eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lublin › Dostawa specjalistycznego oprogramowania informatyki śledczej na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w LublinieOgłoszenie z dnia 2022-06-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa specjalistycznego oprogramowania informatyki śledczej na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 430689052

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Gabriela Narutowicza 73

1.5.2.) Miejscowość: Lublin

1.5.3.) Kod pocztowy: 20-019

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.7.) Numer telefonu: 47 811 54 15

1.5.8.) Numer faksu: 47 811 15 34

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@lu.policja.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lubelska.policja.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa specjalistycznego oprogramowania informatyki śledczej na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3127b72b-f5fd-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00228422

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00017280/24/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.20 Dostawa specjalistycznego oprogramowania informatyki śledczej wraz ze szkoleniem

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

„Poprawa zdolności dochodzeniowo-śledczych i operacyjnych Policji na zewnętrznej granicy UE” (101060270 — 2021-PLSIIOCP) - Unijny Program Zwalczania Nadużyć Finansowych - European Union Anti-Fraud Programme (EUAF)

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
Zamawiający korzysta, w postępowaniu o udzielenie zamówienia, tylko z takich narzędzi i urządzeń komunikacji elektronicznej, które
są niedyskryminujące, ogólnie dostępne oraz interoperacyjne
w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848 i 1590), z produktami powszechnie używanymi służącymi elektronicznemu przechowywaniu, przetwarzaniu i przesyłaniu danych, i które nie ograniczają wykonawcom dostępu do postępowania o udzielenie zamówienia lub konkursu.
Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, wskazanych w SWZ.
1. Informacje ogólne
1) Stroną internetową prowadzonego postępowania jest miniPortal: https://miniportal.uzp.gov.pl
2) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu
miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl, Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej -
ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal
3) Zamawiający dopuszcza również komunikację z wykorzystaniem poczty elektronicznej zamowienia@lu.policja.gov.pl, z wyjątkiem
składania ofert, które należy składać w sposób określony w rozdziale XIII.
4) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP.
wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty
lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.
5) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i
oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz
Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
6) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania
oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
7) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
8) Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do niniejszej SWZ. Dane postępowanie
można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony
głównej z zakładki Postępowania.
9) Link do postępowania oraz identyfikator postępowania nadany przez miniPortal zamieszczone są ponadto na stronie internetowej
zamawiającego: https://lubelska.policja.gov.pl
10) Zamawiający zaleca aby załączniki i dokumenty składane przez wykonawcę były przekazywane w szczególności w
następujących formatach: .pdf, .odt, .doc, .docx, .xls, xlsx, .zip, .7zip.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:
- Administratorem pozyskiwanych danych osobowych jest Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie,
z siedzibą przy ul. Narutowicza 73, tel. 47 811 57 37;
- Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie:
e-mail: iod.kwp@lu.policja.gov.pl;
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa specjalistycznego oprogramowania informatyki śledczej na potrzeby Komendy
Wojewódzkiej Policji w Lublinie - nr referencyjny 57/1.2.20/22/SZP/D;
- Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2021 r. poz. 1129 z
późn zm.), dalej „ustawa Pzp”;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okres
obowiązywania umowy;
- Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22
RODO;
- Posiada Pani/Pan:
• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa
w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w
sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.
• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- Nie przysługuje Pani/Panu:
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
- Jeżeli administrator planuje dalej przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, przed
takim dalszym przetwarzaniem informuje on osobę, której dane dotyczą, o tym innym celu oraz udziela jej wszelkich innych
stosownych informacji, o których mowa art. 13 ust. 2 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 57/1.2.20/22/SZP/D

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 269660,39 PLN

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 243747,04 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 1 – Dostawa specjalistycznego oprogramowania informatyki śledczej wraz z organizacją i przeprowadzeniem szkolenia.

