eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szczecinek › Dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu "Cyfrowa Gmina"Ogłoszenie z dnia 2023-08-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu „Cyfrowa Gmina”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO SZCZECINEK

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 330920890

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: pl. Wolności 13

1.5.2.) Miejscowość: Szczecinek

1.5.3.) Kod pocztowy: 78-400

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL427 - Szczecinecko-pyrzycki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@um.szczecinek.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szczecinek.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-99d362e1-f33f-11ed-9355-06954b8c6cb9

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu „Cyfrowa Gmina”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-99d362e1-f33f-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00362005

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-08-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00005447/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Projekt „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 jest finansowany z Funduszy Europejskich, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU, działania 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00233584

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: I.271.6.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

dostawa 1 szt. serwera typu A, 1 szt. serwera typu B oraz 1 szt. serwera NAS.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, opis i wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia dla części 1 określone zostały w Opisie Przedmiotu Zamówienia, który stanowi Załącznik nr 1 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 48822000-6 - Serwery komputerowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

48823000-3 - Serwery plików

48620000-0 - Systemy operacyjne

4.5.5.) Wartość części: 140072,50 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

dostawa 16 szt. stacji roboczych typu A i 16 szt. monitorów typu A, 3 szt. stacji roboczych typu B i 3 szt. monitorów typu B, 3 szt. stacji roboczych typu C i 4 szt. monitorów typu C, 8 szt. komputerów typu All-in-One, 7 szt. komputerów przenośnych typu A i 26 szt. komputerów przenośnych typu B.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, opis i wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia dla części 2 określone zostały w Opisie Przedmiotu Zamówienia, który stanowi Załącznik nr 2 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 30213100-6 - Komputery przenośne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

30213000-5 - Komputery osobiste

30213300-8 - Komputer biurkowy

30231310-3 - Wyświetlacze płaskie

4.5.5.) Wartość części: 243642,31 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

dostawa 5 szt. monitorów interaktywnych.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, opis i wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia dla części 3 określone zostały w Opisie Przedmiotu Zamówienia, który stanowi Załącznik nr 3 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 30231320-6 - Monitory dotykowe

4.5.5.) Wartość części: 38867,51 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

dostawa 3 szt. urządzeń wielofunkcyjnych typu A, 1 szt. urządzenia wielofunkcyjnego typu B i 2 szt. urządzeń wielofunkcyjnych typu C.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, opis i wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia dla części 4 określone zostały w Opisie Przedmiotu Zamówienia, który stanowi Załącznik nr 4 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 30232000-4 - Sprzęt peryferyjny

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

30232110-8 - Drukarki laserowe

30216110-0 - Skanery komputerowe

4.5.5.) Wartość części: 21307,94 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

dostawa 2 szt. komputerów przenośnych i 1 szt. stacji roboczej.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, opis i wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia dla części 5 określone zostały w Opisie Przedmiotu Zamówienia, który stanowi Załącznik nr 5 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 30213100-6 - Komputery przenośne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

30213000-5 - Komputery osobiste

30213300-8 - Komputer biurkowy

30237410-6 - Myszka komputerowa

30237460-1 - Klawiatury komputerowe

4.5.5.) Wartość części: 29762,08 PLN

Część 6

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

dostawę sprzętu do realizacji „Terminalowej klasopracowni informatycznej na 15 stanowisk uczniowskich i jedno stanowisko nauczyciela – 3 klasopracownie”.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, opis i wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia dla części 6 określone zostały w Opisie Przedmiotu Zamówienia, który stanowi Załącznik nr 6 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 30213000-5 - Komputery osobiste

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

48820000-2 - Serwery

30237200-1 - Akcesoria komputerowe

48620000-0 - Systemy operacyjne

30236000-2 - Różny sprzęt komputerowy

4.5.5.) Wartość części: 156852,00 PLN

Część 7

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

dostawa 8 szt. tabletów.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, opis i wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia dla części 7 określone zostały w Opisie Przedmiotu Zamówienia, który stanowi Załącznik nr 7 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 30213200-7 - Komputer tablet

4.5.5.) Wartość części: 21236,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 136302,45 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 136302,45 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 136302,45 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6692208121

7.3.3) Ulica: ul. 4 marca 38

7.3.4) Miejscowość: Koszalin

7.3.5) Kod pocztowy: 75-708

7.3.6.) Województwo: zachodniopomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-07-24

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 136302,45 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 35 dni

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 237506,85 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 285590,01 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 237506,85 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6692208121

7.3.3) Ulica: ul. 4 marca 38

7.3.4) Miejscowość: Koszalin

7.3.5) Kod pocztowy: 75-708

7.3.6.) Województwo: zachodniopomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-07-27

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 237506,85 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 35 dni

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 27436,75 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 30750,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 27436,75 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Comdrev.PL Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6731030450

7.3.3) Ulica: ul. Szczecińska 45

7.3.4) Miejscowość: Szczecinek

7.3.5) Kod pocztowy: 78-400

7.3.6.) Województwo: zachodniopomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-08-01

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 27436,75 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 22022,15 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 32360,77 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 22022,15 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Dotcom Projects Piotr Bordowski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6721741416

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 02-672

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-07-28

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 32350,07 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 33296,10 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 33296,10 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 33296,10 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 5)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Comdrev.PL Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6731030450

7.3.4) Miejscowość: Szczecinek

7.3.5) Kod pocztowy: 78-400

7.3.6.) Województwo: zachodniopomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 5)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-07-25

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 33296,10 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni

Część 6

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone oferty przez Wykonawcę KOBIS Paweł Wojtanowski, ul. Widok 16, 33-170 Tuchów /oferta nr 5/ oraz Wykonawcę Comdrev.PL Sp. z o.o, ul. Szczecińska 45, 78-400 Szczecinek /oferta nr 6/, które podlegały odrzuceniu.

Część 7

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 7)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Podstawą faktyczną unieważnienia było przewyższenie oferty z najniższą ceną kwoty, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.