eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rybnik › Usługa dostępu do generatora wniosków NGOOgłoszenie z dnia 2023-05-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa dostępu do generatora wniosków NGO

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO RYBNIK

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276255430

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Bolesława Chrobrego 2

1.5.2.) Miejscowość: Rybnik

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-200

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL227 - Rybnicki

1.5.7.) Numer telefonu: +32 43 92 302

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zam_pub@um.rybnik.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.rybnik.eu

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa dostępu do generatora wniosków NGO

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-aa6b0c18-ed72-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00228614

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00524402/14/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.20 Usługa dostępu do generatora wniosków NGO

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-aa6b0c18-ed72-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem
https://ezamowienia.gov.pl.
2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
3. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie eZamówienia): https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-aa6b0c18-ed72-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b
4. Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie eZamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy eZamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
2. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
3. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
4. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania.
5. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
1) w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub
2) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
6. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
7. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
8. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez Wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
9. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
10. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
11. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: zam_pub@um.rybnik.pl (nie dotyczy składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna została zawarta w rozdziale I SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula informacyjna została zawarta w rozdziale I SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.28.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 926100,00 PLN

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 55000,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa dostępu do systemu generatora wniosków
Funkcjonalność:
1) publikacja ogłoszeń o otwartych konkursach ofert przeprowadzanych zgodnie z ustawą (w tym funkcja przypominania o zbliżającym się terminie złożenia oferty*),
2) publikacja ogłoszeń o konkursach ofert, których przedmiotem jest zlecenie realizacji zadania z zakresu tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu (w tym funkcja przypominania o zbliżającym się terminie złożenia oferty*),
3) wypełnianie i składanie ofert oraz sprawozdań z realizacji zadań, zgodnych ze wzorami przyjętymi Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057), w tym funkcja przypominania o zbliżającym się terminie złożenia oferty/sprawozdania*,
4) wypełnianie i składanie ofert oraz sprawozdań z realizacji zadań, zgodnych ze wzorami przyjętymi Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2055), w tym funkcja przypominania
o zbliżającym się terminie złożenia sprawozdania*,
5) wypełnianie i składanie ofert oraz sprawozdań z realizacji zadania z zakresu tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu, zgodnie ze wzorami uzgodnionymi z Zamawiającym, w tym funkcja przypominania o zbliżającym się terminie złożenia oferty/sprawozdania*,
6) możliwość złożenia oferty z własnej inicjatywy,
7) możliwość sporządzania przez oferenta sprawozdań częściowych,
8) blokada uniemożliwiająca dalsze wypełnianie druku oferty lub sprawozdania, w przypadku braku wypełnienia wszystkich wymaganych pól,
9) nadawanie złożonej ofercie/sprawozdaniu numeru z dziennika korespondencji przychodzącej do Urzędu Miasta,
10) brak możliwości wycofania oferty/sprawozdania przez składającego ofertę/sprawozdanie, dalej „oferent” po nadaniu numeru z dziennika korespondencji przychodzącej do Urzędu Miasta,
