eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Nowy Targ › Pełnienie czynności inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa, przebudowa, remont systemu sieci wodno-kanalizacyjnych na terenie miasta Nowy Targ".Ogłoszenie z dnia 2023-03-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Pełnienie czynności inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa, przebudowa, remont systemu sieci wodno-kanalizacyjnych na terenie miasta Nowy Targ”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasto Nowy Targ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491893256

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Krzywa 1

1.5.2.) Miejscowość: Nowy Targ

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-400

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL219 - Nowotarski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: umnt@um.nowytarg.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowytarg.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Pełnienie czynności inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa, przebudowa, remont systemu sieci wodno-kanalizacyjnych na terenie miasta Nowy Targ”.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-602bea7b-c192-11ed-8261-62cbbe4d0ca4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00150158

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00004169/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Pełnienie czynności inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn.:„Budowa, przebudowa, remont systemu sieci wodno-kanalizacyjnych na terenie miasta Nowy Targ”.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/nowytarg

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja zamawiającego z wykonawcami odbywa się za pomocą środków
komunikacji elektronicznej. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są za pośrednictwem www.platformazakupowa.pl pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/nowytarg

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W niniejszym postępowaniu
komunikacja zamawiającego z wykonawcami odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2. Komunikacja z wykonawcami odbywa się tylko na Platformie za pośrednictwem formularza „Wyślij wiadomość do
zamawiającego”.
3. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl.
Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert zamawiający będzie
zamieszczał na platformie w sekcji „Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest
konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego
wykonawcy.
4.Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na
platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może
trafić do folderu SPAM.
5.Zamawiający, zgodnie z art. 67 ustawy Pzp oraz rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie
sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U.z 2020 r. poz. 2452 - dalej:
„Rozporządzenie w sprawie środków komunikacji”),określa
niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę naplatformazakupowa.pl, tj.:a) stały dostęp do sieci Internet o
gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2
GBRam, procesor Intel IV 2GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows7,
Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,c)zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer
minimalnie wersja 10 0., d) włączona obsługa JavaScript, e) zainstalowany program AdobeAcrobat Reader lub inny obsługujący
format plików .pdf, f) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
6.Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu
lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
7. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego: a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie
zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący, b) zapoznał i stosuje się do
Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiemhttps://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view.
8. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, wskazanych w SWZ.
9. Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia
2012r. w
sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci
elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2247).10. Ofertę, oświadczenia,
o których mowa wart.125ust. 1 Pzp., podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego
zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach pdf .txt, .rtf,
.doc, .docx, .odt .xls
.jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf. Szczegółowe informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych
sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej, w tym informacje dot. wymogu użycia podpisu elektronicznego,
określono w Rozdziale XII i XIX

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zapisy dot. ochrony danych osobowych określono w Rozdziale XXXI SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zapisy dot. ochrony danych osobowych określono w Rozdziale XXXI SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.9.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 9

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

pełnienie czynności inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa, przebudowa, remont systemu sieci wodno-kanalizacyjnych na terenie miasta Nowy Targ”,
1/ część I zamówienia - „Odwodnienie ul. Willowej w Nowym Targu”.
Roboty obejmują w szczególności:
Budowę kanalizacji opadowej w ul. Willowej wraz z elementami odwodnienia powierzchniowego korpusu drogi. Sieć kanalizacji opadowej zostanie włączona do istniejącego kolektora kanalizacji deszczowej w ul. Kowaniec. Przejście pod ul. Kowaniec i włączenie w studzience zostanie wykonane przeciskiem udarowo-pneumatycznmym, natomiast odcinek w dolnej części ul. Willowej (ok. 80 [mb]) przewiertem sterowanym. Roboty obejmują również profilowanie podbudowy i odtworzenie nawierzchni mineralno-bitumicznej.

Zakres planowanych robót budowlanych:
Kanalizacji opadowa w ul. Willowa – ok. 706,00 [mb].
Studnie połączeniowe i rewizyjne.
Studzienki ściekowe.

