eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Nowy Targ › Pełnienie czynności inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa, przebudowa, remont systemu sieci wodno-kanalizacyjnych na terenie miasta Nowy Targ".Ogłoszenie z dnia 2023-05-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Pełnienie czynności inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa, przebudowa, remont systemu sieci wodno-kanalizacyjnych na terenie miasta Nowy Targ”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasto Nowy Targ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491893256

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Krzywa 1

1.5.2.) Miejscowość: Nowy Targ

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-400

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL219 - Nowotarski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: umnt@um.nowytarg.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowytarg.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/nowytarg

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Pełnienie czynności inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa, przebudowa, remont systemu sieci wodno-kanalizacyjnych na terenie miasta Nowy Targ”.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-602bea7b-c192-11ed-8261-62cbbe4d0ca4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00225976

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00004169/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Pełnienie czynności inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn.:„Budowa, przebudowa, remont systemu sieci wodno-kanalizacyjnych na terenie miasta Nowy Targ”.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00150158

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.9.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

pełnienie czynności inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa, przebudowa, remont systemu sieci wodno-kanalizacyjnych na terenie miasta Nowy Targ”,
1/ część I zamówienia - „Odwodnienie ul. Willowej w Nowym Targu”.
Roboty obejmują w szczególności:
Budowę kanalizacji opadowej w ul. Willowej wraz z elementami odwodnienia powierzchniowego korpusu drogi. Sieć kanalizacji opadowej zostanie włączona do istniejącego kolektora kanalizacji deszczowej w ul. Kowaniec. Przejście pod ul. Kowaniec i włączenie w studzience zostanie wykonane przeciskiem udarowo-pneumatycznmym, natomiast odcinek w dolnej części ul. Willowej (ok. 80 [mb]) przewiertem sterowanym. Roboty obejmują również profilowanie podbudowy i odtworzenie nawierzchni mineralno-bitumicznej.

Zakres planowanych robót budowlanych:
Kanalizacji opadowa w ul. Willowa – ok. 706,00 [mb].
Studnie połączeniowe i rewizyjne.
Studzienki ściekowe.

Szczegółowo tę część zamówienia określa dokumentacja projektowa i przedmiar robót opracowany przez firmę:
„PW project”, mgr inż. Piotr Wojtczyk z siedzibą przy ul. Szaflarska 25 a w Nowym Targu.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.5.5.) Wartość części: 22324,89 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pełnienie czynności inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa, przebudowa, remont systemu sieci wodno-kanalizacyjnych na terenie miasta Nowy Targ”.
część II zamówienia:
A. „Odwodnienie ul. Grel” odcinek od skrzyżowania ul. Grel z ul. Starokrakowską przez wiadukt na „Zakopiance” (DK 47) do dz.nr ew. 4188 zlokalizowanej przy ul. Grel w Nowym Targu.
Roboty obejmują w szczególności:
Budowę odwodnienia odcinka ul. Grel od skrzyżowania z ul. Starokrakowską przez wiadukt na „Zakopiance” (DK 47) do dz.nr ew. 4188 zlokalizowanej przy ul. Grel w Nowym Targu
z odprowadzeniem wody opadowej do potoku Czarny Dunajec w zakresie:
a/ budowy sieci kanalizacji deszczowej kam. DN 600 [mm], kam. DN 500 [mm] wraz
z odcinkami bocznymi w granicach pasa drogowego drogi krajowej nr 47 Rabka-Zakopane (przejście pod wiaduktem) w km 17+592,
b/ budowy kanałów deszczowych (kamionka Dn 150 – 800 [mm]. L = 595,50 [m]) wraz
z wypustami ulicznymi oraz podłączenia istniejących wpustów do projektowanego kanału,
c/ wykonania urządzeń podczyszczających (osadnik i separator substancji ropopochodnych),
d/ budowy przepompowni wód deszczowych,
e/ budowy trzech przepustów wałowych wraz z zespołem wylotów, budową rowu odpływowego i zabudową opaski brzegowej,
f/ budowy wewnętrznej linii energetycznej zasilającej ww. pompownię wód deszczowych,
g/ przebudowy światłowodu kolidującego z inwestycją,
h/ rozbiórki i likwidacji istniejącego przepustu wałowego wraz z wlotem i wylotem oraz rowem odpływowym,

Szczegółowo tą część zamówienia określa dokumentacja projektowa i przedmiar robót opracowany przez firmę:„ETGAR” mgr inż. Krzysztof Wójcik, ul. Zakopiańska 73 lok. 306, 30-418 Kraków.

