eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Świdnik › Aktualizacja dokumentacji projektowej "Zielony LOF Teren Brzeziny I i II w ramach inwestycji w błękitno-zieloną infrastrukturę na terenie miasta Świdnik"Ogłoszenie z dnia 2023-05-25

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Aktualizacja dokumentacji projektowej „Zielony LOF Teren Brzeziny I i II w ramach inwestycji w błękitno-zieloną infrastrukturę na terenie miasta Świdnik”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miejska Świdnik

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431019359

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Stanisława Wyspiańskiego 27

1.5.2.) Miejscowość: Świdnik

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-040

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zampub@e-swidnik.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://umswidnik.bip.lubelskie.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Aktualizacja dokumentacji projektowej „Zielony LOF Teren Brzeziny I i II w ramach inwestycji w błękitno-zieloną infrastrukturę na terenie miasta Świdnik”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-dcfade1e-fae0-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00232993

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00058316/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.6 Aktualizacja dokumentacji projektowej na Zielony Lof Teren Brzeziny I i II w ramach inwestycji w błękitno-zieloną ifnrastrukturę na terenie miasta Świdnik

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-dcfade1e-fae0-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem strony prowadzonego postępowania https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-dcfade1e-fae0-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b Komunikacja
w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail:
zampub@e-swidnik.pl (nie dotyczy składania ofert).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 9.1 Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznycm) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
9.2 Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 05.06.2023r. do godz. 10:00.
9.3 Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy Załącznika nr 2 - Formularza ofertowego udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia.
9.4 Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. Po wybraniu przycisku „Złóż ofertę” system prezentuje okno składania oferty umożliwiające przekazanie dokumentów elektronicznych, w którym znajdują się dwa pola drag&drop („przeciągnij” i „upuść”) służące do dodawania plików.
9.5 Wykonawca dodaje wybrany z dysku i uprzednio podpisany „Formularz oferty” w pierwszym polu („Wypełniony formularz oferty”). W kolejnym polu („Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”) wykonawca dodaje pozostałe pliki stanowiące ofertę lub składane wraz z ofertą.
9.6 Jeżeli wraz z ofertą składane są dokumenty zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. Zarówno załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa jak i uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa należy dodać w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”.
9.7 Formularz ofertowy podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Rekomendowanym wariantem podpisu jest typ wewnętrzny. Podpis formularza ofertowego wariantem podpisu w typie zewnętrznym również jest możliwy, tylko w tym przypadku, powstały oddzielny plik podpisu dla tego formularza należy załączyć w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”.
9.8 Pozostałe dokumenty wchodzące w skład oferty lub składane wraz z ofertą, które są zgodne z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby opatrzone podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę” dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
9.9 W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
9.10 System sprawdza, czy złożone pliki są podpisane i automatycznie je szyfruje, jednocześnie informując o tym wykonawcę. Potwierdzenie czasu przekazania i odbioru oferty znajduje się w Elektronicznym Potwierdzeniu Przesłania (EPP) i Elektronicznym Potwierdzeniu Odebrania (EPO). EPP i EPO dostępne są dla zalogowanego Wykonawcy w zakładce „Oferty/Wnioski”.
9.11 Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.
9.12 Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę. Wykonawca wycofuje ofertę w zakładce „Oferty/wnioski” używając przycisku „Wycofaj ofertę”.
9.13 Maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą to 250 MB.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016r (RODO) dotycząca osób fizycznych, których dane osobowe pozyskał
Zamawiający, w szczególności: wykonawcy będącego osobą fizyczną, wykonawcy będącego osobą fizyczna prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczna, członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną, osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego:Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,informujemy, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miejska Świdnik z siedzibą w Świdniku, ul.Stanisława Wyspiańskiego 27, 2) z inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Miejskiej Świdnik można kontaktować się poprzez email:iod@e-swidnik.pl,3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego w trybie podstawowym,4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), dalej „ustawa Pzp”; 5)
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8) posiada Pani/Pan:- na podstawie art.15RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z
zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9)nie przysługuje Pani/Panu:- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;- prawo do
przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WIZP-Z 271.15.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3.1 Przedmiotem umowy jest realizacja przez Wykonawcę, na rzecz Zamawiającego, zamówienia pod nazwą: Aktualizacja dokumentacji projektowej „Zielony LOF Teren Brzeziny I i II w ramach inwestycji w błękitno-zieloną infrastrukturę na terenie miasta Świdnik” za wynagrodzeniem płatnym na warunkach określonych w niniejszej Umowie.

