrzutowego, w zależności od rodzaju zbieranych w pojemniku odpadów w kolorze grafitowym, żółtym, niebieskim, zielonym, brązowym,
g) obudowa części nadziemnej pojemników – drewno kompozytowe w kolorze grafitowym lub czarnym,
h) pojemniki muszą być fabrycznie nowe i posiadać certyfikat zgodności
z normą PN-EN 13071,
i) wkład workowy z materiału dostosowanego do rodzaju odpadów z pełnym systemem opróżniania,
j) wkład workowy na odpady zmieszane, odpady ulegające biodegradacji oraz szkło wyposażony w element zbierający odcieki i zapobiegający przedostawaniu się odcieków do zbiornika głównego tzw. rezerwuar na odcieki/misa na odcieki,
k) pojemność i ilość pojemników zgodna z załącznikiem nr 1 do programu
funkcjonalno-użytkowego.
1.5. Przekazanie Zamawiającemu obiektów do użytkowania po podpisaniu protokołów odbioru robót każdej z 6 lokalizacji osobno oraz protokołu końcowego odbioru robót.
1.6. Udzielenie rękojmi za wady i gwarancji jakości na prace budowlano montażowe na okres nie krótszy niż 36 m-cy, na wkłady workowe na okres nie krótszy niż 24 m-ce, na pojemniki na okres 120 m-cy.
1.7. Dokumentacja projektowa, o której mowa w ust. 1 pkt 1.1 oraz wykonana na jej podstawie budowa półpodziemnych „gniazd” na odpady segregowane, muszą spełniać wymagania określone w Programie funkcjonalno-użytkowym.
2. Szczegółowy zakres wymagań zaprojektowania i wykonania robót określa Program funkcjonalno-użytkowy, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej SWZ.

Po zmianie:
1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie i oddanie zgodnie z programem funkcjonalno – użytkowym, przepisami, w tym techniczno - budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, budowy półpodziemnych „gniazd” na odpady segregowane, w 6 lokalizacjach na terenie Miasta Szczecinek, składających się z 30 szt. półpodziemnych pojemników na odpady komunalne o pojemnościach: 1,3 m3 – 1,5 m3, 3 m3, 5 m3 wykonanych ze szczelnego tworzywa PE HD z wkładem workowym wyjmowanym przy użyciu pojazdu z HDS, które będą mogły samoistnie spełniać funkcję techniczną w następującym zakresie:
1.1. Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy półpodziemnych „gniazd” na odpady segregowane w 6 lokalizacjach na terenie Miasta Szczecinek, zawierającej:
a/ koncepcję projektową z podaniem rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych,
b/ projekt budowlany oraz projekt techniczny,
c/ kosztorys szczegółowy w podziale na poszczególne gniazda,
d/ specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,
e/ stosowne pozwolenia, uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne pozwalające na realizację robót budowlanych wymagane odrębnymi przepisami.
1.2. Zgłoszenie robót do Starostwa Powiatowego w Szczecinku.
1.3. Protokolarne przekazanie Zamawiającemu dokumentacji, o której mowa w pkt. 1.1 po niewniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych przez Starostwo Powiatowe w Szczecinku.
1.4.Wykonanie zgodnie z dokumentacją projektową, zgłoszeniem robót budowlanych, przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej, budowy 6 szt. półpodziemnych „gniazd” do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, spełniających m.in. następujące wymogi:
a) ilość umieszczonych pojemników półpodziemnych w poszczególnych lokalizacjach od 1 do 10 szt.,
b) pojemność poszczególnych pojemników półpodziemnych – od 1,3-1,5 m3, 3,00 m3
i 5,00 m3,
c) pojemniki półpodziemne wykonane z polietylenu PE HD, formowane rotacyjnie, kolor szary,
d) wysokość części nadziemnej max.130 cm,
e) maksymalne średnice nadziemnej części pojemników półpodziemnych:
1/pojemniki o pojemności 1,3-1,5 m3 – max. 1300 mm,
2/pojemniki o pojemności 3 m3 – max. 1600 mm,
3/pojemniki o pojemności 5 m3 – max. 2000 mm,
f) pokrywa pojemnika półpodziemnego (czasza pojemnika) oraz klapa otworu wrzutowego, w zależności od rodzaju zbieranych w pojemniku odpadów w kolorze grafitowym, żółtym, niebieskim, zielonym, brązowym,
g) obudowa części nadziemnej pojemników – drewno kompozytowe w kolorze grafitowym lub czarnym,
h) pojemniki muszą być fabrycznie nowe i posiadać certyfikat zgodności
z normą PN-EN 13071,
i) wkład workowy z materiału dostosowanego do rodzaju odpadów z pełnym systemem opróżniania,
j) wkład workowy na odpady zmieszane, odpady ulegające biodegradacji oraz szkło wyposażony w element zbierający odcieki i zapobiegający przedostawaniu się odcieków do zbiornika głównego tzw. rezerwuar na odcieki/misa na odcieki,
k) pojemność i ilość pojemników zgodna z załącznikiem nr 1 do programu
funkcjonalno-użytkowego.
1.5. Przekazanie Zamawiającemu obiektów do użytkowania po podpisaniu protokołów odbioru robót każdej z 6 lokalizacji osobno oraz protokołu końcowego odbioru robót.
1.6. Udzielenie rękojmi za wady i gwarancji jakości na prace budowlano montażowe na okres nie krótszy niż 36 m-cy, na wkłady workowe na okres nie krótszy niż 24 m-ce, na pojemniki na okres 120 m-cy.
1.7. Dokumentacja projektowa, o której mowa w ust. 1 pkt 1.1 oraz wykonana na jej podstawie budowa półpodziemnych „gniazd” na odpady segregowane, muszą spełniać wymagania określone w Programie funkcjonalno-użytkowym.
2. Szczegółowy zakres wymagań zaprojektowania i wykonania robót określa Program funkcjonalno-użytkowy, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej SWZ.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-06-01 10:00

Po zmianie:
2023-06-05 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-06-01 11:00

Po zmianie:
2023-06-05 12:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-06-30

Po zmianie:
2023-07-04

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.