B. „Remont sieci wodociągowej w ul. Grel”.
Roboty obejmują w szczególności:
Remont (wymiana) sieci wodociągowej wraz z przyłączami na odcinku od budynku nr 19 do skrzyżowania z ul. Starokrakowską w ul. Grel obejmujący:
a/ sieci wodociągowe Dn 160, długość 400, 00 [m],
b/ przyłącza wodociągowe Dn 40/50/63, łączna długość 260,00 [m],
c/ studnie wodomierzowe na przyłączach Dn 600 , Dn 1000,
d/ hydrant nadziemny,
e/ hydrant podziemny.

Szczegółowo tą część zamówienia określa projekt realizacyjny i przedmiar robót opracowany przez: mgr inż. Renatę Batkiewicz-Rams, MZWiK Sp. z o. o., ul. Długa 21, 34-400 Nowy Targ.

Remont chodników na ul. Grel od dz.nr ew. 4188 zlokalizowanej przy ul. Grel do
ul. Starokrakowskiej w Nowym Targu obejmujący:
a) roboty rozbiórkowe istniejących chodników.
b) przygotowanie podłoża oraz podbudowy pod chodnik.
c) wykonanie nawierzchni chodników ok. 1807,00 [m2].

Szczegółowo tą część zamówienia określa przedmiar robót opracowany przez: SK Projekt Budownictwo, mgr inż. Krzysztof Stopka, ul. Pańska 5, 34-431 Ostrowsko.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.5.5.) Wartość części: 81054,84 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pełnienie czynności inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa, przebudowa, remont systemu sieci wodno-kanalizacyjnych na terenie miasta Nowy Targ”.
część III zamówienia- „Przebudowa i modernizacja sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie byłych zakładów NZPS Etap 2”.
Roboty obejmują w szczególności:
Przebudowę i modernizację sieci wodociągowej i kanalizacyjnej sanitarnej na terenie byłych zakładów NZPS w Nowym Targu przy ul. Ludźmierskiej polegającą na:
a/ przebudowie i remoncie sieci kanalizacji sanitarnej – metoda „bezwykopowa” – DN 250 – 30 [m], DN 400 – 156 [m], renowacja studni.
b/ przebudowie i remoncie sieci kanalizacji sanitarnej – metoda „wykopowa” – kam. DN 200 – 1497 [m], DN 160 – 160,16 [m], studnie betonowe DN 1000 i DN 1200.
c/ przebudowie i remoncie sieci wodociągowej – rury DN 90 - 141,92 [mb], DN 110 – 235,57 [mb], DN 160 – 631.51 [mb],

Szczegółowy zakres robót zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową i przedmiarem robót opracowanym przez firmę: EKOSYSTEM, mgr inż. Jolantę Mucha, mgr inż. Dominika Adamczyk, ul. Szybisko 30, 30-698 Kraków.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.5.5.) Wartość części: 41761,58 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pełnienie czynności inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa, przebudowa, remont systemu sieci wodno-kanalizacyjnych na terenie miasta Nowy Targ”.
część IV zamówienia - „Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej wraz z przebudową istniejących przyłączy położonych w Nowym Targu przy ul. Galicy i ul. Bednarskiego”.
Roboty obejmują w szczególności:
Budowę rozdzielczej sieci wodociągowej wraz z przebudową istniejących przyłączy w zakresie:
a) nudowy sieci wodociągowej – 628,30 [mb].
b) przebudowy przyłączy wodociągowych – ok. 620,00 [mb].
c) montażu zasuw DN 40, DN 100.
d) montażu hydrantów nadziemnych.
e) montaż studni wodomierzowych.

Szczegółowo tą część zamówienia określa dokumentacja projektowa opracowana i przedmiar robót przez firmę:
Nadzory Budowlane, Kosztorysowanie, Projekty, mgr inż. Janina Urban, ul. Krótka 6, 34-471 Ludźmierz.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.5.5.) Wartość części: 21331,45 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pełnienie czynności inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa, przebudowa, remont systemu sieci wodno-kanalizacyjnych na terenie miasta Nowy Targ”.
część V zamówienia - „Wymiana sieci wodociągowej w ul. Mickiewicza w Nowym Targu, odcinek ul. Krzywa – ul. Kilińskiego”.
Roboty obejmują w szczególności:
Wymianę sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz armaturą na ul. Mickiewicza w zakresie:
a) wymiany wodociągu – 248,40 [mb],
b) wymiany przyłączy wodociągowych – 153,60 [mb],
c) montażu studni wodomierzowych na przyłączach,
d) montażu hydrantów podziemnych,
e) montażu zasuw.