11) możliwość zwracania oferty do oferenta, celem dokonania zmian (aneksowanie oferty),
12) możliwość zwracania oferty/sprawozdania, zawierającej błędy, do oferenta w celu poprawy,
13) podział ofert ze względu na status: zarejestrowane, ocenione, odrzucone, zwrócone do korekty, skorygowane, umowa (czyli wszystkie oferty, dla których podpisano umowę), realizacja - podana nomenklatura w opisie przedmiotu zamówienia ma charakter propozycji i może zostać przyjęta inna nomenklatura, stanowiąca odpowiednik oraz poszerzenie proponowanej,
14) informowanie o statusie zleconego zadania (zadanie w trakcie realizacji, złożono sprawozdanie, korekta sprawozdania, rozliczone). Nie chodzi o powiadamianie, a jedynie o możliwość wprowadzenia parametru określającego status zleconego zadania (pole opisowe). Wybór tego statusu z rozwijanej listy (słownik statusów). System powinien dawać możliwość filtrowania zadania według statusu,
15) brak możliwości wysłania oferty/sprawozdania, zawierającego błędy matematyczne,
16) możliwość edytowania oferty/sprawozdania przez oferenta na każdym etapie, do czasu ich wysłania,
17) możliwość wypełniania druku sprawozdania, na podstawie danych zawartych w ofercie („zaciąganie danych” z oferty do sprawozdania),
18) zapewnienie funkcjonalności pozwalającej na samodzielne, bez ingerowania w sprawozdanie, wpisywanie przez Zamawiającego kwoty dotacji faktycznie rozliczonej (tj. uznanej przez Zamawiającego) i generowanie raportu zawierającego informację nt. kwot dotacji uznanych przez Zamawiającego odrębnie do każdego sprawozdania,
19) możliwość poglądu oferty przez kilku użytkowników wewnętrznych równocześnie, celem dokonania oceny oferty,
20) generowanie danych statystycznych, dotyczących użytkowników zewnętrznych zarejestrowanych w systemie, przeprowadzanych konkursów dotyczących zlecenia realizacji zadania na dany rok, składanych ofert (ich liczby, obszarów, do których oferty zostały złożone, ofert nierekomendowanych, rekomendowanych, udzielonych dotacji), zawartych umów, składanych sprawozdań (liczba rozliczonych sprawozdań, kwota rozliczonych dotacji),
21) możliwość szybkiego komunikowania się z użytkownikami zewnętrznymi z wykorzystaniem narzędzia (zakładka służąca do wysyłania wiadomości do wszystkich użytkowników zewnętrznych równocześnie oraz podgląd do wszystkich wiadomości wysłanych do użytkowników zewnętrznych),
22) zakładka, w której publikowane będą istotne informacje dla użytkowników zewnętrznych (m.in. obowiązujące przepisy prawne, informacje o prowadzonych konsultacjach społecznych, budżecie obywatelskim),
23) możliwość dodawania nowych użytkowników wewnętrznych systemu przez Zamawiającego, bez angażowania Wykonawcy (przez użytkownika wewnętrznego rozumie się pracownika Urzędu Miasta Rybnika, jednostki organizacyjnej Miasta lub członka komisji konkursowej oceniającej oferty),
24) możliwość nadawania przez Zamawiającego, bez angażowania Wykonawcy, uprawnień użytkownikom wewnętrznym systemu,
25) możliwość podglądu zmian dokonanych w ofercie oraz sprawozdaniach,
26) możliwość decydowania przez Zamawiającego o upublicznieniu karty oceny oferty,
27) uniemożliwienie wielokrotnego zakładania konta przez tego samego użytkownika zewnętrznego (przez użytkowania zewnętrznego rozumie się organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, a także kluby sportowe działające na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie),
28) możliwość wysyłania wiadomości tekstowej do wybranego użytkownika zewnętrznego oraz podgląd wszystkich wiadomości wysłanych do wybranego użytkownika zewnętrznego,
29) w przypadku wystąpienia tzw. przerwy technicznej informowanie użytkowników wewnętrznych i zewnętrznych (komunikat) o braku możliwości pracy w systemie, z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem,
30) przypominanie o konieczności dołączenia załączników do oferty,
31) zapewnienie ciągłości działania/dostępności aplikacji przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, z dopuszczalną przerwą 24 godzin łącznie w miesiącu.
Szczegółowy zakres precyzuje SWZ z załącznikami.

4.2.6.) Główny kod CPV: 72260000-5 - Usługi w zakresie oprogramowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 1456 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny ofert został określony w SWZ w rozdziale XXII

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wgląd do danych generatora wniosków przez okres minimum 6 lat po zakończeniu obowiązywania umowy

4.3.6.) Waga: 30,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowe wsparcie telefoniczne

