eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szczecinek › Dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu "Cyfrowa Gmina"Ogłoszenie z dnia 2023-05-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu „Cyfrowa Gmina”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO SZCZECINEK

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 330920890

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: pl. Wolności 13

1.5.2.) Miejscowość: Szczecinek

1.5.3.) Kod pocztowy: 78-400

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL427 - Szczecinecko-pyrzycki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@um.szczecinek.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szczecinek.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu „Cyfrowa Gmina”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-99d362e1-f33f-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00233584

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00005447/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Projekt „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 jest finansowany z Funduszy Europejskich, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU, działania 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-99d362e1-f33f-11ed-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między
zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail urzad@um.szczecinek.pl (nie dotyczy składania ofert).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia dostępnej pod adresem https://ezamowienia.gov.pl. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu zobowiązany jest posiadać konto podmiotu Wykonawca na Platformie
e-Zamówienia. Informacje na temat zakładania konta oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia zawiera Regulamin Platformy e-Zamówienia oraz zakładka Centrum Pomocy. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy
e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego pod numerem telefonu (22) 458 77 99 lub drogą elektroniczną
poprzez formularz udostępniony na stronie https://ezamowienia.gov.pl w zakładce Zgłoś problem. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem Formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce Formularze. Możliwość korzystania z Formularzy do komunikacji w pełnym zakresie wymaga posiadania konta Wykonawcy oraz zalogowania się. Do korzystania z Formularzy do komunikacji służących do zadawania pytań dotyczących
treści SWZ wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Formularzy do komunikacji wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza). Pełna informacja o wymaganiach technicznych i organizacyjnych dot. korespondencji elektronicznej zawarta została w sekcji VIII SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Obowiązek informacyjny określono w sekcji XL SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Obowiązek informacyjny określono w sekcji XL SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: I.271.6.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 7

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

dostawa 1 szt. serwera typu A, 1 szt. serwera typu B oraz 1 szt. serwera NAS.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, opis i wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia dla części 1 określone zostały w Opisie Przedmiotu Zamówienia, który stanowi Załącznik nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 48822000-6 - Serwery komputerowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

48823000-3 - Serwery plików

48620000-0 - Systemy operacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 35 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

dostawa 16 szt. stacji roboczych typu A i 16 szt. monitorów typu A, 3 szt. stacji roboczych typu B i 3 szt. monitorów typu B, 3 szt. stacji roboczych typu C i 4 szt. monitorów typu C, 8 szt. komputerów typu All-in-One, 7 szt. komputerów przenośnych typu A i 26 szt. komputerów przenośnych typu B.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, opis i wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia dla części 2 określone zostały w Opisie Przedmiotu Zamówienia, który stanowi Załącznik nr 2 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30213100-6 - Komputery przenośne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30213000-5 - Komputery osobiste

30213300-8 - Komputer biurkowy

30231310-3 - Wyświetlacze płaskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 35 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

dostawa 5 szt. monitorów interaktywnych.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, opis i wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia dla części 3 określone zostały w Opisie Przedmiotu Zamówienia, który stanowi Załącznik nr 3 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30231320-6 - Monitory dotykowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

dostawa 3 szt. urządzeń wielofunkcyjnych typu A, 1 szt. urządzenia wielofunkcyjnego typu B i 2 szt. urządzeń wielofunkcyjnych typu C.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, opis i wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia dla części 4 określone zostały w Opisie Przedmiotu Zamówienia, który stanowi Załącznik nr 4 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30232000-4 - Sprzęt peryferyjny

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30232110-8 - Drukarki laserowe

30216110-0 - Skanery komputerowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

dostawa 2 szt. komputerów przenośnych i 1 szt. stacji roboczej.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, opis i wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia dla części 5 określone zostały w Opisie Przedmiotu Zamówienia, który stanowi Załącznik nr 5 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30213100-6 - Komputery przenośne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30213000-5 - Komputery osobiste

30213300-8 - Komputer biurkowy

30237410-6 - Myszka komputerowa

30237460-1 - Klawiatury komputerowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

dostawę sprzętu do realizacji „Terminalowej klasopracowni informatycznej na 15 stanowisk uczniowskich i jedno stanowisko nauczyciela – 3 klasopracownie”.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, opis i wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia dla części 6 określone zostały w Opisie Przedmiotu Zamówienia, który stanowi Załącznik nr 6 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30213000-5 - Komputery osobiste

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

48820000-2 - Serwery

30237200-1 - Akcesoria komputerowe

48620000-0 - Systemy operacyjne

30236000-2 - Różny sprzęt komputerowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

dostawa 8 szt. tabletów.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, opis i wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia dla części 7 określone zostały w Opisie Przedmiotu Zamówienia, który stanowi Załącznik nr 7 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30213200-7 - Komputer tablet

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

dla części I
Wykonanie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej 2 dostaw polegających na dostawie sprzętu serwerowego z oprogramowaniem o wartości nie mniejszej niż
60 000,00 zł brutto każda oraz załączeniem dowodów określających, że ta usługa została wykonana należycie.

dla części II
Wykonanie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej 2 dostaw polegających na dostawie komputerów stacjonarnych lub komputerów przenośnych lub komputerów stacjonarnych typu All in One o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto każda oraz załączeniem dowodów określających, że ta usługa została wykonana należycie.

