eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Katowice › Przebudowa przeciwpożarowej sieci hydrantowej w Centrali Archiwum Państwowego w KatowicachOgłoszenie z dnia 2021-10-10


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa przeciwpożarowej sieci hydrantowej w Centrali Archiwum Państwowego w Katowicach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Archiwum Państwowe w Katowicach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001063

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Józefowska 104

1.5.2.) Miejscowość: Katowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 40-145

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.7.) Numer telefonu: 322087801

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kancelaria@katowice.ap.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.katowice.ap.gov.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://katowice-ap.logintrade.net/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Archiwum Państwowe w Katowicach

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa przeciwpożarowej sieci hydrantowej w Centrali Archiwum Państwowego w Katowicach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1864e729-145e-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00226881

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-10-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00026256/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Przebudowa przeciwpożarowej sieci hydrantowej w Centrali Archiwum Państwowego w Katowicach

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00178072/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: AG.26.5.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 628084,27 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są: ROBOTY BUDOWLANE pn. Przebudowa przeciwpożarowej sieci hydrantowej w Centrali Archiwum Państwowego w Katowicach
2. Zamówienie będzie finansowane z środków budżetowych Archiwum Państwowego w Katowicach;
3. Przedmiot zamówienia, o którym mowa w pkt 1, obejmuje w szczególności:
3.1. Przedmiotem opracowania jest przebudowa zewnętrznej sieci wodociągowej hydrantowej i bytowej na terenie Archiwum Państwowego w Katowicach przy ul. Józefowskiej 104, dz.
nr ew. geod. 23/16, obręb ewidencyjny 0001: Bogucice-Zawodzie m. Katowice;
3.2. Zakres zamówienia obejmuje:
a) przyłącze wody z układem wodomierzowym;
b) pompownię strefową;
c) przebudowę zewnętrznej zakładowej sieci wodociągowej przeciwpożarowej z hydrantami;
d) przebudowę przyłączy wody w zasilanych obiektach;

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 770000 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 895000 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 770000 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Budowlane „LEMTER” Maciej Lempart

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6261462926

7.3.3) Ulica: Mickiewicza 66

7.3.4) Miejscowość: Bytom

7.3.5) Kod pocztowy: 41-902

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-10-05

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 770000 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2021-12-17

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.