Szczegółowo tą część zamówienia określa dokumentacja projektowa i przedmiar robót opracowany przez firmę:
Nadzory Budowlane, Kosztorysowanie, Projekty, mgr inż. Janina Urban, ul. Krótka 6, 34-471 Ludźmierz.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.5.5.) Wartość części: 9224,59 PLN

Część 6

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pełnienie czynności inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa, przebudowa, remont systemu sieci wodno-kanalizacyjnych na terenie miasta Nowy Targ”.
część VI zamówienia „Przebudowa sieci wodociągowej oraz remont przyłączy wodociągowych na ul. Królowej Jadwigi w Nowym Targu”.
Roboty obejmują w szczególności:
Przebudowę sieci wodociągowej oraz remont przyłączy wodociągowych w zakresie:
a) przebudowy sieci wodociągowej – 220,00 [mb],
b) wymiany hydrantów podziemnych,
c) montażu zasuw DN 40, DN 50, DN 100, DN 150,
d) wymiany przyłączy wodociągowych – 317,00 [mb].

Szczegółowo tą część zamówienia określa dokumentacja projektowa i przedmiar robót opracowany przez firmę: Nadzory Budowlane, Kosztorysowanie, Projekty, mgr inż. Janina Urban, ul. Krótka 6, 34-471 Ludźmierz.

Remont drogi gminnej ulicy Królowej Jadwigi na odcinku od ronda im. Św. Leonarda do DK 47 ul. Krakowska w zakresie:
a) wykonania nawierzchni jezdni ok. 1690,00 [m2].
b) wykonania nawierzchni chodnika ok. 971,00 [m2].
c) ostosowania zjazdów do wymagań normatywnych.
d) wykonania systemu odwodnienia (kolektor deszczowy DN 500 [mm], studnie rewizyjne, wpusty deszczowe).
e) regulacji wysokościowej istniejącej infrastruktury technicznej.
f) rekultywacji terenu.

Szczegółowo tą część zamówienia określa dokumentacja projektowa i przedmiar robót opracowany przez firmę: Pracownia Inżynierii Drogowej, mgr inż. Piotr Kowalczyk, ul. Podhalańska 4/29, 34-400 Nowy Targ,

4.5.3.) Główny kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.5.5.) Wartość części: 19573,73 PLN

Część 7

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pełnienie czynności inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa, przebudowa, remont systemu sieci wodno-kanalizacyjnych na terenie miasta Nowy Targ”.
część VII zamówienia - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowo grawitacyjnej wraz przepompowniami ścieków i zasilaniem elektroenergetycznym oraz przyłączami kanalizacyjnymi na os. Niwa zachodnia w Nowym Targu”.
Roboty obejmują w szczególności:
Budowę kanalizacji sanitarnej ciśnieniowo-grawitacyjnej wraz z przyłączami oraz przepompowniami PS2 i PS5 obejmującą:
a) rurociągi grawitacyjne Ø 200 – 710,37 [mb].
b) rurociągi grawitacyjne Ø 160 – 202,11 [mb].
c) rurociągi tłoczne Ø 110 – 574,46 [mb].
d) studzienki kanalizacyjne systemowe.
e) studnie rewizyjne betonowe Ø 1000.
f) studnie czyszczakowe betonowe Ø 1000.

Szczegółowo tą część zamówienia określa dokumentacja projektowa i przedmiar robót opracowany przez firmę:EKO-KOMPLEKS, J. Fidrysiak, J. Budzińska S.J., ul. Guzewska 14, 95-030 Rzgów.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.5.5.) Wartość części: 16700,00 PLN

Część 8

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pełnienie czynności inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa, przebudowa, remont systemu sieci wodno-kanalizacyjnych na terenie miasta Nowy Targ”.
część VIII zamówienia - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Kowaniec w Nowym Targu”.
Roboty obejmują w szczególności:
Budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z odejściami bocznymi i włączenie do istniejącego kolektora sanitarnego Ø 200 [mm] usytuowanego w drodze miejskiej w ul. Kowaniec obejmującą:
a) rurociągi grawitacyjne Ø 200 – 427,35 [mb],
b) rurociągi grawitacyjne Ø 160 – 213,56 [mb],
c) rurociągi tłoczne Ø 63 – 82,28 [mb],
d) przydomową przepompownię.

Szczegółowo tą część zamówienia określa dokumentacja projektowa i przedmiar robót opracowany przez firmę: EKO-KOMPLEKS, J. Fidrysiak, J. Budzińska S.J., ul. Guzewska 14, 95-030 Rzgów.

Zabezpieczenie skarpy na drodze bocznej do ul. Kowaniec w Nowym Targu obejmujące:
a) wykonanie nowego zabezpieczenia skarpy na odcinku 20 [mb],
b) wykonanie cokołu na istniejącym murze,
c) wzmocnienie istniejącego zabezpieczenia skarpy.

