eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Białystok › "Dostawa preparatów do uzdatniania wody i dezynfekcji na obiekty Białostockiego Ośrodka Sportu i Rekreacji" Zadanie I i IIOgłoszenie z dnia 2023-05-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„Dostawa preparatów do uzdatniania wody i dezynfekcji na obiekty Białostockiego Ośrodka Sportu i Rekreacji” Zadanie I i II

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050658640

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Włókiennicza 4

1.5.2.) Miejscowość: Białystok

1.5.3.) Kod pocztowy: 15-465

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki

1.5.7.) Numer telefonu: 856652870

1.5.8.) Numer faksu: 856652871

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@onet.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.miejskoaktywni.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samorządowy zakład budżetowy

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz utrzymania terenów rekreacyjnych oraz obiektów i urządzeń sportowych

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Dostawa preparatów do uzdatniania wody i dezynfekcji na obiekty Białostockiego Ośrodka Sportu i Rekreacji” Zadanie I i II

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c24f01ed-fa18-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00233146

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00025785/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Dostawa środków do uzdatniania wody na obiekty BOSiR

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c24f01ed-fa18-11ed-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym składanie ofert, odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację Wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: abernatowicz@bosir.bialystok.pl (nie dotyczy składania ofert).
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia.
4. Dokumenty postępowania zostaną także udostępnione na stronie internetowej:
www.miejskoaktywni.pl (w zakładce ogłoszenia).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje techniczne na temat zakładania kont, określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy” (Instrukcja Zakładanie konta użytkownika oraz Instrukcja Podpisywanie wniosków), gdzie znajdują się również instrukcje interaktywne w zakresie składania ofert oraz komunikacji w postępowaniu.
2. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na platformie e-Zamówienia ani logowania.
3. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (22) 458 77 99 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Formularzy do komunikacji wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
5. Maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą to 250 MB.
6. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
7. Zamawiający dopuszcza przesyłanie plików w formatach określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2247), w szczególności: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt.
8. Postępowanie odbywa się w języku polskim. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: www.miejskoaktywni.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji (BOSiR) przetwarza dane zawarte w ofertach, znajdujące się w publicznie dostępnych rejestrach (Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej RP, Krajowy Rejestr Karny) w celu prowadzenia postępowań w sprawie zamówienia publicznego na postawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych. Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Ogólne Rozporządzenie” lub „RODO”), mają charakter danych osobowych.
2. W świetle powyższego BOSiR (Zamawiający) informuje, że:
1) administratorem danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji, mający swoją siedzibę przy ul. Włókienniczej 4 w Białymstoku (15-465) reprezentowane przez Dyrektora;
2) w sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres wskazany powyżej bądź email: iod@bosir.bialystok.pl;
3) dane osobowe zawarte w ofertach są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz następujące przepisy prawa: ustawa Pzp, rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz.U. poz. 2415) i ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2020 poz. 164 z późn. zm.);
4) celem przetwarzania danych osobowych jest prowadzenie w imieniu własnym postępowań o udzielenie zamówień publicznych. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. postępowań mieści się w zakresie obowiązków ustawowych BOSiR jako Zamawiającego w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy PZP. Przetwarzanie tych danych jest niezbędne, aby Zamawiający mógł prawidłowo wypełniać nałożone na niego obowiązki;
5)Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przekazywane będą wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne; odbiorcą Państwa danych osobowych będą upoważnieni pracownicy i współpracownicy BOSiR, w tym osoby wchodzące w skład komisji przetargowej; ograniczenie dostępu do Państwa danych, o których mowa wyżej może wystąpić jedynie w szczególnych przypadkach, jeśli jest to uzasadnione przepisami prawa, ponadto odbiorcą danych zawartych w dokumentach związanych z postępowaniem
o zamówienie publiczne mogą być podmioty z którymi Zamawiający zawarł umowy lub porozumienie na korzystanie z udostępnianych przez niego systemów informatycznych w zakresie przekazywania lub archiwizacji danych; zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest jednak wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii; odbiorców tych obowiązuje klauzula zachowania poufności pozyskanych w takich okolicznościach wszelkich danych, w tym danych osobowych;
6)Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; macie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania. Osobie fizycznej nie przysługuje:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania jej danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PZP.262.7.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 413161,59 PLN

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 335903,73 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na jedną część