4.3.6.) Waga: 10,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Formularz oferty. Do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie Formularza oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru, w treści oferty należy zamieścić wszystkie informacje wymagane w Formularzu oferty.
2. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu stanowi załącznik nr 2 do SWZ.
3. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 2 składają odrębnie Wykonawca / każdy spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia Wykonawcy.
4. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania – odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia tych dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
5. Pełnomocnictwo złożone w sytuacji:1) Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy;2) podpisania oferty względnie innych dokumentów składanych wraz z ofertą przez osobę, dla której prawo do ich podpisania nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (np. wypisu z Krajowego rejestru sądowego) – pełnomocnictwo do podpisania oferty.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
2. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu stanowi załącznik nr 2 do SWZ.. Oświadczenie składa odrębnie każdy spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
3. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje waloryzację wynagrodzenia wynikającego z niniejszej umowy. Wynagrodzenie Wykonawcy podlegać będzie zmianom w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. Zmiany wynagrodzenia będą realizowane zarówno w zakresie zwiększenia jak i obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy.
2. Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak ich obniżenie względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie.
3. Wynagrodzenie może być waloryzowane w związku ze zmianą cen materiałów i usług lub kosztów związanych z realizacją zamówienia lecz nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od zawarcia umowy.
4. Waloryzacja dokonywana będzie w oparciu o miesięczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez GUS za każdy miesiąc realizacji umowy.
5. Po upływie 6 miesięcy od zawarcia umowy każda ze stron dokona oceny zmiany cen materiałów i usług lub kosztów mając na uwadze wskaźnik określony w ust.4 i w przypadku, gdy ich wzrost lub spadek obejmować będzie w tym okresie łącznie 10 punktów procentowych lub więcej – dokonają waloryzacji wynagrodzenia umownego.
6. W przypadku, gdy zmiana cen materiałów i usług lub kosztów w okresie o którym mowa powyżej nie osiągnie bądź nie przekroczy progu 10 punktów procentowych, waloryzacja będzie dopuszczalna od miesiąca, w którym przedmiotowa okoliczność nastąpi.
7. Po dokonaniu pierwszej waloryzacji, kolejna waloryzacja może następować od miesiąca następującego po miesiącu, w którym kolejna zmiana cen materiałów i usług lub kosztów za miesiąc lub miesiące od poprzedniej waloryzacji osiągnie lub przekroczy 5 punktów procentowych w stosunku do poprzedniej waloryzacji.
8. Każda waloryzacja, o której mowa w niniejszej umowie dotyczyć może wyłącznie ogólnej kwoty pozostałego do zapłaty wynagrodzenia umownego (waloryzacja na przyszłość), za prace wykonane po dniu złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 9.
9. Waloryzacja polegająca na zwiększeniu wynagrodzenia wymaga pisemnego lub mailowego wniosku Wykonawcy wraz z uzasadnieniem i jego akceptacji przez Zamawiającego z uwagi na konieczność weryfikacji zabezpieczonych środków finansowych na realizację umowy. Zwiększenie wynagrodzenia nastąpi w formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności.
10. Waloryzacja polegająca na zmniejszeniu wynagrodzenia następuje na skutek pisemnej lub mailowej informacji Zamawiającego zawierającej uzasadnienie. Aneks do umowy nie jest wymagany.
11. Maksymalna wysokość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszczają strony w ramach jego waloryzacji nie może łącznie przekroczyć 20% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy ustalonego przy zawarciu umowy.
§ 17
1. Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w § 8 każdorazowo w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności:
1) zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo zmiany wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – art. 2 ust. 3-5,
3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę. Ciężar udowodnienia poniesionych kosztów w zakresie, o którym mowa zdaniu poprzednim w całości leży po stronie Wykonawcy.
2. Zmiana umowy w zakresie o którym mowa w ust. 1 będzie możliwa po dniu wejścia w życie przepisów będących przyczyną tych zmian.
Szczegółowy zakres precyzuje załącznik nr 3 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-05-31 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-05-31 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-06-29

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

VII. Termin wykonania zamówienia
1456 dni od daty zawarcia umowy, w tym:
- wdrożenie i uruchomienie aplikacji do 14 dni od daty zawarcia umowy (zaimportowanie danych, skonfigurowanie i udostępnienie systemu),
- przeprowadzenie szkolenia do 14 dni od daty zawarcia umowy,
- dostarczenie materiałów szkoleniowych, instrukcji obsługi systemu i polityki bezpieczeństwa systemu do 7 dni od daty zawarcia umowy,
- dostęp do aplikacji wraz z asystą techniczną – 1442 dni od daty wdrożenia aplikacji, ale nie wcześniej niż od 05.07.2023 r.

Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

Crafted in Japan

18.09.23

Hybrydowa Mazda CX-60
o mocy 327KM

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.