eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Żegocina › Rozbudowa Szkoły Podstawowej w miejscowości Łąkta GórnaOgłoszenie z dnia 2022-06-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Rozbudowa Szkoły Podstawowej w miejscowości Łąkta Górna

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA ŻEGOCINA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 851660750

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 316

1.5.2.) Miejscowość: Żegocina

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-731

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@zegocina.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zegocina.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w miejscowości Łąkta Górna

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2d1a517d-f795-11ec-8000-d680d39e541a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00230328

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00018099/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Łąkta Górna.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zegocina.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W niniejszym postępowaniu komunikacja zamawiającego z wykonawcami odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej – za pomocą platformy znajdującej się na stronie: https://zegocina.ezamawiajacy.pl
oraz poczty elektronicznej mail: przetargi@zegocina.pl Szczegółowa informacja o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami zawarta jest w Rozdziale 11 SWZ.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający wskazuje informacje, o których mowa w Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych, dotyczące systemu dostępnego pod adresem https://zegocina.ezamawiajacy.pl:
• komputer PC/MAC z aktualnym systemem operacyjnym wspieranym przez producenta
• Wybrana przeglądarka wspierana przez producenta: MS Internet Explorer, Firefox, Google Chrome lub MS Edge
• Podłączenie do Internetu: min. 512 Kb/s na komputer (zalecane szerokopasmowe łącze internetowe); Zamawiający określa
niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:
• Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
• Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów
operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
• Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet
Explorer minimalnie wersja 10.0;
• Włączona obsługa JavaScript;
• Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
2.5. Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip,tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna została zawarta w rozdziale 42 SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula informacyjna została zawarta w rozdziale 42 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RI.271.14.2022.PN

