eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ostróda › DOSTAWA WYPOSAŻENIA DLA POTRZEB CENTRUM KULTURY W OSTRÓDZIEOgłoszenie z dnia 2023-03-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
DOSTAWA WYPOSAŻENIA DLA POTRZEB CENTRUM KULTURY W OSTRÓDZIE

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: CENTRUM KULTURY W OSTRÓDZIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510404292

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Adama Mickiewicza 17A

1.5.2.) Miejscowość: Ostróda

1.5.3.) Kod pocztowy: 14-100

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ck@ck.ostroda.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.ck.ostroda.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

DOSTAWA WYPOSAŻENIA DLA POTRZEB CENTRUM KULTURY W OSTRÓDZIE

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5f0746a8-c7ba-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00144241

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Zamawiający planuje uzyskać na realizację przedmiotu zamówienia współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego w ramach projektu: „Dostosowanie Centrum Kultury w Ostródzie do nowoczesnej działalności kulturalnej”.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/ck.ostroda/public/postepowanie?postepowanie=43898712

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/ck.ostroda/public/postepowanie?postepowanie=43898712

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz informacji musi być zgody z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452).
2. Szczegółowe informacje dotyczące wymagań technicznych i organizacyjnych odnośnie korespondencji elektronicznej znajdują się w SWZ (m.in. § 6, 9, 10 SWZ).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegółowe zasady dotyczące RODO- § 31 SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegółowe zasady dotyczące RODO- § 31 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: CK.ZP.3.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 598720,30 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1- wyposażenie elektroakustyczne.
Wykaz urządzeń objętych dostawą:
a) system nagłośnienia frontfill, w tym:
- zestaw głośnikowy szerokopasmowy 10"- 6 szt.;
- uchwyt montażowy typ 2- 4 szt.;
- wzmacniacz mocy- 1 szt.;
- skrzynia transportowa na wzmacniacze mocy- 2 szt.
- okablowanie mobilne- 1 kpl.;
- pokrowiec ochronny na zestaw głośnikowy szerokopasmowy- 6 szt.;
b) system nagłośnienia sceny typ 1, w tym:
- zestaw głośnikowy szerokopasmowy 12"- 4 szt.;
- wzmacniacz mocy- 1 szt.;
- skrzynia transportowa na wzmacniacze mocy- 1 kpl.;
- pokrowiec ochronny na zestaw głośnikowy szerokopasmowy 12"- 1 szt.;
c) system nagłośnienia sceny typ 2, w tym:
- zestaw głośnikowy szerokopasmowy 8"- 4 szt.;
- wzmacniacz mocy- 1 szt.;
- skrzynia transportowa na wzmacniacze mocy- 1 kpl.;
- pokrowiec ochronny na zestaw głośnikowy szerokopasmowy 12"- 1 szt.;
Szczegółowy opis poszczególnych urządzeń stanowi załącznik nr 4 do SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 395468,27 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 32342400-6 - Sprzęt nagłaśniający

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1) Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania, w zależności od potrzeb z prawa opcji (zamówienia opcjonalnego), o którym mowa w art. 441 uPzp;
2) Skorzystanie z prawa opcji:
a) będzie polegało na konfiguracji, uruchomieniu i strojeniu dostarczonego wyposażenia oraz przeprowadzeniu szkolenia dla 4 pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi dostarczonego wyposażenia;
b) zostanie poprzedzone jednostronnym oświadczeniem Zamawiającego- w formie pisemnej, określającym zakres zwiększenia. Maksymalne wynagrodzenie wykonawcy przysługujące za realizację prawa opcji zostanie określone w ofercie wykonawcy;
3) Zamawiający ma prawo skorzystać z prawa opcji nie później niż 30 dni przed upływem terminu wykonania umowy;
4) wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania prawa opcji przed upływem terminu wykonania zamówienia podstawowego;
5) realizacja przedmiotu zamówienia w zakresie prawa opcji odbywać się będzie zgodnie z wymogami określonymi dla zamówienia podstawowego;
6) zamówienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Nieskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie rodzi po stronie wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający jako najkorzystniejszą, w każdej części odrębnie, wybierze ofertę, która uzyska największą łączną punktację

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin wykonania zamówienia

4.3.6.) Waga: 5

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy

4.3.5.) Nazwa kryterium: społeczne

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2- wciągarki.
Wyposażenie objęte dostawą- wciągarki:
a) 4 szt. udźwig 2000 kg, D8+, LV, wysokość podnoszenia 14 m, z łańcuchem i pokrowcem,
b) 4 szt. udźwig 1000 kg, V+4m/min., typ: D8Plus, norma: DIN56950, współczynnik bezpieczeństwa łańcucha 8:1, z jednym łańcuchem, z uchem, z uchwytem, wysokość podnoszenia 14 m.
Sterowanie: LVC, napięcie 400V, 50Hz, uzwojenie w gwiazdkę.

