eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Brwinów › Remont sali komputerowej nr 205 w budynku Szkoły Podstawowej w ZSO przy ul. Żwirowej 16 w BrwinowieOgłoszenie z dnia 2023-05-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Remont sali komputerowej nr 205 w budynku Szkoły Podstawowej w ZSO przy ul. Żwirowej 16 w Brwinowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Brwinów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013269203

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Grodziska 12

1.5.2.) Miejscowość: Brwinów

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-840

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.7.) Numer telefonu: 22 738 25 67

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: halina.bak@brwinow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: brwinow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ugb.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont sali komputerowej nr 205 w budynku Szkoły Podstawowej w ZSO przy ul. Żwirowej 16 w Brwinowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2ace5b37-c965-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00231949

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00017836/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.11 Modernizacja placówek oświatowych.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00150097

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.17.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 177964,76 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie sali komputerowej nr 205 w budynku Szkoły Podstawowej w ZSO przy ul. Żwirowej 16 w Brwinowie.

2. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy obejmuje wykonanie wszystkich robót zgodnie z dokumentacją, normami branżowymi oraz wynikających z przeprowadzonych oględzin i inwentaryzacji w terenie. Wykonane roboty budowlane mają być, zrealizowane zgodnie z zakresem rzeczowym przedmiotu zamówienia i obejmują wykonanie wszystkich robót zgodnie z ww. dokumentacją budowlaną stanowiący (załącznik nr 5 do SWZ) oraz na podstawie przeprowadzonych własnych oględzin i wizji w terenie.

3. Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy konieczności odbycia wizji lokalnej lub sprawdzenia przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu
u Zamawiającego.

4. Wykonawca udzieli rękojmi za wady fizyczne licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia:
a) wyposażenie meblowe - 36 miesięcy;
b) instalacje i urządzenia teletechniczne - 60 miesięcy;
c) na roboty budowlane - 60 miesięcy;

5. Na podstawie art. 95 ustawy Pzp Zamawiający określa wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane poniżej czynności związane z realizacją zamówienia polegające na pracach instalacyjnych elektrycznych, teletechnicznych, pracach wykończeniowych – tynki, gładzie, malowanie, posadzka.
5.1. Wykonawca, przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu umowy i nie później niż 5 dni od zawarcia umowy, obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu:
a) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 5, wykazanych w ofercie.
b) poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopie umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony), lub inne dokumenty.
5.2. Dokumenty stanowiące dowody zatrudnienia na podstawie stosunku pracy ww. osób mogą być przedstawione w formie anonimizowanych kopii, w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami z zakresu ochrony danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL, itp. Informacje takie jak: imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.
53. W trakcie realizacji zamówienia na każde żądanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty, stanowiące dowody zatrudnienia ww. osób na podstawie stosunku pracy:
a) o których mowa w ust. 5.1.,
b) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy za ostatni okres rozliczeniowy,
c) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami z zakresu ochrony danych osobowych.
5.4. W sytuacji gdy ww. osoby, o których mowa w ust. 5, w okresie realizacji zamówienia rozwiążą umowę lub gdy uczyni to Wykonawca, zobowiązany jest on do zatrudnienia w miejsce tej osoby lub osób, innej osoby, o ile kadra pracownicza Wykonawcy nie będzie wystarczająca do wykonania zamówienia.
5.5. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających zatrudnienie osób wymienionych w ust. 5 i skierowanych do realizacji przedmiotu umowy, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia tych osób oraz jako niewypełnienie wymagań umowy.
5.6. Z tytułu nie wywiązywania się z realizacji postanowień zawartych w ust. 5.1-5.5. Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości określonej w umowie.
5.7. W umowie z Podwykonawcą powinny znaleźć się odpowiednie zapisy dotyczące zatrudnienia na podstawie stosunku pracy.
5.8. Składając ofertę Wykonawca złoży jedynie oświadczenie w zakresie zatrudnienia osób wykonujących prace, o których mowa w ust. 5 natomiast dokumentację potwierdzającą spełnianie tych wymogów obowiązany będzie przedstawić na etapie realizacji zamówienia, na żądanie Zamawiającego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45410000-4 - Tynkowanie

45442100-8 - Roboty malarskie

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45331221-1 - Instalowanie urządzeń klimatyzacji częściowej powietrza

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45314310-7 - Układanie kabli

45317300-5 - Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych

45314320-0 - Instalowanie okablowania komputerowego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 194340,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 229752,92 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 229752,92 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ROSART Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 384554465

7.3.3) Ulica: Gabriela

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 01-437

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-17

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 229752,92 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-08-31

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.