eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lublin › Usługi ochrony osób i mienia

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługi ochrony osób i mienia

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 060712314

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Krakowskie Przedmieście 76

1.5.2.) Miejscowość: Lublin

1.5.3.) Kod pocztowy: 20-950

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.7.) Numer telefonu: + 48 814781625

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zam.pub@lublin-zachod.sr.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lublin-zachod.sr.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

wymiar sprawiedliwości

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługi ochrony osób i mienia

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3bc0d9be-d56d-11ee-8305-7e4937eb936d

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00224317

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3bc0d9be-d56d-11ee-8305-7e4937eb936d

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu
Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest
bezpłatne. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na
Platformie e-Zamówienia):
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3bc0d9be-d56d-11ee-8305-7e4937eb936d
Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).
W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację Wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem
Platformy e-Zamówienia (np. awaria Platformy lub jej niedostępność) Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty
elektronicznej na adres: e-mail: zam.pub@lublin-zachod.sr.gov.pl (nie dotyczy składania ofert).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce
„Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności
przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również
dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy
do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na
Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z
Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl
oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do
zadawania pytań dotyczących w szczególności SWZ wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-
Zamówienia. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 25 MB (wielkość ta
dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza). Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu
używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa
Regulamin Platformy e-Zamówienia. Zaleca się stosowanie aktualnie wspieranych wersji oprogramowania. Wszystkie wysłane i
odebrane w postępowaniu przez Wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce
„Komunikacja”. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań
dla dokumentów elektronicznych (oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp, podmiotowe środki dowodowe
w tym oświadczenie , o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym
mowa w art. 118 ust. 3 ustawy Pzp, pełnomocnictwo) sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w
przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych
wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów
teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2247), z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki.
Dopuszczalne formaty przesyłanych danych to m.in.: .pdf., png, .jpg, .jpeg, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .odt, .ods, .odp, .pdf,
.zip,.7zip, .txt, .xml, .dwg, .pades, .xades, .tar, .7z, .rar. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu
sporządza się w postaci elektronicznej: a) w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie
Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub b) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości
przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści „Formularza do komunikacji”). Oferty, oświadczenia i
dokumenty w przedmiotowym postępowaniu składa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. W postępowaniu można
korzystać z następujących podpisów elektronicznych: podpisu kwalifikowanego elektronicznego, podpisu osobistego lub podpisu
