eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dęblin › :"Zakup tuszy i tonerów do urządzeń drukujących będących na zaopatrzeniu 41.Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie" SPRAWA 35/23/POgłoszenie z dnia 2023-05-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
:„Zakup tuszy i tonerów do urządzeń drukujących będących na zaopatrzeniu 41.Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie” SPRAWA 35/23/P

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 41. Baza Lotnictwa Szkolnego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 061456920

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Brygady Pościgowej 5

1.5.2.) Miejscowość: Dęblin

1.5.3.) Kod pocztowy: 08-521

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski

1.5.7.) Numer telefonu: 261517818

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: 41blsz.przetargi@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.41blsz.wp.mil.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

:„Zakup tuszy i tonerów do urządzeń drukujących będących na zaopatrzeniu 41.Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie” SPRAWA 35/23/P

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-39a3bbe0-f943-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00228465

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00012131/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.21 TUSZE, TONERY

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/41blsz/module/lista_zadan

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2020r, poz. 344) za
pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/41blsz/module/lista_zadan.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji
oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) - określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne
umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej, tj.:
- posiadanie komputera o parametrach umożliwiających zainstalowanie następującego oprogramowania:
• w zakresie podstawowych funkcjonalności – przegląd, pobieranie i załączanie dokumentów:
a) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 3 GB RAM, procesor 1500 MHz lub lepszy, jeden z
systemów operacyjnych Linux Kernel 4.0, Windows 7 i MacOS 10.12 - Lub ich nowsze wersje
b) przeglądarka internetowa Mozilla Firefox ver. 65 i późniejsze, Google Chrome ver. 66 i późniejsze lub Opera w ver. 58 i
późniejsze, Microsoft Edge ver 18 i późniejsze, Internet Explorer 11,
c) Lista zalecanych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox,Opera. Zalecane jest używanie najnowszych wersji
przeglądarek
• w zakresie składania podpisu kwalifikowanego (za pośrednictwem platformy SmartPZP):
a) zainstalowane środowisko Java w wersji min. 1.8 (jre)
b) w przypadku przeglądarek Opera, Chrome i Firefox należy doinstalować dodatek do przeglądarki Szafir SDK Web
c) oprogramowania SzafirHost w systemie operacyjnym.
Instrukcja instalowania oprogramowania wskazanego w punktach a, b i c powyżej znajduje się w Systemie w zakładce E-learning.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych i informacji przekazywanych przy ich
użyciu zostały opisane w Regulaminie korzystania z usług Systemu (Regulamin Portalu e-Usług) dostępnym z poziomu modułu
Elearning dla wszystkich użytkowników Systemu oraz podczas rejestracji konta Wykonawcy dla Wykonawców pod adresem
https://portal.smartpzp.pl/41blsz/module/elearning.
Maksymalny rozmiar pojedynczych plików przesyłanych za pośrednictwem Systemu wynosi 100 MB. Za pośrednictwem Systemu
można przesłać wiele pojedynczych plików lub plik skompresowany do archiwum (ZIP) zawierający wiele pojedynczych plików.
Dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w formatach .png, .jpg, .jpeg, .gif, .doc, .docx, .xls,
.xlsx, .ppt, .pptx, .odt, .ods, .odp, .odf, .pdf, .zip, .rar, .txt, .ath, .xml, .dwg, .xades, .tar, .7z, .eml, .msg
Za datę przekazania i odbioru danych, w szczególności oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń
oraz innych informacji przyjmuje się datę zapisania pliku na serwerze Systemu. Aktualna data i godzina, zsynchronizowane z
Głównym Urzędem Miar, wyświetlane są w prawym górnym rogu Systemu.
Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej (przykładowe formaty danych dla
sporządzenia oferty: .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt..) Przy czym zaleca się sporządzenie oferty w formacie danych: .pdf). Oferta musi być
opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Szczegółowo informacje zawarte są w Rozdziale 11 i 14 SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
3) Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 rozporządzenia 2016/679, w celu umożliwienia korzystania ze
środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp, do upływu terminu na ich wniesienie.
4) W postępowaniu są przetwarzane dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz rozporządzenia 2016/679. Dane te mogą dotyczyć w szczególności
samego wykonawcy (osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą), jego pełnomocnika (osoby fizycznej), jak też informacji
o osobach, które w swojej ofercie wykonawca przedkłada celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, braku
podstaw do wykluczenia z postępowania, jak i potwierdzenia wymogów zamawiającego dotyczących wykonania przedmiotu zamówienia. 5) W postępowaniu i po zakończeniu postępowania do przetwarzania danych osobowych osób
fizycznych stosuje się przepisy
ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz rozporządzenia 2016/679.
6) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679, zamawiający informuje, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych
jest:
41. Baza Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie
ul. Brygady Pościgowej 5
08 – 521 Dęblin,
NIP: 506-011-18-75, REGON: 061456920,
kontakt: tel. 261 517 525, e-mail: 41blsz.przetargi@ron.mil.pl
a) kontakt do Inspektora ochrony danych osobowych Zamawiającego: tel. 261 518 821, e-mail: 41blsz.iod@ron.mil.pl;
b) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego pn.:„Zakup tuszy i tonerów do urządzeń drukujących będących na zaopatrzeniu 41.Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie” SPRAWA 35/23/P , prowadzonym w trybie podstawowym na
podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp.
c) w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do
art. 22 RODO;
d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp; Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy Pzp – w przypadku gdy wniesienie żądania
dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych
osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o
udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2
rozporządzenia 2016/679.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): W przypadku korzystania przez osobę, której dane
osobowe są przetwarzane przez zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO (związanych z prawem
wykonawcy do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, prawem wykonawcy
do bycia poinformowanym o
odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46 RODO, związanych z przekazaniem jego danych osobowych do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz prawem otrzymania
przez wykonawcę od administratora kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu), zamawiający może żądać od osoby
występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie
nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie
zamówienia.- Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia, o którym mowa w art. 16 RODO (z
uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych), nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz
jego załączników.- W postępowaniu o udzielenie
zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO,nie ogranicza przetwarzania
danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.- W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym
mowa w art. 18 ust. 1 RODO
spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu,
od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą
przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679. Szczegółowy opis RODO w Rozdziale 23 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 35/23/P

