eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Żegocina › Rozbudowa Szkoły Podstawowej w miejscowości Łąkta GórnaOgłoszenie z dnia 2022-10-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Rozbudowa Szkoły Podstawowej w miejscowości Łąkta Górna

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA ŻEGOCINA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 851660750

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 316

1.5.2.) Miejscowość: Żegocina

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-731

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@zegocina.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zegocina.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://zegocina.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w miejscowości Łąkta Górna

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2d1a517d-f795-11ec-8000-d680d39e541a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00377379

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00018099/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Łąkta Górna.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00230328/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RI.271.14.2022.PN

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w miejscowości Łąkta Górna w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.
2. Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku użyteczności publicznej – szkoły w miejscowości Łąkta Górna na działce nr 1376/8 wraz z infrastrukturą towarzyszącą (zakres główny) oraz dostawa wyposażenia szkoły (zakres uzupełniający).
3. Szczegółowy zakres zamówienia został określony w następujących dokumentach:
7.1 Dokumentacji projektowej zatwierdzonej decyzją pozwolenia na budowę nr 451/2021 z dnia 17.06.2021r., znak AB.6740.1.144.2021 z dnia 17.06.2021r., stanowiącej załącznik nr 14 do SWZ. 7.2 Szczegółowy opis przedmiotu uzupełniającego zamówienia - Załącznik nr 12 do SWZ.
7.3 Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, stanowiących załącznik nr 15 do SWZ.
7.4 Projekt umowy- Załącznik nr 4 do SWZ.
7.5 Pozostałą dokumentacja przetargowa.
4. Zakres całego zamierzenia budowlanego obejmie m.in.:
4.1 budowę budynku szkoły wraz z wewnętrznymi instalacjami: wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, gazową, elektryczną w tym oświetleniową, teletechniczną w szczególności instalacje LAN, telewizyjna, radiofonia, system i sygnalizacja alarmowa, telefonia wraz z radiowęzłem szkolnym wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynku (zakres obejmuje również niezbędny osprzęt wszystkich instalacji;
4.2 budowę wewnętrznych instalacji poza budynkiem: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, elektrycznej w tym oświetlenia zewnętrznego;
4.3 montaż stolarki okiennej i drzwiowej;
4.4 dostawę i montaż windy;
4.5 wykonanie robót wykończeniowych;
4.6 wykonanie elewacji budynku;
4.7 budowę tymczasowej drogi technicznej na czas budowy z płyt betonowych drogowych wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, decyzji itp.,
4.8 budowę nawierzchni utwardzonej - dojścia i dojazdy schody zewnętrzne;
4.9 organizację terenu biologicznie czynnego;
4.10 montaż instalacji fotowoltaicznej;
4.11 rozbiórkę części instalacji na terenie inwestycji;
4.12 rozbiórkę części istniejącego ogrodzenia na terenie inwestycji wraz z jego późniejszym odtworzeniem;
4.13 dostawa wyposażenia obiektu szkolnego zgodnie zestawieniem zamieszczonym w projekcie i załącznikiem nr 12 do SWZ;
4.14 przygotowanie niezbędnych dokumentów i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie zrealizowanego przez Wykonawcę obiektu budowlanego.
4.15 Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową obejmuje także:
• inne koszty związane z realizacją w/w zadań na przykład: wszelkie przerzuty sprzętowe,
• wykonanie oznakowania miejsca robót zgodnie z obowiązującymi przepisami,
• organizację, zabezpieczenie i zagospodarowanie terenu budowy,
• organizację tymczasowej drogi dojazdowej do placu budowy, wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, decyzji itp.,
• zabezpieczenie dostępu do posesji w trakcie prowadzonych robót po zakończeniu prac danego dnia,
• po zakończeniu robót doprowadzenie placu budowy do należytego stanu i porządku wraz z likwidacją drogi tymczasowej dojazdowej,
5. PODSTAWOWE PARAMETRY PROJEKTOWANEJ INWESTCJI: wg PN-ISO 9836:1997
STAN PROJEKTOWANY:
powierzchnia zabudowy 803,42 m2
powierzchnia użytkowa 1404,33 m2
powierzchnia całkowita 1778,57 m2
kubatura 6 675,00 m3
wysokość budynku 10,16 m
długość budynku 49,46 m
szerokość budynku 30,37 m
ilość kondygnacji 3
ilość kondygnacji nadziemnych 2
6. Rozbudowa budynku szkoły dotyczy wybudowanie nowego budynku publicznej Szkoły Podstawowej w Łąkcie Górnej – pomiędzy budynkiem dydaktycznego nr 4, a budynkiem sali gimnastycznej z blokiem żywieniowym. Oba przedmiotowe budynki zaliczono do kategorii IX, jako obiekty oświaty i wychowania, zgodnie z ustawą Prawo budowlane. Przedmiot zamówienia dotyczy rozbudowy, zlokalizowanego od północno - wschodniej strony istniejącego budynku dydaktycznego nr 4, prowadzi do utworzenia dodatkowych dwóch kondygnacji (podpiwniczenia oraz poddasza użytkowego) obecnie parterowego budynku oraz znacznego zwiększenia jego funkcji użytkowej. Projektowany obiekt docelowo stanowić ma główny budynek Szkoły Podstawowej w Łąkcie Górnej i łączyć się komunikacyjnie z budynkiem sali gimnastycznej z blokiem żywieniowym. W wyniku projektowanej inwestycji powstaje budynek 3 kondygnacyjny (w tym 2 kondygnacje nadziemne), parterowy z poddaszem użytkowym, częściowo podpiwniczony (dotyczy części rozbudowywanej).