zaufanego.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje dotyczące ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych zamieszczone zostały w rozdz. XXVII SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacje dotyczące ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych zamieszczone zostały w rozdz. XXVII SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.261.1.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot Umowy obejmuje:
1) Usługi ochrony osób i mienia, świadczone na rzecz Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie realizowane w formie:
a) Bezpośredniej ochrony fizycznej:
- stałej
- polegającej na stałym dozorze sygnałów alarmowych.
b) Zabezpieczenia technicznego, polegającego na konserwacji systemów alarmowych.
2) Usługi obsługi szatni.
2. Stała, bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia powinna być świadczona w niżej wymienionych budynkach (obiektach) i terenie przyległym (parkingi, obszar wokół budynków).
1) Budynek przy ulicy Krakowskie Przedmieście 76 w Lublinie.
2) Budynek przy ulicy Krakowskie Przedmieście 78 w Lublinie.
3) Budynek przy ulicy Konrada Wallenroda 4d w Lublinie.
4) Budynek przy ulicy Boczna Lubomelskiej 13 w Lublinie.
Ochrona obiektów powinna być realizowana w formie bezpośredniej ochrony fizycznej wykonywanej przez osoby wpisane na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, zgodnie z ustawą o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 roku. Liczba osób ochraniających poszczególne lokalizacje oraz ich czas przebywania w ochranianym obszarze nie powinny być mniejsze od poniżej podanych:
a) W budynku przy ulicy Krakowskie Przedmieście 76 w Lublinie – minimum 2 osoby, w tym:
- posterunek portierni – jedna osoba całodobowo, 7 dni w tygodniu
- posterunek bramki – jedna osoba, w godzinach od 6.30 do 18.30 w poniedziałek i od 6.30 do 16.00 od wtorku do piątku, z wyłączeniem dni wolnych od pracy dla Zamawiającego.
b) W budynku przy ulicy Krakowskie Przedmieście 78 w Lublinie – minimum 2 osoby, w tym:
- posterunek portierni – jedna osoba całodobowo, 7 dni w tygodniu
- posterunek bramki – jedna osoba, w godzinach od 6.30 do 18.30 w poniedziałek i od 6.30 do 16.00 od wtorku do piątku, z wyłączeniem dni wolnych od pracy dla Zamawiającego.
c) Wykonawca oprócz powyżej podanej liczby pracowników wymaganej w lokalizacjach przy ul. Krakowskie Przedmieście 76 i 78 zobowiązany będzie do zapewnienia dodatkowego pracownika pełniącego służbę w godzinach:
- od 18.30 w poniedziałek do 6.30 we wtorek
- od 16.00 we wtorek do 6.30 w środę
- od 16.00 w środę do 6.30 w czwartek
- od 16.00 w czwartek do 6.30 w piątek
- od 16:00 w piątek do 6:30 w poniedziałek
- całodobowo w dni wolne od pracy dla Sądu.
Zadaniem dodatkowego pracownika ochrony pełniącego służbę w obrębie posesji przy ulicy Krakowskie Przedmieście 76 i 78, w dni wolne od pracy oraz po godzinach urzędowania Sądu, będzie przede wszystkim dokonywanie obchodów terenu zewnętrznego oraz kontroli wewnątrz dwóch budynków zlokalizowanych na jednej posesji. Kontrole wewnątrz każdego z obiektów należy przeprowadzać z częstotliwością minimum co jedną godzinę.
d) W budynku przy ulicy Konrada Wallenroda 4d w Lublinie – minimum 2 osoby, w tym:
- posterunek portierni – jedna osoba całodobowo, 7 dni w tygodniu
- posterunek bramki – jedna osoba całodobowo, 7 dni w tygodniu.
e) w budynku przy ulicy Boczna Lubomelskiej 13 w Lublinie – minimum 2 osoby, w tym:
- posterunek portierni – jedna osoba całodobowo, 7 dni w tygodniu
- posterunek bramki – jedna osoba całodobowo, 7 dni w tygodniu.
Po zakończeniu dyżurów na posterunkach bramki, w lokalizacjach: przy ul. K. Wallenroda 4d oraz Boczna Lubomelskiej 13, zadaniem pracownika ochrony jest dokonywanie obchodów terenu zewnętrznego oraz kontroli wewnątrz budynku. Kontrole: zewnętrzną i wewnętrzną obiektu należy przeprowadzać z częstotliwością minimum co jedną godzinę.
3. Wykonawcy powierzony zostanie obowiązek połączenia dwutorowego systemów sygnalizacji pożaru:
- drogą radiowo - z wykorzystaniem urządzeń Wykonawcy,
- drogą telefoniczną - z wykorzystaniem linii telefonicznych Zamawiającego,
z obiektem komendy Państwowej Straży Pożarnej lub obiektem, wskazanym przez właściwego miejscowo komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej, zgodnie z Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 2022 poz. 2057 ze zm.).