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup tuszy i tonerów do urządzeń drukujących będących na zaopatrzeniu 41.Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie.

2. Postępowanie oznaczone jest numerem referencyjnym: 35/23/P.

3. Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części, a co za tym idzie nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
Dostawa stanowi jedną kompleksową całość, względy ekonomiczno-finansowe, logistyka, sposób realizacji oraz specyfika zamówienia uzasadniają realizację jako jednej – niepodzielnej części.

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa niniejsza SWZ oraz:

a) Załącznik Nr 1 do SWZ tj. formularz ofertowy;
b) Załącznik Nr 1a do SWZ tj. szczegółowy opis przedmiotu zamówienia;
c) Załącznik Nr 6 do SWZ – projektowane postanowienia umowy;

Wszystkie załączniki stanowią integralna część niniejszej SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30125110-5 - Toner do drukarek laserowych/faksów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30192113-6 - Wkłady drukujące

30124300-7 - Bębny do maszyn biurowych

30192320-0 - Taśmy do drukarek

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1) Zgodnie z art. 441 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji. Prawem opcji objęte jest dostarczenie „tuszami i tonerami” zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji określonej w art. 441 ustawy Pzp w postaci zwiększonej kwoty zamówienia podstawowego maksymalnie do 90% zamówienia podstawowego w terminie 5 miesięcy od dnia podpisania umowy.

2) Dostawy będą świadczone sukcesywnie w asortymencie i w wysokości rzeczywistych potrzeb Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy na podstawie każdorazowo złożonego zamówienia zgodnie z warunkami umowy i cenami jednostkowymi wyszczególnionymi w Załączniku nr 1 do SWZ.

