eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Żagań › Modernizacja infrastruktury edukacyjnej Publicznej Szkoły Podstawowej w Tomaszowie, gmina Żagań- ETAP II

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-03-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Modernizacja infrastruktury edukacyjnej Publicznej Szkoły Podstawowej w Tomaszowie, gmina Żagań- ETAP II

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA ŻAGAŃ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 970770497

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Armii Krajowej 9

1.5.2.) Miejscowość: Żagań

1.5.3.) Kod pocztowy: 68-100

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@gminazagan.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminazagan.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-23ae3114-afaf-11ee-a66a-5e0e9a75a9a0

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja infrastruktury edukacyjnej Publicznej Szkoły Podstawowej w Tomaszowie, gmina Żagań- ETAP II

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-23ae3114-afaf-11ee-a66a-5e0e9a75a9a0

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00228518

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-03-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00026608

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: OSO.271.2.2024

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest ETAP II modernizacji infrastruktury edukacyjnej Publicznej Szkoły Podstawowej w Tomaszowie, gmina Żagań. Działka nr 1097/1 na której planuje się wykonanie w/w robót budowlanych jest własnością gminy Żagań. Działka zabudowana jest budynkiem szkoły. Ponadto na działce znajduje się infrastruktura techniczna, utwardzenie terenu, hala sportowa z łącznikiem oraz plac zabaw. W trakcie realizacji przedmiotowej inwestycji, na w/w działce rozpocznie się przebudowa placu zabaw, w ramach odrębnego postępowania przetargowego.
Zakres prac ETAP II modernizacji infrastruktury edukacyjnej Publicznej Szkoły Podstawowej w Tomaszowie, obejmuje min.:
1) modernizację instalacji elektrycznej, w tym:
a) wymianę istniejącego oświetlenia na nowe oprawy energooszczędne z ledowymi źródłami światła, na klatkach schodowych oprawy LED z czujnikiem ruchu;
b) montaż oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego;
c) rozbudowa rozdzielnic elektrycznych wraz z wymianą istniejącego osprzętu elektrycznego modułowego;
d) montaż oprzewodowania i osprzętu instalacyjnego elektrycznego;
e) wymiana instalacji odgromowej na budynku szkoły;
2) montaż paneli fotowoltaicznych dla całego budynku szkolnego;
3) modernizacja sal lekcyjnych, w tym:
a) w pom. nr 1/4, 1/13, 1/2 wymiana okien pcv szt. 4 wraz z parapetami, okna należy wyposażyć w nawiewniki,
b) we wszystkich pomieszczeniach parteru sprawdzenie drożności wentylacji i wymiana kratek wentylacyjnych;
c) wymianę instalacji „c.o.” na nową, modernizacji podlega wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania, uwzględnia ona wymianę następujących elementów:
- grzejników żeliwnych, czołowych na stalowe płytowe kompaktowe,
- gałązek zasilających grzejniki,
- uzbrojenia grzejników w zawory termostatyczne wraz z głowicami termostatycznymi na zasileniu oraz zawory powrotne na powrocie;
4) modernizacja elewacji budynku wraz z wymiana wykuszy/witryn fasadowych, w tym:
a) remont zabudowy PCV – witryn fasadowych (3 szt.) na PVC, wyposażone w nawiewniki higrosterowalne, z szybą obustronnie bezpieczną i antywłamaniową,
b) wymianę wszystkich parapetów zewnętrznych;
c) malowanie elewacji, kolor elewacji do uzgodnienia z Zamawiającym;
d) naprawa schodów zewnętrznych przy witrynach, ułożenie płytek gresowych antypoślizgowych na podestach i schodach, ponadto należy wykonać:
- malowanie ścian zewnętrznych schodów farbami silikonowymi,
- malowanie krat okiennych i balustrad farbami chlorokauczukowymi;
- kolorystyka oraz typ wykładziny do zatwierdzenia przez Zamawiajacego.
5) modernizacja dachu, w tym:
a) wykonanie docieplenia stropodachu granulatem z celulozy poprzez rewizje w poszyciu dachu,
b) wykonanie pionowych wywiewek wentylacyjnych w dachu,
c) remont dachu papowego,
d) odtworzenie hydroizolacji po wykonaniu prac na dachu,
e) zamurowanie i uzupełnienie termoizolacją otworów wentylacyjnych stropodachu wentylowanego oraz obróbka tynkarska i malarska elewacji;
f) uszczelnianie dachu nad wejściem głównym,
6) roboty malarskie po wykonaniu instalacji elektrycznej i centralnego ogrzewania.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45262000-1 - Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe

45262100-2 - Roboty przy wznoszeniu rusztowań

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45321000-3 - Izolacja cieplna

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45262300-4 - Betonowanie

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45442100-8 - Roboty malarskie

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2091363,59 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 4182000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2091363,59 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: MS BUDOWNICTWO sp. j. Maciej Stocki Michał Stocki

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9252104933

7.3.3) Ulica: Zakątek

7.3.4) Miejscowość: Nowa Sól

7.3.5) Kod pocztowy: 67-100

7.3.6.) Województwo: lubuskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-02-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2091363,59 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Inwestycja współfinansowana ze środków Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.