Szczegółowo tę część zamówienia określa dokumentacja projektowa i przedmiar robót opracowany przez firmę:
„PW project”, mgr inż. Piotr Wojtczyk z siedzibą przy ul. Szaflarska 25 a w Nowym Targu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe inspektora nadzoru w specjalności inżynieryjnej drogowej

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pełnienie czynności inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa, przebudowa, remont systemu sieci wodno-kanalizacyjnych na terenie miasta Nowy Targ”.
część II zamówienia:
A. „Odwodnienie ul. Grel” odcinek od skrzyżowania ul. Grel z ul. Starokrakowską przez wiadukt na „Zakopiance” (DK 47) do dz.nr ew. 4188 zlokalizowanej przy ul. Grel w Nowym Targu.
Roboty obejmują w szczególności:
Budowę odwodnienia odcinka ul. Grel od skrzyżowania z ul. Starokrakowską przez wiadukt na „Zakopiance” (DK 47) do dz.nr ew. 4188 zlokalizowanej przy ul. Grel w Nowym Targu
z odprowadzeniem wody opadowej do potoku Czarny Dunajec w zakresie:
a/ budowy sieci kanalizacji deszczowej kam. DN 600 [mm], kam. DN 500 [mm] wraz
z odcinkami bocznymi w granicach pasa drogowego drogi krajowej nr 47 Rabka-Zakopane (przejście pod wiaduktem) w km 17+592,
b/ budowy kanałów deszczowych (kamionka Dn 150 – 800 [mm]. L = 595,50 [m]) wraz
z wypustami ulicznymi oraz podłączenia istniejących wpustów do projektowanego kanału,
c/ wykonania urządzeń podczyszczających (osadnik i separator substancji ropopochodnych),
d/ budowy przepompowni wód deszczowych,
e/ budowy trzech przepustów wałowych wraz z zespołem wylotów, budową rowu odpływowego i zabudową opaski brzegowej,
f/ budowy wewnętrznej linii energetycznej zasilającej ww. pompownię wód deszczowych,
g/ przebudowy światłowodu kolidującego z inwestycją,
h/ rozbiórki i likwidacji istniejącego przepustu wałowego wraz z wlotem i wylotem oraz rowem odpływowym,

Szczegółowo tą część zamówienia określa dokumentacja projektowa i przedmiar robót opracowany przez firmę:„ETGAR” mgr inż. Krzysztof Wójcik, ul. Zakopiańska 73 lok. 306, 30-418 Kraków.

B. „Remont sieci wodociągowej w ul. Grel”.
Roboty obejmują w szczególności:
Remont (wymiana) sieci wodociągowej wraz z przyłączami na odcinku od budynku nr 19 do skrzyżowania z ul. Starokrakowską w ul. Grel obejmujący:
a/ sieci wodociągowe Dn 160, długość 400, 00 [m],
b/ przyłącza wodociągowe Dn 40/50/63, łączna długość 260,00 [m],
c/ studnie wodomierzowe na przyłączach Dn 600 , Dn 1000,
d/ hydrant nadziemny,
e/ hydrant podziemny.

Szczegółowo tą część zamówienia określa projekt realizacyjny i przedmiar robót opracowany przez: mgr inż. Renatę Batkiewicz-Rams, MZWiK Sp. z o. o., ul. Długa 21, 34-400 Nowy Targ.

Remont chodników na ul. Grel od dz.nr ew. 4188 zlokalizowanej przy ul. Grel do
ul. Starokrakowskiej w Nowym Targu obejmujący:
a) roboty rozbiórkowe istniejących chodników.
b) przygotowanie podłoża oraz podbudowy pod chodnik.
c) wykonanie nawierzchni chodników ok. 1807,00 [m2].