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa środków do uzdatniania wody i dezynfekcji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i SWZ, na obiekty Białostockiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, tj:
1) Pływalnię Sportową – ul. Włókiennicza 4, 15-465 Białystok;
2) Pływalnię Kameralną – ul. Mazowiecka 39C, 15-302 Białystok;
3) Pływalnię Rodzinną – ul. Stroma 1a, 15-662 Białystok;

2. Sukcesywna dostawa podstawowych środków do uzdatniania wody
i dezynfekcji, określonych poniżej ( maksymalne zapotrzebowanie ):
1)Podchloryn sodowy [NaClO], chloran (I) sodu, roztwór zawierający minimum 12,5% aktywnego chloru - 43960 kg;
2) Kwas siarkowy (H2SO4), roztwór 40 % - 50 % - 11900 kg;
3) Koagulant - środek do koagulacji wody basenowej, w płynie, zawierający chlorek wodorotlenku glinu w stężeniu 5% - 12700 kg.

4.2.5.) Wartość części: 239196,60 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 24962000-5 - Chemikalia do uzdatniania wody

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

24312200-6 - Podchloryny i chlorany

24311411-1 - Kwas siarkowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami
i ich znaczeniem:
1) cena ofertowa - 60 %,
2) termin dostawy - 40 %.

Ad. 1) ocena ofert w kryterium „cena ofertowa” nastąpi według następującego wzoru:
CC = (COF ÷ Co) x 60 pkt
gdzie:
COF - najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych,
Co - cena ofertowa oferty badanej.
Oferta może uzyskać w zakresie kryterium „cena ofertowa” maksymalnie 60 pkt.

Ad. 2) ocena ofert w kryterium „termin dostawy”, będzie dokonana w następujący sposób:
a) 12 godziny od zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego – 40 pkt,
b) 18 godziny od zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego – 20 pkt,
c) 24 godziny od zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego – 0 pkt.
W powyższym kryterium Wykonawca może uzyskać maksymalnie 40 pkt.
Jeżeli Wykonawca zaproponuje termin dostawy krótszy niż 12 godzin do oceny ofert zostanie przyjęty termin 12 godzin i taki zostanie uwzględniony w umowie z Wykonawcą. W przypadku braku wyboru okresu gwarancji Zamawiający przy badaniu i ocenie ofert przyjmie, iż Wykonawca zaoferował 24 godziny od zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego i przyzna 0 pkt.
2. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która łącznie uzyska najwyższą liczbę punktów w powyższych kryteriach oceny ofert, obliczonych według poniższego wzoru:
CS = CC + CT
gdzie:
CS - suma punktów
CT - oznacza punkty uzyskane w kryterium „termin dostawy” (max. 40 pkt),
CC - oznacza punkty uzyskane w kryterium „cena ofertowa” (max 60 pkt).
3. Zamawiający zaokrągli liczbę uzyskanych punktów do 2-ch miejsc po przecinku.
4. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą łączną liczbę punktów za wszystkie kryteria oceny ofert.
5. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium
o najwyższej wadze.
6. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem.
7. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty, w sposób o którym mowa w pkt 6, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym
przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.
8. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
9. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z uwzględnieniem art. 223 ust. 2 ustawy Pzp dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
10. Zamawiający poprawia w tekście oferty omyłki na podstawie art. 223 ust. 2 ustawy Pzp, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sukcesywna dostawa na obiekty Białostockiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, tj:
1.Pływalnię Sportową – ul. Włókiennicza 4, 15-465 Białystok;
2.Pływalnię Kameralną – ul. Mazowiecka 39C, 15-302 Białystok;
3.Pływalnię Rodzinną – ul. Stroma 1a, 15-662 Białystok;
4.Ośrodek Sportów Wodnych „Dojlidy” – ul. Plażowa, 15-502 Białystok;

specjalistycznych środków do uzdatniania wody i dezynfekcji, określonych poniżej maksymalnych ilościach :