3) Przedmiot zamówienia wynikający z prawa opcji Wykonawca będzie zobowiązany realizować w okresie obowiązywania umowy, w terminie do 14 dni roboczych od dnia każdorazowo złożonego przez Zamawiającego zamówienia, z zastrzeżeniem, że będzie on biegł od złożenia zamówienia przez Zamawiającego.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty w zadaniu I Zamawiający będzie się kierował następującym kryteriami i ich znaczeniem (wagą):
X - cena brutto oferty – waga 100%
X = (Cn : Cb) x 100 x 100% (ilość punktów) gdzie
X - ilość punktów uzyskanych w kryterium „cena brutto oferty”
Cn– najniższa cena brutto spośród ocenianych ofert
Cb – cena brutto oferty ocenianej
2. Przez „cenę brutto oferty” zamawiający rozumie wartość zamówienia podstawowego ogółem brutto - z formularza ofertowego stanowiącego załącznik Nr 1 do SWZ, kolumna 9. Pod pojęciem ceny należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2019 r. poz. 178). Za najkorzystniejszą cenę brutto zamawiający uznaje cenę najniższą.

3. Maksymalna liczba punktów, jaką Wykonawca może uzyskać w kryterium „cena brutto oferty” wynosi 100 punktów.

4. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie wskazanego powyżej kryterium.

5. Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania.

6. Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która otrzyma największą ilość punktów.
Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która spełni wszystkie wymagania niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz otrzyma największą liczbę punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, na zasadach określonych w Rozdziale 6 SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

4) Zdolności technicznej lub zawodowej:
Warunek posiadania zdolności technicznej lub zawodowej - pozwalającej na wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że:

 posiada Certyfikat potwierdzający, że oferowane materiały są wytwarzane zgodnie z zintegrowanym systemem zarządzania jakością i zintegrowanym systemem zarządzania środowiskowego zgodnego z normami ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015 lub nowsze.

 w okresie ostatnich trzech (3) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie - należycie wykonał (tj. zakończył), a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonuje co najmniej jedną umowę na dostawę tuszy, tonerów, o wartości już zrealizowanych dostaw nie mniejszej niż 300.000,00 zł brutto (słownie: trzysta tysięcy złotych) wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane wraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.

Zamawiający wymaga wykazania się wykonaniem jednej umowy na kwotę już zrealizowanych dostaw minimum 300.000,00 zł brutto (słownie: trzysta tysięcy złotych), obejmującej przedmiot wskazany powyżej.

Jedna dostawa oznacza dostawę wykonaną na podstawie jednej umowy (zamawiający wymaga wykazania się wykonaniem dostawy tuszy i tonerów - wykonanej na podstawie 1 umowy – obejmującej zakres i wartość wskazaną powyżej).

W przypadku, gdy wartość zamówienia (umowy) jest określona w innej walucie niż w złotych polskich Zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na złote polskie – na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień publikacji Ogłoszenia o zamówieniu.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego na zasadach określonych w art. 58 ustawy Pzp.
Zgodnie z art. 117 ust. 1 ustawy warunek określony powyżej musi zostać spełniony przez co najmniej jednego z wykonawców - przynajmniej jeden z nich musi udokumentować – wykonanie lub wykonywanie co najmniej jednej dostawy o żądanej przez zamawiającego wartości.
Zamawiający nie dopuszcza sumowania wartości dostaw (umów) kilku wykonawców –
by uzyskać żądaną przez zamawiającego wartość.
3. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcie gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
4. Spełnianie wymagań Zamawiającego w postępowaniu nastąpi w myśl zasady spełnia/nie spełnia zgodnie z oświadczeniem złożonym na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy PZP oraz pozostałych składanych przez Wykonawców oświadczeń i dokumentów, o których mowa w SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 2.2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający zażąda następujących dokumentów:

2.2.1. oświadczenia Wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę/ ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty/oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SWZ;

2.2.2. Odpisu lub Informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4) ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

2.2.3. oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:
- art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,
- art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
- art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji;
- art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy,
- art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy
- art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (poz. 835).
Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8a/8b do SWZ;

3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) – dokumenty wymienione w pkt. 2.2. ppkt. 2.2.1., 2.2.2., 2.2.3. składa (w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego) każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (partner konsorcjum/wspólnik spółki cywilnej).

4. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 usta 1 ustawy Pzp dane umożliwiające dostęp do tych środków.

Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

5. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 2.2. ppkt. 2.2.2., lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1), 2) i 4) ustawy Pzp zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona w danym zadaniu, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:

2.1. W zakresie potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczącego posiadania zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający zażąda:

2.2.1. Złożenia Certyfikatu potwierdzającego, że oferowane materiały są wytwarzane zgodnie z zintegrowanym systemem zarządzania jakością i zintegrowanym systemem zarządzania środowiskowego zgodnego z normami ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015 lub nowsze.

2.2.2. wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;

Z przedłożonego wykazu musi wynikać, że wykonawca należycie wykonał co najmniej (1) jedną umowę na dostawę tuszy i tonerów - na łączną kwotę już zrealizowanych dostaw minimum 300.000,00 zł brutto (słownie: trzysta tysięcy złotych).

Jedno zamówienie oznacza dostawę wykonaną/wykonywaną na podstawie jednej umowy.

W przypadku, gdy wartość zamówienia (umowy) jest określona w innej walucie niż w złotych polskich Zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na złote polskie – na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień publikacji Ogłoszenia o zamówieniu. Wzór wykazu dostaw stanowi załącznik Nr 7 do SWZ.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego na zasadach określonych w art. 58 ustawy Pzp.
Zgodnie z art. 117 ust. 1 ustawy warunek określony powyżej musi zostać spełniony przez co najmniej jednego z wykonawców - przynajmniej jeden z nich musi udokumentować – wykonanie lub wykonywanie co najmniej jednej dostawy o żądanej przez zamawiającego wartości.
Zamawiający nie dopuszcza sumowania wartości dostaw (umów) kilku wykonawców –
by uzyskać żądaną przez zamawiającego wartość.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w SWZ pod warunkiem, że mająone nie gorsze parametry od produktów oryginalnych, wskazanych przez Zamawiającego i są przeznaczone do urządzeń drukujących Zamawiającego oraz nie powodują uszkodzeń urządzeń lub pogorszenia ich działania w wyniku użycia produktów równoważnych.
• Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego winien złożyć oświadczenie, że „oferuje produkty równoważne” wraz z określeniem pozycji asortymentu, których powyższe dotyczy oraz jest obowiązany wykazać w ofercie, że oferowane przez niego dostawy przedmiotu zamówienia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 do SWZ i w niniejszym Rozdziale, poprzez:
1) wypełnienia danych w zakresie oferowanego produktu równoważnego poprzez wypełnienie poprzez wpisanie: Nazwy producenta produktu równoważnego, symbol, nr katalogowego, kod produktu oraz wydajność - o ile dotyczy – kolumna 5 Załącznika nr 1 do SWZ.
2) oświadczenia Wykonawcy zawartego w Formularzu ofertowym, że Wykonawca oferuje produkty równoważne w stosunku do wymagań wskazanych przez Zamawiającego. W przypadku gdy Wykonawca nie oznaczy, że dana pozycja asortymentowa stanowi produkt równoważny w treści oferty uznaje się, że zaoferowane przez niego materiały są oryginalnymi określonymi przez Zamawiającego.
Jeżeli w procesie badania i oceny oferty Wykonawca oświadczy jednak, że oferuje produkt równoważny jego oferta będzie podlegała odrzuceniu na podstawie art. 226 ust 1 pkt 5) ustawy PZP ze względu na brak przedmiotowej informacji w formularzu ofertowym. Analogiczna sytuacja będzie w przypadku gdy Wykonawca oświadczy, że oferuje produkt równoważny a w toku badania i oceny ofert oświadczy, że jednak oferuje produkt oryginalny;
3) Złożenie Raportów z testów dla każdego oferowanego produktu równoważnego (z wyłączeniem pozycji nr: 14, 19, 20, 22, 31, 45, 47, 49, 51, 53, 54, 55, 68, 69, 71, 84, 85, 86, 87, 88, 93, 99, 100, 111, 117 formularza ofertowego) potwierdzających, że podana wydajność tonerów jest wynikiem przeprowadzenia testów zgodności z normami:
- ISO/IEC 19752 lub równoważne dla tonerów monochromatycznych,
- ISO/IEC 19798 lub równoważne dla wkładów do drukarek kolorowych,
- ISO/IEC 24712 lub równoważne dla kolorowych cartridgy atramentowych,
- ISO/IEC 24711 lub równoważne dla wkładów z atramentem w kolorze czarnym (tuszy), wystawione przez niezależny podmiot posiadający stosowną akredytację tj. Polskie Centrum Akredytacji (PCA) w zakresie badania produktów pod kątem spełnienia powyższych norm oraz mający siedzibę w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
UWAGA: w celu uniknięcia niejasności, Zamawiający wymaga wskazania w danym dokumencie (raporcie), której pozycji Wykazu materiałów stanowiących przedmiot zamówienia dotyczy dany dokument (raport).
4) Pisemne oświadczenie Wykonawcy, że oferowane równoważne materiały eksploatacyjne nie naruszają praw własnościowych i patentowych producenta urządzeń drukujących do których zostały przeznaczone oraz że ich używanie nie spowoduje utraty praw gwarancyjnych, że są one dopuszczone do obrotu na terytorium Polski – wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr 5 do SWZ.