Monitorowanie sygnałów z systemów sygnalizacji pożaru powinno być realizowane z budynków Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie, położonych w Lublinie przy ulicach:
1) Krakowskie Przedmieście 76,
2) Krakowskie Przedmieście 78,
3) Konrada Wallenroda 4d,
4) Boczna Lubomelskiej 13.
Wykonawcy powierzony zostanie obowiązek monitorowania i rejestracji pracy systemów sygnalizacji włamania i napadu. Monitorowanie tych systemów powinno odbywać się możliwie wielotorowo. Obowiązkiem wykonawcy będzie monitorowanie systemów z wykorzystaniem nadajników Wykonawcy (np. siecią GSM lub drogą radiową) oraz, o ile infrastruktura telefoniczna Zamawiającego będzie to umożliwiała, również z wykorzystaniem linii telefonicznych Zamawiającego. Wykonawca powinien przeprowadzać test łączy, z częstotliwością minimum 2 testy na godzinę. Połączenie powinno umożliwiać przede wszystkim przesyłanie sygnałów o wywołanych alarmach oraz stanie systemu.
Całodobowa usługa w formie monitorowania sygnałów z systemów sygnalizacji włamania i napadu powinna być świadczona w niżej wymienionych obiektach.
1) Budynek przy ulicy Krakowskie Przedmieście 76 w Lublinie
2) Budynek przy ulicy Krakowskie Przedmieście 78 w Lublinie
3) Budynek przy ulicy Konrada Wallenroda 4d w Lublinie
4) Budynek przy ulicy Boczna Lubomelskiej 13 w Lublinie
5) Budynek przy ulicy M. Koryznowej 2b w Lublinie (Ośrodek Kuratorski)
6) Budynek przy ulicy Radości 13 w Lublinie (Ośrodek Kuratorski).
4. Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzania konserwacji systemów i urządzeń następujących lokalizacjach:
1) Budynek przy ulicy Krakowskie Przedmieście 76 w Lublinie,
2) Budynek przy ulicy Krakowskie Przedmieście 78 w Lublinie,
3) Budynek przy ulicy Konrada Wallenroda 4d w Lublinie,
4) Budynek przy ulicy Boczna Lubomelskiej 13 w Lublinie,
5) Budynek przy ulicy Koryznowej 2b w Lublinie (Ośrodek Kuratorski),
6) Budynek przy ulicy Radości 13 w Lublinie (Ośrodek Kuratorski).
5. Do zadań Wykonawcy należała będzie obsługa szatni zlokalizowanych w budynkach przy ul. Krakowskie Przedmieście
76, Krakowskie Przedmieście 78 oraz Konrada Wallenroda 4d.
Usługa obsługi szatni powinna być świadczona w miesiącach: październik, listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec i kwiecień, tj. przez siedem miesięcy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79711000-1 - Usługi nadzoru przy użyciu alarmu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w zakresie zwiększenia liczby godzin świadczonych usług w ramach tzw.
„wzmocnienia ochrony”. Liczba godzin świadczenia usług w ramach „wzmocnienia ochrony” nie przekroczy 2 000
roboczogodzin.
Na skorzystanie z prawa opcji może mieć wpływ decyzja Zamawiającego dotycząca świadczenia następujących usług :
• obsługi dodatkowego posterunku ochrony/szatni,
• wcześniejszego uruchomienia szatni,
• zwiększenia składu osobowego posterunku.
Usługi objęte prawem opcji uruchamiane będą na wniosek Zamawiającego. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o
konieczności zwiększenia zakresu świadczonych usług podając miejsce, datę i godzinę rozpoczęcia i zakończenia
„wzmocnienia ochrony” oraz liczbę wymaganych osób. Podana przez Zamawiającego data i godzina rozpoczęcia usług
objętych „wzmocnieniem ochrony” uwzględniać będzie podaną przez Wykonawcę liczbę godzin na zapewnienie
wzmocnienia ochrony w kryterium oceny ofert - „Czas na zapewnienie wzmocnienia ochrony”. Zamawiający dopuszcza
maksymalny 24 godzinny czas na zapewnienie świadczenia usług objętych wzmocnieniem ochrony.
W przypadku skorzystania z prawa opcji zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi za rzeczywiście wykonane
roboczogodziny w danym okresie rozliczeniowym.
Skorzystanie z prawa opcji nie stanowi zmiany Umowy. Zamawiający nie jest zobowiązany do skorzystania z prawa opcji.
Wykonawcy nie przysługuje prawo domagania się realizacji zamówienia w zakresie prawa opcji, jeżeli Zamawiający nie
skorzysta z przedmiotowego prawa.
Nieskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie wymaga podania przyczyny i nie
stanowi podstawy do dochodzenia względem niego odpowiedzialności z tytułu niewykonania Umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający przy ocenie ofert będzie kierował się kryteriami oceny ofert
szczegółowo opisanymi w rozdz. XXII SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas na zapewnienie wzmocnienia ochrony

