eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › DOSTAWA KONTENERÓW

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-03-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
DOSTAWA KONTENERÓW

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wojskowa Akademia Techniczna

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 012122900

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-908

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp@wat.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wat.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

DOSTAWA KONTENERÓW

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0bb2645b-d7a5-11ee-8305-7e4937eb936d

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00227028

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-03-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://wat.ezamawiajacy.pl/pn/wat/demand/149918/notice/public/details

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://wat.ezamawiajacy.pl/pn/wat/demand/149918/notice/public/details

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie prowadzone jest w
języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy pod adresem: https://wat.ezamawiajacy.pl.
2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym oferta, wszelkie wnioski, dokumenty, oświadczenia, zawiadomienia
oraz informacje przekazywane są przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Za datę
przekazania wniosków, dokumentów, oświadczeń, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem
sekcji „Wiadomości”.
3. Wykonawca zobowiązany jest do monitorowania postępowania na Platformie pod adresem: https://wat.ezamawiajacy.pl.
4. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób, niż przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej wskazanej w SWZ.
5. Zainteresowany złożeniem oferty Wykonawca winien zapoznać się z aktualną Instrukcją dla Wykonawców dostępną na Platformie
w zakładce Regulacje i procedury procesu zakupowego.
6. Zamawiający określa dopuszczalny format podpisu elektronicznego, jako:
1) dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES;
2) dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W
związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć prócz podpisanego dokumentu oddzielny plik z podpisem.
7. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające prawidłowe złożenie podpisu elektronicznego:
1) rekomendowaną przeglądarką do złożenia oferty jest MS Internet Explorer lub Firefox
w wersji wspieranej przez producenta;
2) uruchomienie oprogramowania do składania podpisu wymaga również zainstalowania Java
w wersji 1.8.0_65 lub nowszej, koniecznie w wersji 32-bitowej, pozwalające na przyjmowanie przez użytkownika sesyjnych plików
cookie oraz obsługującej szyfrowanie. Konieczne jest również dodanie adresu witryny Platformy ezamawiający (ezamawiający.pl) do
wyjątków (exception site list) w Javie. Uwaga: wymaga to uprawnień administracyjnych na komputerze;
3) należy zainstalować dedykowany komponent Szafir SDK oraz aplikację Szafir Host, który odpowiada za obsługę funkcjonalności
podpisu elektronicznego w Platformie ezamawiający. Po zainstalowaniu rozszerzenia Szafir SDK oraz aplikacji Szafir Host należy
przeładować bieżącą stronę;
4) przed uruchomieniem Platformy ezamawiający, w pierwszej kolejności należy podłączyć czytnik z kartą kryptograficzną do
komputera.
8. Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego
serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu - zegarem Głównego Instytutu Miar.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje dotyczące RODO znajdują się w Rozdziale XXVII SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 24/DZZ/2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa kontenerów typu modułowego na potrzeby WML.
Dostawa wraz z zestawieniem według schematu 10 kontenerów typu modułowego. Główną konstrukcję modułu stanowi szkielet składający się z ram nośnych połączonych ze sobą słupkami narożnymi z profili stalowych. Ściany wykonane z płyt warstwowych z rdzeniem styropianowym lub poliuretanowym. Podłoga z blachy ocynkowanej trapezowej ułożonej od strony zewnętrznej, płyty OSB od strony wewnętrznej modułu oraz izolacji termicznej ułożonej w przestrzeni między nimi. Wykończenie stanowi wykładzina PCV. Kontenery wyposażone w drzwi jednoskrzydłowe i dwuskrzydłowe. Okna jednoskrzydłowe i dwuskrzydłowe z podziałem pionowym, uchylne lub rozwierno-uchylne wyposażone w roletę zewnętrzną. Drzwi i okna zlokalizowane zgodnie ze schematem rozkładu kontenerów. Dach wykonany z blachy trapezowej, ocynkowanej na ruszcie stalowym pokrywający całą powierzchnię 10-ciu kontenerów. Kontener ma być wyposażony w pełną instalację elektryczną i oświetleniową, instalację internetową, wodno-kanalizacyjną, ogrzewanie i wentylację.
Przedmiot zamówienia zostanie posadowiony na uprzednio przygotowanym przez Zamawiającego podłożu. Transport, rozładunek i zestawienie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego zapewnia Wykonawca.

4.2.6.) Główny kod CPV: 44211100-3 - Budynki modułowe i przenośne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa kontenerów typu modułowego na potrzeby SSW.
Dostawa 7 kontenerów biurowych i 1 sanitarnego. Podstawę konstrukcji kontenera stanowi stalowa rama. Ściany i dach wykonane z ocynkowanej i powlekanej blachy z wypełnieniem izolacyjnym. Podłoga drewniana z płyta warstwowa lub płyty wiórowej wykończona wykładziną z tworzywa sztucznego. Kontenery wyposażone w drzwi stalowe izolowane jednoskrzydłowe, 2 x okna jednoskrzydłowe lub 1x okno dwuskrzydłowe, rozwierno-uchylne. Okna zamontowane na jednej krótszej ścianie kontenera. Kontener ma być wyposażony w pełną instalację elektryczną 230V, oświetleniową, instalację internetową, instalację telefoniczną, ogrzewanie elektryczne, wentylację i klimatyzację. Dodatkowo kontener sanitarny ma posiadać wyposażenie sanitarne. Komunikacja do kontenerów zapewniona poprzez wyposażenie schody i pomosty stalowe kompatybilne z kontenerami z możliwością łatwego montażu i demontażu bez utraty właściwości użytkowych.
Przedmiot zamówienia zostanie posadowiony na uprzednio przygotowanym przez Zamawiającego podłożu. Transport i rozładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego zapewnia Wykonawca.