Szczegółowo tą część zamówienia określa przedmiar robót opracowany przez: SK Projekt Budownictwo, mgr inż. Krzysztof Stopka, ul. Pańska 5, 34-431 Ostrowsko.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 15 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe inspektora nadzoru w specjalności inżynieryjnej drogowej

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pełnienie czynności inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa, przebudowa, remont systemu sieci wodno-kanalizacyjnych na terenie miasta Nowy Targ”.
część III zamówienia- „Przebudowa i modernizacja sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie byłych zakładów NZPS Etap 2”.
Roboty obejmują w szczególności:
Przebudowę i modernizację sieci wodociągowej i kanalizacyjnej sanitarnej na terenie byłych zakładów NZPS w Nowym Targu przy ul. Ludźmierskiej polegającą na:
a/ przebudowie i remoncie sieci kanalizacji sanitarnej – metoda „bezwykopowa” – DN 250 – 30 [m], DN 400 – 156 [m], renowacja studni.
b/ przebudowie i remoncie sieci kanalizacji sanitarnej – metoda „wykopowa” – kam. DN 200 – 1497 [m], DN 160 – 160,16 [m], studnie betonowe DN 1000 i DN 1200.
c/ przebudowie i remoncie sieci wodociągowej – rury DN 90 - 141,92 [mb], DN 110 – 235,57 [mb], DN 160 – 631.51 [mb],

Szczegółowy zakres robót zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową i przedmiarem robót opracowanym przez firmę: EKOSYSTEM, mgr inż. Jolantę Mucha, mgr inż. Dominika Adamczyk, ul. Szybisko 30, 30-698 Kraków.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 15 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe inspektora nadzoru w specjalności inżynieryjnej drogowej

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pełnienie czynności inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa, przebudowa, remont systemu sieci wodno-kanalizacyjnych na terenie miasta Nowy Targ”.
część IV zamówienia - „Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej wraz z przebudową istniejących przyłączy położonych w Nowym Targu przy ul. Galicy i ul. Bednarskiego”.
Roboty obejmują w szczególności:
Budowę rozdzielczej sieci wodociągowej wraz z przebudową istniejących przyłączy w zakresie:
a) nudowy sieci wodociągowej – 628,30 [mb].
b) przebudowy przyłączy wodociągowych – ok. 620,00 [mb].
c) montażu zasuw DN 40, DN 100.
d) montażu hydrantów nadziemnych.
e) montaż studni wodomierzowych.

Szczegółowo tą część zamówienia określa dokumentacja projektowa opracowana i przedmiar robót przez firmę:
Nadzory Budowlane, Kosztorysowanie, Projekty, mgr inż. Janina Urban, ul. Krótka 6, 34-471 Ludźmierz.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe inspektora nadzoru w specjalności inżynieryjnej drogowej

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pełnienie czynności inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa, przebudowa, remont systemu sieci wodno-kanalizacyjnych na terenie miasta Nowy Targ”.
część V zamówienia - „Wymiana sieci wodociągowej w ul. Mickiewicza w Nowym Targu, odcinek ul. Krzywa – ul. Kilińskiego”.
Roboty obejmują w szczególności:
Wymianę sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz armaturą na ul. Mickiewicza w zakresie:
a) wymiany wodociągu – 248,40 [mb],
b) wymiany przyłączy wodociągowych – 153,60 [mb],
c) montażu studni wodomierzowych na przyłączach,
d) montażu hydrantów podziemnych,
e) montażu zasuw.

Szczegółowo tą część zamówienia określa dokumentacja projektowa i przedmiar robót opracowany przez firmę:
Nadzory Budowlane, Kosztorysowanie, Projekty, mgr inż. Janina Urban, ul. Krótka 6, 34-471 Ludźmierz.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe inspektora nadzoru w specjalności inżynieryjnej drogowej

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pełnienie czynności inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa, przebudowa, remont systemu sieci wodno-kanalizacyjnych na terenie miasta Nowy Targ”.
część VI zamówienia „Przebudowa sieci wodociągowej oraz remont przyłączy wodociągowych na ul. Królowej Jadwigi w Nowym Targu”.
Roboty obejmują w szczególności:
Przebudowę sieci wodociągowej oraz remont przyłączy wodociągowych w zakresie:
a) przebudowy sieci wodociągowej – 220,00 [mb],
b) wymiany hydrantów podziemnych,
c) montażu zasuw DN 40, DN 50, DN 100, DN 150,
d) wymiany przyłączy wodociągowych – 317,00 [mb].

