eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lipie › Sukcesywna dostawa opału - pelletu do Urzędu Gminy w Lipiu i jednostek organizacyjnychOgłoszenie z dnia 2023-05-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywna dostawa opału – pelletu do Urzędu Gminy w Lipiu i jednostek organizacyjnych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Lipie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 151398304

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Częstochowska

1.5.2.) Miejscowość: Lipie

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-165

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL224 - Częstochowski

1.5.7.) Numer telefonu: 343188033

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@uglipie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.bip.lipie.akcessnet.net/index.php?idg=1&id=1&x=1

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywna dostawa opału – pelletu do Urzędu Gminy w Lipiu i jednostek organizacyjnych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6b44c4cf-fa2b-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00231361

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00040018/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Sukcesywna dostawa opału- pelletu do Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://www.bip.lipie.akcessnet.net/index.php?idg=1&id=1&x=1

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Sposób komunikacji, składania ofert, oświadczeń i dokumentów elektronicznych.
1.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem Systemu E-Zamówienia Publiczne Gminy Lipie, (zwanego dalej Systemem e-ZP lub Systemem) dostępnego pod adresem https://e-zp.lipie.pl oraz w sytuacjach awaryjnych np. w przypadku nie działania Systemu pocztą elektroniczną na adres email: przetargi@lipie.pl z zastrzeżeniem, że ofertę należy złożyć poprzez System e-ZP.
Szczegóły w rozdziale 8 SWZ.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Szczegóły w rozdziale 8 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegóły w rozdziale 18 SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegóły w rozdziale 18 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy pelletu drzewnego na potrzeby ogrzewania budynków Urzędu Gminy w Lipiu i jednostek organizacyjnych.
Szacowana ilość: 180 t
1) Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na siedem części wskazanych poniżej:
Zadanie nr 1 – Dostawa pelletu do budynku Urzędu Gminy przy ul. Częstochowskiej 29 w Lipiu, w ilości 25 ton do silosu o objętości 26,2 m³. Pellet będzie dostarczany luzem cysterną z opróżnieniem pneumatycznym. Dostawy będą realizowane partiami w ilości do 10 ton jednorazowo, w zależności od potrzeb Zamawiającego.
Zadanie nr 2 – Dostawy pelletu do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipiu przy
ul. Częstochowskiej 31 w Lipiu w ilości 70 ton do dwóch silosów o objętości 24 m³. Pellet będzie dostarczany luzem cysterną z opróżnieniem pneumatycznym. Dostawy będą realizowane partiami w ilości do 10 ton jednorazowo, w zależności od potrzeb Zamawiającego
Zadanie nr 3 – Dostawy pelletu do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Parzymiechach przy ul. Parkowej 2 w Parzymiechach w ilości 50 ton do składu opału o objętości 30 m³. Pellet będzie dostarczany luzem cysterną z opróżnieniem pneumatycznym do dwóch komór składu opału. Dostawy będą realizowane partiami w ilości do 10 ton jednorazowo, w zależności od potrzeb Zamawiającego.
Zadanie nr 4 - Dostawy pelletu do budynku Świetlicy wiejskiej w Parzymiechach przy ul. Częstochowskiej 7 w Parzymiechach w ilości 15 ton do składu opału. Pellet będzie dostarczany luzem cysterną z opróżnieniem pneumatycznym do dwóch komór składu opału. Dostawy będą realizowane partiami w ilości do 10 ton jednorazowo, w zależności od potrzeb Zamawiającego.
Zadanie nr 5 - Dostawa pelletu do budynku Świetlicy wiejskiej w Albertowie 43 w ilości 5 ton do składu opału. Pellet będzie dostarczany w workach od 15 kg do 20 kg. Dostawy będą realizowane partiami w ilości do 1 tony jednorazowo, w zależności od potrzeb Zamawiającego.
Zadanie nr 6 - Dostawa pelletu do budynku Świetlicy wiejskiej w Wapienniku, ul. Główna 68 w ilości 5 ton do składu opału. Pellet będzie dostarczany w workach od 15 kg do 20 kg. Dostawy będą realizowane partiami w ilości do 1 tony jednorazowo, w zależności od potrzeb Zamawiającego.
Zadanie nr 7 - Dostawa pelletu do budynku Świetlicy wiejskiej w Szyszkowie 52 A w ilości 10 ton do składu opału. Pellet będzie dostarczany w workach od 15 kg do 20 kg. Dostawy będą realizowane partiami w ilości do 1 tony jednorazowo, w zależności od potrzeb Zamawiającego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09111400-4 - Paliwa drzewne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-04-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według następujących kryteriów oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Szczegółowe informacje w rozdziale 6 SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Szczegółowe informacje w rozdziale 7 SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Szczegółowe informacje w rozdziale 7 SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Szczegółowe informacje w rozdziale 7 SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w umowie, na podstawie art. 454-455 ustawy oraz postanowień Projektu umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-01 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Systemie E-ZP

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-01 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-06-30

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.