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w miejscowości Łąkta Górna w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.
2. Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku użyteczności publicznej – szkoły w miejscowości Łąkta Górna na działce nr 1376/8 wraz z infrastrukturą towarzyszącą (zakres główny) oraz dostawa wyposażenia szkoły (zakres uzupełniający).
3. Szczegółowy zakres zamówienia został określony w następujących dokumentach:
7.1 Dokumentacji projektowej zatwierdzonej decyzją pozwolenia na budowę nr 451/2021 z dnia 17.06.2021r., znak AB.6740.1.144.2021 z dnia 17.06.2021r., stanowiącej załącznik nr 14 do SWZ. 7.2 Szczegółowy opis przedmiotu uzupełniającego zamówienia - Załącznik nr 12 do SWZ.
7.3 Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, stanowiących załącznik nr 15 do SWZ.
7.4 Projekt umowy- Załącznik nr 4 do SWZ.
7.5 Pozostałą dokumentacja przetargowa.
4. Zakres całego zamierzenia budowlanego obejmie m.in.:
4.1 budowę budynku szkoły wraz z wewnętrznymi instalacjami: wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, gazową, elektryczną w tym oświetleniową, teletechniczną w szczególności instalacje LAN, telewizyjna, radiofonia, system i sygnalizacja alarmowa, telefonia wraz z radiowęzłem szkolnym wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynku (zakres obejmuje również niezbędny osprzęt wszystkich instalacji;
4.2 budowę wewnętrznych instalacji poza budynkiem: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, elektrycznej w tym oświetlenia zewnętrznego;
4.3 montaż stolarki okiennej i drzwiowej;
4.4 dostawę i montaż windy;
4.5 wykonanie robót wykończeniowych;
4.6 wykonanie elewacji budynku;
4.7 budowę tymczasowej drogi technicznej na czas budowy z płyt betonowych drogowych wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, decyzji itp.,
4.8 budowę nawierzchni utwardzonej - dojścia i dojazdy schody zewnętrzne;
4.9 organizację terenu biologicznie czynnego;
4.10 montaż instalacji fotowoltaicznej;
4.11 rozbiórkę części instalacji na terenie inwestycji;
4.12 rozbiórkę części istniejącego ogrodzenia na terenie inwestycji wraz z jego późniejszym odtworzeniem;
4.13 dostawa wyposażenia obiektu szkolnego zgodnie zestawieniem zamieszczonym w projekcie i załącznikiem nr 12 do SWZ;
4.14 przygotowanie niezbędnych dokumentów i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie zrealizowanego przez Wykonawcę obiektu budowlanego.
4.15 Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową obejmuje także:
• inne koszty związane z realizacją w/w zadań na przykład: wszelkie przerzuty sprzętowe,
• wykonanie oznakowania miejsca robót zgodnie z obowiązującymi przepisami,
• organizację, zabezpieczenie i zagospodarowanie terenu budowy,
• organizację tymczasowej drogi dojazdowej do placu budowy, wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, decyzji itp.,
• zabezpieczenie dostępu do posesji w trakcie prowadzonych robót po zakończeniu prac danego dnia,
• po zakończeniu robót doprowadzenie placu budowy do należytego stanu i porządku wraz z likwidacją drogi tymczasowej dojazdowej,
5. PODSTAWOWE PARAMETRY PROJEKTOWANEJ INWESTCJI: wg PN-ISO 9836:1997
STAN PROJEKTOWANY:
powierzchnia zabudowy 803,42 m2
powierzchnia użytkowa 1404,33 m2
powierzchnia całkowita 1778,57 m2
kubatura 6 675,00 m3
wysokość budynku 10,16 m
długość budynku 49,46 m
szerokość budynku 30,37 m
ilość kondygnacji 3
ilość kondygnacji nadziemnych 2
6. Rozbudowa budynku szkoły dotyczy wybudowanie nowego budynku publicznej Szkoły Podstawowej w Łąkcie Górnej – pomiędzy budynkiem dydaktycznego nr 4, a budynkiem sali gimnastycznej z blokiem żywieniowym. Oba przedmiotowe budynki zaliczono do kategorii IX, jako obiekty oświaty i wychowania, zgodnie z ustawą Prawo budowlane. Przedmiot zamówienia dotyczy rozbudowy, zlokalizowanego od północno - wschodniej strony istniejącego budynku dydaktycznego nr 4, prowadzi do utworzenia dodatkowych dwóch kondygnacji (podpiwniczenia oraz poddasza użytkowego) obecnie parterowego budynku oraz znacznego zwiększenia jego funkcji użytkowej. Projektowany obiekt docelowo stanowić ma główny budynek Szkoły Podstawowej w Łąkcie Górnej i łączyć się komunikacyjnie z budynkiem sali gimnastycznej z blokiem żywieniowym. W wyniku projektowanej inwestycji powstaje budynek 3 kondygnacyjny (w tym 2 kondygnacje nadziemne), parterowy z poddaszem użytkowym, częściowo podpiwniczony (dotyczy części rozbudowywanej).