dla części III
Wykonanie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 2 dostaw polegających na dostawie monitorów interaktywnych o wartości nie mniejszej niż 20 000,00 zł brutto każda oraz załączeniem dowodów określających, że ta usługa została wykonana należycie.

dla części IV
Wykonanie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 2 dostaw polegających na dostawie drukarek lub urządzeń wielofunkcyjnych (drukarka, kopiarka i skaner- łącznie) o wartości nie mniejszej niż 10 000,00 zł brutto każda oraz załączeniem dowodów określających, że ta usługa została wykonana należycie.

dla części V
Wykonanie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 2 dostaw polegających na dostawie komputerów stacjonarnych lub komputerów przenośnych o wartości nie mniejszej niż 16 000,00 zł brutto każda oraz załączeniem dowodów określających, że ta usługa została wykonana należycie.

dla części VI
Wykonanie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 2 dostaw komputerów stacjonarnych lub terminali komputerowych lub sprzętu serwerowego o wartości nie mniejszej niż 70 000,00 zł brutto każda oraz załączeniem dowodów określających, że ta usługa została wykonana należycie.

dla części VII
Wykonanie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 2 dostaw polegających na dostawie tabletów lub komputerów przenośnych o wartości nie mniejszej niż 11 000,00 zł brutto każda oraz załączeniem dowodów określających, że ta usługa została wykonana należycie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o braku podstaw wykluczenia z postępowania w zakresie wskazanym przez zamawiającego dołączonym przez wykonawcę do oferty.
2. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych
na potwierdzenie zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia.
dla części I
Przedmiotowe środki dowodowe mają być w postaci opisu proponowanych urządzeń oraz oświadczenia producenta sprzętu komputerowego – wg wzorów załącznika nr 15 do niniejszej SWZ oraz dołączone do oferty.
dla części II
Przedmiotowe środki dowodowe mają być w postaci opisu proponowanych urządzeń oraz oświadczeń producenta sprzętu komputerowego – wg wzorów załącznika nr 16 do niniejszej SWZ oraz dołączone do oferty.
Oświadczenia producenta sprzętu komputerowego należy przedłożyć odpowiednio:
1. dla dostawy 7 szt. komputerów przenośnych typu A, 16 szt. stacji roboczych typu A, 3 stacji roboczych typu C
oraz
2. dla dostawy pozostałych elementów wykazanych w części 2 tj.: 16 szt. monitorów typu A, 3 szt. stacji roboczych typu B i 3 szt. monitorów typu B, 4 szt. monitorów typu B, 8 szt. komputerów typu All-in-One, 26 szt. komputerów przenośnych typu C.
dla części III
Przedmiotowe środki dowodowe mają być w postaci opisu proponowanych urządzeń – wg wzoru załącznika nr 17 do niniejszej SWZ oraz dołączone do oferty.
dla części IV
Przedmiotowe środki dowodowe mają być w postaci opisu proponowanych urządzeń – wg wzorów załącznika nr 18 do niniejszej SWZ oraz dołączone do oferty.
dla części V
Przedmiotowe środki dowodowe mają być w postaci opisu proponowanych urządzeń – wg wzorów załącznika nr 19 do niniejszej SWZ oraz dołączone do oferty.
dla części VI
Przedmiotowe środki dowodowe mają być w postaci opisu proponowanych urządzeń – wg wzorów załącznika nr 20 do niniejszej SWZ oraz dołączone do oferty.
dla części VII
Przedmiotowe środki dowodowe mają być w postaci opisu proponowanych urządzeń – wg wzorów załącznika nr 21 do niniejszej SWZ oraz dołączone do oferty.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

dla części I
opis proponowanych urządzeń oraz oświadczenia producenta sprzętu komputerowego – wg wzorów załącznika nr 15 do SWZ
dla części II
opis proponowanych urządzeń oraz oświadczeń producenta sprzętu komputerowego – wg wzoru załącznika nr 16 do SWZ
dla części III
opis proponowanych urządzeń – wg wzoru załącznika nr 17 do SWZ
dla części IV
opis proponowanych urządzeń – wg wzorów załącznika nr 18 do SWZ
dla części V
opis proponowanych urządzeń – wg wzorów załącznika nr 19 do SWZ
dla części VI
opis proponowanych urządzeń – wg wzorów załącznika nr 20 do SWZ
dla części VII
opis proponowanych urządzeń – wg wzorów załącznika nr 21 do SWZ

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Formularz ofertowy, którego wzór stanowi Załącznik nr 8 do SWZ;
2) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowi Załącznik nr 9 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców;
3) Pełnomocnictwo do składania oświadczeń w imieniu wykonawcy w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu potwierdzonej przez mocodawcę lub notariusza;
4) Wykaz części zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani (Załącznik nr 12 do SWZ) - (jeżeli dotyczy);
5) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (Załącznik nr 11 do SWZ) lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów - (jeżeli dotyczy);
6) Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby (Załącznik nr 14 do SWZ) - (jeżeli dotyczy);
7) Przedmiotowe środki dowodowe o których mowa w rozdziale XX SWZ w
zakresie części, na którą Wykonawca składa ofertę.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmian zawartych umów. Rodzaj i zakres zmian umów oraz warunki ich wprowadzenia określone zostały we wzorach umów dla każdej części, stanowiących załączniki nr: 22 dla części 1, 23 dla części 2, 24 dla części 3, 25 dla części 4, 26 dla części 5, 27 dla części 6, 28 dla części 7 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-02 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć na platformie pod adresem https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-02 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-01

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.