eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rzeszów › Sprzedaż i dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego sprzętu komputerowego i używanych terminali komputerowych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rzeszowskiego.Ogłoszenie z dnia 2024-03-01

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sprzedaż i dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego sprzętu komputerowego i używanych terminali komputerowych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rzeszowskiego.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Uniwersytet Rzeszowski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 691560040

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: al. Rejtana 16c

1.5.2.) Miejscowość: Rzeszów

1.5.3.) Kod pocztowy: 35-959

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: jtoczek@ur.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ur.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sprzedaż i dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego sprzętu komputerowego i używanych terminali komputerowych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rzeszowskiego.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-221695a8-d7b2-11ee-8305-7e4937eb936d

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00227286

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-03-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00022820/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.8 Sprzęt komputerowy

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ur-edu.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ur-edu.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wszystkie dokumenty przekazane za
pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym. Ofertę (wraz z załącznikami) składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (podpisanej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
(Uwaga: pod pojęciem podpisu osobistego należy rozumieć: zaawansowany podpis cyfrowy zapisany w warstwie elektronicznej
dowodu osobistego wydawanego od 2019 r.).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia
4 maja 2016r., str. 1; zwanym dalej "RODO") informujemy, że:1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet
Rzeszowski; 35-959 Rzeszów, al. Rejtana 16c, reprezentowany przez Rektora, tel. (17) 8721000 2) Inspektor Ochrony Danych w
Uniwersytecie Rzeszowskim, adres email: iod@ur.edu.pl tel. (17) 87234393) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym.4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub
podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P.5) Pani/Pana dane osobowe
będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;6) obowiązek podania
przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych
ustawy P.Z.P., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.7) w odniesieniu do Pani/Pana danych
osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.8) posiada Pani/Pan:a) na
podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa
wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania
dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie
zamówienia);b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do
sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień
umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);c) na
podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu
trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
(prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze
środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9) nie
przysługuje Pani/Panu:a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;b) prawo do
przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec
przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych
osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki
2, 00-193 Warszawa.Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. właściciel Platformy Zakupowej

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DZP/UR/47/2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 8

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 1: Sprzedaż i dostawa urządzenia wielofunkcyjnego dla Przyrodniczo- Medycznego Centrum Badań Innowacyjnych
1. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera opis przedmiotu zamówienia (OPZ), stanowiący załącznik
nr 3 do SWZ:
a) zaproponowane urządzenia muszą być nowe, nieużywane, wolne od wad, a ich parametry techniczno funkcjonalne nie
niższe niż przedstawione w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ;
b) zaproponowane oprogramowanie musi być wolne od wad, a jego parametry techniczno-funkcjonalne nie niższe niż
przedstawione w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ. W przypadku
dostarczenie oprogramowania zapisanego na nośnikach, każdy z takich nośników musi być fizycznie nowy, posiadać kod
aktywacyjny wraz z instrukcją aktywacyjną (oryginalnie zapakowany, zabezpieczony taśmą, nieposiadający śladów
otwierania i użytkowania).
2. Wymagania dotyczące gwarancji: Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia nie
krótszej niż: 24 miesiące gwarancji dla urządzenia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30200000-1 - Urządzenia komputerowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30232100-5 - Drukarki i plotery

