eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szczecinek › Budowa półpodziemnych "gniazd" na odpady segregowane na terenie Miasta Szczecinek.Ogłoszenie z dnia 2023-05-17


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa półpodziemnych "gniazd" na odpady segregowane na terenie Miasta Szczecinek.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO SZCZECINEK

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 330920890

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: pl. Wolności 13

1.5.2.) Miejscowość: Szczecinek

1.5.3.) Kod pocztowy: 78-400

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL427 - Szczecinecko-pyrzycki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@um.szczecinek.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szczecinek.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa półpodziemnych "gniazd" na odpady segregowane na terenie Miasta Szczecinek.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5cc079db-f304-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00219357

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00005447/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie miasta Szczecinek

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Projekt POIS.02.02.00-00-0002/16 pn. Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-5cc079db-f304-11ed-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail urzad@um.szczecinek.pl (nie dotyczy składania ofert).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia dostępnej pod adresem https://ezamowienia.gov.pl. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu zobowiązany jest posiadać konto podmiotu Wykonawca na Platformie
e-Zamówienia. Informacje na temat zakładania konta oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia zawiera Regulamin Platformy e-Zamówienia oraz zakładka Centrum Pomocy. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy
e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego pod numerem telefonu (22) 458 77 99 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie https://ezamowienia.gov.pl w zakładce Zgłoś problem. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem Formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce Formularze. Możliwość korzystania z Formularzy do komunikacji w pełnym zakresie wymaga posiadania konta Wykonawcy oraz zalogowania się. Do korzystania z Formularzy do komunikacji służących do zadawania pytań dotyczących treści SWZ wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Formularzy do komunikacji wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza). Pełna informacja o wymaganiach technicznych i organizacyjnych dot. korespondencji elektronicznej zawarta została w sekcji VIII SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Obowiązek informacyjny określono w sekcji XXXIX SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Obowiązek informacyjny określono w sekcji XXXIX SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: K.271.7.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie i oddanie zgodnie z programem funkcjonalno – użytkowym, przepisami, w tym techniczno - budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, budowy półpodziemnych „gniazd” na odpady segregowane, w 6 lokalizacjach na terenie Miasta Szczecinek, składających się z 30 szt. półpodziemnych pojemników na odpady komunalne o pojemnościach: 1,3 m3 – 1,5 m3, 3 m3, 5 m3 wykonanych ze szczelnego tworzywa PE HD z wkładem workowym wyjmowanym przy użyciu pojazdu z HDS, które będą mogły samoistnie spełniać funkcję techniczną w następującym zakresie:
1.1. Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy półpodziemnych „gniazd” na odpady segregowane w 6 lokalizacjach na terenie Miasta Szczecinek, zawierającej:
a/ koncepcję projektową z podaniem rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych,
b/ projekt budowlany oraz projekt techniczny,
c/ kosztorys szczegółowy w podziale na poszczególne gniazda,
d/ specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,
e/ stosowne pozwolenia, uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne pozwalające na realizację robót budowlanych wymagane odrębnymi przepisami.
1.2. Zgłoszenie robót do Starostwa Powiatowego w Szczecinku.
1.3. Protokolarne przekazanie Zamawiającemu dokumentacji, o której mowa w pkt. 1.1 po niewniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych przez Starostwo Powiatowe w Szczecinku.
1.4.Wykonanie zgodnie z dokumentacją projektową, zgłoszeniem robót budowlanych, przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej, budowy 6 szt. półpodziemnych „gniazd” do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, spełniających m.in. następujące wymogi:
a) ilość umieszczonych pojemników półpodziemnych w poszczególnych lokalizacjach od 1 do 10 szt.,
b) pojemność poszczególnych pojemników półpodziemnych – od 1,3-1,5 m3, 3,00 m3
i 5,00 m3,
c) pojemniki półpodziemne wykonane z polietylenu PE HD, formowane rotacyjnie, kolor szary,
d) wysokość części nadziemnej max.120 cm,
e) maksymalne średnice nadziemnej części pojemników półpodziemnych:
1/pojemniki o pojemności 1,3-1,5 m3 – max. 1100 mm,
2/pojemniki o pojemności 3 m3 – max. 1300 mm,
3/pojemniki o pojemności 5 m3 – max. 1700 mm,
f) pokrywa pojemnika półpodziemnego (czasza pojemnika) oraz klapa otworu wrzutowego, w zależności od rodzaju zbieranych w pojemniku odpadów w kolorze grafitowym, żółtym, niebieskim, zielonym, brązowym,
g) obudowa części nadziemnej pojemników – drewno kompozytowe w kolorze grafitowym lub czarnym,
h) pojemniki muszą być fabrycznie nowe i posiadać certyfikat zgodności
z normą PN-EN 13071,
i) wkład workowy z materiału dostosowanego do rodzaju odpadów z pełnym systemem opróżniania,
j) wkład workowy na odpady zmieszane, odpady ulegające biodegradacji oraz szkło wyposażony w element zbierający odcieki i zapobiegający przedostawaniu się odcieków do zbiornika głównego tzw. rezerwuar na odcieki/misa na odcieki,
k) pojemność i ilość pojemników zgodna z załącznikiem nr 1 do programu
funkcjonalno-użytkowego.
1.5. Przekazanie Zamawiającemu obiektów do użytkowania po podpisaniu protokołów odbioru robót każdej z 6 lokalizacji osobno oraz protokołu końcowego odbioru robót.
1.6. Udzielenie rękojmi za wady i gwarancji jakości na prace budowlano montażowe na okres nie krótszy niż 36 m-cy, na wkłady workowe na okres nie krótszy niż 24 m-ce, na pojemniki na okres 120 m-cy.
1.7. Dokumentacja projektowa, o której mowa w ust. 1 pkt 1.1 oraz wykonana na jej podstawie budowa półpodziemnych „gniazd” na odpady segregowane, muszą spełniać wymagania określone w Programie funkcjonalno-użytkowym.
2. Szczegółowy zakres wymagań zaprojektowania i wykonania robót określa Program funkcjonalno-użytkowy, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45000000-7 - Roboty budowlane

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45222000-9 - Roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych, z wyjątkiem mostów, tuneli, szybów i kolei podziemnej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-09-29

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Przedłużenie minimalnego okresu gwarancji jakości na prace budowlano - montażowe

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Przedłużenie minimalnego okresu gwarancji jakości na wkłady workowe

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Wykonanie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 2 robót budowlanych, o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto każda.
Zgodnie z art. 117 ust. 1 ustawy Pzp, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający zastrzega, że warunek ten nie podlega sumowaniu.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o braku podstaw wykluczenia z postępowania w zakresie wskazanym przez zamawiającego dołączonym przez wykonawcę do oferty.
2. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty
te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym:
1) Formularz ofertowy, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do SWZ;
2) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowi Załącznik nr 4 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców;
3) Pełnomocnictwo do składania oświadczeń w imieniu wykonawcy w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu potwierdzonej przez mocodawcę lub notariusza;
4) Wykaz części zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani (Załącznik nr 5 do SWZ) - (jeżeli dotyczy);
5) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (Załącznik nr 6 do SWZ) lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów- (jeżeli dotyczy);
6) Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby (Załącznik nr 7 do SWZ) - (jeżeli dotyczy);
7) Wypełniona tabela do wyliczenia ceny oferty (Załącznik nr 8 do SWZ).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostały wskazane w sekcji XXI SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy. Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego, która stanowi załącznik nr 2 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-01 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć na platformie pod adresem https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-01 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-06-30

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.