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże się posiadaniem ważnej koncesji na wykonywanie działalności w zakresie usług
ochrony osób i mienia w rozumieniu ustawy o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1995 ze zm.).
Z uwagi na to, że Zamawiający nie znajduje się w ewidencji obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej
ochronie, Zamawiający nie wymaga, aby Wykonawca posiadał koncesję na ochronę osób i mienia w zakresie
zabezpieczenia technicznego.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek uznany zostanie za spełniony, gdy
uprawnienie (koncesję) będzie posiadał Wykonawca (Wykonawcy), który/rzy będzie/ą realizował/li tę cześć zamówienia, z
którą wiąże się obowiązek posiadania uprawnień.
1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie
1.4. zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie - należycie wykonał/wykonuje co najmniej dwie usługi
rozumiane jako dwie umowy/dwa zamówienia odpowiadające swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia.
Przez usługę odpowiadającą swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia należy rozumieć świadczenie usług
ochrony osób i mienia o wartości co najmniej 1 600 000,00 zł (brutto) w odniesieniu do jednej umowy/jednego zamówienia.
Zamawiający uwzględni usługę (umowę/zamówienie) zrealizowaną tj. zakończoną przed upływem terminu składania ofert, a
także usługę (umowę/zamówienie) trwającą nadal, pod warunkiem, że przed terminem składania ofert została ona
zrealizowana na wartość co najmniej 1 600 000,00 zł (brutto).
Uwagi:
Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia/umowy) realizowanego przez
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca
polegał na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał
wykazywanego zakresu usług. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do Wykonawcy o wyjaśnienia w zakresie
faktycznie konkretnie wykonywanego zakresu usług oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z
której wynika zakres obowiązków czy wystawionych przez Wykonawcę faktur.
Zamawiający uzna za spełniony warunek SWZ również w przypadku, gdy doświadczenie wykazane przez Wykonawcę
obejmuje szerszy zakres usług od wymaganych przez Zamawiającego.
W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających kwoty wyrażone w innych walutach niż PLN, dla
potrzeb oceny spełniania warunku określonego powyżej, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień
Publicznych. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, Narodowy Bank Polski
nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany
pierwszego dnia po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku
podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć:
1. informację z Krajowego Rejestru Karnego, w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2
ustawy Pzp oraz w art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącym orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem
środka karnego - sporządzoną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
2. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i
opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku
zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że
przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
3. zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109
ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia
dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
4. odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
5. oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp., o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w
rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 1689 ze zm.), z innym Wykonawcą,
który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z
dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - Załącznik nr 9 do SWZ;
6. oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (czyli
w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ) w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 3 usatwy Pzp,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczacych orzeczenia zakazu ubiegania się o zamowienie publiczne tytułem środka
zapobiegawczego,
c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie
konkurencji,
d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,
e) art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczacych platności podatkow i opłat lokalnych, o których
mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i oplatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1170),
f) art. 109 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp
g) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na
Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835). wzór oświadczenia - Załącznik nr 8 do
SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć:
1. ważną koncesję na wykonywanie działalności w zakresie usług ochrony osób i mienia w rozumieniu ustawy o ochronie osób i
mienia z dnia 22 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1995 ze zm.).
Z uwagi na to, że Zamawiający nie znajduje się w ewidencji obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie,
Zamawiający nie wymaga, aby Wykonawca posiadał koncesję na ochronę osób i mienia w zakresie zabezpieczenia technicznego.
2. wykaz usług wykonanych/wykonywanych (wzór wykazu do ewentualnego wykorzystania stanowi załącznik nr 10 do SWZ) w
okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane wraz z dowodami
określającymi, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa powyżej są
referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonywane lub są wykonywane, a
jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.
W przypadku usług nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być
wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. 1. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą,
zobowiązanie podmiotu trzeciego udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzające, że stosunek łączący
Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w
szczególności:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby
b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby
przy wykonywaniu zamówienia
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do
warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje
usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
1.2. Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty.
1.2.1. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania,
Wykonawca zobowiązany jest do złożenia odpisu lub informacji odpowiadającej aktualnemu odpisowi z Krajowego Rejestru
Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.
1.2.2. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt 1.2.1., jeżeli Zamawiający może je
uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do
tych dokumentów , w tym adresy internetowe ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, o których mowa powyżej.
1.2.3. Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o
których mowa w pkt. 1.2.1., Wykonawca zobowiązany jest do złożenia pełnomocnictwa lub innego dokumentu
potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy. W celu potwierdzenia, że osoba/osoby udzielająca
pełnomocnictwa jest/są umocowana/ne do reprezentowania Wykonawcy (do udzielenia pełnomocnictwa) Wykonawca
zobowiązany jest również do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt 1.2.1., z zastrzeżeniem pkt 1.2.2
1.3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – dokument stwierdzający ustanowienie przez
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
niniejszego zamówienia publicznego albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego (uwaga: w przypadku spółki cywilnej, wspólników tej spółki uznaje się za Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia).
1.4. Oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia – dotyczy przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 3 w związku z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, (jeżeli dotyczy) -
Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SWZ.
1.5. Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa – w sytuacji, jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
1.6. Oświadczenie podmiotu trzeciego na którego potencjał powołuje się Wykonawca celem potwierdzenia spełnienia
warunków udziału w postępowaniu (jeżeli dotyczy) - zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ. Oświadczenie to potwierdza brak
podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim
Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
1.7. Formularz cenowy (sporządzony wg. wzoru określonego w załączniku nr 3 do SWZ).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 15 000,00 zł (słownie zł: piętnaście tysięcy).
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymać nieprzerwanie do dnia upływu terminu
związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust.1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2, ustawy Pzp.
3. Wadium może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (j.t.: Dz.U. z 2023 r. ,poz.462 ze zm.).
4. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie innej niż w pieniądzu, gwarancja
lub poręczenie powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać, pod rygorem odrzucenia
oferty, następujące elementy:
1) nazwę dającego zlecenie Wykonawcy (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w
treści gwarancji/poręczenia muszą być wymienieni wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
lub jeden Wykonawca z zaznaczeniem, że oferta będzie złożona wraz z innym wskazanym podmiotem lub podmiotami albo
że będzie złożona w ramach konsorcjum, albo że podmiot zlecający wystawienie gwarancji działa jako pełnomocnik innych
wskazanych podmiotów, z którymi wspólnie ubiega się o udzielnie zamówienia. Gwarancja wadialna może być również
wystawiona na jednego z członków konsorcjum, który został umocowany do działania w imieniu i na rzecz
współkonsorcjantów),
2) nazwę beneficjenta gwarancji (Zamawiającego),
3) nazwę gwaranta/poręczyciela (banku lub instytucji udzielających gwarancji/ poręczenia),
4) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
6) termin ważności gwarancji/poręczenia, obejmujący co najmniej okres związania ofertą,
7) bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne
żądanie Zamawiającego w sytuacjach, gdy:
a) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust.2 lub art. 128 ust.1 ustawy Pzp, z przyczyn
leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art.
125 ust. 1 ustawy Pzp, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w
art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako
najkorzystniejszej;
b) Wykonawca, którego ofertę wybrano odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie;
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
którego oferta została wybrana.
5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał
gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
6. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr: 37 1130 1017 0021
1002 7090 0004.