4.2.6.) Główny kod CPV: 44211100-3 - Budynki modułowe i przenośne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa kontenerów magazynowych.
Dostawa 9 kontenerów magazynowych i 1 biurowego. Podstawę konstrukcji kontenerów stanowi stalowa rama. Pokrycie 6 kontenerów magazynowych wykonane z karbowanej blachy. Podłoga drewniana z płyta warstwowa lub płyty wiórowej. 4 otwory wentylacyjne usytuowane pod dachem. Drzwi stalowe dwuskrzydłowe. Kontenery wyposażone w drzwi stalowe izolowane jednoskrzydłowe, 3 kontenery wyposażone w 2 x okna jednoskrzydłowe lub 1x okno dwuskrzydłowe, rozwierno-uchylne.
Ściany i dach kontenera biurowego oraz 3 kontenerów magazynowych wykonane z ocynkowanej i powlekanej blachy z wypełnieniem izolacyjnym. Podłoga drewniana z płyta warstwowa lub płyty wiórowej Podłoga kontenera biurowego wykończona wykładziną z tworzywa sztucznego. Kontenery wyposażone w drzwi stalowe izolowane jednoskrzydłowe. Dodatkowo kontener biurowy ma być wyposażony 2 x okna jednoskrzydłowe lub 1x okno dwuskrzydłowe, rozwierno-uchylne. Okna zamontowane na jednej krótszej ścianie kontenera.
Przedmiot zamówienia zostanie posadowiony na uprzednio przygotowanym przez Zamawiającego podłożu.
Transport i rozładunek w miejscach wskazanych przez Zamawiającego zapewnia Wykonawca.

4.2.6.) Główny kod CPV: 44211100-3 - Budynki modułowe i przenośne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający wymaga podmiotowego środka dowodowego w tym zakresie.
Zadanie nr 1
Certyfikat/świadectwo zezwalające Wykonawcy na nakładanie farb ogniochronnych lub certyfikat/ zaświadczenie potwierdzające, przeszkolenie pracowników Wykonawcy w zakresie wykonania powłok do ogniowego zabezpieczenia konstrukcji stalowych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Certyfikat/świadectwo zezwalające Wykonawcy na nakładanie farb ogniochronnych lub certyfikat/ zaświadczenie potwierdzające, przeszkolenie pracowników Wykonawcy w zakresie wykonania powłok do ogniowego zabezpieczenia konstrukcji stalowych

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Wykonawca dołączy do oferty karty katalogowe / karty produktu / karty charakterystyki, sporządzone przez producenta / dystrybutora zaoferowanego przedmiotu zamówienia, zawierające wszystkie dane techniczne (dokładny opis), umożliwiające porównanie oferowanego przedmiotu zamówienia z parametrami określonymi przez Zamawiającego w „Specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia”
2. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą zalecenie producenta dotyczące prawidłowego przygotowania podłoża pod posadowienie przedmiotu zamówienia.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1. Wykonawca dołączy do oferty karty katalogowe / karty produktu / karty charakterystyki, sporządzone przez producenta / dystrybutora zaoferowanego przedmiotu zamówienia, zawierające wszystkie dane techniczne (dokładny opis), umożliwiające porównanie oferowanego przedmiotu zamówienia z parametrami określonymi przez Zamawiającego w „Specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia”
2. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą zalecenie producenta dotyczące prawidłowego przygotowania podłoża pod posadowienie przedmiotu zamówienia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-15 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://wat.ezamawiajacy.pl/pn/wat/demand/149918/notice/public/details

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-15 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-13

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Część 3 : Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wykonawca zobowiązany jest złożyć za pośrednictwem Platformy, podpisane przez osoby uprawnione kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym następujące dokumenty:
1) Formularz ofertowy – systemowy;
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – stanowiący załącznik Nr 1, 1A i 1B do SWZ;
3) Przedmiotowe środki dowodowe;
4) Oświadczenia o braku podstaw wykluczenia, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Wykonawca/wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia – stanowiące załącznik nr 3 do SWZ;
5) Oświadczenia o braku podstaw wykluczenia, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu podmiotu udostępniającego zasoby – stanowiące załącznik nr 4 do SWZ
6) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby – stanowiące załącznik nr 5 do SWZ;
7) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – stanowiące załącznik nr 6 do SWZ;
8) Pełnomocnictwo (w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik), z którego wynika prawo do podpisania oferty oraz innych dokumentów składanych wraz z ofertą;

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.