eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › zakup subskrypcji do posiadanych 800 licencji workai.intranetOgłoszenie z dnia 2023-05-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
zakup subskrypcji do posiadanych 800 licencji workai.intranet

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 363190367

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Tytusa Chałubińskiego 4/6

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-928

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@mi.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/infrastruktura

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

zakup subskrypcji do posiadanych 800 licencji workai.intranet

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-192921c1-fa35-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00231612

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00148824/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Zakup wsparcia do posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania workai.intranet

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-192921c1-fa35-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl, poprzez „Formularze do
komunikacji” dostępne w zakładce „Formularze”. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację z wykorzystaniem poczty elektronicznej. Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i
udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). Szczegółowe informacje dotyczące komunikacji między Zamawiającym, a Wykonawcą zostały opisane
w Rozdziale 18 SWZ.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, o którym mowa w pkt 8.1 SWZ. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub
dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Stanowi załącznik nr 5 do SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BDG-5.2510.7.2023.GK

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup subskrypcji do posiadanych 800 licencji workai.intranet na okres 36 miesięcy liczonych od dnia podpisania przez strony bez zastrzeżeń protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w § 4 ust. 3 projektowanych postanowień umowy. Zamówienie obejmuje w ramach wynagrodzenia: 1) dostawa subskrypcji do posiadanych 800 licencji workai.intranet, 2) zapewnienie wsparcia technicznego dla oprogramowania workai.intranet, świadczonego przez producenta oprogramowania lub jego autoryzowanego przedstawiciela na czas do końca okresu ważności zakupionych subskrypcji, 3) udzielenie gwarancji, zgodnie z § 7 Umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 48200000-0 - Pakiety oprogramowania dla sieci, internetu i intranetu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów
oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas naprawy błędów

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 5.2 Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie
krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
5.2.1 Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
5.2.2 Oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą,
który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową (o ile dotyczy), albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz
z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej (o ile dotyczy) niezależnie od innego
Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.
Wzór oświadczenia zostanie przekazany Wykonawcy łącznie z wezwaniem do złożenia dokumentów, o którym mowa w pkt 5.2.
5.2.3 Dokumentów dotyczących podmiotu udostępniającego zasoby, wymienionych w pkt 5.2.1w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia – o ile Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innego podmiotu. 5.3 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o
którym mowa w pkt 5.2.1, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd,
nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju
sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Jeżeli w kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w zdaniu pierwszym, zastępuje się
je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby
albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub,
jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą,
złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego,
właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Dokumenty i oświadczenia o których mowa w niniejszym
punkcie powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
5.4 Do podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w pkt 4.2, mających miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej, mają zastosowanie zapisy określone w pkt 5.3.
5.5 Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa Rozdziale 5 SWZ, jeżeli
zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w
rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2023
r., poz. 57 z późn. zm.) zwana dalej „ustawą o informatyzacji”, o ile Wykonawca wskazał w Formularzu Ofertowym, stanowiącym
załącznik nr 4 do SWZ dane umożliwiające dostęp do tych środków. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych
środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i
aktualność.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

4.8 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
4.9 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) brak podstaw wykluczenia wskazanych w pkt 4.1.1 oraz warunek określony w pkt 4.1.2 musi wykazać/ spełniać każdy
Wykonawca z osobna,
2) warunek określony w pkt 4.1.3 musi spełniać co najmniej jeden Wykonawca - ten, który zrealizuje zamówienie (jego
część) do realizacji którego te zdolności są wymagane,
3) warunki określone w pkt od 4.1.4 do 4.1.5 musi spełniać co najmniej jeden Wykonawca lub wszyscy Wykonawcy łącznie.
5.7 W przypadku wnoszenia oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, Wykonawcy muszą złożyć:
pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców występujących wspólnie lub inny dokument potwierdzający umocowanie
do reprezentowania Wykonawców występujących wspólnie, podmiotowe środki dowodowe oraz oświadczenia i dokumenty,
o których mowa w niniejszym Rozdziale, z tym, że wymienione w pkt 5.1.1, 5.2.1, 5.2.2, 5.3 należy złożyć odrębnie dla
każdego Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

16.1 Projektowane postanowienia umowy stanowią załącznik 2 do SWZ.
16.2 Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta umowa, przygotowana na podstawie załącznika, o którym mowa w pkt 16.1. 16.3 Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 455 ustawy, w sposób
i na warunkach szczegółowo opisanych w załączniku nr 2 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-01 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. Po wybraniu przycisku „Złóż ofertę” system prezentuje okno składania oferty umożliwiające przekazanie dokumentów elektronicznych, w którym znajdują się dwa pola drag&drop („przeciągnij” i „upuść”) służące do dodawania plików.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-01 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-06-30

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

7.11 Oferta musi zawierać:
a) Formularz Ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ, w którym należy podać m. in.:
- wartość brutto całości zamówienia,
- czas naprawy błędu o którym omowa w pkt II ppkt 1 OPZ,
- czas naprawy błędu krytycznego o którym omowa w pkt II ppkt 2 OPZ;
b) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy – o ile dotyczy;
c) oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt 5.1 SWZ z zastrzeżeniem, że dokumenty, o których mowa w pkt 5.1.3 – o ile dotyczy;
d) uzasadnienie do zastrzeżenia informacji znajdujących się w ofercie jako tajemnica przedsiębiorstwa – o ile dotyczy).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.