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Określony w SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji serwisowej w okresie gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 2: Sprzedaż i dostawa kamery internetowej i mikrofonu przenośnego dla Przyrodniczo - Medycznego Centrum Badań Innowacyjnych.
1. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera opis przedmiotu zamówienia (OPZ), stanowiący załącznik
nr 3 do SWZ:
a) zaproponowane urządzenia muszą być nowe, nieużywane, wolne od wad, a ich parametry techniczno funkcjonalne nie
niższe niż przedstawione w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ;
b) zaproponowane oprogramowanie musi być wolne od wad, a jego parametry techniczno-funkcjonalne nie niższe niż
przedstawione w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ. W przypadku
dostarczenie oprogramowania zapisanego na nośnikach, każdy z takich nośników musi być fizycznie nowy, posiadać kod
aktywacyjny wraz z instrukcją aktywacyjną (oryginalnie zapakowany, zabezpieczony taśmą, nieposiadający śladów
otwierania i użytkowania).
2. Wymagania dotyczące gwarancji: Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia nie
krótszej niż: 24 miesiące gwarancji dla każdego urządzenia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30200000-1 - Urządzenia komputerowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30236000-2 - Różny sprzęt komputerowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Określony w SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji serwisowej w okresie gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 3: Sprzedaż i dostawa stacjonarnego komputera dla Instytutu Ekonomii i Finansów.
1. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera opis przedmiotu zamówienia (OPZ), stanowiący załącznik
nr 3 do SWZ:
a) zaproponowane urządzenia muszą być nowe, nieużywane, wolne od wad, a ich parametry techniczno funkcjonalne nie
niższe niż przedstawione w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ;
b) zaproponowane oprogramowanie musi być wolne od wad, a jego parametry techniczno-funkcjonalne nie niższe niż
przedstawione w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ. W przypadku
dostarczenie oprogramowania zapisanego na nośnikach, każdy z takich nośników musi być fizycznie nowy, posiadać kod
aktywacyjny wraz z instrukcją aktywacyjną (oryginalnie zapakowany, zabezpieczony taśmą, nieposiadający śladów
otwierania i użytkowania).
2. Wymagania dotyczące gwarancji: Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia nie
krótszej niż: 24 miesiące gwarancji dla urządzenia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30200000-1 - Urządzenia komputerowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30213300-8 - Komputer biurkowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Określony w SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji serwisowej w okresie gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 4: Sprzedaż i dostawa stacjonarnych zestawów komputerowych dla Biura Kolegium Nauk Medycznych.
1. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera opis przedmiotu zamówienia (OPZ), stanowiący załącznik
nr 3 do SWZ:
a) zaproponowane urządzenia muszą być nowe, nieużywane, wolne od wad, a ich parametry techniczno funkcjonalne nie
niższe niż przedstawione w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ;
b) zaproponowane oprogramowanie musi być wolne od wad, a jego parametry techniczno-funkcjonalne nie niższe niż
przedstawione w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ. W przypadku
dostarczenie oprogramowania zapisanego na nośnikach, każdy z takich nośników musi być fizycznie nowy, posiadać kod
aktywacyjny wraz z instrukcją aktywacyjną (oryginalnie zapakowany, zabezpieczony taśmą, nieposiadający śladów
otwierania i użytkowania).
2. Wymagania dotyczące gwarancji: Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia nie
krótszej niż: 24 miesiące gwarancji dla każdego urządzenia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30200000-1 - Urządzenia komputerowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30213300-8 - Komputer biurkowy

48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Określony w SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji serwisowej w okresie gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 5: Sprzedaż i dostawa urządzenia wielofunkcyjnego dla Działu Kształcenia Podyplomowego.
1. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera opis przedmiotu zamówienia (OPZ), stanowiący załącznik
nr 3 do SWZ:
a) zaproponowane urządzenia muszą być nowe, nieużywane, wolne od wad, a ich parametry techniczno funkcjonalne nie
niższe niż przedstawione w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ;
b) zaproponowane oprogramowanie musi być wolne od wad, a jego parametry techniczno-funkcjonalne nie niższe niż
przedstawione w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ. W przypadku
dostarczenie oprogramowania zapisanego na nośnikach, każdy z takich nośników musi być fizycznie nowy, posiadać kod
aktywacyjny wraz z instrukcją aktywacyjną (oryginalnie zapakowany, zabezpieczony taśmą, nieposiadający śladów
otwierania i użytkowania).
2. Wymagania dotyczące gwarancji: Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia nie
krótszej niż: 24 miesiące gwarancji dla urządzenia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30200000-1 - Urządzenia komputerowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30232100-5 - Drukarki i plotery

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Określony w SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji serwisowej w okresie gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 6: Sprzedaż i dostawa stacjonarnego komputera dla Działu Promocji.
1. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera opis przedmiotu zamówienia (OPZ), stanowiący załącznik
nr 3 do SWZ:
a) zaproponowane urządzenia muszą być nowe, nieużywane, wolne od wad, a ich parametry techniczno funkcjonalne nie
niższe niż przedstawione w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ;
b) zaproponowane oprogramowanie musi być wolne od wad, a jego parametry techniczno-funkcjonalne nie niższe niż
przedstawione w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ. W przypadku
dostarczenie oprogramowania zapisanego na nośnikach, każdy z takich nośników musi być fizycznie nowy, posiadać kod
aktywacyjny wraz z instrukcją aktywacyjną (oryginalnie zapakowany, zabezpieczony taśmą, nieposiadający śladów
otwierania i użytkowania).
2. Wymagania dotyczące gwarancji: Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia nie
krótszej niż: 24 miesiące gwarancji dla urządzenia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30200000-1 - Urządzenia komputerowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30213300-8 - Komputer biurkowy

48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Określony w SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji serwisowej w okresie gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 7: Sprzedaż i dostawa monitorów dla Instytutu Nauk Rolniczych, Ochrony i Kształtowania Środowiska.
1. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera opis przedmiotu zamówienia (OPZ), stanowiący załącznik
nr 3 do SWZ:
a) zaproponowane urządzenia muszą być nowe, nieużywane, wolne od wad, a ich parametry techniczno funkcjonalne nie
niższe niż przedstawione w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ;
b) zaproponowane oprogramowanie musi być wolne od wad, a jego parametry techniczno-funkcjonalne nie niższe niż
przedstawione w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ. W przypadku
dostarczenie oprogramowania zapisanego na nośnikach, każdy z takich nośników musi być fizycznie nowy, posiadać kod
aktywacyjny wraz z instrukcją aktywacyjną (oryginalnie zapakowany, zabezpieczony taśmą, nieposiadający śladów
otwierania i użytkowania).
2. Wymagania dotyczące gwarancji: Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia nie
krótszej niż: 24 miesiące gwarancji dla każdego urządzenia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30200000-1 - Urządzenia komputerowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30231300-0 - Monitory ekranowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Określony w SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji serwisowej w okresie gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 8