7. Na poleceniu przelewu powinien być umieszczony tytuł: „Wadium do postępowania nr ZP.261.12024”
8. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą
przelewu bankowego Zamawiający uzna za skutecznie wniesione jedynie w przypadku wpływu pieniędzy na rachunek
bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w rozdz. XII pkt
14.1. SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie
warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu.
3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają
usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które
usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
5. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6. Każdy z warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdz. XVI SWZ winien spełniać co najmniej jeden z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia publicznego lub wszyscy Wykonawcy wspólnie, z
zastrzeżeniem, że:
• w odniesieniu do warunku wymienionego w rozdz. XVI pkt 1.2. SWZ warunek ten uznany zostanie za spełniony, gdy
uprawnienie (koncesję) będzie posiadał Wykonawca (Wykonawcy), który/rzy będzie/ą realizował/li tę cześć zamówienia, z
którą wiąże się obowiązek posiadania uprawnień;
• w odniesieniu do warunku wymienionego w rozdz. XVI pkt 1.4. SWZ wymagane dwie usługi powinny być
wykonane/wykonywane przez ten sam podmiot.
7. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może
żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w wypadku zmiany:
a) stawki podatku od towarów i usług,
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę .
Szczegółowe warunki wprowadzenia zmiany w powyższych przypadkach określone zostały w § 15 ust. 2-5 Umowy.
2. Dopuszcza się zmianę Umowy dotyczącą zmniejszenia zakresu usług, w szczególności w przypadku zaprzestania
działalności Sądu w określonej lokalizacji.
3. Dopuszcza się zmianę Umowy w zakresie godzin rozpoczęcia i zakończenia usług na posterunku bramki, o których mowa
w § 2 ust.2 pkt 1) szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SWZ stanowiącego załącznik nr 1 do
Umowy) – w przypadku zmiany godzin pracy pracowników Sądu.
4. Dopuszcza się zmianę Umowy w przypadku zmian organizacyjnych w strukturze Zamawiającego. Zakres zmian określony
został w § 15 ust. 8 Umowy.
5. Stosownie do art. 439 ustawy Prawo zamówień publicznych, wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy może
podlegać waloryzacji w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia przy czym z
wnioskiem o waloryzację może zarówno Wykonawca, jaki i Zamawiający. Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów, o
których mowa powyżej rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu
przyjętego w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie.
Zasady dotyczące wprowadzenia zmian, o których mowa w tym punkcie, określone zostały w § 15 ust. 10 i 11 Umowy
6. Zmiany Umowy niewymagające przeprowadzenia nowego postępowania określone są w art. 455 ustawy Pzp.
7. Dopuszcza się zmianę Umowy w zakresie rozpoczęcia świadczenia usług w odniesieniu do terminu określonego w § 13
ust. 2 Umowy w przypadku, jeśli Umowa zostanie zawarta w dniu 14 kwietnia 2024 r. lub po 14 kwietnia 2024 r. Wykonawca
zobowiązany będzie wówczas do rozpoczęcia świadczenia usług stanowiących przedmiot Umowy od godz. 0:00 dnia
następującego po dniu zawarcia Umowy.
8. Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy lub ją wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym także w przypadku, gdy
przeciwko Wykonawcy zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne, upadłościowe lub restrukturyzacyjne, a także w razie
pozbawienia Wykonawcy wymaganej koncesji na prowadzenie usług stanowiących przedmiot Umowy. Prawo do
odstąpienia od Umowy na tej podstawie Zamawiający może zrealizować w terminie 30 dni od dnia, w którym dowiedział się
o przyczynie uzasadniającej odstąpienie.
9. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy i o wypowiedzeniu Umowy powinno być złożone drugiej stronie na piśmie.
10. Umowa ulega rozwiązaniu, bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń woli w tym zakresie, w przypadku, gdy
wartość przedmiotu Umowy w trakcie jej realizacji osiągnie kwotę wskazaną w § 14 ust. 1.
11. Zamawiającemu, niezależnie od prawa odstąpienia od Umowy w przypadkach wskazanych w przepisach prawa,
przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym z ważnych powodów w przypadku:
a) umyślnego wyrządzenia szkody przez osobę wykonującą przedmiot Umowy w imieniu Wykonawcy lub współdziałania z
osobą wyrządzającą szkodę,
b) użycia środków przymusu bezpośredniego z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa,
c) rażącego naruszania postanowień Umowy, przez które rozumie się w szczególności dopuszczenie się przez Wykonawcę
dwukrotnie niewykonania albo nienależytego wykonania Umowy określonego w § 10 ust. 1 Umowy
12. Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym także w przypadku
niewywiązywania się przez Wykonawcę z obowiązków, o których mowa w § 1 ust. 3 szczegółowego opisu przedmiotu
zamówienia (załącznik nr 1 do Umowy).
13. W przypadku ograniczenia zakresu zamówienia, o których mowa w pkt. 2 i 4 powyżej Zamawiający gwarantuje
zachowanie 70 % wartości zamówienia określonej w § 14 ust. 1 Umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-08 13:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami należy złożyć za pośrednictwem Platformy pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-08 13:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-06

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.