4.2.5.) Wartość części: 203252,03 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 42141410-6 - Wciągarki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1) Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania, w zależności od potrzeb z prawa opcji (zamówienia opcjonalnego), o którym mowa w art. 441 uPzp;
2) Skorzystanie z prawa opcji:
a) będzie polegało na montażu dostarczonego wyposażenia;
b) zostanie poprzedzone jednostronnym oświadczeniem Zamawiającego- w formie pisemnej, określającym zakres zwiększenia. Maksymalne wynagrodzenie wykonawcy przysługujące za realizację prawa opcji zostanie określone w ofercie wykonawcy;
3) Zamawiający ma prawo skorzystać z prawa opcji nie później niż 30 dni przed upływem terminu wykonania umowy;
4) wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania prawa opcji przed upływem terminu wykonania zamówienia podstawowego;
5) realizacja przedmiotu zamówienia w zakresie prawa opcji odbywać się będzie zgodnie z wymogami określonymi dla zamówienia podstawowego;
6) zamówienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Nieskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie rodzi po stronie wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający jako najkorzystniejszą, w każdej części odrębnie, wybierze ofertę, która uzyska największą łączną punktację

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin wykonania zamówienia

4.3.6.) Waga: 5

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy

4.3.5.) Nazwa kryterium: społeczne

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie § 11 ust. 2 pkt 1 SWZ, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
- Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w § 17 ust. 2 pkt 1 SWZ- składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
- Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
- Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w tiret pierwsze, zastępuje się je w całości dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Przepis tiret drugie stosuje się.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykaz oświadczeń i dokumentów składanych wraz z ofertą:
1) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (załącznik nr 2 do SWZ), w zakresie wskazanym przez Zamawiającego (oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp).
a) Oświadczenie, o którym mowa w pkt 1, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia.
b) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt 1, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia.
2) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru- w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania;
a) wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt 2, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
3) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania:
a) jeżeli w imieniu: wykonawcy / wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 2;
b) w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez wykonawców.
4) w przypadku składania oferty w części 1: wypełniony i podpisany formularz kalkulacji ceny ofertowej (załącznik nr 5 do SWZ).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zgodnie z art. 58 ust. 5 uPzp przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających o udzielenie zamówienia. Pozostałe wymagania dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia określono w SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj, zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia zgodnie z wzorem umowy (załącznik nr 3.1, 3.2 do SWZ)

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-15 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/ck.ostroda/public/postepowanie?postepowanie=43898712

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-15 09:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-14

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa wyposażenia dla potrzeb Centrum Kultury w Ostródzie:
1) Część 1- wyposażenie elektroakustyczne;
2) Część 2- wciągarki.
2. Opis części zamówienia znajduje się w § 18 SWZ.
3. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patent czy pochodzenie- należy przyjąć, że Zamawiający podał opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach techniczno- eksploatacyjno- użytkowych nie gorszych niż te, które zostały podane w opisie przedmiotu zamówienia oraz będą zgodne pod względem:
1) gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne oraz liczba elementów składowych);
2) charakteru użytkowego (tożsamość funkcji);
3) charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów);
4) parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, itd.);
5) parametrów bezpieczeństwa użytkowania.
4. Rozwiązanie równoważne musi pozwalać na zrealizowanie zakładanego przez Zamawiającego celu poprzez parametry wydajnościowe i funkcjonalne, mające wpływ na skuteczność działania, takie same lub lepsze od wskazanych wymagań minimalnych.
5. Wykonawca zobligowany jest do wykazania, że oferowane rozwiązania równoważne spełnią zakładane wymagania minimalne.
6. Brak określenia „minimum” oznacza wymaganie na poziomie minimalnym, a wykonawca może zaoferować rozwiązanie o lepszych parametrach.
7. Zamawiający dopuszcza możliwość, aby oferowany przedmiot zamówienia posiadał certyfikaty równoważne do określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 4 do SWZ), w przypadku wskazania takich certyfikatów w opisie przedmiotu zamówienia, pod warunkiem, że certyfikat równoważny został nadany przez niezależne laboratorium badawcze, posiadające akredytację na terenie Unii Europejskiej.
8. Termin wykonania zamówienia: 90 dni od dnia podpisania umowy.
9. Termin wykonania zamówienia stanowi kryterium oceny ofert.
10. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawcę w sytuacji określonej w § 11 ust. 5 SWZ.
11. Wykluczenie, o którym mowa w ust. 10, następuje na okres trwania okoliczności określonych w ust. 10.
12. W przypadku wykonawcy wykluczonego na podstawie ust. 10, Zamawiający odrzuca ofertę takiego wykonawcy.
13. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu dokumenty o których mowa w § 14 ust. 6 SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.