eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wschowa › Przebudowa z rozbudową dróg powiatowych nr 1012F i 1054F w Osowej Sieni i Dębowej Łęce - etap 1Ogłoszenie z dnia 2022-06-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa z rozbudową dróg powiatowych nr 1012F i 1054F w Osowej Sieni i Dębowej Łęce – etap 1

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Wschowski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 977945847

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Kosynierów 1c

1.5.2.) Miejscowość: Wschowa

1.5.3.) Kod pocztowy: 67-400

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@powiat.wschowa.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://wschowa.info/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://powiatwschowa.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa z rozbudową dróg powiatowych nr 1012F i 1054F w Osowej Sieni i Dębowej Łęce – etap 1

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5dfd529e-b71d-11ec-9f44-6e63702cb2f7

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00225446

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00028245/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Przebudowa z rozbudową dróg powiatowych nr 1012F i 1045F w Osowej Sieni i Dębowej Łęce

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00116121/02

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: OSE.272.7.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie obejmuje realizację inwestycji w formule „zaprojektuj i wybuduj” polegającej na przebudowie z rozbudową istniejącej drogi powiatowej nr 1012F Dębowa Łęka Osowa Sień o długości ok. 3100m, klasa drogi Z oraz przebudowie drogi powiatowej nr 1054F Osowa Sień – Wincentowo na długości ok. 500m, klasa drogi L.
Zakres prac budowlanych i projektowych obejmuje wykonanie rozbudowy i przebudowy istniejącej drogi powiatowej nr 1012F na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 12 w miejscowości Dębowa Łęka do km ok. 3+100 polegających na miejscowym poszerzeniu jezdni i budowie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi. Przewidziano wykonanie budowy lub przebudowy wszystkich zjazdów na nieruchomości zlokalizowane wzdłuż całego odcinka drogi. Założono, że szerokość jezdni drogi przy rozbudowie będzie wynosiła min. 6,0 m, a szerokość ciągu pieszo-rowerowego 3,0 m netto w terenie zabudowanym i 2,5 m netto poza terenem zabudowanym. Inwestycja obejmuje również przebudowę drogi powiatowej 1054F na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1012F do km. ok. 0 + 500, szerokość jezdni w miejscu przebudowy będzie wynosiła min. 5,5 m.

Podstawowe parametry elementów projektowanej drogi
- szerokość jezdni drogi powiatowej w miejscu rozbudowy – 6,0 m
- szerokość jezdni drogi powiatowej w miejscu przebudowy – min. 5,5 m
- szerokość ciągu pieszo-rowerowego 3,0 m w terenie zabudowanym
- szerokość ciągu pieszo-rowerowego 2,5 m poza terenem zabudowanym
- nawierzchnia jezdni i ciągu pieszo-rowerowego bitumiczna
- pobocza tłuczniowe o szerokości 1,0 m
- pobocza tłuczniowe w miejscu przebudowy 0,7 m

Zakres inwestycji obejmować będzie:
- przebudowę jezdni drogi powiatowej nr 1011F polegającą na korekcie sytuacyjno-wysokościowej przebiegu osi i krawędzi jezdni, poszerzeniu i wzmocnieniu jej konstrukcji lub rozbiórkę istniejącej i budowę nowej jezdni po trasie istniejącej drogi, uwzględniając wprowadzenie niezbędnych korekt sytuacyjno-wysokościowych przebiegu osi i krawędzi jezdni,
- przebudowę, rozbudowę lub budowę zjazdów na drogi wewnętrzne,
- przebudowę, rozbudowę lub budowę zjazdów publicznych i zjazdów indywidualnych,
- budowę ścieżki pieszo-rowerowej,
- budowę zatok autobusowych z peronami,
- budowę przejść dla pieszych wraz z oświetleniem hybrydowym (solarno-wiatrowym),
- budowę lub przebudowę poboczy,
- budowę, przebudowę lub odbudowę rowów drogowych i przepustów na tych rowach,
- przebudowę rowów i przepustów melioracyjnych,
- przebudowę, rozbudowę lub budowę kanalizacji deszczowej,
- budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (stała organizacja ruchu),
- budowę kanału technologicznego,
- przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej kolidującej z rozbudowywaną drogą, w tym sieci i przyłączy elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych i telekomunikacyjnych,
- wycinkę drzew i krzewów kolidujących z inwestycją,
- humusowanie i obsianie trawą terenów i pasów zieleni,
- wszelkie inne roboty jakie okażą się niezbędne dla wykonania przedmiotu zamówienia,

Szczegółowy zakres przedsięwzięcia zawiera Program funkcjonalno – użytkowy stanowiący załącznik nr 1 do SWZ.

Zamówienie obejmuje dwa etapy:

Etap I - sporządzenie pełnobranżowej dokumentacji projektowej w oparciu o Program funkcjonalno – użytkowy stanowiący załącznik nr 1do SWZ,

Etap II – wykonanie robót budowlanych, zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz zasadami i warunkami bhp.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233161-5 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych

45233162-2 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

71300000-1 - Usługi inżynieryjne

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 12879251,78 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 14741344,54 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 12879251,78 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Sp.zo.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6931939082

7.3.3) Ulica: Mickiewicza 63

7.3.4) Miejscowość: Głogów

7.3.5) Kod pocztowy: 67-200

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Usługi projektowe: Biuro Projektów i Ekspertyz Budownictwa Komunikacyjnego Z. Kokoszka, ul. Zatonie – Jaśminowa 14, 66-004 Zielona Góra , roboty branży sanitarnej, roboty branży elektrycznej, roboty branży teletechnicznej

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-06-27

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 12879251,78 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.