eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jarocin › Roboty budowlana polegające na przebudowa instalacji świetlnej Ratusza w JarocinieOgłoszenie z dnia 2022-06-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Roboty budowlana polegające na przebudowa instalacji świetlnej Ratusza w Jarocinie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: "ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W JAROCINIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 251580945

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kasztanowa 18

1.5.2.) Miejscowość: Jarocin

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-200

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.7.) Numer telefonu: 62 747 36 80

1.5.8.) Numer faksu: 62 747 90 33

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zuk-jarocin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zuk-jarocin.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://jarocin.ezamawiajacy.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Oświetlenie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Roboty budowlana polegające na przebudowa instalacji świetlnej Ratusza w Jarocinie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f1b9f965-d5b0-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00229785

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00161984/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZUK/ZP/2/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 562858,39 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę iluminacji Ratusza. Prace budowlane polegają na przebudowie instalacji oświetleniowej wraz z zabudową nowych opraw wchodzących w skład całej instalacji iluminacji i oświetlenia Ratusza jak również opraw do podświetlania innych obiektów znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie.
W skład iluminacja Ratusza wchodzą następujące oprawy :
1) Oprawa doziemna liniowa (oznaczenie w dokumentacji i kosztorysie Ar1-Ar24)
-montowana: w posadzce,
-liczba sztuk sprzętu: 24,
-Iluminowane miejsce, nacelowanie: ściany ratusza,

2) Reflektor (oznaczenie w dokumentacji i kosztorysie Br1-Br24 )
- montowana: na lukarnie (dach) oraz na płotkach przeciwśniegowych,
- liczba sztuk sprzętu: 24,
- iluminowane miejsce, nacelowanie: dach ratusza,

3) Oprawa doziemna (oznaczenie w dokumentacji i kosztorysie Cr1-Cr6 )
-montowana: w posadzce,
-liczba sztuk sprzętu: 6,
- iluminowane miejsce, nacelowanie: trzy łuki

4) Reflektor (oznaczenie w dokumentacji i kosztorysie Er1 )
- montowana: na rampie na dachu ratusza
- liczba sztuk sprzętu: 1,
-iluminowane miejsce, nacelowanie: Oświetlenie wieży kamienicy przy ul. Mickiewicza 1,

5) Reflektor (oznaczenie w dokumentacji i kosztorysie Er2 )
- montowana: na rampie na dachu ratusza
- liczba sztuk sprzętu: 1,
- korpus oprawy wykonany z aluminium pomalowany proszkowo na kolor RAL 7043,
- iluminowane miejsce, nacelowanie: doświetlenie detalu-rzeźby orła na kamienicy przy Rynek 2,

6) Lampa natynkowa lub plafon (oznaczenie w dokumentacji i kosztorysie Fr1-Fr20)
- montowana: w podcieniach
- liczba sztuk sprzętu: 20,
- iluminowane miejsce, nacelowanie: oprawa świeci pionowo w dół,

7) - Podświetlenie zegara od środka (oznaczenie w dokumentacji i kosztorysie Gr1)
UWAGA: Należy pozostawić istniejące, obecnie funkcjonujące rozwiązanie, należy je jednak uwzględnić w sterowaniu (włącz/wyłącz).

8) Oprawa doziemna (oznaczenie w dokumentacji i kosztorysie Hr1-Hr20)
- montowana: w posadzce (wewnątrz krużganków);
- liczba sztuk sprzętu: 20,
- iluminowane miejsce, nacelowanie: wnętrze krużganków,

9) Reflektor (oznaczenie w dokumentacji i kosztorysie Jr1)
- montowana: na dachu,
- liczba sztuk sprzętu: 1,
- iluminowane miejsce, nacelowanie: flaga na dachu,

10) Reflektor (oznaczenie w dokumentacji i kosztorysie Kr1-Kr8)
- montowana: na dachu pod lukarną skierowane na lukarnę (w miejscu obecnie istniejących),
- liczba sztuk sprzętu: 8,
- iluminowane miejsce, nacelowanie: lukarna,

11) Oprawa doziemna (oznaczenie w dokumentacji i kosztorysie Lr1-Lr4 )
- montowana: w posadzce,
- liczba sztuk sprzętu: 4,
- iluminowane miejsce, nacelowanie: kartusze,

12) Projektor (oznaczenie w dokumentacji i kosztorysie Bz1 )
- montowana Na dachu Ratusza,
- iluminowane miejsce, nacelowanie: Dach budynku PKO od strony Ratusza,

13) Projektor (oznaczenie w dokumentacji i kosztorysie Bz2 )
- montowana Na dachu Ratusza,
- iluminowane miejsce, nacelowanie: Lukarna PKO od strony Ratusza,

14) Projektor (oznaczenie w dokumentacji i kosztorysie Bz3 )
- montowana Na dachu Ratusza,
- iluminowane miejsce, nacelowanie: Dach budynku PKO od strony Ratusza,

15) Projektor (oznaczenie w dokumentacji i kosztorysie Cm4 )
- montowana: na rampie na dachu ratusza,,
- iluminowane miejsce, nacelowanie: na dach kaplicy koś. Św. Marcina,

16) Projektor (oznaczenie w dokumentacji i kosztorysie Cm6 )
- montowana: na rampie na dachu ratusza,
- iluminowane miejsce, nacelowanie: na dach kościoła Św. Marcina,