Przedmiotowy obiekt w części istniejącej posiada dach dwuspadowy o kącie nachylenia połaci dachowych wynoszącym 22,50 – bez zmian w stosunku do stanu istniejącego. Część rozbudowywana posiada dach wielospadowy o nachyleniu głównych połaci dachowych 300, wynikającym z dostosowania do istniejącej zabudowy, projektowanej funkcji i wymagań technologicznych. Wysokość obiektu (zgodnie z mpzp) wynosi docelowo 10,16 m, od średniej wartości terenu przyległego do zabudowy – do najwyższego punktu konstrukcji dachu wraz z jego przykryciem.
Na kondygnacji użytkowego podpiwniczenia zaprojektowano siłownię wraz z zapleczem szatniowo – sanitarnym i magazynowym dla osób z niej korzystających. Dodatkowo w tej części budynku zaprojektowano węzeł sanitarny przeznaczony dla uczniów, dodatkowe wc dla osób niepełnosprawnych i (w części od strony wschodniej, znajdującej się ponad poziomem istniejącego terenu) 3 sale lekcyjne przeznaczone dla 30 uczniów. Lokalizacja sal lekcyjnych na tej kondygnacji (oraz na kondygnacji poddasza) uwarunkowana jest umiejscowieniem projektowego budynku, koniecznością spełnienia wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (zasadniczą kwestią jest zapewnienie odpowiedniego nasłonecznienia dla pomieszczeń sal lekcyjnych) oraz kształtem działki nr 1376/8. Obrys przedmiotowych sal lekcyjnych znajduje się całkowicie powyżej terenu zlokalizowanego przy budynku. 7. Na parterze projektuje się łącznik z istniejącą stołówką, stanowiący docelowo główne wejście do powstałego kompleksu złożonego z 2 budynków. Przy przedmiotowej przewiązce zlokalizowano część wejściową dla uczniów wraz z szatnią, zespół sanitariatów (wraz z wc przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych) oraz pokój nauczycielski wraz z odrębnym wc. Od strony północnej zaprojektowano pokój dyrektora wraz z sekretariatem. Na parterze zlokalizowano 4 sale lekcyjne, przeznaczone dla 30 uczniów. Lokalizacja sal od strony wschodniej oraz południowej zapewnia odpowiednie nasłonecznienie tych pomieszczeń, natomiast układ wyposażenia pozwala na doświetlenie ich z najkorzystniejszej – lewej strony. Projektowaną część połączono dodatkowym łącznikiem z częścią szatniowo – magazynową budynku sali gimnastycznej (dostęp poprzez klatkę schodową wyposażoną w platformę dla osób niepełnosprawnych). Ponadto istnieje możliwość dodatkowego, opcjonalnego przejścia poprzez istniejącą salę lekcyjną, znajdującą się w budynku nr 4. Od strony południowej, pomiędzy pomieszczeniami projektowanej sali lekcyjnej (B1.12) a projektowaną przewiązką wydzielony zostaje otwarty dziedziniec wewnętrzny, przeznaczony dla uczniów. Na kondygnacji poddasza zlokalizowano bibliotekę szkolną, salę komputerową oraz salę lekcyjną dla 30 uczniów. Dodatkowo w centralnej części projektowanego budynku znajduje się zespół sanitarny oraz pomieszczenie techniczne i kotłownię.
8. Projektowana przebudowa budynku sali gimnastycznej z blokiem żywieniowym dotyczy usunięcia zadaszeń do strony wschodniej – przy połączeniach istniejącego budynku z rozbudowaną częścią budynku dydaktycznego nr 4. jest to obiekt parterowy, częściowo podpiwniczony, posiadający jedną kondygnację nadziemną. Budynek kryty jest dachem wielospadowym o kącie nachylenia głównych połaci dachowych wynoszącym 24-340. Kształt dachu nie zmienia się w wyniku projektowanej inwestycji. Wysokość przedmiotowego budynku wynosi 8,18 m. Wysokość przedmiotowego budynku nie ulega zmianie w ramach planowanej inwestycji. 9. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia wykona i dostarczy na dzień odbioru robót budowlanych:
9.1 Dokumentację powykonawczą w 2 egzemplarzach,
9.2 Potwierdzenie złożenia zawiadomienia o wykonaniu prac geodezyjnych wraz z operatem oraz informacją o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania terenu, sporządzoną przez osobę wykonującą samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji kartografii oraz posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe;
9.3 w terminie 30 dni od złożenia zawiadomienia, o którym mowa w pkt 9.2 Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumentację geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w 3 egzemplarzach; 9.4 świadectwo charakterystyki energetycznej dla przedmiotowego obiektu – w 3 egzemplarzach wraz z wersją elektroniczną na płycie CD/DVD.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