Szczegółowo tą część zamówienia określa przedmiar robót opracowany przez:
SK Projekt Budownictwo, mgr inż. Krzysztof Stopka, ul. Pańska 5, 34-431 Ostrowsko.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.5.5.) Wartość części: 15023,20 PLN

Część 9

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pełnienie czynności inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa, przebudowa, remont systemu sieci wodno-kanalizacyjnych na terenie miasta Nowy Targ”.
część IX zamówienia- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami do granicy zabudowań na ul. Nowe w Nowym Targu”
Roboty obejmują w szczególności:
Budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z odejściami bocznymi oraz kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z przepompownią ścieków sanitarnych PS1 PS2 wraz z przydomową przepompownia ścieków sanitarnych PI1 obejmującą:
a) rurociągi grawitacyjne Ø 200 – 658,98 [m],
b) rurociągi grawitacyjne Ø 160 – 206,93 [m],
c) rurociągi tłoczne Ø 110 – 339,77 [m],
d) rurociągi tłoczne Ø 90 – 156,63 [m],
e) rurociągi tłoczne Ø 63 – 17,79 [m],
f) przepompownię monolityczną.

Szczegółowo tą część zamówienia określa dokumentacja projektowa i przedmiar robót opracowany przez firmę: EKO-KOMPLEKS, J. Fidrysiak, J. Budzińska S.J., ul. Guzewska 14, 95-030 Rzgów.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.5.5.) Wartość części: 22259,86 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 13900,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 47970,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 13900,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PRONAD BOBAK Projektowanie i nadzory Piotr Bobak 34-408 ,

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7352717901

7.3.3) Ulica: Odrowąż 114A

7.3.4) Miejscowość: Odrowąż

7.3.5) Kod pocztowy: 34-408

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-09

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 13900,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 3

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 48000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 58000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 48000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Justyna Polaczek GEOART Justyna Polaczek Geodezja i Budownictwo ,

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6761792064

7.3.3) Ulica: Rynek 38

7.3.4) Miejscowość: Czarny Dunajec,

7.3.5) Kod pocztowy: 34-470

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-17

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 48000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 15 miesiące

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 24500,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 119925,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 24500,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Piotr Bobak PRONAD BOBAK Projektowanie i nadzory

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 7352717901

7.3.3) Ulica: Odrowąż 114A,

7.3.4) Miejscowość: Odrowąż

7.3.5) Kod pocztowy: 34-408

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-09

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 24500,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 15 miesiące

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 13500,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 47970,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 13500,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Piotr Bobak PRONAD BOBAK Projektowanie i nadzory Piotr Bobak

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 7352717901

7.3.3) Ulica: Odrowąż 114A,

7.3.4) Miejscowość: Odrowąż

7.3.5) Kod pocztowy: 34-408

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-09

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 13500,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 9800 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 66420,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 9800 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 5)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Piotr Wojtczyk PW Project Piotr Wojtczyk

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 7351046304

7.3.3) Ulica: ul. Szaflarska 25A,

7.3.4) Miejscowość: Nowy Targ

7.3.5) Kod pocztowy: 34-400

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 5)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-09

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 9800 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

Część 6

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 6)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 13900,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 63960,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 13900,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 6)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Piotr Bobak PRONAD BOBAK Projektowanie i nadzory Piotr Bobak

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 7352717901

7.3.3) Ulica: Odrowąż 114A,

7.3.4) Miejscowość: Odrowąż

7.3.5) Kod pocztowy: 34-408

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 6)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-09

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 13900,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

Część 7

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 7)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 7)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 16700,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 166050,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 16700,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 7)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Piotr Bobak PRONAD BOBAK Projektowanie i nadzory Piotr Bobak

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 7352717901

7.3.3) Ulica: Odrowąż 114A,

7.3.4) Miejscowość: Odrowąż

7.3.5) Kod pocztowy: 34-408

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 7)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-09

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 16700,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 15 miesiące

Część 8

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 8)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 8)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 9900,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 66420,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 9900,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 8)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Piotr Bobak PRONAD BOBAK Projektowanie i nadzory Piotr Bobak ,

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 7352717901

7.3.3) Ulica: Odrowąż 114A

7.3.4) Miejscowość: Odrowąż

7.3.5) Kod pocztowy: 34-408

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 8)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-09

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 9900,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

Część 9

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 9)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 9)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 12700,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 66420,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 12700,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 9)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Piotr Bobak PRONAD BOBAK Projektowanie i nadzory Piotr Bobak

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 7352717901

7.3.3) Ulica: Odrowąż 114A,

7.3.4) Miejscowość: Odrowąż

7.3.5) Kod pocztowy: 34-408

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 9)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-09

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 12700,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.