2. Jeżeli Wykonawca złoży w formularzu ofertowym oświadczenie, że oferuje materiały o rozwiązaniach równoważnych, a nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne (nie potwierdzają zgodności produktów z cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia) - Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie (zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy Pzp).
3. Oferta wykonawcy, który nie złożył lub nie uzupełnił na wezwanie przedmiotowych środków dowodowych lub złożone na wezwanie przedmiotowe środki dowodowe będą nadal niekompletne – zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 2 c) ustawy Prawo zamówień publicznych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Jeżeli Wykonawca złoży w formularzu ofertowym oświadczenie, że oferuje materiały o rozwiązaniach równoważnych, a nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne (nie potwierdzają zgodności produktów z cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia) - Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie (zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy Pzp).
3. Oferta wykonawcy, który nie złożył lub nie uzupełnił na wezwanie przedmiotowych środków dowodowych lub złożone na wezwanie przedmiotowe środki dowodowe będą nadal niekompletne – zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 2 c) ustawy Prawo zamówień publicznych.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawcy zobowiązani są załączyć do oferty następujące dokumenty:
1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu –zał. nr 2c do SWZ
2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu Zał. nr 2a do SWZ
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców:
a) oświadczenia, o których mowa w pkt 1 i 2 składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
b) oświadczenie składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp – składają tylko Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. Z oświadczenia musi wynikać, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy – zał. nr 3 do SWZ
4. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem własnym, o którym mowa w pkt 1 i 2, także:
a) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu (zał. nr 2b do SWZ) oraz
b) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby (zał. Nr 2d do SWZ) oraz
c) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp.
5. Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w pkt 1-4 muszą być aktualne na dzień składania ofert.
6. Pełnomocnictwo, w przypadku podpisania dokumentów przez osoby(ę) niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym Wykonawcy. Pełnomocnictwo dla podmiotów występujących wspólnie musi być wystawione przez wszystkich wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo.
7. Wykaz wykonanych dostaw - na wezwanie zamawiającego.
8. Uzasadnienie zastrzeżenia informacji stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa, o ile dotyczy
9. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, zamawiający żąda od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego
rejestru.
10. Przedmiotowe środki dowodowe wymienione w Rozdziale 9 do SWZ
10. Przed podpisaniem umowy - potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, umowa spółki, cywilnej, umowa konsorcjum - jeżeli dotyczy
Szczegółowy wykaz wymaganych dokumentów został opisany w Rozdziale 10 SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, np. łącząc się w konsorcja lub spółki cywilne lub inną formę prawną.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia żaden z Wykonawców nie może
podlegać wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w Rozdziale 6 SWZ.
3. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku Wykonawca musi złożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo uprawniające do wykonywania określonych czynności w postępowaniu
o udzieleniu zamówienia publicznego na zasadach określonych w SWZ.
4. Dokumenty składane przez członków konsorcjum czy wspólników spółki cywilnej, w tym oświadczenia muszą być podpisane przez wyznaczonego pełnomocnika lub osobę upoważnioną do reprezentowania danego podmiotu.
5. W toku postępowania wszelka korespondencja ze strony Zamawiającego będzie kierowana do pełnomocnika danego podmiotu ubiegającego się wspólnie o zamówienie.
6. Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (poz. 835).
7. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązani są złożyć wraz z
ofertą:
7.1. stosowne pełnomocnictwo uprawniające do wykonywania określonych czynności w postępowaniu o udzieleniu
zamówienia publicznego;
7.2. oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy – art. 117 ust. 4 ustawy PZP .
8. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego dokumenty wymienione w
Rozdziale 10 w pkt. 1.5. - zobowiązani są złożyć oddzielnie dla każdej z firm.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Przyszłe zobowiązania wykonawcy związane z umową i jej realizacją są określone przepisami ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 z późn.zm) oraz przepisami Kodeksu Cywilnego.

