eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poznań › Świadczenie usług konsultacyjnych, serwisowych i usług związanych z aktualizacją oprogramowania aplikacyjnego i programów tow. syst. informatycznego "Impuls" oraz syst. informatycznego "Eskulap"Ogłoszenie z dnia 2023-05-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Świadczenie usług konsultacyjnych, serwisowych i usług związanych z aktualizacją oprogramowania aplikacyjnego i programów tow. syst. informatycznego „Impuls” oraz syst. informatycznego „Eskulap”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szpital Miejski im. F. Raszei w Poznaniu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000313325

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Mickiewicza 2

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 60-834

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: efilipiak@raszeja.poznan.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.raszeja.poznan.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4ed638f8-c87e-11ed-9355-06954b8c6cb9

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług konsultacyjnych, serwisowych i usług związanych z aktualizacją oprogramowania aplikacyjnego i programów tow. syst. informatycznego „Impuls” oraz syst. informatycznego „Eskulap”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4ed638f8-c87e-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00226057

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00500454/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Świadczenie usług konsultacyjnych, serwisowych i usług związanych z aktualizacją oprogramowania aplikacyjnego i programów towarzyszących systemów informatycznych „Impuls” oraz „Eskulap”

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00145817

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SR/XV-270-5-EFK/23

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług konsultacyjnych, serwisowych i usług związanych z aktualizacją oprogramowania aplikacyjnego i programów towarzyszących systemu informatycznego „Impuls” oraz systemu informatycznego „Eskulap”.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 2 do SWZ stanowiącym jej integralną część.
3. Przedmiot zamówienia nie został podzielony na części/pakiety z uwagi na jednorodność przedmiotu zamówienia (jednolita usługa świadczona dla Zamawiającego). W związku z powyższym musi zostać zapewniona jednolitość świadczenia usługi przez Wykonawcę, co zwiększa odpowiedzialność Wykonawcy za rezultat końcowy wykonania usługi. Dodatkowo podział przedmiotu zamówienia powodowałby konieczność dodatkowego nadzoru i koordynacji nad realizacją poszczególnych usług, a co za tym idzie wzrost kosztów operacyjnych po stronie Zamawiającego. Brak podziału zamówienia na części nie wpływa na udział MŚP w przedmiotowym postępowaniu.

4.5.3.) Główny kod CPV: 72000000-5 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

72510000-3 - Usługi zarządzania wspierane komputerowo

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 755999,97 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 755999,97 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 755999,97 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Nexus Polska Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 012917522

7.3.3) Ulica: Szyperska 14

7.3.4) Miejscowość: Poznań

7.3.5) Kod pocztowy: 61-754

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-21

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 755999,97 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.