3.2 Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
1) opracowanie Aktualizacja dokumentacji projektowej „Zielony LOF Teren Brzeziny I i II w ramach inwestycji w błękitno-zieloną infrastrukturę na terenie miasta Świdnik” wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę (świadczenie podstawowe),
2) pełnienie nadzoru autorskiego wielobranżowego (objęty prawem opcji),

3.3 Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:
1) Dokumentacja
a) Dokumentacja projektowa w tym projekt budowlany w postaci elektronicznej zgodniej z rozporządzeniem ministra rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1679 z późniejszymi zmianami),
b) Opinie, uzgodnienia, wnioski, pozwolenia,
c) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,
d) Przedmiar robót, Kosztorys inwestorski, Kosztorys ślepy.

2) Nadzór autorski
Wykonawca sprawować będzie nadzór autorski wielobranżowy.

3) Wykonawca opracuje w ramach świadczenia podstawowego:
a) projekty budowlane i wykonawcze/techniczne wszystkich niezbędnych branż (w przypadku zgłoszenia robót – materiały zgłoszeniowe),
b) projekty budowlane i wykonawcze/techniczne na usunięcie kolizji z infrastrukturą podziemną i naziemną związanych z przedmiotową budową, zgodnie z warunkami usunięcia kolizji uzyskanymi od wszystkich gestorów sieci występujących w obszarze oddziaływania inwestycji, po akceptacji Zamawiającego (w przypadku zgłoszenia robót – materiały zgłoszeniowe),
c) projekt zagospodarowania terenu w zakresie zieleni związany z przedmiotową inwestycją, w tym plan nasadzeń drzew i krzewów, bylin, traw i roślin hydrofitowych;
d) projekt określający usytuowanie drzew i krzewów przeznaczonych do usunięcia (w przypadku usuwania drzew i krzewów), ze wskazaniem drzew i krzewów wymagających decyzji zezwalającej na usunięcie,
e) przedmiary, kosztorysy inwestorskie, kosztorysy ślepe, szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót;
f) informację BIOZ;
g) operat wodnoprawny i uzyska decyzję pozwolenia wodnoprawnego (opcjonalnie – jeśli będzie wymagane poprzez zastosowane rozwiązania projektowe),
h) projekt stałej organizacji ruchu oraz uzyska zatwierdzenie przez organ zarządzający ruchem (opcjonalnie – jeśli będzie wymagane),
i) projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót oraz uzyska zatwierdzenie przez organ zarządzający ruchem,
j) dokumentację geologiczno-inżynierską (ustalenie warunków gruntowo-wodnych do projektowania),

4) Wykonawca pozyska w ramach świadczenia podstawowego:
a) decyzję pozwolenie wodnoprawne (jeżeli będzie wymagana),
b) decyzję zezwalającą na usunięcie drzew i krzewów (w przypadku usuwania drzew i/lub krzewów)
c) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (opcjonalnie – jeżeli będzie wymagana),
d) pozwolenie na budowę lub dokona zgłoszenia robót (wraz z uzyskaniem braku sprzeciwu ze strony Organu przyjmującego zgłoszenie, w imieniu Zamawiającego).

