eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dmosin › "Wyposażenie Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Dmosinie w pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK w tym zapewniające funkcjonalność wewnątrzszkolnej sieci komputerowej"Ogłoszenie z dnia 2022-06-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
„Wyposażenie Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Dmosinie w pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK w tym zapewniające funkcjonalność wewnątrzszkolnej sieci komputerowej”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Dmosinie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000681023

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Dmosin, 1C

1.5.2.) Miejscowość: Dmosin

1.5.3.) Kod pocztowy: 95-061

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL712 - Łódzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: szkola@spdmosin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szkoladmosin.edupage.org

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Szkoła Podstawowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Wyposażenie Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Dmosinie w pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK w tym zapewniające funkcjonalność wewnątrzszkolnej sieci komputerowej”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6c32b943-cf8b-11ec-9ed6-82024ae9c4d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00231112

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00034811/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Wyposażenie Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Dmosinie w pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK w tym zapewniające funkcjonalność wewnątrzszkolnej sieci komputerowej

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Zamawiający informuje, iż zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn.: „Szkoła na miarę czasów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00152294/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.TP.3/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4.1. Przedmiot zamówienia obejmuje: dostawy realizowane w ramach zamówienia pn.: „Wyposażenie Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Dmosinie w pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK, w tym zapewniające funkcjonalność wewnątrzszkolnej sieci komputerowej”
Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn.: „Szkoła na miarę czasów”.
Projekt ma na celu poprawę jakości i warunków prowadzenia edukacji w SP im. Jana Brzechwy w Dmosinie, w tym sytuacji konieczności nauczania zdalnego oraz przygotowania jej uczniów do efektywnego funkcjonowania na rynku edukacyjno-zawodowym poprzez wyposażenie szkoły w pomoce i narzędzia TIK, w tym zapewniające funkcjonalność wewnątrzszkolnej sieci komputerowej oraz rozwój u uczniów kluczowych kompetencji cyfrowych.
4.2. Zamówienie obejmuje zakup komputerów, oprogramowania, tabletów, pomocy dydaktycznych i narzędzi TIK oraz osprzętu sieci komputerowej.
Zamówienie zostało podzielone na dwie części:

Część 1 Dostawa komputerów, oprogramowania, osprzętu sieci komputerowej
i narzędzi TIK obejmująca dostawę następujących pozycji:
1. Aplikacja dla nauczyciela do zarządzania pracownią informatyczną 1 szt. nauczyciel
+ Aplikacja dla ucznia (pracownia informatyczna) - 24 szt. uczniowie
2. Licencja pakiet biurowy – 1 szt.
3. Przenośny komputer dla nauczyciela wraz z oprogramowaniem oraz pakietem biurowym – 2 szt.
4. Przenośny komputer dla ucznia wraz z oprogramowaniem – 25 szt.
5. Myszki do laptopów 27 szt.
6. Tablet dla ucznia – 25 szt.
7. Dedykowane urządzenie umożliwiające ładowanie oraz zarządzanie mobilnym sprzętem komputerowym (szafa mobilna na 26 laptopów) – 1 szt.
8. Dedykowane urządzenie umożliwiające ładowanie oraz zarządzanie tabletami (wózek mobilny na tablety) – 1 szt.
9. Tablety graficzne dla nauczycieli – 5 szt.
10. Sieciowe urządzenie wielofunkcyjne (ksero z funkcją drukarki) – 1 szt.
11. Program graficzny – 1 szt.
12. UPS – 1 szt.
13. UPS – 1szt.
14. Dyski do rozbudowy zasobu dyskowego NAS – 2 szt.
15. okablowanie sieci (305mb)– 1 szt
16. punkt dostępowy WiFi "talerzyk" – 4 szt.
17. kontroler WiFi do talerzyków – 1 szt.
18. switch do rozbudowy sieci – 1 szt.
4.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dalej SOPZ) dla części 1 i części 2 znajduje się w załączniku Nr 1A i załączniku nr 1B do SWZ.
4.5. W każdym przypadku użycia w opisie przedmiotu zamówienia norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych,
o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp Wykonawca powinien przyjąć, że odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.
W przypadku użycia w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca analizując SOPZ powinien założyć, że każdemu odniesieniu użytemu w SOPZ towarzyszy wyraz „lub równoważne". W przypadku, gdy w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w SOPZ. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać w złożonej ofercie, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Użycie w SOPZ etykiety oznacza, że Zamawiający akceptuje wszystkie etykiety potwierdzające, że dane dostawy spełniają równoważne wymagania określonej przez zamawiającego etykiety. W przypadku gdy wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonej przez zamawiającego etykiety lub równoważnej etykiety, zamawiający, w terminie, przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie przedmiotowe środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany wykonawca udowodni, że dostawy, które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określonej etykiety lub określone wymagania wskazane przez Zamawiającego. Użycie w SOPZ wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku, gdy dany Wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu Wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany Wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego dostawy spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub wymagania związane z realizacją zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 30230000-0 - Sprzęt związany z komputerami