Szczegółowo tą część zamówienia określa dokumentacja projektowa i przedmiar robót opracowany przez firmę: Nadzory Budowlane, Kosztorysowanie, Projekty, mgr inż. Janina Urban, ul. Krótka 6, 34-471 Ludźmierz.

Remont drogi gminnej ulicy Królowej Jadwigi na odcinku od ronda im. Św. Leonarda do DK 47 ul. Krakowska w zakresie:
a) wykonania nawierzchni jezdni ok. 1690,00 [m2].
b) wykonania nawierzchni chodnika ok. 971,00 [m2].
c) ostosowania zjazdów do wymagań normatywnych.
d) wykonania systemu odwodnienia (kolektor deszczowy DN 500 [mm], studnie rewizyjne, wpusty deszczowe).
e) regulacji wysokościowej istniejącej infrastruktury technicznej.
f) rekultywacji terenu.

Szczegółowo tą część zamówienia określa dokumentacja projektowa i przedmiar robót opracowany przez firmę: Pracownia Inżynierii Drogowej, mgr inż. Piotr Kowalczyk, ul. Podhalańska 4/29, 34-400 Nowy Targ,

4.2.6.) Główny kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe inspektora nadzoru w specjalności inżynieryjnej drogowej

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pełnienie czynności inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa, przebudowa, remont systemu sieci wodno-kanalizacyjnych na terenie miasta Nowy Targ”.
część VII zamówienia - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowo grawitacyjnej wraz przepompowniami ścieków i zasilaniem elektroenergetycznym oraz przyłączami kanalizacyjnymi na os. Niwa zachodnia w Nowym Targu”.
Roboty obejmują w szczególności:
Budowę kanalizacji sanitarnej ciśnieniowo-grawitacyjnej wraz z przyłączami oraz przepompowniami PS2 i PS5 obejmującą:
a) rurociągi grawitacyjne Ø 200 – 710,37 [mb].
b) rurociągi grawitacyjne Ø 160 – 202,11 [mb].
c) rurociągi tłoczne Ø 110 – 574,46 [mb].
d) studzienki kanalizacyjne systemowe.
e) studnie rewizyjne betonowe Ø 1000.
f) studnie czyszczakowe betonowe Ø 1000.

Szczegółowo tą część zamówienia określa dokumentacja projektowa i przedmiar robót opracowany przez firmę:EKO-KOMPLEKS, J. Fidrysiak, J. Budzińska S.J., ul. Guzewska 14, 95-030 Rzgów.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 15 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe inspektora nadzoru w specjalności inżynieryjnej drogowej

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 8

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pełnienie czynności inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa, przebudowa, remont systemu sieci wodno-kanalizacyjnych na terenie miasta Nowy Targ”.
część VIII zamówienia - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Kowaniec w Nowym Targu”.
Roboty obejmują w szczególności:
Budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z odejściami bocznymi i włączenie do istniejącego kolektora sanitarnego Ø 200 [mm] usytuowanego w drodze miejskiej w ul. Kowaniec obejmującą:
a) rurociągi grawitacyjne Ø 200 – 427,35 [mb],
b) rurociągi grawitacyjne Ø 160 – 213,56 [mb],
c) rurociągi tłoczne Ø 63 – 82,28 [mb],
d) przydomową przepompownię.

Szczegółowo tą część zamówienia określa dokumentacja projektowa i przedmiar robót opracowany przez firmę: EKO-KOMPLEKS, J. Fidrysiak, J. Budzińska S.J., ul. Guzewska 14, 95-030 Rzgów.

Zabezpieczenie skarpy na drodze bocznej do ul. Kowaniec w Nowym Targu obejmujące:
a) wykonanie nowego zabezpieczenia skarpy na odcinku 20 [mb],
b) wykonanie cokołu na istniejącym murze,
c) wzmocnienie istniejącego zabezpieczenia skarpy.