1) Chloryn sodu [NaClO2], 7,5% wodny roztwór chloranu (III) sodu - 340 kg;
2) Kwas solny 9% [HCl], kwas chlorowodorowy 9% - 290kg;
3) Tabletki DPD No.1 typu Lovibond lub równoważne, przeznaczone do fotometru LOVIBOND zawierające siarczan N, N-dietylo-1, 4-fenylenodiamoniowy- 21 600 tabl.;
4) Tabletki DPD No. 3 typu Lovibond lub równoważne, przeznaczone do fotometru LOVIBOND zawierające chlorek i jodek potasowy - 8000 tabl.;
5) Tabletki Phenol Red przeznaczone do fotometru LOVIBOND - 18600 tabl.;
6) Środek myjąco- dezynfekcyjny do saun, powierzchni wokół basenu, zawierający chlorek didecylodimetyloamonu (DDAC), alkil chlorku etylobenzyloamonu (ADEBAC), alkil chlorku dimetylobenzyloamonu (ADBAC) - 40 litrów;
7) Koncentraty zapachowe do łaźni parowej powstałe na bazie naturalnych olejków eterycznych. Zastosowanie koncentratu: może być rozcieńczany z wodą i wlewany do generatora lub dozowany przy pomocy pompy dozującej esencje zapachowe przy generatorze pary - 60 litrów;
8) Koncentraty zapachowe do saun typu sucha, półsucha, powstałe na bazie naturalnych olejków eterycznych. Do stosowania w rozcieńczeniu nie mniejszym niż 1:100 - 32 litrów;
9) Preparat przeznaczony do dezynfekcji powierzchni, do dezynfekcji stóp i rąk, posiadający pozwolenie na obrót produktem biobójczym zaklasyfikowanym do kat. 1 gr.1 (produkt biobójczy do higieny człowieka) oraz do kat. 1 gr. 2 (produkt dezynfekujący do użytku prywatnego i publicznego oraz inne produkty biobójcze). Środek przeznaczony do stosowania w spryskiwaczach do dezynfekcji stóp. Zamawiający wymaga aby środek stosowany do spryskiwaczy był skuteczny (biobójczy) w stężeniu nie przekraczającym 25% - 14 litrów;
10) Środek do mycia i dezynfekcji sauny typu sucha, półsucha o działaniu dezynfekującym, wybielającym wszystkiego rodzaju drewna, zapobiegającym powstawaniu plam z potu, posiadający zezwolenie na obrót produktem biobójczym, zawierający ‹ 5% nadtlenku wodoru (zawartość aktywnego tlenu ok. 2,5%), detergenty kationowe - 29 kg;
11) Chlorek Sodu NACL 99,8% (tabletki solne do uzdatniania wody) - 450kg;
12) Bezbarwny i bezzapachowy olej ochronny zabezpieczający ławki w saunie. Podkreśla kolor drewna - 16 litrów;
13) Koagulant do uzdatniania wody –zawierający chlorowodorek poliglinu Al2(OH)5Cl 10-20% - 300 kg;
14) Stabillizowany roztwór chlorynu sodu o zawartości 1-<3% NaClO2 - 300 kg;
15) Aktywator flokulacji – przejrzysty bezwonny alkaliczny roztwór zawierający kwas krzemowy (SiO2) – tetrahydroglinian sodu NaAl(OH)4
Wodorotlenek sodu 2-<5% - 300 kg;
16) Granulowany aktywny węgiel z łupin orzecha kokosowego o gęstości 500 ± 25 kg/25 m3, o wielkości ziarna 0,50 – 2,5 mm o zawartości popiołu 4%, zawartość wody w opakowaniu max 5% - 200 kg;
17) Odkamieniacz do generatora pary – proszek do odkamieniania i czyszczenia generatorów pary zawierający kwas amidosulfonowy H3NO3S - 20 kg;
18) Płynny kwaśny środek czyszczący do basenów zawierający minimum 2,5 %, a maksymalnie 10 % kwasu solnego HCL, minimum 2,5%,
a maksymalnie 10% kwasu ortofosforowego H₃PO₄ oraz biologicznie rozkładające się środki powierzchniowoczynne i inhybitory korozji m.in. laurylosiarczan sodu maksymalnie 5% - 10kg;
19) Sól kamienna warzona drobnomielona do urządzenia halogenerator - 100 kg;

4.2.5.) Wartość części: 96707,13 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 24962000-5 - Chemikalia do uzdatniania wody

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33696300-8 - Odczynniki chemiczne

33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami
i ich znaczeniem:
1) cena ofertowa - 60 %,
2) termin dostawy - 40 %.

Ad. 1) ocena ofert w kryterium „cena ofertowa” nastąpi według następującego wzoru:
CC = (COF ÷ Co) x 60 pkt
gdzie:
COF - najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych,
Co - cena ofertowa oferty badanej.
Oferta może uzyskać w zakresie kryterium „cena ofertowa” maksymalnie 60 pkt.