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa specjalistycznego oprogramowania komputerowego informatyki śledczej na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie w następującym zakresie:
1) dostawa specjalistycznego oprogramowania komputerowego informatyki śledczej łącznie ze wsparciem technicznym wraz z organizacją i przeprowadzeniem szkolenia z obsługi tego oprogramowania (pakiet 1);
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w dokumentach zamówienia, w szczególności w załączniku nr 1.1 do SWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla pakietu nr 1 oraz załączniku nr 6 do SWZ - wzór umowy (dla pakietu nr 1). Zaoferowany przez wykonawcę asortyment musi spełniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone
w powyższych dokumentach.
3. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie oprogramowania równoważnego, spełniającego minimalne parametry techniczne określone przez Zamawiającego w dokumentach zamówienia.
4. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia użyto oznaczeń lub parametrów wskazujących na konkretnego producenta, konkretny produkt lub wskazano znaki towarowe, parametry lub pochodzenie, Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktów równoważnych, przez które należy rozumieć produkty o parametrach nie gorszych od przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia, spełniających wymagania Zamawiającego. Obowiązkiem wykonawcy jest udowodnienie równoważności produktu.
5. Z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia bez odwołania się do nazw własnych oprogramowania. Wykonawcy mogą dostarczyć rozwiązania równoważne, przez co Zamawiający rozumie rozwiązanie takie samo bądź lepsze względem rozwiązania użytkowego i pożądanego, w szczególności w zakresie funkcjonalności cechujących rozwiązanie pożądane. W przypadku zaoferowania rozwiązania równoważnego Wykonawca zobowiązany jest wykazać jego równoważność w stosunku do przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy rozwiązanie równoważne nie będzie współdziałać ze sprzętem i oprogramowaniem funkcjonującym u Zamawiającego lub spowoduje zakłócenie w funkcjonowaniu środowiska sprzętowo-programowego Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przywrócić sprawne działanie infrastruktury sprzętowo-programowej Zamawiającego, także po odinstalowaniu równoważnego.
6. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania cen ustalonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek.
8. Zamawiający wymaga akceptacji wzoru umowy w całości.
9. Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy drogą korespondencyjną.
10. Forma i termin płatności faktury VAT – przelew, 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.
11. Jeżeli Wykonawca wystawiał będzie ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną za pośrednictwem platformy, wówczas w polu faktury o nazwie referencja kupującego umieści następujący symbol: LB3C00.
12. Okoliczności wskazane w art. 436 pkt 4 lit. b ustawy, t.j. w szczególności zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne oraz zasady gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa
w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, nie będą miały wpływu na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

4.2.5.) Wartość części: 234463,20 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 48732000-8 - Pakiety oprogramowania do zabezpieczania danych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80510000-2 - Usługi szkolenia specjalistycznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium (dotyczy pakietu nr 1 i nr 2):
a) cena oferty brutto 100 % (najniższa cena)

Dla kryteriów oceny ofert przyjmuje się skalę punktową od 0 do 100:
a) cena oferty brutto - 100 % (odpowiada 100 pkt);

Przy ocenie kryterium „cena oferty brutto” Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę oferty brutto wpisaną w załączniku nr 1 do SWZ – druk oferta. W przedmiotowym kryterium wartość minimalna jest najkorzystniejsza, ilość punktów będzie obliczona wg wzoru:

C = (cena brutto oferty najtańszej/ cena brutto ocenianej oferty) x 100 pkt
gdzie: C – ilość punktów, jaką dana oferta otrzyma za cenę oferty brutto.

2. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych
w dokumentach zamówienia. Najkorzystniejsza oferta to oferta przedstawiająca najkorzystniejszy stosunek jakości do ceny lub kosztu lub oferta z najniższą ceną lub kosztem.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 2 – Dostawa specjalistycznego oprogramowania informatyki śledczej do wykrywania zaszyfrowanych dowodów elektronicznych i łamania haseł

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa specjalistycznego oprogramowania komputerowego informatyki śledczej na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie w następującym zakresie:
1) dostawa specjalistycznego oprogramowania komputerowego informatyki śledczej do wykrywania zaszyfrowanych dowodów elektronicznych i łamania haseł wraz ze wsparciem technicznym.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w dokumentach zamówienia, w szczególności w załączniku nr 1.2 do SWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla pakietu nr 2 oraz załączniku nr 7 do SWZ - wzór umowy (dla pakietu nr 2). Zaoferowany przez wykonawcę asortyment musi spełniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone
w powyższych dokumentach.
3. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie oprogramowania równoważnego, spełniającego minimalne parametry techniczne określone przez Zamawiającego w dokumentach zamówienia.
4. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia użyto oznaczeń lub parametrów wskazujących na konkretnego producenta, konkretny produkt lub wskazano znaki towarowe, parametry lub pochodzenie, Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktów równoważnych, przez które należy rozumieć produkty o parametrach nie gorszych od przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia, spełniających wymagania Zamawiającego. Obowiązkiem wykonawcy jest udowodnienie równoważności produktu.
5. Z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia bez odwołania się do nazw własnych oprogramowania. Wykonawcy mogą dostarczyć rozwiązania równoważne, przez co Zamawiający rozumie rozwiązanie takie samo bądź lepsze względem rozwiązania użytkowego i pożądanego, w szczególności w zakresie funkcjonalności cechujących rozwiązanie pożądane. W przypadku zaoferowania rozwiązania równoważnego Wykonawca zobowiązany jest wykazać jego równoważność w stosunku do przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy rozwiązanie równoważne nie będzie współdziałać ze sprzętem i oprogramowaniem funkcjonującym u Zamawiającego lub spowoduje zakłócenie w funkcjonowaniu środowiska sprzętowo-programowego Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przywrócić sprawne działanie infrastruktury sprzętowo-programowej Zamawiającego, także po odinstalowaniu równoważnego.
6. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania cen ustalonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek.
8. Zamawiający wymaga akceptacji wzoru umowy w całości.
9. Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy drogą korespondencyjną.
10. Forma i termin płatności faktury VAT – przelew, 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.
11. Jeżeli Wykonawca wystawiał będzie ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną za pośrednictwem platformy, wówczas w polu faktury o nazwie referencja kupującego umieści następujący symbol: LB3C00.
12. Okoliczności wskazane w art. 436 pkt 4 lit. b ustawy, t.j. w szczególności zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne oraz zasady gromadzenia
i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa
w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, nie będą miały wpływu na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