Przedmiotowy obiekt w części istniejącej posiada dach dwuspadowy o kącie nachylenia połaci dachowych wynoszącym 22,50 – bez zmian w stosunku do stanu istniejącego. Część rozbudowywana posiada dach wielospadowy o nachyleniu głównych połaci dachowych 300, wynikającym z dostosowania do istniejącej zabudowy, projektowanej funkcji i wymagań technologicznych. Wysokość obiektu (zgodnie z mpzp) wynosi docelowo 10,16 m, od średniej wartości terenu przyległego do zabudowy – do najwyższego punktu konstrukcji dachu wraz z jego przykryciem.
Na kondygnacji użytkowego podpiwniczenia zaprojektowano siłownię wraz z zapleczem szatniowo – sanitarnym i magazynowym dla osób z niej korzystających. Dodatkowo w tej części budynku zaprojektowano węzeł sanitarny przeznaczony dla uczniów, dodatkowe wc dla osób niepełnosprawnych i (w części od strony wschodniej, znajdującej się ponad poziomem istniejącego terenu) 3 sale lekcyjne przeznaczone dla 30 uczniów. Lokalizacja sal lekcyjnych na tej kondygnacji (oraz na kondygnacji poddasza) uwarunkowana jest umiejscowieniem projektowego budynku, koniecznością spełnienia wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (zasadniczą kwestią jest zapewnienie odpowiedniego nasłonecznienia dla pomieszczeń sal lekcyjnych) oraz kształtem działki nr 1376/8. Obrys przedmiotowych sal lekcyjnych znajduje się całkowicie powyżej terenu zlokalizowanego przy budynku. 7. Na parterze projektuje się łącznik z istniejącą stołówką, stanowiący docelowo główne wejście do powstałego kompleksu złożonego z 2 budynków. Przy przedmiotowej przewiązce zlokalizowano część wejściową dla uczniów wraz z szatnią, zespół sanitariatów (wraz z wc przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych) oraz pokój nauczycielski wraz z odrębnym wc. Od strony północnej zaprojektowano pokój dyrektora wraz z sekretariatem. Na parterze zlokalizowano 4 sale lekcyjne, przeznaczone dla 30 uczniów. Lokalizacja sal od strony wschodniej oraz południowej zapewnia odpowiednie nasłonecznienie tych pomieszczeń, natomiast układ wyposażenia pozwala na doświetlenie ich z najkorzystniejszej – lewej strony. Projektowaną część połączono dodatkowym łącznikiem z częścią szatniowo – magazynową budynku sali gimnastycznej (dostęp poprzez klatkę schodową wyposażoną w platformę dla osób niepełnosprawnych). Ponadto istnieje możliwość dodatkowego, opcjonalnego przejścia poprzez istniejącą salę lekcyjną, znajdującą się w budynku nr 4. Od strony południowej, pomiędzy pomieszczeniami projektowanej sali lekcyjnej (B1.12) a projektowaną przewiązką wydzielony zostaje otwarty dziedziniec wewnętrzny, przeznaczony dla uczniów. Na kondygnacji poddasza zlokalizowano bibliotekę szkolną, salę komputerową oraz salę lekcyjną dla 30 uczniów. Dodatkowo w centralnej części projektowanego budynku znajduje się zespół sanitarny oraz pomieszczenie techniczne i kotłownię.
8. Projektowana przebudowa budynku sali gimnastycznej z blokiem żywieniowym dotyczy usunięcia zadaszeń do strony wschodniej – przy połączeniach istniejącego budynku z rozbudowaną częścią budynku dydaktycznego nr 4. jest to obiekt parterowy, częściowo podpiwniczony, posiadający jedną kondygnację nadziemną. Budynek kryty jest dachem wielospadowym o kącie nachylenia głównych połaci dachowych wynoszącym 24-340. Kształt dachu nie zmienia się w wyniku projektowanej inwestycji. Wysokość przedmiotowego budynku wynosi 8,18 m. Wysokość przedmiotowego budynku nie ulega zmianie w ramach planowanej inwestycji. 9. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia wykona i dostarczy na dzień odbioru robót budowlanych:
9.1 Dokumentację powykonawczą w 2 egzemplarzach,
9.2 Potwierdzenie złożenia zawiadomienia o wykonaniu prac geodezyjnych wraz z operatem oraz informacją o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania terenu, sporządzoną przez osobę wykonującą samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji kartografii oraz posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe;
9.3 w terminie 30 dni od złożenia zawiadomienia, o którym mowa w pkt 9.2 Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumentację geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w 3 egzemplarzach; 9.4 świadectwo charakterystyki energetycznej dla przedmiotowego obiektu – w 3 egzemplarzach wraz z wersją elektroniczną na płycie CD/DVD.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

09331000-8 - Baterie słoneczne

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45317300-5 - Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

32400000-7 - Sieci

45312310-3 - Ochrona odgromowa

45315600-4 - Instalacje niskiego napięcia

39717200-3 - Urządzenia klimatyzacyjne

39150000-8 - Różne meble i wyposażenie

30190000-7 - Różny sprzęt i artykuły biurowe

42962000-7 - Urządzenia drukujące i graficzne

48820000-2 - Serwery

48900000-7 - Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe

72700000-7 - Usługi w zakresie sieci komputerowej

30213100-6 - Komputery przenośne

30213300-8 - Komputer biurkowy

30236000-2 - Różny sprzęt komputerowy

32322000-6 - Urządzenia multimedialne

32420000-3 - Urządzenia sieciowe

32421000-0 - Okablowanie sieciowe

38651600-9 - Kamery cyfrowe

39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 7629602,67 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 11660000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 7629602,67 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe „GP-TERM” M. Gajek & B.Gajek

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8681800147

7.3.3) Ulica: ul. Szewska 1/5

7.3.4) Miejscowość: Bochnia

7.3.5) Kod pocztowy: 32-700

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-26

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 7629602,67 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.