2. Zamawiający wymaga, aby wybrany w danym zadaniu wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik Nr 6 do SWZ.

3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartych umów
w przypadkach i na warunkach określonych w ogólnych warunków umowy (Załącznik 6- § 11 do SWZ).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-05 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z dokumentami określonymi w ROZDZIALE 10 pkt.1 SWZ należy złożyć za pośrednictwem platformy SMART PZP pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/41blsz/module/lista_zadan na stronie dotyczącej przedmiotowego postępowania.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-05 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-04

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw do wykluczenia na podstawie:
• art. 108 ust. 1 ustawy Pzp;
• art. 109 ust. 1 pkt. 4) ustawy Pzp;
• art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (poz. 835 z późń.zm.).

Dodatkowe informacje:

7.1. Zamawiający nie przewiduje:
-wizji lokalnych lub sprawdzenia przez Wykonawców dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia o których mowa w art. 131 ust. 2 (art. 281 ust. 2 pkt. 12) ustawy Pzp);
-udzielania zaliczek na poczet realizacji zamówienia przez Wykonawcę;
-zawarcia umowy ramowej;
-ustanowienia dynamicznego systemu zakupów;
-wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej (art. 281 ust. 2 pkt. 17) ustawy Pzp);
-zwrotu kosztów udziału w postępowaniu (art. 281 ust. 2 pkt. 14) ustawy Pzp);
-rozliczeń w walutach obcych (art. 281 ust. 2 pkt. 13) ustawy Pzp);
-możliwości udzielenia dotychczasowemu wykonawcy dodatkowych dostaw, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp (art. 281 ust. 2 pkt. 11) ustawy Pzp);
-prowadzenia negocjacji;
-Wymagań dotyczących zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na umowę o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia (art. 281 ust. 2 pkt. 7 ustawy Pzp).

7.2. Zamawiający nie dopuszcza:
-możliwości składania ofert wariantowych (art. 281 ust. 2 pkt. 6 Pzp);
-składania ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty (art. 281 ust. 2 pkt. 18 ustawy Pzp);

7.3. Zamawiający nie zastrzega:
-obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia (art. 281 ust. 2 pkt. 15) ustawy Pzp);
-możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy Pzp (art. 281 ust. 2 pkt. 9) ustawy Pzp);
7.4. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim;
7.5. Każdy Wykonawca może złożyć tylko po jednej ofercie;
7.6. Unieważnienie postępowania (fakultatywne): Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 255 ustawy Pzp oraz na podstawie art. 256 ustawy Pzp. Zgodnie z art. 310 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.