Ad. 2) ocena ofert w kryterium „termin dostawy”, będzie dokonana w następujący sposób:
a) 12 godziny od zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego – 40 pkt,
b) 18 godziny od zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego – 20 pkt,
c) 24 godziny od zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego – 0 pkt.
W powyższym kryterium Wykonawca może uzyskać maksymalnie 40 pkt.
Jeżeli Wykonawca zaproponuje termin dostawy krótszy niż 12 godzin do oceny ofert zostanie przyjęty termin 12 godzin i taki zostanie uwzględniony w umowie z Wykonawcą. W przypadku braku wyboru okresu gwarancji Zamawiający przy badaniu i ocenie ofert przyjmie, iż Wykonawca zaoferował 24 godziny od zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego i przyzna 0 pkt.
2. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która łącznie uzyska najwyższą liczbę punktów w powyższych kryteriach oceny ofert, obliczonych według poniższego wzoru:
CS = CC + CT
gdzie:
CS - suma punktów
CT - oznacza punkty uzyskane w kryterium „termin dostawy” (max. 40 pkt),
CC - oznacza punkty uzyskane w kryterium „cena ofertowa” (max 60 pkt).
3. Zamawiający zaokrągli liczbę uzyskanych punktów do 2-ch miejsc po przecinku.
4. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą łączną liczbę punktów za wszystkie kryteria oceny ofert.
5. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium
o najwyższej wadze.
6. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem.
7. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty, w sposób o którym mowa w pkt 6, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym
przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.
8. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
9. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z uwzględnieniem art. 223 ust. 2 ustawy Pzp dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
10. Zamawiający poprawia w tekście oferty omyłki na podstawie art. 223 ust. 2 ustawy Pzp, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykonawca składa oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: nie dotyczy

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć:
1) w zakresie części I zamówienia:
a) aktualne karty charakterystyki oferowanych środków, określonych w rozdz. IV pkt 2 ppkt 1 SWZ – tabela nr 1;
2) w zakresie części II zamówienia:
b) aktualne karty charakterystyki oferowanych środków, określonych w rozdz. IV pkt 2 ppkt 2 SWZ – tabela nr 2 z wyłączeniem środków określonych w poz. 12 i 17 tabeli nr 2.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1. W zakresie części I zamówienia:
a) aktualne karty charakterystyki oferowanych środków, określonych w rozdz. IV pkt 2 ppkt 1 SWZ – tabela nr 1;
2. W zakresie części II zamówienia:
b) aktualne karty charakterystyki oferowanych środków, określonych w rozdz. IV pkt 2 ppkt 2 SWZ – tabela nr 2 z wyłączeniem środków określonych w poz. 12 i 17 tabeli nr 2.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) formularz ofertowy (na lub wg załącznika nr 1 do SWZ),
2) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający uprawnienie do podpisania oferty (np. KRS, CEiDG, uchwała zgromadzenia wspólników),
3) oświadczenie Wykonawcy, o którym mowa w rozdz. VIII SWZ (na lub wg załącznika nr 2 do SWZ),
4) oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy, o którym mowa w rozdz. XII pkt 1 ppkt 2 SWZ (jeżeli dotyczy),
5) dokument wadium w formie niepieniężnej.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium:
1) Część I – 3.000,00 PLN;
2) Część II – 1.000,00 PLN.
2. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić PRZELEWEM na rachunek bankowy w Banku Pekao S.A. nr 66 1240 1154 1111 0010 4861 9083, a dowód wpłaty wadium należy dołączyć do oferty. W tytule przelewu należy podać: Wadium – Dostawę preparatów do uzdatniania wody i dezynfekcji na obiekty Białostockiego Ośrodka Sportu i Rekreacji” Zadanie I i / lub II.
4. Wadium w pozostałych formach: gwarancja lub poręczenie powinno być wniesione w oryginale w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym gwaranta lub poręczyciela, poprzez załączenie na Platformie w zakładce „OFERTY/WNIOSKI” w polu: „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”.
5. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w tym terminie znajdzie się na koncie Zamawiającego. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji (lub poręczeń) powinna ona obejmować pełny okres związania ofertą.
6. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli Wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp.
7. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:
1) upływu terminu związania ofertą,
2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
8. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium Wykonawcy:
1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,
2) którego oferta została odrzucona,
3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie
na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:
1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej;
2) Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu:
1) oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (na lub wg załącznika nr 2 do SWZ) - składa każdy Wykonawca do oferty,
2) oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy - składa każdy z Wykonawców do oferty,
3) oświadczenie, o którym mowa w rozdz. IX pkt 1 SWZ - składa każdy z Wykonawców na wezwanie Zamawiającego

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-02 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Wykonawca przygotowuje ofertę na „Formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do SWZ” udostępnionym przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczonego w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe”.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-02 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.