eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Olsztyn › Zakup i dostawa samochodu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnychOgłoszenie z dnia 2023-05-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup i dostawa samochodu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej Kombatant

1.3.) Oddział zamawiającego: DPS Kombatant

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000830575

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Fałata 23 K

1.5.2.) Miejscowość: Olsztyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 10-211

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kombatant@dpsk.olsztyn.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kombatant.olsztyn.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Dom Pomocy Społecznej

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup i dostawa samochodu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8b21ee8e-f950-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00228810

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00041519/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Zakup i dostawa samochodu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://zamowienia.olsztyn.eu

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: http://zamowienia.olsztyn.eu

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W
przedmiotowym postępowaniu komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zamówień Publicznych
Gminy Olsztyn http://zamowienia.olsztyn.eu. Korzystanie z Platformy jest bezpłatne. Instrukcja
Użytkownika korzystania z Platformy Zamówień Publicznych Gminy Olsztyn znajduje się na Portalu, w
zakładce "Pomoc" . Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
musi założyć konto na stronie Platformy Zamówień Publicznych Gminy Olsztyn dostępnej pod adresem
https:// zamowienia.olsztyn.eu. Wykonawca posiadający konta na Platformie Zamówień Publicznych
Gminy Olsztyn ma dostęp do formularz: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do formularza do
komunikacji. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów
elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy
ich użyciu opisane zostały na Platformie Zamówień Publicznych Gminy Olsztyn w Instrukcji
Użytkownika - Wykonawca. Wymaga się by dokumenty elektroniczne w postępowaniu były utrwalone w
sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytywanie, zapisywanie i powielanie, a także przekazanie
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych, umożliwiały
prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności przez wyświetlenie tej treści na monitorze
ekranowym, Załączony i przesłany przez Wykonawcę za pomocą platformy plik oferty wraz z
załącznikami, nie jest dostępny dla zamawiającego i przechowywany jest na serwerach platformy w
formie zaszyfrowanej. Zamawiający otrzyma dostęp do pliku dopiero po upływie terminu otwarcia ofert.
Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej opatrzona kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym. W celu korzystania z systemu
zamowienia.olsztyn.eu konieczne jest dysponowanie przez użytkownika urządzeniem
teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (DZ.U. UE L119 z dnia 4 maja 2016
r., str. 1; zwanym dalej "RODO") informujemy, że: 2. Administratorem danych osobowych
przetwarzanych w związku z prowadzeniem postepowania o udzielenie zamówienia publicznego
będzie DPS Kombatant w Olsztynie. Oferenci mogą się z nami kontaktować w następujący sposób:
Listownie na adres Dom Pomocy Społecznej Kombatant ul. Fałata 23k 10-211 Olsztyn, poprzez e-mail:
kombatant@dpsk.olsztyn.eu 3. Inspektor Ochrony Danych. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony
danych. Jest to osoba, z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z
inspektorem ochrony danych można kontaktować się w następujący sposób: Listownie na adres: DPS
Kombatant ul. Fałata 23 k 10-211 Olsztyn, poprzez e-mail: : iod@dpsk.olsztyn.eu 4. Cel przetwarzania
danych Oferenta oraz podstawy prawne. Dane Oferenta będą przetwarzane w celu związanym z
udzieleniem zamówienia publicznego. Podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda Oferenta
wyrażona poprzez akt uczestnictwa w postępowaniu oraz następujące przepisy prawa: Ustawa z dnia
23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2018 r. poz. 1025 ze zm.) Ustawa o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2018 r. poz. 217 ze zm.) 5. Okres przechowywania danych. Dane
Oferenta pozyskane w związku z postepowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przetwarzane
będą przez okres 5 lat: od zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. 6. Komu przekazujemy
dane a) Dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przekazywane będą wszystkim
zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady
postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne. b) Ponadto odbiorcą danych zawartych
w dokumentach związanych z postepowaniem o zamówienie publiczne mogą być podmioty z którymi DPS Kombatant ul. Fałata 23 k w Olsztynie zawarł umowy lub porozumienie na korzystanie z
udostępnionych przez nie systemów informatycznych w zakresie przekazywania lub archiwizacji
danych. Zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest jednak wyłącznie do możliwości
zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem
awarii. Odbiorców tych obowiązuje klauzula zachowania poufności pozyskanych w takich
okolicznościach wszelkich danych, w tym danych osobowych. 7. Uprawnienia przysługujące
Oferentowi, związane z przetwarzaniem danych osobowych. W odniesieniu do danych pozyskanych w
związku z prowadzonym postepowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Oferentowi przysługują
następujące uprawnienia: Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; Prawo do
sprostowania (poprawiania) swoich danych; Prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy
przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu
prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej; Prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa, Prawo do
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Aby skorzystać z powyższych
praw, należy się skontaktować z nami lub naszym inspektorem ochrony danych. 8. Podanie danych
osobowych w związku z udziałem w postępowaniu o zamówienia publiczne nie jest obowiązkowe, ale
może być warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału. Wynika to stąd, że w zależności od
przedmiotu zamówienia, Zamawiający może żądać ich podania na podstawie przepisów ustawy
Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 3/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 297000 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

5. Opis przedmiotu zamówienia

1. Nazwa zamówienia: ” Zakup i dostawa samochodu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.”
2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 sztuki samochodu 9-cio osobowego opisanego w załączniku nr 1 do SWZ.
3. Realizacja przedmiotu zamówienia dofinansowana jest ze środków PFRON dla projektów w ramach
„Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D
4. Pojazd musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi normami, musi być wolny miedzy innymi od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych oraz spełniać warunki, o których mowa w ustawie Prawo o ruchu drogowym i przepisach wykonawczych.
5. Oferowany pojazd musi posiadać świadectwo homologacji, świadectwo zgodności (WE) lub dokument równoważny wystawiony przez niezależny podmiot uprawniony do kontroli jakości, potwierdzający że dostarczany produkt odpowiada określonym normom lub specyfikacjom technicznym np.: oświadczenie producenta/importera pojazdu, na podstawie którego Zamawiający będzie uprawniony zarejestrować pojazd w Polsce.
6. Samochód musi spełniać wymagania techniczne określone przez obowiązujące w Polsce przepisy dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych, w tym warunki techniczne wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (teks jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 450) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy w tym posiadać homologację, wystawioną zgodnie z art. 68 ustawy Prawo o ruchu drogowym.
7. Wspólny słownik zamówień CPV: 34114300-2, 34115200-8
8. Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia, w przeciwnym wypadku oferta zostanie odrzucona jako nieodpowiadająca treści SWZ.
9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 34114300-2 - Pojazdy opieki socjalnej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

34115200-8 - Pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-09-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja na perforację korozyjna nadwozia

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja mechaniczna

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale 19 ust. 1, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający może od umowy odstąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia informacji
o następujących okolicznościach:
a. naruszeniu przez Wykonawcę postanowień umowy,
b. wystąpienie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
c. ogłoszenia upadłości lub likwidacji Wykonawcy,
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie.
3. Umowa przestaje obowiązywać w terminie 7 dni od dnia odebrania przez Wykonawcę oświadczenia o odstąpieniu lub w chwili powzięcia przez Zamawiającego informacji o zwrocie przesyłki zawierającej oświadczenie o odstąpieniu.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-05-31 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: : Platforma Zamówień Publicznych Gminy Olsztyn: https//zamowienia.olsztyn.eu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-05-31 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-06-29

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.