Szczegółowo tą część zamówienia określa przedmiar robót opracowany przez:
SK Projekt Budownictwo, mgr inż. Krzysztof Stopka, ul. Pańska 5, 34-431 Ostrowsko.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe inspektora nadzoru w specjalności inżynieryjnej drogowej

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 9

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pełnienie czynności inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa, przebudowa, remont systemu sieci wodno-kanalizacyjnych na terenie miasta Nowy Targ”.
część IX zamówienia- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami do granicy zabudowań na ul. Nowe w Nowym Targu”
Roboty obejmują w szczególności:
Budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z odejściami bocznymi oraz kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z przepompownią ścieków sanitarnych PS1 PS2 wraz z przydomową przepompownia ścieków sanitarnych PI1 obejmującą:
a) rurociągi grawitacyjne Ø 200 – 658,98 [m],
b) rurociągi grawitacyjne Ø 160 – 206,93 [m],
c) rurociągi tłoczne Ø 110 – 339,77 [m],
d) rurociągi tłoczne Ø 90 – 156,63 [m],
e) rurociągi tłoczne Ø 63 – 17,79 [m],
f) przepompownię monolityczną.

Szczegółowo tą część zamówienia określa dokumentacja projektowa i przedmiar robót opracowany przez firmę: EKO-KOMPLEKS, J. Fidrysiak, J. Budzińska S.J., ul. Guzewska 14, 95-030 Rzgów.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe inspektora nadzoru w specjalności inżynieryjnej drogowej

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym -
Zamawiający nie definiuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów -
Zamawiający nie definiuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej -
Zamawiający nie definiuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

4) zdolności technicznej lub zawodowej
a) warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonanie usług związanych z nadzorowaniem robót odpowiadających swoim rodzajem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia (wykonanie nadzoru inwestorskiego - obiekt droga wraz z infrastrukturą: między innymi siecią wodociągową lub kanalizacją deszczową lub kanalizacją sanitarną) na łączną kwotę co najmniej:
1/ dla I części zamówienia 1 000 000,00 zł (wartość nadzorowanych robót) oraz wykaże, że co najmniej jedna z tych usług została wykonana należycie,
2/ dla II części zamówienia 1 000 000,00 zł (wartość nadzorowanych robót) oraz wykaże, że co najmniej jedna z tych usług została wykonana należycie,
3/ dla III części zamówienia 1 000 000,00 zł (wartość nadzorowanych robót) oraz wykaże, że co najmniej jedna z tych usług została wykonana należycie,
4/ dla IV części zamówienia 1 000 000,00 zł (wartość nadzorowanych robót) oraz wykaże, że co najmniej jedna z tych usług została wykonana należycie,
5/ dla V części zamówienia 1 000 000,00 zł (wartość nadzorowanych robót) oraz wykaże, że co najmniej jedna z tych usług została wykonana należycie,
6/ dla VI części zamówienia 1 000 000,00 zł (wartość nadzorowanych robót) oraz wykaże, że co najmniej jedna z tych usług została wykonana należycie,
7/ dla VII części zamówienia 1 000 000,00 zł (wartość nadzorowanych robót) oraz wykaże, że co najmniej jedna z tych usług została wykonana należycie ,
8/ dla VIII części zamówienia 1 000 000,00 zł (wartość nadzorowanych robót) oraz wykaże, że co najmniej jedna z tych usług została wykonana należycie,
9/ dla IX części zamówienia 1 000 000,00 zł (wartość nadzorowanych robót) oraz wykaże, że co najmniej jedna z tych usług została wykonana należycie.