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

30213100-6 - Komputery przenośne

39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

39162110-9 - Sprzęt dydaktyczny

48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

48900000-7 - Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe

30236000-2 - Różny sprzęt komputerowy

30213200-7 - Komputer tablet

42962000-7 - Urządzenia drukujące i graficzne

32420000-3 - Urządzenia sieciowe

32421000-0 - Okablowanie sieciowe

4.5.5.) Wartość części: 130002,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4.1. Przedmiot zamówienia obejmuje: dostawy realizowane w ramach zamówienia pn.: „Wyposażenie Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Dmosinie w pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK, w tym zapewniające funkcjonalność wewnątrzszkolnej sieci komputerowej”
Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn.: „Szkoła na miarę czasów”.
Projekt ma na celu poprawę jakości i warunków prowadzenia edukacji w SP im. Jana Brzechwy w Dmosinie, w tym sytuacji konieczności nauczania zdalnego oraz przygotowania jej uczniów do efektywnego funkcjonowania na rynku edukacyjno-zawodowym poprzez wyposażenie szkoły w pomoce i narzędzia TIK, w tym zapewniające funkcjonalność wewnątrzszkolnej sieci komputerowej oraz rozwój u uczniów kluczowych kompetencji cyfrowych.
4.2. Zamówienie obejmuje zakup komputerów, oprogramowania, tabletów, pomocy dydaktycznych i narzędzi TIK oraz osprzętu sieci komputerowej.
Zamówienie zostało podzielone na dwie części:
Część 2 Dostawa pomocy dydaktycznych i narzędzi TIK obejmująca dostawę następujących pozycji
1. Tablica interaktywna z projektorem, okablowaniem i głośnikami - 2 komplety
2. Cyfrowe urządzenie zapisujące obraz i dźwięk z oprzyrządowaniem i statywem (kamera na statywie) 1 szt.
3. Robot edukacyjny - 12 szt.
4. Zestaw do wideokonferencji – 1 zestaw
5. System do zbierania i analizowania odpowiedzi – 2 szt.
6. Ploter tnący 1 szt.
4.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dalej SOPZ) dla części 1 i części 2 znajduje się w załączniku Nr 1A i załączniku nr 1B do SWZ.
4.5. W każdym przypadku użycia w opisie przedmiotu zamówienia norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych,
o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp Wykonawca powinien przyjąć, że odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.
W przypadku użycia w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca analizując SOPZ powinien założyć, że każdemu odniesieniu użytemu w SOPZ towarzyszy wyraz „lub równoważne". W przypadku, gdy w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w SOPZ. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać w złożonej ofercie, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Użycie w SOPZ etykiety oznacza, że Zamawiający akceptuje wszystkie etykiety potwierdzające, że dane dostawy spełniają równoważne wymagania określonej przez zamawiającego etykiety. W przypadku gdy wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonej przez zamawiającego etykiety lub równoważnej etykiety, zamawiający, w terminie, przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie przedmiotowe środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany wykonawca udowodni, że dostawy, które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określonej etykiety lub określone wymagania wskazane przez Zamawiającego. Użycie w SOPZ wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku, gdy dany Wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu Wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany Wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego dostawy spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub wymagania związane z realizacją zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

39162110-9 - Sprzęt dydaktyczny

38652000-0 - Projektory filmowe

38651600-9 - Kamery cyfrowe

32322000-6 - Urządzenia multimedialne

4.5.5.) Wartość części: 48140,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 169994,76 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 169994,76 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 169994,76 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ALLTECH S.J. ZDZISŁAW PAJĄK, ARTUR PAJĄK

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 774-001-38-94

7.3.3) Ulica: UL. SPÓŁDZIELCZA 33

7.3.4) Miejscowość: PŁOCK

7.3.5) Kod pocztowy: 09-407

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-06-10

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 169994,76 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Wszystkie oferty złożone w postępowaniu w części 2 podlegają odrzuceniu. W postępowaniu w części 2 wpłynęła jedna oferta, która podlega odrzuceniu.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.