eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Olsztyn › Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami związanymi z zadaniem inwestycyjnym pn.: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1463N od msc. Klebark Wielki do skrzyżowania z DK 53 w msc. Klewki

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-03-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami związanymi z zadaniem inwestycyjnym pn.: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1463N od msc. Klebark Wielki do skrzyżowania z DK 53 w msc. Klewki

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510866733

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Cementowa 3

1.5.2.) Miejscowość: Olsztyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 10-429

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.7.) Numer telefonu: 89 535 66 30

1.5.8.) Numer faksu: 89 535 66 40

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: psd@powiat-olsztynski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.psd.olsztyn.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

działalność wspomagająca transport lądowy, pozostała

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami związanymi z zadaniem inwestycyjnym pn.: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1463N od msc. Klebark Wielki do skrzyżowania z DK 53 w msc. Klewki

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1dd93717-d7ae-11ee-a3b5-e25d731b0da9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00227717

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-03-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00068608/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.5 Pełnienie funkcji insektora nadzoru dl zadania pn.: Przebudowa odcinka drogi powiatowej 1463N od msc. Klebark Wielki do skrzyżowania z DK 53 w msc. Klewki

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/893289

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/893289

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/893289.
Komunikacja prowadzona będzie zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r, poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych
dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020r, poz. 2415). Szczegółowy opis sporządzania, podpisywania i przesyłania przez Wykonawcę: oferty, oświadczeń, pełnomocnictw, podmiotowych środków dowodowych i innych dokumentów dotyczących postępowania, został zawarty w SWZ. 2. Funkcjonalność platformy gwarantuje złożenie przez Wykonawcę w postępowaniu zaszyfrowanej oferty wraz załącznikami, w sposób uniemożliwiający Zamawiającemu
zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert. Szyfrowanie ofert odbywa się automatycznie przez system. 3.
Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej w formacie danych: .txt, .rtf, .pdf, .xps, .odt, .odt, .ods, .odp, .doc, .xls, .ppt, .docx, .xlsx, .pptx, .csv, .jpg (jpeg), .tif (.tiff), .geotiff, .png, .svg (ze szczególnym wskazaniem na format .pdf) i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 4. Zamawiający określając dopuszczalne formaty danych w jakich może zostać przedłożona oferta wraz z załącznikami korzysta z katalogu formatów
wskazanych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2247). 5. Sposób porządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursie (Dz. U. z 2020r, poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020r, poz. 2415). 6. Szczegółowy opis sporządzania, podpisywania i przesyłania przez Wykonawcę: oferty,
oświadczeń, pełnomocnictw, podmiotowych środków dowodowych i innych dokumentów dotyczących postępowania, został zawarty w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): I. Informacja w zakresie RODO
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
W związku z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO):
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie, 10-429 Olsztyn, ul. Cementowa 3, tel. 89 535 66 30, e-mail: psd@powiat-olsztynski.pl
2. Osobą udzielającą wyjaśnień w zakresie ochrony danych osobowych jest Inspektor Ochrony Danych, z którym można kontaktować się za pomocą poczty elektronicznej e-mail: iod_psd@powiat-olsztynski.pl lub na adres korespondencyjny Administratora danych.
3. Celem przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest przeprowadzenie postepowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z zadaniem inwestycyjnym pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1463N od msc. Klebark Wielki do skrzyżowania z DK 53 w msc. Klewki”
4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit.c RODO
w związku z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 roku, poz.1605).
5. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych są przede wszystkim organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i w celach, które regulują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
6. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, liczone od roku następującego, po roku w którym sprawę zakończono.
8. Posiada Pan/Pani prawo do dostępu do danych osobowych/ sprostowania danych osobowych/ żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych/ wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest:
• wymogiem ustawowym i jest Pan/Pani zobowiązania do ich podania, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. Konsekwencją nie podania danych osobowych jest brak możliwości osiągnięcia celu, jakim jest spełnienie ciążącego obowiązku prawnego na Administratorze.
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.262.8.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych, dotyczących zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1463N od msc. Klebark Wielki do skrzyżowania z DK53 w msc. Klewki”
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku Nr 3 do niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) oraz projekcie umowy – Załącznik nr 4 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71310000-4 - Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 67 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie kluczowego specjalisty

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający wymaga, by Wykonawca wykazał, że:
1) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował należycie, co najmniej dwie usługi odpowiadające przedmiotowi zamówienia, tj. polegające na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadań polegających na budowie/przebudowie dróg o nawierzchni bitumicznej.
Za usługę polegającą na pełnieniu nadzoru nad realizacją robót budowlanych odpowiadających przedmiotowi zamówienia należy rozumieć usługę polegającą na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu lub Inwestora Zastępczego lub tożsame funkcje polegające na zarządzaniu, kontroli i nadzorze inwestorskim oraz współpracy z Zamawiającym w zakresie raportowania (sprawozdawczości) przy realizacji robót budowlanych dotyczących przebudowy/budowy dróg o nawierzchni bitumicznej.
Jako wykonanie usługi należy rozumieć doprowadzenie, co najmniej do wystawienia Protokołu odbioru robót-Świadectwa Przejęcia. Do wykazanych usług Wykonawca winien załączyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług.

2) w celu realizacji przedmiotowego zamówienia będzie dysponował Zespołem Kluczowych Specjalistów odpowiedzialnych za świadczenie usług, posiadających kwalifikacje zawodowe, uprawnienia i doświadczenie, którzy zostaną skierowani przez Wykonawcę do realizacji przedmiotowego zamówienia, tj potencjał kadrowy - Wykonawca musi mieć do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowany personel, posiadający wymagane obowiązującymi przepisami uprawnienia (jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień) wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, dla podanych niżej stanowisk:
a) dla funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego w branży drogowej: - liczba osób: 1 - minimalne kwalifikacje zawodowe, doświadczenie: uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w specjalności drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; - doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży drogowej lub pełnieniu funkcji kierownika budowy robót drogowych lub pełnieniu funkcji kierownika robót drogowych, na minimum jednym kontrakcie obejmującym wykonanie budowy/przebudowy drogi o nawierzchni bitumicznej, zakończonym i rozliczonym (doprowadzonym do wystawienia protokołu odbioru/Świadectwa Przejęcia) przy udziale osoby wykazującej doświadczenie w tym punkcie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania, Wykonawca składa:
a) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej oraz oświadczenie o braku porozumienia z innymi wykonawcami mającego na celu zakłócenie konkurencji.
Wzór oświadczenia, o złożenie którego zostanie poproszony Wykonawca najwyżej oceniony – stanowi załącznik Nr 7 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca składa:
a) Wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich, wartości, przedmiotu, dat, miejsca wykonania
i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami,
o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione prze podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny
o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- inne dokumenty. Wzór wykazu usług, o złożenie którego zostanie poproszony Wykonawca najwyżej oceniony – stanowi załącznik Nr 5 do SWZ.
b) Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykaz osób, o złożenie którego zostanie poproszony Wykonawca najwyżej oceniony – stanowi załącznik Nr 6 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wypełniony formularz oferty. Pełnomocnictwo, jeżeli zostało udzielone. Inne dokumenty, o których mowa w SWZ, jeżeli dotyczą.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wymagania dotyczące składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zawarto w SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia zawarto w SWZ- we wzorze umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-11 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/893289, w sposób określony w rozdziale VIII SWZ.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-11 10:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-09

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Ponadto Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę:
1) wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającą o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
2) którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
3) którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.