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 8: Sprzedaż i dostawa używanych terminali komputerowych dla Instytutu Nauk Rolniczych, Ochrony i Kształtowania Środowiska
1. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera opis przedmiotu zamówienia (OPZ), stanowiący załącznik
nr 3 do SWZ:
a) zaproponowane urządzenia muszą być wolne od wad, a ich parametry techniczno funkcjonalne nie niższe niż przedstawione w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ;
b) zaproponowane oprogramowanie musi być wolne od wad, a jego parametry techniczno-funkcjonalne nie niższe niż
przedstawione w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ. W przypadku
dostarczenie oprogramowania zapisanego na nośnikach, każdy z takich nośników musi być fizycznie nowy, posiadać kod
aktywacyjny wraz z instrukcją aktywacyjną (oryginalnie zapakowany, zabezpieczony taśmą, nieposiadający śladów
otwierania i użytkowania).
2. Wymagania dotyczące gwarancji: Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia nie
krótszej niż: 12 miesiące gwarancji dla każdego urządzenia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30200000-1 - Urządzenia komputerowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30231100-8 - Terminale komputerowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Określony w SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji serwisowej w okresie gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust.1pkt 5ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z2020 r. poz. 1076), z innym wykonawcą,który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej
grupy kapitałowej -załącznik nr 5 do SWZ

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Opis oferowanego przedmiotu zamówienia (przedmiotowy środek dowodowy) – sporządzony przez Wykonawcę (z
podaniem producenta, modelu, parametrów technicznych, zdjęcia poglądowego). Opis stanowi treść oferty poprzez
skonkretyzowanie cech kryjących się pod wskazaną nazwą danego asortymentu/urządzenia oferowanego przez
Wykonawcę. Z uwagi iż, podanie samego modelu czy numeru katalogowego asortymentu/urządzenia nie zawsze pozwala
na jego identyfikację, Zamawiający poza wymogiem podania nazwy charakteryzującej urządzenie, wymaga podania
faktycznych parametrów technicznych oferowanego asortymentu/urządzenia

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Opis oferowanego przedmiotu zamówienia (przedmiotowy środek dowodowy) – sporządzony przez Wykonawcę (z
podaniem producenta, modelu, parametrów technicznych, zdjęcia poglądowego). Opis stanowi treść oferty poprzez
skonkretyzowanie cech kryjących się pod wskazaną nazwą danego asortymentu/urządzenia oferowanego przez
Wykonawcę. Z uwagi iż, podanie samego modelu czy numeru katalogowego asortymentu/urządzenia nie zawsze pozwala
na jego identyfikację, Zamawiający poza wymogiem podania nazwy charakteryzującej urządzenie, wymaga podania
faktycznych parametrów technicznych oferowanego asortymentu/urządzenia

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Formularzu Oferty - Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz cenowy – załącznik nr 1 do Formularza oferty
Pełnomocnictwo do podpisania oferty (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy:
a) w zakresie danych teleadresowych Wykonawcy,
b) w przypadku zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu
prawnego,
c) w przypadku zaistnienia okoliczności, których przy zachowaniu należytej staranności nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy,
d) w zakresie zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, należnego za wykonanie przedmiotu zamówienia w przypadku
ustawowej zmiany przepisów normujących wysokość stawki podatku VAT
w odniesieniu do tej części wynagrodzenia, której zmiana dotyczy. Cena brutto umowy ulegnie wówczas zmianie
polegającej na dostosowaniu jej do aktualnie obowiązującej stawki podatku VAT, bez zmiany ceny netto umowy.
e) w zakresie zmiany zaoferowanego urządzenia, lub parametrów dostarczanego sprzętu na lepsze, w przypadku jego
wycofania z rynku, zaprzestania produkcji lub niedostępności spowodowanej okolicznościami, których Zamawiający lub
Wykonawca, działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć. W takie sytuacji Zamawiający może wyrazić zgodę na
zamianę sprzętu będącego przedmiotem umowy na inny o lepszych bądź takich samych cechach, parametrach i
funkcjonalności pod warunkiem otrzymania od Wykonawcy oświadczenie producenta lub dystrybutora o wycofaniu,
zaprzestaniu produkcji lub braku dostępności przedmiotu umowy. Zmiana sprzętu nie może spowodować zmiany ceny,
terminu wykonania, okresu gwarancji oraz innych warunków realizacji zamówienia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-11 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofert wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego: https://uredu. logintrade.net

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-11 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-09

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.