17) Projektor (oznaczenie w dokumentacji i kosztorysie Cm7 )
-montowana: na rampie na dachu ratusza,
- iluminowane miejsce, nacelowanie: na dach kościoła Św. Marcina,

18) Projektor (oznaczenie w dokumentacji i kosztorysie Hm1 )
- montowana: na rampie na dachu ratusza,
- iluminowane miejsce, nacelowanie: doświetlenie wieży koś. Św. Marcina,

19) Projektor (oznaczenie w dokumentacji i kosztorysie Hm2 )
- montowana: na rampie na dachu ratusza,
- iluminowane miejsce, nacelowanie: doświetlenie wieży koś. Św. Marcina,


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w tym wykaz i szczegółowy opis wszystkich opraw, projektorów lamp oraz sterowników, zastosowanych rozwiązań wszystkich dokładnych lokalizacji miejsc zasilania dla poszczególnych materiałów do zabudowy na w/w inwestycji znajduje się w projekcie technicznym: „Przebudowa iluminacji świetlnej Ratusza”.

Wszelkie materiały, wyroby i urządzenia przeznaczone do realizacji zamówienia muszą być fabrycznie nowe, w możliwie najwyższej klasie jakości, wolne od wad fabrycznych, posiadające aktualne wymagane atesty, certyfikaty i deklaracje zgodności. Muszą być objęte gwarancją fabryczną producenta. Przed przystąpieniem do odbioru dostaw z montażem Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wraz z dokumentacją powykonawczą protokoły z prawidłowej realizacji zamówienia, certyfikaty lub atesty na zastosowane materiały oraz karty gwarancyjne urządzeń. Dokumenty w języku obcym należy przedłożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na dostarczone instalację iluminacji i oświetlenia objęte przedmiotem zamówienia.

Ponadto Zamawiający wymaga, by Wykonawca w okresie gwarancji wykonywał nieodpłatnie niezbędne przeglądy techniczne i konserwacje wynikające z instrukcji zamontowanych elementów, urządzeń i wyposażenia, zgodnie z zaleceniami bądź wymaganiami ich producentów oraz usuwania usterek powstałych i zgłoszonych w okresie gwarancji (szczegółowo opisane w projekcie umowy), zapewniając ciągłość ich funkcji. Obsługa gwarancyjna będzie pełniona w miejscu użytkowania instalacji iluminacji . Koszty dojazdu obciążają Wykonawcę.

Zamawiający wskazuje, że obszar inwestycji wpisany jest do rejestru zabytków historycznego układu urbanistycznego miasta Jarocin przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu. Wszystkie materiały i produkty oraz rozwiązania iluminacji opisane w dokumentacjach zostały zatwierdzone przez w/w WUOZ w Poznaniu dlatego dla wszystkich produktów i materiałów zamiennych należy dostarczyć zgodę na ich zastosowanie potwierdzoną przez konserwatora zabytków na dzień składania oferty.

Tempo oraz zakres prac dostosować do prac prowadzonych w obrębie inwestycji przez Gminę Jarocin.
2. W przypadku, gdy dokumentacja techniczna zawierać będzie nazwę producenta lub firmy, Zamawiający zastrzega możliwość zastosowania innych materiałów równoważnych, jednak o parametrach nie gorszych niż opisane w dokumentacji i przedmiarze.
2.1 Zgodnie z art. 101 ust. 4 PZP, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w SWZ za pomocą norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 PZP, jeżeli pozwolą one uzyskać cechy lub parametry nie gorsze niż przywołane.
2.2 Zgodnie z art. 101 ust. 5 PZP, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany udowodnić w ofercie, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.
2.3 Ilekroć SWZ wskazuje znak towarowy materiału, patent lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Wykonawca może zastosować wskazany lub równoważny inny materiał spełniający wymogi techniczne wskazane przez Zamawiającego. Ilekroć niniejsza specyfikacja opisuje przedmiot zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Przez rozwiązania równoważne należy rozumieć rozwiązania gwarantujące parametry nie gorsze, niż określono w SWZ. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy lub materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Akceptacja materiałów równoważnych ze strony Zamawiającego następować będzie w formie pisemnej na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów (kart katalogowych lub innych dokumentów) potwierdzających ich równoważność.
2.4 UWAGA: W odniesieniu do każdej powołanej w SWZ normy, w tym normy krajowej Zamawiający dopuszcza zastosowanie normy równoważnej. Tym samym każdy zapisany w SWZ zwrot odnoszący się do normy, normatywu, aprobaty, materiału, patentu lub znaku towarowego należy odczytywać z uwagą towarzyszącą „lub równoważny” z uwzględnieniem wskazanych w SWZ wytycznych i wymogów określających parametry równoważności.
3. Wspólny Słownik Zamówień CPV:
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych.
6. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W przedmiotowym postępowaniu cena najkorzystniejszej oferty znacznie przekracza możliwości finansowe Zamawiającego, który zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 676 500,00 zł brutto. Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na realizację zamówienia objętego przedmiotową procedurą do ceny oferty najkorzystniejszej. Mając powyższe na względzie uznać należy, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania na ww. podstawie prawnej.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1190271,91 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1190271,91 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.