5) Wykonawca uzyska w ramach świadczenia podstawowego również swoim staraniem i na swój koszt:
a) aktualną mapę do celów projektowych z zaznaczonymi liniami z MPZP (wersja numeryczna, zwektoryzowana w formacie dxf),
b) wypisy z rejestru gruntów lub innych dokumentów, wydanych przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalające na ustalenie stron postępowania, zawierające co najmniej numery działek ewidencyjnych oraz, o ile zostały ujawnione: numery ich ksiąg wieczystych, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujące przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujące obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,
c) oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
d) pozyska warunki i uzgodnienia od wszystkich gestorów sieci występujących
w obszarze oddziaływania inwestycji - po akceptacji Zamawiającego,
e) odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych (w razie konieczności),
f) wszystkie wymagane prawem opinie, warunki techniczne do projektowania i uzgodnienia,
g) wykona operat geodezyjny na cele wyłączenia użytków rolnych lub uzyska decyzję na wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej (opcjonalnie – jeżeli będzie wymagany),

3.4 Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia wynika z następujących dokumentów:
1) SWZ, w tym w szczególności Programu funkcjonalno-użytkowego stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ,

4.2.6.) Główny kod CPV: 71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Zgodnie z art. 441 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje, a Wykonawca wyraża zgodę na prawo opcji. Prawem opcji objęty jest nadzór autorski określony jest w § 1 ust. 2 pkt. 2).
2. Nadzór autorski wykonywany będzie na podstawie odrębnego zlecenia Zamawiającego, które zostanie udzielone pod warunkiem łącznego ziszczenia się następujących przesłanek:
1) przystąpienia przez Zamawiającego do realizacji inwestycji polegającej na budowie obiektu budowlanego na podstawie opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji,
2) stwierdzenia przez Zamawiającego, iż sposób realizacji przez Wykonawcę obowiązków wynikających z Umowy daje stosowną rękojmię należytej, tj. rzetelnej
i terminowej realizacji zadań z zakresu nadzoru autorskiego.
3. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na przewidziane niniejszą umową prawo opcji dotyczące nadzoru autorskiego określonego w § 1 ust. 2 pkt 2) i nie przysługuje mu żadne roszczenie z tytułu nie zlecenia przez Zamawiającego nadzoru autorskiego.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie stosować następujące kryteria
cena - 60% , gwarancja i rękojmia - 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

4) zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie :

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że:
a) Dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności drogowej, i i osoba ta posiada 3-letnie doświadczenie.
b) Dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności sanitarnej i i osoba ta posiada 3-letnie doświadczenie.
c) Dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności elektrycznej i osoba ta posiada 3-letnie doświadczenie.

UWAGA:
Wykonawca w celu wykazania spełniania w/w warunków może wskazać osobę będącą obywatelem państwa członkowskiego, która nabyła kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności z ustawą z 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w krajach członkowskich Unii Europejskiej (t.j.Dz. U. z 2023r. poz.334) oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2019. poz. 1117), którą przedstawi Zamawiającemu przed zawarciem umowy.
Ilekroć zamawiający wymaga posiadania uprawnień do kierowania robotami budowlanymi lub projektowania w poszczególnych specjalnościach, uznawał będzie także odpowiadające im ważne.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 18.1.1 Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
1) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art.109 ust.1 pkt 1 Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
2) zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające,że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art.109 ust.1 pkt1 Pzp,wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 18.2.1 Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postepowaniu:
1) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wymagany zakres informacji zawartych w wykazie określa załącznik nr 4 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1.Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami podmiotów udostępniających zasoby (jeżeli dotyczy).2.Pełnomocnictwo lub inne dokumenty z których wynika prawo do podpisania oferty oraz do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba że Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych
w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2019r. poz.700 z późn.zm.).3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:1) zaświadczenia, o którym mowa w sekcji 5.6) pkt 1
ogłoszenia, zaświadczenia albo innego dokumentu potwierdzającego,że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, o których mowa w sekcji 5.6)pkt 2 ogłoszenia– składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:a) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,- wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem4. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa ust. 3, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 109 ust.1 pkt 1 Pzp zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć,złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie w formularzu oferty należy podać nazwy (firmy) oraz
dokładne adresy wszystkich wykonawców składających ofertę, a oferta powinna być podpisana przez ustanowionego
pełnomocnika.
2. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani są przedstawić:
a) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
ewentualnie umowę o współdziałaniu z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo,
b) oświadczenie składane na podstawie art.117 ust. 4 (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ).
3.Żaden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z udziału w postępowaniu

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Szczegółowe informacje w § 16 w Załączniku Nr 5 do SWZ - wzór umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-05 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę składa się za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-05 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-04

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.