4.2.5.) Wartość części: 9283,84 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 48732000-8 - Pakiety oprogramowania do zabezpieczania danych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium (dotyczy pakietu nr 1 i nr 2):
a) cena oferty brutto 100 % (najniższa cena)

Dla kryteriów oceny ofert przyjmuje się skalę punktową od 0 do 100:
a) cena oferty brutto - 100 % (odpowiada 100 pkt);

Przy ocenie kryterium „cena oferty brutto” Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę oferty brutto wpisaną w załączniku nr 1 do SWZ – druk oferta. W przedmiotowym kryterium wartość minimalna jest najkorzystniejsza, ilość punktów będzie obliczona wg wzoru:

C = (cena brutto oferty najtańszej/ cena brutto ocenianej oferty) x 100 pkt
gdzie: C – ilość punktów, jaką dana oferta otrzyma za cenę oferty brutto.

2. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych
w dokumentach zamówienia. Najkorzystniejsza oferta to oferta przedstawiająca najkorzystniejszy stosunek jakości do ceny lub kosztu lub oferta z najniższą ceną lub kosztem.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach określonych
w rozdziale VII SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Nie dotyczy.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Nie dotyczy.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Nie dotyczy.
4) zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający - wyłącznie w zakresie pakietu nr 1 - określa wymóg posiadania niezbędnego wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych, doświadczenia i uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca:
a) wykaże się wykonaniem, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -
w tym okresie, co najmniej jednej dostawy polegającej na dostawie oprogramowania informatyki śledczej wraz z
przeprowadzeniem szkolenia z obsługi tego oprogramowania o wartości łącznej co najmniej 100 000,00 zł brutto (słownie: sto tysięcy zł) oraz załączy dowody określające czy ta dostawa została wykonana należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawa została wykonana, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.
Wzór wykazu dostaw stanowi załącznik nr 3 do SWZ.
b) Wykaże się dysponowaniem co najmniej jedną osobą (trenerem), która będzie odpowiedzialna za przeprowadzenia szkolenia, posiadającą doświadczenie w przeprowadzeniu co najmniej jednego szkolenia dla minimum 5 osób z zakresu
oprogramowania informatyki śledczej, przeprowadzonego w okresie ostatnich 3 lat wraz z informacjami na temat jej kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nią czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tą osobą.
Wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 4 do SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Wraz z ofertą wykonawca
składa oświadczenie składane na podstawie art. 125 ust. 1 o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SWZ.
2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 1, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków
udziału w postępowaniu, odpowiednio na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego
podmiotowe środki dowodowe.
3. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym
niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień złożenia podmiotowych
środków dowodowych).
1) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu:
a) oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy (złożonym
wraz z ofertą zgodnie z pkt 1). Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SWZ.
b) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzoną nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
- W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument składa każdy z wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia,
- w przypadku wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, przedmiotowy dokument należy złożyć także w odniesieniu do tych podmiotów.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wraz z ofertą wykonawca składa oświadczenie składane na podstawie art. 125 ust. 1 o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SWZ.
2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 1, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków
udziału w postępowaniu, odpowiednio na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
3. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (dotyczy wyłącznie pakietu nr 1):
a) Wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i pomiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem
dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych
od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.
Oświadczenie wykonawcy stanowi załącznik nr 3 do SWZ. Do przedmiotowego wykazu należy dołączyć np. referencje.
b) Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Oświadczenie wykonawcy stanowi załącznik nr 4 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Dokumenty stanowiące ofertę:
1) Druk OFERTA- załącznik nr 1 do SWZ.
Druk Oferta nie będzie podlegał uzupełnieniu.
Jeżeli Wykonawca nie złoży druku Oferta, jego oferta będzie podlegała odrzuceniu.
2) Oświadczenie składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale VII i VI SWZ. Wzór oświadczenia stanowi załączniku
nr 2 do SWZ,
3) Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).
4) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, w sytuacji jeżeli wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji
podmiotów udostępniających zasoby (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. Pełnomocnictwo do złożenia oferty winno być złożone w oryginale w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym. Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa
sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97
§2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym
podpisem elektronicznym. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.
3. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się udzielenie zamówienia
posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5. W przypadku, o którym mowa w pkt 3 i 4, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do ofert oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy (oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy).
6. Obowiązek złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy (powyższy pkt 5) dotyczy również wykonawców, prowadzących działalność w formie spółki cywilnej. Na gruncie przepisów dotyczących zamówień publicznych przedsiębiorców, prowadzących działalność w formie spółki cywilnej należy traktować jak wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w okolicznościach gdy Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
o których mowa w art. 112ust. 2 pkt 2 ustawy lub warunki dotyczące wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zobowiązani są do dołączenia do oferty oświadczenia, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
7. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może
żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projektowane postanowienia umowy stanowi załącznik nr 6 - wzór umowy dla pakietu nr 1 oraz załącznik nr 7 - wzór umowy dla pakietu nr 2.
2. We wzorach umów Zamawiający przewidział wszystkie istotne dla stron postanowienia oraz przyszłe zobowiązania
wykonawcy i Zamawiającego.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej ofert w zakresie
uregulowanym w art. 455 ustawy , w szczególności w przypadkach określonych w § 6 wzorów umów - Załącznik nr 6 i Załączniku nr 7 do SWZ:
"1. Zakazuje się zmian w umowie, jeśli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty na podstawie której dokonano
wyboru Wykonawcy, z wyjątkiem poniższych przypadków, przewidzianych przez strony:
a) nastąpi ustawowa zmiana stawki podatku VAT. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę cen określonych w Załączniku do
umowy z tym, że zmiana cen może dotyczyć cen brutto z zachowaniem cen netto,
b) nastąpi zmiana danych teleadresowych stron, min.: zmiana adresów siedzib,
c) nastąpi zmiana nazw Zamawiającego lub Wykonawcy.
2. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności, z wyjątkiem
zmiany o której mowa w ust. 4.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy:
a) w zakresie wynagrodzenia, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, a w szczególności gdy Wykonawca zaproponuje upusty;
b) w przypadku zmiany danych podmiotowych Wykonawcy (np. w wyniku przekształcenia, przejęcia itp.);
c) w zakresie zmiany typu / modelu / numeru katalogowego danego towaru, jeżeli nie spowoduje to zmiany przedmiotu umowy;
4. Na podstawie art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian
postanowień niniejszej umowy w następujących przypadkach:
a) konieczność dostarczenia innego, niż określonego w Umowie oprogramowania, niepowodującego zwiększenia ceny, spowodowana zakończeniem produkcji określonego w umowie asortymentu lub wycofaniem jego z produkcji lub obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadającego parametry nie gorsze od zaproponowanych przez Wykonawcę w ofercie;
b) pojawienie się na rynku oprogramowania nowszej generacji, o lepszych parametrach i pozwalających na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji pod warunkiem, że takie zmiany nie spowodują zwiększenia ceny."

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-12 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-12 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-08-10

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Środki ochrony prawnej wnosi się zgodnie z zapisami zawartymi w dziale IX Środki ochrony prawnej ustawy z 11 września
2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz.1129 ze zm.).
2. Umowa zostanie zawarta na czas oznaczony – 3 miesiące, licząc od daty zawarcia umowy.
3. Zamawiający przewiduje dodatkowe obligatoryjne przesłanki wykluczenia wykonawcy:
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ww. ustawy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu
prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w
wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu
na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach
określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką
dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
Ustawa przewiduje również karę pieniężną nakładaną na osoby lub podmioty podlegające wykluczeniu na podstawie art. 7
ust. 1 ustawy, które w okresie tego wykluczenia ubiegają się
o udzielenie zamówienia publicznego.
4. Identyfikator postępowania nadany przez miniPortal, którym powinni posługiwać się wykonawcy w celu prawidłowego
złożenia oferty: 1673d510-7bd9-4c14-9688-9d093fd4a3ae

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.