eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szczecinek › Budowa półpodziemnych "gniazd" na odpady segregowane na terenie Miasta Szczecinek.Ogłoszenie z dnia 2023-06-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa półpodziemnych "gniazd" na odpady segregowane na terenie Miasta Szczecinek.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO SZCZECINEK

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 330920890

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: pl. Wolności 13

1.5.2.) Miejscowość: Szczecinek

1.5.3.) Kod pocztowy: 78-400

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL427 - Szczecinecko-pyrzycki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@um.szczecinek.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szczecinek.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-5cc079db-f304-11ed-9355-06954b8c6cb9

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa półpodziemnych "gniazd" na odpady segregowane na terenie Miasta Szczecinek.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5cc079db-f304-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00282696

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00005447/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie miasta Szczecinek

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Projekt POIS.02.02.00-00-0002/16 pn. Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00219357

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: K.271.7.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie i oddanie zgodnie z programem funkcjonalno – użytkowym, przepisami, w tym techniczno - budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, budowy półpodziemnych „gniazd” na odpady segregowane, w 6 lokalizacjach na terenie Miasta Szczecinek, składających się z 30 szt. półpodziemnych pojemników na odpady komunalne o pojemnościach: 1,3 m3 – 1,5 m3, 3 m3, 5 m3 wykonanych ze szczelnego tworzywa PE HD z wkładem workowym wyjmowanym przy użyciu pojazdu z HDS, które będą mogły samoistnie spełniać funkcję techniczną w następującym zakresie:
1.1. Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy półpodziemnych „gniazd” na odpady segregowane w 6 lokalizacjach na terenie Miasta Szczecinek, zawierającej:
a/ koncepcję projektową z podaniem rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych,
b/ projekt budowlany oraz projekt techniczny,
c/ kosztorys szczegółowy w podziale na poszczególne gniazda,
d/ specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,
e/ stosowne pozwolenia, uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne pozwalające na realizację robót budowlanych wymagane odrębnymi przepisami.
1.2. Zgłoszenie robót do Starostwa Powiatowego w Szczecinku.
1.3. Protokolarne przekazanie Zamawiającemu dokumentacji, o której mowa w pkt. 1.1 po niewniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych przez Starostwo Powiatowe w Szczecinku.
1.4.Wykonanie zgodnie z dokumentacją projektową, zgłoszeniem robót budowlanych, przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej, budowy 6 szt. półpodziemnych „gniazd” do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, spełniających m.in. następujące wymogi:
a) ilość umieszczonych pojemników półpodziemnych w poszczególnych lokalizacjach od 1 do 10 szt.,
b) pojemność poszczególnych pojemników półpodziemnych – od 1,3-1,5 m3, 3,00 m3
i 5,00 m3,
c) pojemniki półpodziemne wykonane z polietylenu PE HD, formowane rotacyjnie, kolor szary,
d) wysokość części nadziemnej max.130 cm,
e) maksymalne średnice nadziemnej części pojemników półpodziemnych:
1/pojemniki o pojemności 1,3-1,5 m3 – max. 1300 mm,
2/pojemniki o pojemności 3 m3 – max. 1600 mm,
3/pojemniki o pojemności 5 m3 – max. 2000 mm,
f) pokrywa pojemnika półpodziemnego (czasza pojemnika) oraz klapa otworu wrzutowego, w zależności od rodzaju zbieranych w pojemniku odpadów w kolorze grafitowym, żółtym, niebieskim, zielonym, brązowym,
g) obudowa części nadziemnej pojemników – drewno kompozytowe w kolorze grafitowym lub czarnym,
h) pojemniki muszą być fabrycznie nowe i posiadać certyfikat zgodności
z normą PN-EN 13071,
i) wkład workowy z materiału dostosowanego do rodzaju odpadów z pełnym systemem opróżniania,
j) wkład workowy na odpady zmieszane, odpady ulegające biodegradacji oraz szkło wyposażony w element zbierający odcieki i zapobiegający przedostawaniu się odcieków do zbiornika głównego tzw. rezerwuar na odcieki/misa na odcieki,
k) pojemność i ilość pojemników zgodna z załącznikiem nr 1 do programu
funkcjonalno-użytkowego.
1.5. Przekazanie Zamawiającemu obiektów do użytkowania po podpisaniu protokołów odbioru robót każdej z 6 lokalizacji osobno oraz protokołu końcowego odbioru robót.
1.6. Udzielenie rękojmi za wady i gwarancji jakości na prace budowlano montażowe na okres nie krótszy niż 36 m-cy, na wkłady workowe na okres nie krótszy niż 24 m-ce, na pojemniki na okres 120 m-cy.
1.7. Dokumentacja projektowa, o której mowa w ust. 1 pkt 1.1 oraz wykonana na jej podstawie budowa półpodziemnych „gniazd” na odpady segregowane, muszą spełniać wymagania określone w Programie funkcjonalno-użytkowym.
2. Szczegółowy zakres wymagań zaprojektowania i wykonania robót określa Program funkcjonalno-użytkowy, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45000000-7 - Roboty budowlane

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45222000-9 - Roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych, z wyjątkiem mostów, tuneli, szybów i kolei podziemnej

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 383691,38 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 491331,52 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 383691,38 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PolBIN Nowoczesne Śmietniki Krzysztof Podżerek

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 366438299

7.3.4) Miejscowość: Poznań

7.3.5) Kod pocztowy: 61-608

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Prace projektowe, prace budowlano-montażowe


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-06-27

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 383691,38 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-09-29

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.