W przypadku składania ofert na kilka części zamówienia (bez względu na ilość części, na które wykonawca składa ofertę) wykonawca wykaże, wykonanie usług związanych z nadzorowaniem robót odpowiadających swoim rodzajem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia (wykonanie nadzoru inwestorskiego - obiekt droga wraz z infrastrukturą: między innymi siecią wodociągową lub kanalizacją deszczową lub kanalizacją sanitarną) na łączną kwotę 1 000 0000 zł (wartość nadzorowanych robót) oraz wykaże, że co najmniej jedna z tych usług została wykonana należycie. Nie jest wymagane złożenie dowodów określających należyte wykonanie usług dla każdej części zamówienia oddzielnie.

b) Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże dysponowanie przy realizacji niniejszego zamówienia osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi kwalifikacje niezbędne do wykonania zamówienia, tj. osobą/ osobami:
1/dla części I-IX, w branży:
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
- inżynieryjnej drogowej.
2/ dla części II, V, VII, VIII i IX
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831).

Dopuszcza się uprawnienia równoważne do powyższych wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa.
W przypadku obywateli państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej muszą oni spełniać wymogi określone w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z których wynika, że samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1/ odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w zakresie art. 109 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
2/ oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej /wypełniony i podpisany załącznik nr 8 do SWZ /,
3/ oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp. /wypełniony i podpisany załącznik nr 9 do SWZ /,

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1/ wykazu usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem co najmniej dwóch dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyny niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy /wypełniony i podpisany załącznik nr 4 do SWZ/,

2/ wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami /według załącznika nr 6 do SWZ/,

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Oferty składane wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna itp.)1/ wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie
zamówienia,2/ wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy.3/ do oferty wspólnej wykonawcy dołączają pełnomocnictwo. 4/pełnomocnik pozostaje w
kontakcie z zamawiającym w toku postępowania ido niego zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp.5 oferta
wspólna, składana przez dwóch lub więcej wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania: a) oferta wspólna
powinna być sporządzona zgodnie z
SWZ b) sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej:- dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną we własnym
imieniu; - dokumenty wspólne takie jak np.: formularz ofertowy, formularz cenowy, dokumenty podmiotowe i przedmiotowe
składa pełnomocnik wykonawców w imieniu wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną; c) kopie dokumentów
dotyczących każdego z wykonawców składających ofertę wspólną muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem
przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza się zmiany postanowień
zawartej umowy w stosunku do treści oferty w przypadkach o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2 - 4 i ust. 2 ustawy Pzp.
2.Oprócz przypadków, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2 - 4 i ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający na podstawie art. 455
ust.
1pkt1 ustawy Pzp dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania
umowy lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek okoliczności o których mowa w Rozdziale XXVIa, XXVIb.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-05 09:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy na stronie: https://platformazakupowa.pl/pn/nowytarg

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-05 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-04

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy.
1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może
ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej
określone w Dziale IX ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie
zamówienia publicznego oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa
w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od:
a) niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia w tym
na projektowane postanowienia umowy,
b) od zaniechania czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający jest obowiązany na
podstawie ustawy Pzp.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.
4. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo
kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w
taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
5. Terminy wniesienia odwołania:
1/ 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja
została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
2/ 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli
informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1.
6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu IX ustawy Pzp.
7. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp stronom oraz
uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
1. Obligatoryjne przesłanki wykluczenia wykonawcy określono w art. 108 ust. 1 pkt ustawy Pzp.
2. Dodatkowo zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy Pzp:
a) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z
wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał
płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności,
b) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł
układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji
wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
3. Zamawiający przewiduje również wykluczenie wykonawcy w zakresie podstaw określonych w art 2 ust. 1 i art. 7 ust. 1 pkt.
1-3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących
ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).
4. Ocena braku podstaw do wykluczenia z postępowania zostanie dokonana według formuły „spełnia – nie spełnia”.
Termin wykonania zamówienia.

1/ - rozpoczęcie – od dnia przekazania wykonawcy robót budowlanych placu budowy
2/ - zakończenie:
a/ część I, IV, V, VIII, IX – do 6 miesięcy od dnia przekazania wykonawcy robót budowlanych placu budowy,
b/ część VI – do 8 miesięcy od dnia przekazania wykonawcy robót budowlanych placu budowy,
c/ część II, III, VII – do 15 miesięcy dnia przekazania wykonawcy robót budowlanych placu budowy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.