eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Hajnówka › Nadzór nad przebudową i rozbudową Szkoły Podstawowej nr 3Ogłoszenie z dnia 2023-05-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Nadzór nad przebudową i rozbudową Szkoły Podstawowej nr 3

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miejska Hajnówka

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050658999

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleksego Zina 1

1.5.2.) Miejscowość: Hajnówka

1.5.3.) Kod pocztowy: 17-200

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL842 - Łomżyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: hajnowka@hajnowka.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.hajnowka.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-afba674c-ced8-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Nadzór nad przebudową i rozbudową Szkoły Podstawowej nr 3

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-afba674c-ced8-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00227941

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00042974/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.6 Nadzór inwestorski nad przebudową i rozbudową Szkoły Podstawowej nr 3

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00157403

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

5.1 Przedmiotem zamówienia jest:
Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i
rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 3” - Etap I. CPV: 71520000-9
1) W ramach umowy Inspektor Nadzoru będzie koordynował, nadzorował, kontrolował i rozliczał
realizację zadań w zakresie wykonywanych robót budowlanych oraz dostaw które obejmuje:
rozbiórkę tarasu,
roboty ziemne, wykop pod budynek,
wykonanie ław i ścian fundamentowych,
wykonanie ścian nośnych,
wykonanie stropu,
wykonanie konstrukcji dachu oraz pokrycia,
wykonanie instalacji elektrycznych i sanitarnych,
montaż stolarki okiennej i drzwiowej,
roboty tynkarskie,
wykonanie posadzek,
roboty wykończeniowe,
termoizolację budynku oraz wykonanie elewacji,
wymianę oświetlenia w istniejącej części budynku,
montaż osłon grzejników w projektowanej i istniejącej części budynku,
dostawę i montaż wyposażenia sal zajęć dzieci klas 1-3 (pom.0.13, pom. 0.14, pom. 0.15) oraz analogicznie pomieszczenie świetlicy (pom. 0.07),

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami.
2) Szczegółowy zakres kompletnego nadzoru inwestorskiego określa Załącznik Nr 1 do umowy.
3) Dokumentacja robót budowlanych podlegających nadzorowi dostępna jest na stronie:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-95b74ace-be4d-11ed-8261-62cbbe4d0ca4

4.5.3.) Główny kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 10

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 10

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 70000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 175275,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 70000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Usługowe "AD-BUD' R i P Popow s.c.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5423145636

7.3.3) Ulica: Żelazna 9/54

7.3.4) Miejscowość: Białystok

7.3.5) Kod pocztowy: 15-298

7.3.6.) Województwo: podlaskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Nadzór nad branżą elektryczną - Zakład Energetyczny Szczepan Cherubin

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-22

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 70000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 15 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

Crafted in Japan

18.09.23

Hybrydowa Mazda CX-60
o mocy 327KM

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.