09331000-8 - Baterie słoneczne

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45317300-5 - Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

32400000-7 - Sieci

45312310-3 - Ochrona odgromowa

45315600-4 - Instalacje niskiego napięcia

39717200-3 - Urządzenia klimatyzacyjne

39150000-8 - Różne meble i wyposażenie

30190000-7 - Różny sprzęt i artykuły biurowe

42962000-7 - Urządzenia drukujące i graficzne

48820000-2 - Serwery

48900000-7 - Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe

72700000-7 - Usługi w zakresie sieci komputerowej

30213100-6 - Komputery przenośne

30213300-8 - Komputer biurkowy

30236000-2 - Różny sprzęt komputerowy

32322000-6 - Urządzenia multimedialne

32420000-3 - Urządzenia sieciowe

32421000-0 - Okablowanie sieciowe

38651600-9 - Kamery cyfrowe

39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu
oceny ofert zawarty jest w Rozdziale 21 SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

(Szczegółowe informacje o warunkach udziału w postępowaniu, zawarto w Rozdziale 24 ust. 2 SWZ.)
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1.1. Nie podlegają wykluczeniu
1.2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i niniejszym SWZ.
2. Zamawiający wymaga wykazania przez wykonawcę ubiegającego się o udzielenia zamówienia, spełnienia warunki udziału w postępowaniu dotyczących [art. 112 ust 2 ustawy pzp]:
2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym [art. 113 ustawy pzp]: Opis spełnienia warunków:
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym zakresie. Zamawiający nie dokona oceny spełnienia warunków w postępowaniu.
2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej o ile wynika z odrębnych przepisów [art. 114 ustawy pzp]:
Opis spełnienia warunków:
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym zakresie. Zamawiający nie dokona oceny spełnienia warunków w postępowaniu.
2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej [art. 115 ustawy pzp]:
Opis spełnienia warunków:
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym zakresie. Zamawiający nie dokona oceny spełnienia warunków w postępowaniu.
2.4. Zdolności technicznej lub zawodowej [art. 116 ustawy pzp]:
Opis spełnienia warunków:
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca:
2.4.1. dysponuje następującym osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego:
a) konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia (1 osoba);
b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia (1 osoba);
c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia (1osoba);
Uwaga:
Zamawiający określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12aoraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1646);
2.4.2. wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, jedną robotę budowlaną polegającą na budowie budynku o kubaturze co najmniej 1 700 m3.
Uwaga: Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz wykonanych robót dotyczy robót, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
Przez jedno zadanie Zamawiający rozumie wykonanie robót w ramach jednej umowy. Warunek ten nie podlega sumowaniu, co oznacza, że jeden wykonawca musi wykonać co najmniej 1 zadanie o których mowa w opisie warunku. W przypadku wykonawców składających wspólną ofertę lub w przypadku, gdy wykonawca składający ofertę do spełnienia niniejszego warunku korzysta z potencjału podmiotu trzeciego, koniecznym jest wykazanie posiadania wymaganego doświadczenia przez odpowiednio:
a) co najmniej jednego wykonawcę wchodzącego w skład zespołu wykonawców, którzy składają wspólną ofertę,
b) podmiot trzeci na którego zasoby w celu spełnienia warunku powołuje się wykonawca składający ofertę.
Jeśli Wykonawca biorący indywidualnie lub wspólnie udział w postępowaniu polegał na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem przy innym zamówieniu, a skład grupy wykonawców jest inny niż w niniejszym postępowaniu, zobowiązany jest wykazać swój faktyczny udział w realizacji zamówienia,

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Szczegółowe informacje zawarto w Rozdziale 25 SWZ.
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego [na podstawie art. 108 i 109 ustawy pzp], zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia tj. [art. 274 ust. 1 ustawy pzp]:
2.1. oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik Nr 6 do SWZ.
2.2. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji
W przypadku oferty składanej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ten składa każdy z wykonawców oddzielnie (jeśli dotyczy).
1. Jeżeli wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy pzp, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia wyżej wymienionych podmiotowych środków dowodowych dotyczących tych podmiotów, potwierdzających że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.
2. Jeżeli wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, który nie jest podmiotem udostępniającym zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy pzp, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia wyżej wymienionych podmiotowych środków dowodowych dotyczących tych podwykonawców, potwierdzających że nie zachodzą wobec tych podwykonawców podstawy wykluczenia z postępowania.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Szczegółowe informacje zawarto w Rozdziale 24 i 25 SWZ.
1. Zamawiający żąda złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz na potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
1.1. Zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia tj. [art. 274 ust. 1 ustawy pzp]:
− wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają ten warunek. Wykaz należy przygotować wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ. W przedmiotowym wykazie robót wykonawca winien wskazać informacje w zakresie określonym w warunkach z Rozdziału 24 pkt. 2.4.1 SWZ. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ten/ dokumenty te składa przynajmniej jeden z wykonawców.
− wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz należy przygotować wg wzoru stanowiącego załącznik nr 11 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie przewiduje przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Do przygotowania oferty zaleca się skorzystanie z Formularza oferty stanowiącego załącznik Nr 1 do SWZ.
2. Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, tj. o niepodleganiu wykluczeniu
(według wzoru stanowiącego załącznik Nr 3 do SWZ), i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (według wzoru
stanowiącego załącznik Nr 2 do SWZ , w zakresie wskazanym przez Zamawiającego.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w ust. 2, składa
każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w
postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4. W przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach lub sytuacji
podmiotów udostępniających zasoby, wykonawca przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 2, także
oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz
odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
5. W przypadku gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Szczegółowe informacje, zawarto w Rozdziale 15 ust. 5 SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym
w art. 454-455 ustawy pzp oraz w zakresie wskazanym we wzorze umowy.
Szczegółowe zapisy odnośnie przewidywanych zmian umowy, zawarto w załączniku nr 4 do SWZ.
Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-18 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć w systemie pod adresem https://zegocina.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-18 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-08-16

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

W przypadku podjęcia decyzji o negocjacjach Zamawiający skorzysta z uprawnienia, o jaki stanowi art. 288 ust. 1 ustawy Pzp i zastrzega sobie prawo do zaproszenia do negocjacji maksymalnie trzech Wykonawców, których oferty przedstawiają najkorzystniejszy stosunek jakości do ceny, obliczony na podstawie kryteriów oceny ofert, określonych w rozdziale 21 SWZ.

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX Ustawy pzp.
2. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany przed podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny ofertowej i formie określonej w Rozdziale 38 SWZ.
3. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy
regulującej współpracę tych Wykonawców.
4. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
5. Zamawiający wykluczy z prowadzonego postępowania również Wykonawcę w stosunku do którego zachodzą przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.