eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ostróda › DOSTAWA WYPOSAŻENIA DLA POTRZEB CENTRUM KULTURY W OSTRÓDZIEOgłoszenie z dnia 2023-05-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
DOSTAWA WYPOSAŻENIA DLA POTRZEB CENTRUM KULTURY W OSTRÓDZIE

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: CENTRUM KULTURY W OSTRÓDZIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510404292

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Adama Mickiewicza 17A

1.5.2.) Miejscowość: Ostróda

1.5.3.) Kod pocztowy: 14-100

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ck@ck.ostroda.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.ck.ostroda.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://portal.smartpzp.pl/ck.ostroda/public/postepowanie?postepowanie=43898712

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

DOSTAWA WYPOSAŻENIA DLA POTRZEB CENTRUM KULTURY W OSTRÓDZIE

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5f0746a8-c7ba-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00229628

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Zamawiający planuje uzyskać na realizację przedmiotu zamówienia współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego w ramach projektu: „Dostosowanie Centrum Kultury w Ostródzie do nowoczesnej działalności kulturalnej”.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00144241

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: CK.ZP.3.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 598720,30 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1- wyposażenie elektroakustyczne.
Wykaz urządzeń objętych dostawą:
a) system nagłośnienia frontfill, w tym:
- zestaw głośnikowy szerokopasmowy 10"- 6 szt.;
- uchwyt montażowy typ 2- 4 szt.;
- wzmacniacz mocy- 1 szt.;
- skrzynia transportowa na wzmacniacze mocy- 2 szt.
- okablowanie mobilne- 1 kpl.;
- pokrowiec ochronny na zestaw głośnikowy szerokopasmowy- 6 szt.;
b) system nagłośnienia sceny typ 1, w tym:
- zestaw głośnikowy szerokopasmowy 12"- 4 szt.;
- wzmacniacz mocy- 1 szt.;
- skrzynia transportowa na wzmacniacze mocy- 1 kpl.;
- pokrowiec ochronny na zestaw głośnikowy szerokopasmowy 12"- 1 szt.;
c) system nagłośnienia sceny typ 2, w tym:
- zestaw głośnikowy szerokopasmowy 8"- 4 szt.;
- wzmacniacz mocy- 1 szt.;
- skrzynia transportowa na wzmacniacze mocy- 1 kpl.;
- pokrowiec ochronny na zestaw głośnikowy szerokopasmowy 12"- 1 szt.;
Szczegółowy opis poszczególnych urządzeń stanowi załącznik nr 4 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 32342400-6 - Sprzęt nagłaśniający

4.5.5.) Wartość części: 395468,27 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2- wciągarki.
Wyposażenie objęte dostawą- wciągarki:
a) 4 szt. udźwig 2000 kg, D8+, LV, wysokość podnoszenia 14 m, z łańcuchem i pokrowcem,
b) 4 szt. udźwig 1000 kg, V+4m/min., typ: D8Plus, norma: DIN56950, współczynnik bezpieczeństwa łańcucha 8:1, z jednym łańcuchem, z uchem, z uchwytem, wysokość podnoszenia 14 m.
Sterowanie: LVC, napięcie 400V, 50Hz, uzwojenie w gwiazdkę.

4.5.3.) Główny kod CPV: 42141410-6 - Wciągarki

4.5.5.) Wartość części: 203252,03 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 310 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważnił postępowanie jw. „(…) środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie (…) części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu (…)”. [2].
Zamawiającemu nie zostały przyznane środki publiczne z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, projekt: „Dostosowanie Centrum Kultury w Ostródzie do nowoczesnej działalności kulturalnej”, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu nr 2023/BZP 00144241/01 z dnia 31 marca 2023 r. (sekcja VI pkt 6.7) przewidział możliwość unieważnienia postępowania, w przypadku nieotrzymania dofinansowania.

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 310 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważnił postępowanie jw. „(…) środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie (…) części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu (…)”. [2].
Zamawiającemu nie zostały przyznane środki publiczne z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, projekt: „Dostosowanie Centrum Kultury w Ostródzie do nowoczesnej działalności kulturalnej”, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu nr 2023/BZP 00144241/01 z dnia 31 marca 2023 r. (sekcja VI pkt 6.7) przewidział możliwość unieważnienia postępowania, w przypadku nieotrzymania dofinansowania.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.